Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Od dnia 17.04.2021 roku do 17.05.2021 roku wstrzymuje na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie, z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni udzielanie osadzonym widzeń.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie oraz Oddział Zewnętrzny w Strzelewie podjął wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności m. in. poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

REALIZACJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W BYDGOSZCZY-FORDONIE
 

 

 1. Osoby najbliższe w celu zrealizowania paczki żywnościowej dla osadzonego zobowiązane są do wypełnienia formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, którego wzór stanowi załącznik nr 1
 2. Druk „zamówienia” oraz aktualna lista produktów dostępne są na:

- stronie internetowej https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie;

- w kantynie,

- u funkcjonariusza pełniącego obowiązki przy wejściu do jednostki,

- w sali widzeń.

 1. Po wypełnieniu zamówienia osoba najbliższa zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za zamówione produkty poprzez:

- dokonanie wpłaty gotówkowej w kantynie (wyłącznie w trakcie trwania widzenia),

- dokonanie wpłaty na konto MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA „MIGB MAZOVIA” przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na następujący nr konta: 25 1130 1017 0020 1458 9320 0106 prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki:

Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia. Adres punktu sprzedaży: Zakład Karny Bydgoszcz-Fordon, ul. Rynek 8
85-790 Bydgoszcz z dopiskiem: "Punkt sprzedaży".

 1. Wypełniony druk „zamówienia” wraz z potwierdzeniem zapłaty należy dostarczyć do MIGB MAZOVIA poprzez:

- osobiste złożenie w kantynie (wyłącznie w trakcie widzeń),

- przesłanie pocztą elektroniczną na adres: kantyna-zk.bydgoszcz_fordon@igbmazovia.pl

- wysłanie drogą pocztową na adres punktu sprzedaży MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ul. Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz.

 1. Po wpłynięciu zamówienia, dowodu wpłaty i zaksięgowaniu wpłaty, pracownik MIGB MAZOVIA umieszcza
  na nim datę wpływu (od tego momentu liczy się 5 dni na otrzymanie przez osadzonego paczki).
 2. Osadzony jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności i pod osobistym nadzorem funkcjonariusza wydającego paczkę i pokwitowania na druku zamówienia zgodności artykułów znajdujących się w paczce ze złożonym zamówieniem i podpisuje druk zamówienia. Po tym momencie nie ma możliwości zgłaszania przez osadzonego żadnych roszczeń dotyczących zawartości paczki.
 3. Nie zezwala się na łączenie paczek: należy osobno wpłacać pieniądze na każdą paczkę tj. higieniczną i spożywczą.
 4. Nie zezwala się na realizowanie jednoczesne paczki żywnościowej i nagrodowej: należy osobno wpłacać pieniądze
  na każdą paczkę, realizacja powinna być także w innym terminie z uwagi na limit kg (do 6 kg) posiadanej w celi żywności i (do 9 l) napojów.
 5. W przypadku wystąpienia błędu na zamówieniu zwiększa się lub zmniejsza ilości zamówionego towaru
  o wartość różnicy, która maksymalnie może wynosić 10 złotych, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmniejszania lub zamówienia jedynie pojedynczych ilości produktów z listy zmniejszane(wykreślane) będą przez punkt sprzedaży pozycje zamówienia od ostatniej w kierunku drugiej, natomiast w przypadku konieczności zwiększania ilości artykułów w pierwszej kolejności zwiększane będą one od drugiej pozycji w kierunku ostatniej. W przypadku nie wyrażenia zgody i wystąpienia błędów paczka nie jest realizowana.
 6. W przypadku braku zamówionego artykułu punkt sprzedaży dodaje do paczki artykuł taki sam, który był zamówiony zwiększając tylko jego ilość, w pierwszej kolejności od drugiej pozycji listy w kierunku ostatniej pozycji (1 pozycja jest
  to opakowanie paczki).
 7. W przypadku, gdy osoba składająca zamówienie nie zgadza się, by punkt sprzedaży podejmował działania opisane
  w punktach 11 i 12 zaznacza na zamówieniu OŚWIADCZENIE o braku zgody i składa czytelny podpis.
 8. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10 to:

- w przypadku zmniejszania lub zamówienia jedynie pojedynczych ilości produktów z listy zmniejszane (wykreślane) będą przez punkt sprzedaży pozycje zamówienia od ostatniej w kierunku drugiej,

- w przypadku konieczności zwiększania ilości artykułów w pierwszej kolejności zwiększane będą one
od drugiej pozycji w kierunku ostatniej.

13. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest
to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

14. Zamówiona paczka żywnościowa nie zostanie zrealizowana w szczególności w przypadku:

- źle, niekompletnie lub nieczytelnie wypełnionego formularza zamówienia,

- braku dołączenia dowodu wpłaty do zamówienia przygotowanego przez osobę najbliższą,

- braku wpływu środków finansowych na konto punktu sprzedaży,

- przekroczenie wagi i litrażu na zamówieniu,

- niezgodności zmówionych produktów z listą produktów,

- sporządzenie zamówienia na niewłaściwym druku.

 

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz.

1. Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.
3.  Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Zakładu.
4. Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.
5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.
6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.
7. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).
8.  Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w  punkcie sprzedaży.

W Zakładzie Karnym Bydgoszczy-Fordonie istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej - za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej. Do zamówienia należy dołączyć:

- talon na w/w artykuły zatwierdzony przez Dyrektora jednostki,
- dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,
- dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Następnie niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Aktualny druk do realizacji paczki oraz cennik można pobrać poniżej lub bezpośrednio pod linkiem: https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/152-zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

Informacja
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r w sprawie
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa informuję, iż Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie posiada następujące zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku:

NBP O/O Bydgoszcz

Rynek 8

85-790 Bydgoszcz

26 1010 1078 0015 0213 9120 0000

 

W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko osadzonego oraz imię ojca.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej