Wyciąg z zarządzenia Nr 62/2018 Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.1. Użyte w zarządzeniu następujące określenia oznaczają:

 1. zakład – Zakład Karny w Białej Podlaskiej;
 2. oddział zewnętrzny – Oddział Zewnętrzny w Zabłociu;

§ 20.

1. W zakładzie:

1) widzenia dla osadzonych z oddziałów I, II i III udzielane są w każdą niedzielę i poniedziałek w godzinach od 8.00 do 15.00. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach sali widzeń usytuowanych w budynku administracyjnym;

2) podczas widzeń punkt sprzedaży, usytuowany w budynku administracyjnym, czynny jest w godzinach od 8.30 do 15.30;

3) widzenia bez osoby dozorującej w oddzielnym pomieszczeniu: dla skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego realizuje się w pomieszczeniu nr 101 budynku administracji; dla skazanych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego realizuje się w pomieszczeniu nr 006 budynku oddziału III. Termin wykorzystania tej formy widzenia skazany ustala z wychowawcą oddziału mieszkalnego.

2. W oddziale zewnętrznym:

1) widzenia dla osadzonych udzielane są w każdy czwartek i niedzielę
w godzinach od 8.00 do 15.00. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach sali widzeń usytuowanej w budynku administracyjnym;

2) podczas widzeń czynny jest punkt sprzedaży usytuowany w budynku administracyjnym;

3) widzenia bez osoby dozorującej w oddzielnym pomieszczeniu realizowane są w pomieszczeniu nr 006 w budynku administracji. Termin wykorzystania tej formy widzenia skazany ustala z wychowawcą oddziału mieszkalnego.

3. Dodatkowo widzenia w zakładzie i oddziale zewnętrznym odbywają się w drugi dzień Świąt Wielkanocnych (Poniedziałek Wielkanocny) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

4. Osadzonym i ich rodzinom zezwala się na poczęstunek w trakcie widzenia wyłącznie artykułami zakupionymi w punkcie sprzedaży, z wyłączeniem tymczasowo aresztowanych mających widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt. Artykuły nieskonsumowane w czasie widzenia zabiera osoba odwiedzająca.

 1.  

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania widzeń osadzonym

SKAZANY

Wyciąg z ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

 

Art. 105a.

§ 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.
§ 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, wyrazi zgodę na udział wiekszej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
§ 3. Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.
§ 4. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.
§ 5. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.
§ 6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.
§ 7. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
§ 8. Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających.
§ 9. Ograniczenia wynikające z § 1, 2 i 5 nie mają zastosowania do widzeń skazanego z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 i art. 105 § 2.

 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Wykonywania Kary Pozbawienia Wolności
 

 

       

TYMCZASOWO ARESZTOWANY

Wyciąg z ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

 

Art.217

 

§ 1. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.
§ 1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.
§ 1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.
§ 2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.
§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.
§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

 

 

INFORMACJA

 

Widzenia są udzielane poza kolejnością osobom: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Prosimy o poinformowanie o powyższym przy zgłoszeniu.

 

ZASADY REALIZOWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH
od dnia 1 lipca 2020 r.

 

 

Wyciąg z Zarządzenia Nr 59/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.

§ 1.

1. Użyte w zarządzeniu następujące określenia oznaczają:

 1. zakład – Zakład Karny w Białej Podlaskiej;
 2. oddział zewnętrzny – Oddział Zewnętrzny w Zabłociu;

 

§ 24.

 1. Paczki żywnościowe (zawierające artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe) realizowane są jedynie za pośrednictwem „Punktu sprzedaży”.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone na piśmie przez osadzonego lub osobę dla niego najbliższą wpisaną na listę osób.
 3. Do zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonego przez osadzonego, stosowane są zapisy określone w § 22 niniejszego porządku wewnętrznego.
 4. Zamówienie na paczkę od osadzonych przyjmują oddziałowi w zakładzie
  w trakcie wydawania kolacji, a w oddziale zewnętrznym w trakcie wydawania śniadania.
 5. Zamówienie realizowane przez osoby najbliższe dla osadzonego odbywa się następujący sposób:
  1.podstawę realizacji zamówienia na paczkę stanowi wypełniony formularz zamówienia zwany dalej „zamówieniem”, które należy przekazać wraz z dowodem wpłaty do „Punktu sprzedaży” zlokalizowanego w zakładzie osobiście lub drogą pocztową na adres:

 

Punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej

ul. Prosta 33

21-500 Biała Podlaska

 

 1. formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do sprzedaży jest dostępna w jednostce penitencjarnej:
  - w punkcie sprzedaży,
  - w biurze przepustek,
  - w sali widzeń,
  - na stronie internetowej jednostki penitencjarnej www.sw.gov.pl ZK Biała Podlaska w zakładce„Widzenia i przyjmowanie paczek”,

Formularz zamówienia oraz wykaz dostępnych artykułów w punkcie sprzedaży:
- druk formularza str. 1  i str. 2 zamówienia paczki
- lista produktów spożywczych
- lista pozostałych artykułów

- oferta dodatkowa

Informacja dotycząca RODO

 

Wykaz dostępnych artykułów jest ważny od dnia 01.06.2020 r.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości można zwrócić się bezpośrednio do funkcjonariusza przyjmującego paczki.


3) zamówienia złożone osobiście będą przyjmowane w dni robocze w zakładzie w godz.9.00-14.30 oraz w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30-15.30, w oddziale zewnętrznym w czwartki i niedziele w godz. 8.00-14.00,

4) w przypadku realizacji zamówienia osobiście istnieje możliwość opłaty za paczką żywnościową bezpośrednio w punkcie sprzedaży,

5) środki pieniężne wpłacone na realizację paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych administracji zakładu karnego, przekazane zostaną niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

6. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez „Punkt sprzedaży” jedynie osadzonemu posiadającemu uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej z uwzględnieniem możliwości ich przechowywania określone w § 12 ust. 6,7,8,9,10 porządku wewnętrznego.

7. Paczka żywnościowa będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

§ 25.

 

1. Paczki adresowane do osadzonych, w zależności od ich zawartości, powinny mieć oznaczenie:

 1. paczka zawierająca odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku - „ODZIEŻ”;
 2. paczka zawierająca środki higieny - „HIGIENA”;
 3. paczka zawierająca leki - „LEKI”;
 4. paczka zawierająca sprzęt radiowo-telewizyjny – „RTV”.

2. Paczki dla osadzonych wymienione w ust. 1 przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty i niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 16.00 pod adresem ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska.

3. W oddziale zewnętrznym dodatkowo przyjmowane są paczki dostarczone osobiście przez osobę odwiedzającą podczas widzeń.

4. Na otrzymanie paczki wymagana jest zgoda dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – również pozytywna opinia lekarza.

5. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30X40X60 cm; wewnątrz paczki powinien zostać umieszczony spis zawartości.

6. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane.

7. Paczka oznaczona „HIGIENA” wydawana jest w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia lub dnia następnego.

8. Paczka oznaczona „LEKI” wydawana jest w pomieszczeniu służby zdrowia zgodnie z zaleceniem lekarza.

9. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu w poniedziałki i piątki:
w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30.

10. Sprzęt RTV wydawany jest z magazynu depozytowego w każdą środę
za wyjątkiem dni świątecznych (w tym przypadku sprzęt zostanie wydany pierwszego dnia roboczego): w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30, po uprzedniej kontroli ww. sprzętu.

 

Znaczki i karty telefoniczne osadzony może otrzymać jedynie podczas widzeń i zakupów w kantynie.

 

Rozmiar: 953.1 kB
Rozmiar: 480.6 kB
Rozmiar: 121.9 kB
Rozmiar: 703.2 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9:00-17:00

Środa: 8:00-16:00

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w OISW w Lublinie w dni powszednie:

• poniedziałek - w godzinach od 8.00 do 16.30,

• wtorek - w godzinach od 8.00 do 15.30,

• środa - w godzinach od 8.00 do 15.30.

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

 

OGŁOSZENIE

W dniu 1 marca 2020 r. /niedziela/ z uwagi na uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się przy budynku tutejszej jednostki, nie będą udzielane widzenia dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.

 

Podpisał:

Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

/-/ mjr Artur Ambrozik

 

Zakład Karny w Białej Podlaskiej NBP O/O Lublin

Prosta 33

21-500 Biała Podlaska

97 1010 1339 0015 0213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej