Informacja dla osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki

 

Przy wejściu do jednostki ustalana jest zasadność ubiegania się osoby o wstęp na teren jednostki lub jego opuszczenie i legitymuje się tę osobę w celu ustalenia tożsamości.

Tożsamość osoby ustala się na podstawie następujących dokumentów, zawierających dane umożliwiające identyfikację, wyposażonych w zdjęcia:
1) dowodu osobistego;
2) legitymacji służbowej;
3) dowodu tożsamości cudzoziemca;
4) dokumentu paszportowego;
5) prawa jazdy.

Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym – na podstawie oświadczenia opiekuna.

Osoby ubiegające się o wstęp, przebywające oraz opuszczające teren jednostki poddawane są kontroli, która może polegać na:
1) sprawdzeniu przy użyciu urządzeń technicznych;
2) sprawdzeniu odzieży i obuwia;
3) kontroli osobistej.

Legitymowanie i czynności kontrolne, o których mowa powyżej, wobec osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki mogą być dokonywane pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez tę osobę. Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie się lub poddanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych – nie zezwala się na wstęp do jednostki.

Zabrania się wnoszenia na teren jednostki przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194, poz. 1902).


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz.U. Nr 147, poz. 984).

 

Organizacja widzeń

Widzenia odbywają się w soboty, niedziele, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, drugi dzień Świąt Wielkanocy w salach widzeń w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zapisy osób przybyłych na widzenia w soboty, niedziele i w/w dni świąteczne odbywają się w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

Widzenia osadzonych z osobami powyżej 75 roku życia, posiadającymi I grupę inwalidzką, o widocznej niepełnosprawności oraz z kobietami o widocznej ciąży oraz osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat trzech, udzielane są w pierwszej kolejności.

W trakcie trwania widzenia, zezwala się osobom odwiedzającym na dokonanie zakupów i zabranie przez osadzonych do celi środków higienicznych, przedmiotów osobistego użytku innych niż odzież, bielizna i obuwie oraz dopuszczonych do sprzedaży leków w ilości określonej w § 60 ust. 4 a także wyrobów tytoniowych i wody.

Prawo skazanego do widzenia z rodziną i osobami bliskimi dotyczy osób, o których mowa w art. 115 § 11 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). W przypadku innych osób – za zgodą dyrektora zakładu.

Widzenia tymczasowo aresztowanych udzielane są na podstawie zezwolenia organu dysponującego. W przypadku osób małoletnich do lat 15, bez obecności opiekuna z wolności, odbywają się w soboty pod opieką wyznaczonego wychowawcy.

Podawanie i przyjmowanie podczas widzeń przedmiotów nie objętych zezwoleniem dyrektora jest niedopuszczalne.

Artykuły nie spożyte w trakcie widzeń zabierają osoby odwiedzające.

W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły żywnościowe dla skazanych w ramach posiadanego uprawnienia wynikającego z art.113a §3 kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.),  w przypadku udzielenia skazanemu nagrody na zasadzie art. 138. §1 pkt. 13 kkw lub udzielonej ulgi w związku z art. 141. § 1 kkw (paczka żywnościowa).

W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą  zakupić, za zezwoleniem dyrektora, przedmioty osobistego użytku oraz środki higieny i papierosy dla skazanych.

 

Zasady korzystania przez osadzonych z komunikatora internetowego Skype w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie

 

Z połączenia za pośrednictwem komunikatora mogą korzystać tylko osoby skazane (osoby tymczasowo aresztowane, są pozbawione możliwości przeprowadzania połączenia za pomocą wszelkich środków łączności na podstawie art. 217c Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 z późniejszymi zmianami).

Skazani mogą kontaktować się za pośrednictwem komunikatora wyłącznie z rodziną lub osobami bliskimi.

Warunkiem skorzystania z komunikatora jest uzyskanie każdorazowo zgody dyrektora  jednostki na podstawie pisemnej prośby skazanego  zawierającej: dane kontaktu docelowego (nazwisko, imię, stopień pokrewieństwa, adres oraz  nazwa użytkownika w komunikatorze) oraz proponowany termin rozmowy poprzez komunikator  (data i godzina), ustalony uprzednio z rodziną i wychowawcą.

Kontakty poprzez komunikator będą realizowane: w  dni powszednie w godzinach  10.00  - 15.00, jednorazowo w wymiarze nie przekraczającym 30 minut.

Podczas rozmowy przez komunikator obowiązuje zakaz: przekazywania  treści godzących w porządek publiczny lub bezpieczeństwo jednostki oraz informacji dotyczących  innych osadzonych oraz personelu jednostki, posługiwania się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe oraz gwarą przestępczą,.

W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt za pośrednictwem komunikatora ustalonych zasad jego przebiegu, rozmowa może zostać przerwana lub zakończona przed czasem.

KOMUNIKAT

Informacje w sprawie realizacji i sposobu dostarczania paczek znajdują się na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Elblągu.

Z-A Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Braniewie przyjmuje interesantów w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Informujemy, że w dniach 01.05.2019 r. oraz 03.05.2019 r., które są dniami świątecznymi wolnymi od pracy, kantyny w Areszcie Śledczym w Elblągu oraz Oddziale Zewnętrznym w Braniewie będą nieczynne.

Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Aresztu Śledczego w Elblągu ul. 12 Lutego 4a, 82-300 Elbląg w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących metod:

- drogą pocztową na adres: Aresztu Śledczego w Elblągu ul. 12 Lutego 4a, 82-300 Elbląg

- telefonicznie:55 611 21 09

- email: as_elblag@sw.gov.pl

- fax: 55 611 21 79

 

                                                                                  NBP O/O OLSZTYN

                                                                                        12 Lutego 4A

                                                                                        82-300 Elbląg

                                                                        28 1010 1397 0019 3513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej