Widzenia odbywają się w poniedziałki w godzinach 9:00 – 14:00

oraz w soboty, niedziele i wymienione niżej święta w godzinach 8:00 – 15:00.

Święta podczas których odbywają się widzenia:

Nowy Rok – 1 stycznia,
Święto Trzech Króli – 6 stycznia,
pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy,
Święto Państwowe – 1 maja,
Święto Narodowe – 3 maja,
Święto Bożego Ciała,
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,
Święto Wszystkich Świętych – 1 listopada,
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada,
Święta Bożego Narodzenia – 25 i 26 grudnia.

Widzenie trwa 60 minut. Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jednorazową realizację przez skazanego pozostających do wykorzystania widzeń niezależnie od ich formy. Decyzję o tym podejmuje dowódca zmiany uwzględniając aktualną ilość odbywających się widzeń, liczbę wolnych miejsc w salach widzeń oraz ilość osób oczekujących na realizację widzeń.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Widzenie z większą liczbą osób pełnoletnich może być udzielone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody dyrektora zakładu. Liczba osób niepełnoletnich uprawnionych do widzeń nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z tym dzieckiem. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu.

Skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego mają prawo do 3 widzeń w miesiącu trwających po 60 minut. Przeklasyfikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń przy zachowaniu wyżej określonych wymogów. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą.

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie trwania widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

Podczas widzenia odwiedzający po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez skazanego może zasięgnąć informacji o osadzonym od wychowawcy. Potrzebę rozmowy z wychowawcą odwiedzający winien zgłosić funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia przebywającemu w sali widzeń.

Osoba, która chce wejść na teren zakładu musi posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości tj. dowód osobisty, paszport, książeczkę żeglarską lub legitymację szkolną dla osób niepełnoletnich.

Zabrania się wchodzenia na teren zakładu osobom posiadającym napoje alkoholowe, broń palną lub białą, amunicję, materiały wybuchowe, środki obezwładniające, środki odurzające oraz inne przedmioty, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu. Osoba wchodząca na teren jednostki ma obowiązek za potwierdzeniem zdeponować alkohol, broń, środki obezwładniające, środki łączności, sprzęt audiowizualny i fotograficzny. Osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wejście do zakładu karnego.

W dni nie przeznaczone na realizację widzeń widzenia nie będą realizowane.

 

Zasady realizacji widzeń w odrębnym pomieszczeniu:
Widzenia w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej realizowane są w godzinach od 8.00 do 14.00 w soboty i niedziele, natomiast w poniedziałki tylko wówczas jeżeli w tych dniach wypada dzień świąteczny.

Widzenie trwa 60 minut. Za zgodą skazanego albo na jego prośbę widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, może być zamienione na widzenie realizowane w sali widzeń bez dozorowych, na terenie widzeń plenerowych lub w sali widzeń dozorowych.

Widzenia w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej skazany może realizować wyłącznie z osobami najbliższymi określonymi w art. 115 § 11 kk. Przy opiniowaniu wniosku o udzielenie skazanemu nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, skazany jest zobowiązany podać wychowawcy dane osobowe osoby lub osób najbliższych, z którymi będzie realizował widzenie. Warunkiem realizacji widzenia jest zgłoszenie się tej osoby oraz złożenie przez nią pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę i zgodę na taką formę widzenia. Skazany, któremu udzielono nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego zgłoszenia chęci realizacji nagrody celem ustalenia terminu realizacji widzenia. Na wniosek osoby odwiedzającej widzenie może być zakończone przed wyznaczonym czasem. Takie widzenie jest traktowane jako zrealizowane.

Ze względów organizacyjnych w ciągu jednego dnia w/w widzenia realizuje się nie więcej jak dla 4 osadzonych.

Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu - poruszającym się na wózku lub o kulach oraz osobom powyżej 75 roku życia po przekazaniu informacji o uprawnieniu przy przyjmowaniu zgłoszenia na widzenie widzenia będą udzielane w pierwszej kolejności.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności bezpośrednio z zewnątrz tj. osobiście lub przez inną osobę oraz nadane za pośrednictwem instytucji zewnętrznej nie będą przyjmowane.

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego Dz. U. 2015 poz. 396 z dniem 01.07.2015r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące m.in. otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych.

Zgodnie z art. 113a § 3 kkw - Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Aktualnie mając na uwadze art. 113a § 3 kkw skazany może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. Artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe muszą być zakupione w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie zakładu karnego. Paczka żywnościowa będzie realizowana po złożeniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zasady realizacji zamówienia na dostarczanie paczki żywnościowej dla skazanego przez punkt sprzedaży:
1) zamówienie jest sporządzane na formularzu zamówienia na podstawie listy produktów. Lista produktów do zakupu jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń, pawilonach mieszkalnych oraz na stronie internetowej jednostki:
2) formularz zamówienia jest dostępny w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy, oddziałowego oraz na stronie internetowej jednostki:

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, złożone przez osobę najbliższą będzie realizowane według n/w zasad:

a) osoba najbliższa przekazuje podczas widzenia lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego wypełniony na podstawie listy produktów formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty bezpośrednio do punktu sprzedaży,

adres:

Punkt Sprzedaży
Zakład Karny w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Sandomierska 41

Dokonując opłaty należy w tytule podać „opłata za paczkę żywnościową” oraz imię, nazwisko i imię ojca skazanego, któremu opłacono paczkę. Opłata za przygotowanie paczki musi być dokonana na konto wskazane w formularzu zamówienia:

 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA"
nr konta: 13 1130 1017 0020 1458 9320 0031
 

b) po potwierdzeniu prawa do otrzymania paczki prowadzący punkt sprzedaży realizuje zamówienie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.


Dokonując zamówienia paczki żywnościowej osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110 a § 1 kkw, tj. uprawnienia do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych.

 

PACZKI ODZIEŻOWE, HIGIENICZNE, LEKI.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, może nastąpić na wniosek skazanego, na podstawie zezwolenia Dyrektora zakładu karnego wydanego na wypełnionym wcześniej przez skazanego druku. Uzyskanie zgody na przesłanie odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej uwarunkowane jest również ilością i rodzajem posiadanych już rzeczy własnych przez skazanego w zakładzie karnym.

Przesłanie osadzonemu środków higieny osobistej, może nastąpić na wniosek skazanego, na podstawie zezwolenia wydanego przez wychowawcę lub oddziałowego na druku talonu higienicznego.

Przesłanie osadzonemu leków lub środków farmakologicznych może nastąpić na wniosek skazanego, za zgodą Dyrektora zakładu karnego na podstawie wydanego przez lekarza zezwolenia na przesłanie leków.

Paczki dla skazanych powinny być sporządzane oddzielnie według danego asortymentu

tj. paczka odzieżowa, paczka higieniczna, paczka z lekami.

Przesyłki dostarczane do zakładu karnego z asortymentem na który wymagana jest zgoda, bez naklejonego talonu NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00 - 17.00
Wtorek: 8.00 - 15.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: 8.00 - 15.00
Piątek: 8.00 - 15.00

OFERTA DLA KONTRAHENTÓW

ZATRUDNIENIE OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI


Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji.

Osoby pozbawione wolności odbywające karę w Zakładzie Karnym w Dębicy mogą podjąć pracę odpłatną i nieodpłatną na podstawie skierowania do pracy.


1. W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz:

 • organów administracji publicznej
 • samorządów terytorialnych
 • organizacji pożytku publicznego
 • instytucji charytatywnych

Korzyści:

 • praca wykonywana bez wynagrodzenia
 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego

2. W zakresie zatrudnienia odpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz kontrahentów zewnętrznych.
Korzyści:

 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy
 • składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej)
 • wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego
 • w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności (ryczałt 35% od wynagrodzenia brutto).

Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.

Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53)
Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx


W obu formach zatrudnienia pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy
 • szkolenie BHP
 • badania lekarskie
 • odzież roboczą

Jak zatrudnić skazanego –  krok po kroku:

 1. wyszukać najbliższą jednostkę penitencjarną w obszarze zainteresowania kontrahenta.
 2. wysłać do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając: podstawowe dane firmy, organizacji, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
 3. skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zatrudnienie we właściwej jednostce penitencjarnej.
 4. podpisać umowę o zatrudnieniu skazanych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.

Przepisy regulujący zatrudnienie osadzonych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.–Kodeks Karny Wykonawczy(t.j. Dz.U.2017r. poz.665)
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1116)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz.1666 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2008)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 963)
 • Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( DZ.U. z 2016 r. poz.1808)

W przypadku zainteresowania w/w ofertą można nawiązać kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia skazanych, w celu omówienia zasad współpracy pod nr telefonu:

Tel.: 14 680 70 14

fax.: 14 681 56 59

NBP o/o Rzeszów

Zakład Karny w Dębicy

57 1010 1528 0003 6113 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej