Informacje dotyczące widzeń

1. Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest przez osadzonych bezpośrednio u wychowawców oraz dla osób bliskich - telefonicznie pod numerem 146708574 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zkdebica@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy tj.:

1)Nowy Rok – 1 stycznia;
2)Święto Trzech Króli – 6 stycznia;
3)pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy;
4)Święto Państwowe – 1 maja;
5)Święto Narodowe – 3 maja;
6)Święto Bożego Ciała;
7)Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia;
8)Święto Wszystkich Świętych – 1 listopada;
9)Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada;
10)Święta Bożego Narodzenia – 25 i 26 grudnia w godzinach od 8.00 do 15.00.

2. Z uwagi na rejestrację widzeń mogą być one łączone po uprzednim zgłoszeniu w trakcie planowania widzenia. Dowódca Zmiany może zezwolić na połączenie widzeń w trakcie jego trwania wyłącznie jeżeli ilość zaplanowanych widzeń na to pozwala

3. Skazany ma prawo do widzeń zgodnie z limitem określonym w art. 91 pkt 8 kkw

4. Każdy rodzaj udzielanych widzeń podlega nadzorowi administracji Zakładu Karnego. Nadzór nad widzeniem oznacza zapewnienie porządku w trakcie jego trwania.

5. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji Zakładu Karnego.

6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Zakładu Karnego.

7. Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

8.Skazany któremu przyznano nagrodę w formie widzenia bez osoby dozorującej może je zrealizować w Sali widzeń bezdozorowych albo w okresie od 1 kwietnia do 30 października na terenie widzeń plenerowych .

9. Zarówno skazanym, jak też odwiedzającym ich osobom zabrania się samowolnie, bez zezwolenia funkcjonariuszy opuszczać rejon terenu przeznaczonego na realizację widzeń, manipulowania przy urządzeniach technicznych, niszczenia zieleni, poruszania się poza miejscami wyznaczonymi do przejść. W salach widzeń dozorowych, bezdozorowych oraz na terenie widzeń plenerowych zabrania się zachowań o charakterze nieobyczajnym.

10. Skazani mają również możliwość kontaktu z osobami bliskimi za pomocą komunikatora internetowego SKYPE. Składają wniosek do wychowawcy w tej sprawie, w którym podają dane personalne osoby, z którą zamierzają nawiązać kontakt w tej formie. Korzystanie z komunikatora internetowego możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora.

Przy zamówieniu e-paczki należy wypełnić właściwy druk zamówienia (paczki żywnościowej lub paczki higieniczno – chemicznej), dokonać wpłaty na konto firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Dębicy i wypełnić druk RODO.

 

Adres firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Dębicy:

POLSKA GRUPA SW PRZEDSIEBIORSTWO PAŃSTWOWE
Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

 

W celu realizacji paczki żywnościowej:


nr konta: 13 1130 1017 0020 1458 9320 0031

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

TYTUŁ PRZELEWU: [imię, nazwisko imię ojca osadzonego]

 

W celu realizacji paczki higieniczno - chemicznej:

 

nr konta: 05 1130 1017 0020 1458 9320 0078

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

TYTUŁ PRZELEWU: [imię, nazwisko i imię ojca osadzonego]

 


INFORMACJA

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1,00 zł  do 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących będzie wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.igbmazovia.pl/e-paczka. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@igbmazovia.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł packa zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00 - 17.00
Wtorek: 8.00 - 15.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: 8.00 - 15.00
Piątek: 8.00 - 15.00

OFERTA DLA KONTRAHENTÓW

ZATRUDNIENIE OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI


Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji.

Osoby pozbawione wolności odbywające karę w Zakładzie Karnym w Dębicy mogą podjąć pracę odpłatną i nieodpłatną na podstawie skierowania do pracy.


1. W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz:

 • organów administracji publicznej
 • samorządów terytorialnych
 • organizacji pożytku publicznego
 • instytucji charytatywnych

Korzyści:

 • praca wykonywana bez wynagrodzenia
 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego

2. W zakresie zatrudnienia odpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz kontrahentów zewnętrznych.
Korzyści:

 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy
 • składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej)
 • wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego
 • w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności (ryczałt 35% od wynagrodzenia brutto).

Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.

Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53)
Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx


W obu formach zatrudnienia pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy
 • szkolenie BHP
 • badania lekarskie
 • odzież roboczą

Jak zatrudnić skazanego –  krok po kroku:

 1. wyszukać najbliższą jednostkę penitencjarną w obszarze zainteresowania kontrahenta.
 2. wysłać do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając: podstawowe dane firmy, organizacji, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
 3. skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zatrudnienie we właściwej jednostce penitencjarnej.
 4. podpisać umowę o zatrudnieniu skazanych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.

Przepisy regulujący zatrudnienie osadzonych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.–Kodeks Karny Wykonawczy(t.j. Dz.U.2017r. poz.665)
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1116)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz.1666 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2008)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 963)
 • Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( DZ.U. z 2016 r. poz.1808)

W przypadku zainteresowania w/w ofertą można nawiązać kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia skazanych, w celu omówienia zasad współpracy pod nr telefonu:

Tel.: 14 680 70 14

fax.: 14 681 56 59

NBP o/o Rzeszów

Zakład Karny w Dębicy

57 1010 1528 0003 6113 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej