Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Brzegu

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

Komunikat

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że administracja Zakładu Karnego w Brzegu udziela widzeń na terenie jednostki, w pierwszej kolejności:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, które przybyły na widzenie,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach),
- osobom, które ukończyły 75 rok życia.

1. Widzenia dla skazanych udzielane są w czwartki i niedziele (za wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca), w godzinach 8.00 – 15.30. Zgłoszenia  dotyczące chęci  uzyskania  widzenia przyjmowane są do  godziny  przed rozpoczęciem  widzeń, nie później  niż do godziny 14.00
2. Widzenia dla skazanych udzielane są również w dni świąteczne: Nowy Rok, Świeto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, Świeto Pracy - 1 maja, Święto Konstytucji  - 3 maja, dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia w godzinach 8.00 - 14.00
3. Widzenie osadzonych zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, odbywa się w odzieży skarbowej.
4. Skazanym zabrania się wnoszenia na salę widzeń zegarków i art. piśmiennych.
5. Widzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez funkcjonariusza nadzorującego widzenia.
6. Skazany zatrudniony korzysta z widzenia po zakończonej pracy, w czasie przewidzianym na widzenia.
7. Osadzeni, korzystający z uprawnienia, wynikającego z art.105 a § 3 w zw. z art. 87a kkw winni wpisać dzieci i osoby im towarzyszące do karty widzeń. Prawo do korzystania z tego rodzaju widzeń przysługuje osadzonemu, który udokumentował sprawowanie stałej pieczy oraz wiek dziecka.
8. Widzenia bez dozoru w oddzielnym pomieszczeniu mogą być udzielone na wniosekprzełozonego, z osobą najbliższą lub godną zaufania, po wcześniejszej rozmowie wnioskodawcy z osobą odwiedzającą i złożeniu przez nią pismennego oświadczenia o zgodzie na takie widzenie. Widzenia te są kontrolowane.
9. Osobie przybyłej na widzenie pod wpływem alkoholu, lub której zachowanie wskazywać będzie na wcześniejsze spożycie środków odurzających lub usiłującej wnieść na teren jednostki przedmioty zabronione, widzenie nie zostanie udzielone.
10. Dopuszcza się za zgodą dyrektora na zakup podczas widzenia artykułów higienicznych, w ramach paczki higienicznej, za wyjątkiem dni wymienionych w pkt. 2.
11. Zakupy w ramach poczęstunku lub paczki higienicznej dokonuje jedynie osoba odwiedzająca w trakcie trwania widzenia. Osadzony w tym czasie nie może przebywać przy okienku kantyny.
12. Kantyna w dni świąteczne będzie nieczynna,
13. Jednoczesne przebywanie osoby odwiedzającej i osadzonego w WC, oraz na korytarzu przed salą widzeń jest zabronione.
14. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są we wtorki, w godz. 08.00 – 15.30 oraz w ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 8.00 - 15.30, za wyjątkiem dni świątecznych. Zgłoszenie  dotyczące chęci uzyskania widzenia przyjmowane są do godziny przed jego rozpoczęciam, nie później niż do godziny 14.00
15. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są również w dni świąteczne: Nowy Rok, Świeto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, Świeto Pracy - 1 maja, Święto Konstytucji  - 3 maja, dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia w godzinach  14.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Brzegu

1. Paczkę żywnościową osadzony może otrzymać raz w miesiącu /art. żywnościowe i tytoniowe/ za pośrednictwem zakładu karnego.
2. Paczkę osadzony otrzyma po złożeniu przez niego pisemnego zamówienia u wychowawcy lub kantynie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa.
3. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, jednak należy uwzględnić, że osadzony w celi może posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.
4. Zamówienie na paczkę realizowane przez osadzonego lub osobę najbliższą składane jest bezpośrednio w kantynie. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub w innym czasie w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do kantyny.
5. Zamówienie dokonuje się za pomocą formularza zamówienia na paczkę.
6. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.
7. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w kantynie są dostępne:
a.) w kantynie,
b.) w poczekalni dla osób odwiedzających,
c.) w sali widzeń,
d.) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej - w zakładce "dla interesantów" - "paczki"
e.) u oddziałowego,
8. Zamówienie od osoby najbliżej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez wychowawcę, że skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
9. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni.
10. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez pracownika kantyny wpłacającemu, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
11. Paczki mogą podlegać kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń lub środków technicznych oraz psa specjalnego.

1. Paczki higieniczne
    Paczki higieniczne mogą zawierać wyłącznie:
    a.) szczoteczkę do zębów,
    b.) maszynki jednorazowe do golenia,
    c.) mydło w kostce,
    d.) inne artykuły na dostarczenie, których osadzony uzyskał odrębną zgodę na prośbie.
2. Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00. Powyższe uregulowanie nie dotyczy przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.
3. Jeżeli adresat przesyłki nie przebywa w jednostce penitencjarnej, nie zostaje ona przyjęta.
4. Przesyłki podlegają kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń lub środków technicznych oraz psa specjalnego. Wymiary przesyłki nie mogą przekraczać 51 cm x 31 cm x 75 cm.
5. Dostarczenie osadzonemu przesyłki zawierającej przedmioty higieniczne, odzieżowe lub inne /bez art. spożywczych i wyrobów tytoniowych/, może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Kontrole takiej przesyłki dokonuje funkcjonariusz w obecności osadzonego.
6. Przesyłki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą przyjmowane do jednostki penitencjarnej.

Dane instytucji realizującej paczki żywnościowe - Kantyna ZK Brzeg
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”, 01-473 WARSZAWA, ul. Kocjana 3 - kantyna w ZK w Brzegu, nr konta
Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 40 1130 1017 0020 1458 9320 0030

Komunikat

W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego.

Bardzo istotne są zmiany w zakresie:
- art. 110 § 3 wprowadzające zasadę, że skazany będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg;
- art. 113 a § 3 wprowadzające nowe zasady realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczki żywnościowej.

Od dnia 1 lipca 2015r. skazany, który będzie posiadał uprawnienia (nie będzie ukarany dyscyplinarnie pozbawieniem możliwości otrzymania paczki żywnościowej) będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego (w formie e-paczki). Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa, która widnieje na liście osób odwiedzających skazanego.

Uwaga!

Paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności, w dotychczasowej formie, tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

Dodatkowo należy podkreślić, iż ciężar paczki nie podlega ograniczeniom wagowym, jednak trzeba pamiętać, że skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Pliki do pobrania:

Zamówienie na paczkę
Wykaz produktów dostępnych w kantynie

klauzula informacyjna

Informacja dla wpłacajacych

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/o w Opolu
Damrota 2 b
Opole
35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej