Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

zostały określone w obowiązującym zarządzeniu Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego  w Zakładzie Karnym w Chełmie.

Zgodnie z § 20 niniejszego zarządzenia:

1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w godz. 8.00 – 15.30, w sali nr 1 i 2 budynku widzeń w pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz we wtorki  i niedziele z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Widzenia nie są realizowane w następujące dni wolne od pracy:

1) 1 stycznia – Nowy Rok;

2) 6 stycznia – Święto Trzech Króli;

3) 1 maja – Święto Państwowe;

4) pierwszy dzień Zielonych Świątek;

5) dzień Bożego Ciała;

6) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

7) 1 listopada – Wszystkich Świętych;

8) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

9) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

3. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od wtorku do piątku oraz w niedziele, z zastrzeżeniem ust. 2, w godz. 8.00 – 15.30 w wyznaczonym pomieszczeniu przy salach widzeń.

4. Widzenia bez osoby dozorującej w okresie od 1 maja do 30 września, mogą odbywać się na wolnym powietrzu w wyznaczonym miejscu przy budynku biura przepustek przy bramie Nr 3.

5. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są danego dnia w godz. 7.45 – 14.00 w dniu widzenia.

6. Osadzonemu i osobom odwiedzającym nie wolno samowolnie zmieniać wyznaczonego miejsca do odbywania widzenia.

7. Osadzonym przebywającym na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach od pracy, o których mowa w art. 124 § 1 i 2 kkw. dyrektor lub kierujący oddziałem penitencjarnym określi indywidualnie czas dłuższego widzenia, lub widzenie dodatkowe. Udzielanie widzeń wynikających z art. 105a § 3 kkw. (stała piecza  nad dzieckiem do lat 15) uzależnione będzie od udokumentowania praw do tego uprawnienia.

8. Osadzony i osoby go odwiedzające podczas widzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez osadzonych lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

9. Zabrania się osadzonym wynoszenia na widzenia i przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów po widzeniu.

10. Skazany, ukarany posiadający zgodę Dyrektora o której mowa w art. 90 pkt. 6 oraz art. 91 pkt 8 kkw może ją zrealizować zgłaszając ten fakt funkcjonariuszowi udzielającemu widzenia do godziny 13.00.

 

Widzenia na terenie Zakładu Karnego w Chełmie, w pierwszej kolejności udzielane będą osobom odwiedzających osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lubo kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-15.00

Wtorek: 9.00-17.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

 

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek zostały określone w obowiązującym zarządzeniu Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Chełmie.

Zgodnie z § 21 niniejszego zarządzenia:

1. Korespondencję urzędową w oddziale penitencjarnym nr 2 przyjmuje od osadzonych w dni robocze oddziałowy oddziału penitencjarnego, w pozostałe dni oddziałowi w godz. 8.30 – 10.00. Przyjmujący korespondencję urzędową funkcjonariusz kwituje i wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej odbioru.

2. Korespondencję urzędową w oddziale penitencjarnym nr 1 przyjmuje od osadzonych w dni robocze inspektor działu ochrony oddziału penitencjarnego  nr 1, w pozostałe dni oddziałowi w godz. 8.30 – 10.00. Przyjmujący korespondencję urzędową funkcjonariusz kwituje i wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej odbioru.

3. Korespondencję prywatną przyjmują oddziałowi w każdym dniu roboczym w trakcie nadzorowania wydawania śniadania.

4. Korespondencja prywatna wydawana jest przez oddziałowego, w godzinach 13.30-16.00. Korespondencja urzędowa wydawana jest przez funkcjonariusza lub pracownika działu ewidencji w dni robocze w godz. 8.30 – 16.00.

5. W oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo korespondencję urzędową przyjmuje od osadzonych w dni robocze wychowawca, a w pozostałe dni oddziałowy.

6. Szczegółowy sposób postępowania z korespondencją reguluje zarządzenie Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie w sprawie postępowania z korespondencją osadzonych w Zakładzie Karnym w Chełmie.

 

Zgodnie z § 22 niniejszego zarządzenia:

1. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna posiadać oznaczenie: „ODZIEŻ”, „HIGIENA” lub „LEKI”. Nie przyjmuje się paczek z żywnością.

2. Paczki, o których mowa w ust. 1 oraz sprzęt RTV przyjmowane są codziennie w godz.: 8.30 – 14.00 oprócz sobót i dni wymienionych w § 20 ust. 2.

3. Paczki oraz sprzęt RTV oraz  płyty CD mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.

4. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych.

5. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.

6. Osadzony może otrzymać w miesiącu 1 paczkę z artykułami higienicznymi z asortymentem określonym na druku talonu. Otrzymanie kolejnej paczki higienicznej w miesiącu lub z innym asortymentem, niż określony na druku talonu, wymaga zgody dyrektora. Dopuszcza się przesyłanie osadzonym artykułów higienicznych listem poleconym.

7. Paczka z oznaczeniem „HIGIENA” wydawana jest osadzonemu przez oddziałowego w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia w godz. 9.00 – 18.30, a paczka z oznaczeniem „ODZIEŻ” przez magazyniera w magazynie rzeczy własnych osadzonych.

8. Paczka oznaczona „LEKI” wydawana jest w ambulatorium, zgodnie z zaleceniem lekarza.

9. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu z magazynu rzeczy własnych osadzonych w dni robocze w godz. 8.30 – 15.00, zgodnie z planem zatwierdzonym przez dyrektora.

10. Odzież i obuwie dostarczone w paczkach oznaczonych „ODZIEŻ”, przed wydaniem do użytku podlegają ewidencji w karcie rzeczy własnych osadzonego.

11. Odbiór paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem w stosownej dokumentacji.

 

§ 23.

1. Sposób realizacji paczek żywnościowych został określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia. (plik PDF do pobrania i wydrukowania)

2. Formularz zamówienia na paczkę żywnościową określa załącznik Nr 4 do zarządzenia.           (plik PDF do pobrania i wydrukowania)

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE SETAR W SIEDLCACH

oferta handlowa styczeń 2020 Rozmiar: 334.8 kB
załącznik nr 4 zamówienie na paczkę Setar Rozmiar: 358.2 kB
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM SETAR W SIEDLCACH Rozmiar: 93.2 kB

NBP O/Lublin

68 1010 1339 0023 5213 9120 0000

ul. Fryderyka Chopina 6, 20-001 Lublin

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej