1. Widzenia dla skazanych odbywają się w następujących dniach i godzinach:
• niedziele i poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00,
• w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8.00 - 16.00,
• w pierwszy dzień Wielkanocy w godz. 8.00 - 16.00.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w podanych powyżej godzinach i dniach tygodnia na podstawie pisemnego zezwolenia organu dysponującego.

3. Osoby odwiedzające powinny zgłosić chęć widzenia do godz. 14.30.

4. Widzenia są realizowane w pomieszczeniach sali widzeń.

5. We wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty oraz w dni świąteczne inne niż wymienione w pkt 1 widzeń nie udziela się.

6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

7. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub porządku, widzenia mogą być udzielane w wydzielonym pomieszczeniu budynku administracji.

8. Skazani za zgodą dyrektora mogą łączyć czas trwania widzeń według przysługujących im limitów wynikających z typu zakładu karnego, określonych przez Kodeks karny wykonawczy, chyba, że dyrektor zadecyduje inaczej biorąc pod uwagę względy: bezpieczeństwa, organizacyjne lub wychowawcze.


Informujemy, że widzenia na terenie Zakładu karnego w Bydgoszczy - Fordonie w pierwszej kolejności umożliwiane będą odwiedzającym osadzonych:
-kobietom w zaawansowanej ciąży,
-osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
-osobom powyżej 75 roku życia.

Istnieje możliwość udzielenia widzeń osobom z niepełnosprawnością słuchową za pomocą pętli indukcyjnej. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie minimum 7 dni przed planowanym widzeniem.

W Zakładzie Karnym Bydgoszczy-Fordonie istnieją bariery architektoniczne utrudniające udzielenie widzeń w ogólnej sali widzeń osobom niepełnosprawnym w postaci schodów, braku windy, wąskich klatek schodowych. Istnieje możliwośc realizacji widzenia z osobą niepełnosprawną w pomieszczaniach znajdujących się na poziomie zero. Powysze pomieszczenia nie posiadają żadnych ograniczeń i utrudnień. Warunkiem udzielenia takiego widzenia jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu funkcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że artykuły spożywcze oraz środki przeznaczone do utrzymania higieny małych dzieci podlegają depozytowi w szafkach znajdujących się w rejonie biura przepustek. W przypadku konieczności wykonania czynności higienicznych oraz konieczności nakarmienia dziecka osoba odwiedzająca winna zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w sali widzeń. Po uzyskaniu zgody funkcjonariusza osoba odwiedzająca zostanie doprowadzona do pomieszczenia z szafkami depozytowymi celem pobrania niezbędnych rzeczy. W rejonie sali widzeń wyznaczono pomieszczenie dla osoby odwiedzającej, w którym można przeprowadzić czynności związane z utrzymaniem higieny małego dziecka oraz jego nakarmieniem. Powyższe czynności realizowane są w ramach przysługującego widzenia. Ponadto depozytowi podlegają wózki oraz nosidełka dla dzieci. 

 Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz.

1.  Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.
2.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.
3.  Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Zakładu.
4.  Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.
5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.
6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.
7. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).
8.  Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.


W ZK Bydgoszczy-Fordonie, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej – za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.
 
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

  -  w punkcie sprzedaży,
  -  w sali widzeń,
  -  w biurze przepustek,
  -  w poczekalni dla osób odwiedzających,
 -   na stronie internetowej jednostki penitencjarnej Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie:
 
Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które stanowią dołączone do zamówienia:

   - talon na w/w artykuły,
   - dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,
   - dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Następnie niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

    Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym", ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą,


Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

    a) bezpośrednio do punktu sprzedaży Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia ul. Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, po odbytym widzeniu (procedura składania zamówień na paczkę żywnościową w czasie widzeń została określona w punktach 10, 11 w części zasady udzielania widzeń),
    b) drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazoviaul. Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz,
        
    Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
   
    Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio
    w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży - w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą
    pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

    W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Numer konta bankowego punktu sprzedaży:

BGK 25 1130 1017 0020 1458 9320 0106

IGB MAZOVIA

ul. Kocjana3

01-473 Warszawa

W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia.
Adres punktu sprzedaży:
Zakład Karny Bydgoszcz–Fordon
ul. Rynek 8
85 – 790 Bydgoszcz z dopiskiem: "Punkt sprzedaży".

Informacje dotyczące sposobu zrealizowania zamówienia na paczkę żywnościową zawarte zostały w ulotce informacyjnej: ULOTKA INFORMACYJNA

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wraz z formularzem "zamówienie na paczkę", numerem konta bankowego i adresem punktu sprzedaży, dostępne są w tutaj:

1. Lista produktów dostępnych w sprzedaży przy realizacji paczki żywnościowej oraz higienicznej - plik do pobrania

2. Zamówienie na paczkę  - plik do pobrania

Rozmiar: 3.2 MB
Rozmiar: 1.5 MB

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

NBP O/O Bydgoszcz

Rynek 8

85-790 Bydgoszcz

26 1010 1078 0015 0213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej