Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju, zmniejszenie zachorowań wśród osadzonych i realizowane szczepienia ochronne wśród osadzonych oraz uwzględniając rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.03.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2022 Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu od dnia 19.04.2022 r. realizacja widzeń odbywa się na niżej wymienionych zasadach:

1.Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art.90 pkt 6 i 7 oraz 91 pkt 8 KKW oraz zgodnie z art. 105a KKW.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Zakładu Karnego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

3. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.

4. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

5. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Organizacja widzeń

Widzenia realizowane są w następujące dni:

* W Areszcie Śledczym w Elblągu – w niedziele w godz. od. 8:00 do 14:00 oraz w piątki w godz. 9:00 do 14:00 a także w dni ustawowo wolne od pracy: 6 stycznia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;

* W Oddziale Zewnętrznym w Braniewie: w soboty oraz niedziele a także w dni ustawowo wolne od pracy: 6 stycznia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – w godzinach 8:00 – 15:00;

Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie: od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 -14.00 w tygodniu poprzedzającym widzenie:

- w Areszcie Śledczym w Elblągu pod numerem 55-61-12-126

- w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie pod numerem 55 244-07-65, bądź elektronicznie:

- w AŚ Elbląg pod adresem: widzenia_elblag@sw.gov.pl

- w OZ Braniewo pod adresem: widzenia_braniewo@sw.gov.pl

 

 

 

 

  

Z-A Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Braniewie przyjmuje interesantów w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Aresztu Śledczego w Elblągu ul. 12 Lutego 4a, 82-300 Elbląg w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących metod:

- drogą pocztową na adres: Aresztu Śledczego w Elblągu ul. 12 Lutego 4a, 82-300 Elbląg

- telefonicznie:55 611 21 09

- email: as_elblag@sw.gov.pl

- fax: 55 611 21 79

 

                                                                                  NBP O/O OLSZTYN

                                                                                        12 Lutego 4A

                                                                                        82-300 Elbląg

                                                                        28 1010 1397 0019 3513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej