Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

Od dnia 19 lipca 2021r. przywraca się realizację widzeń określonych w art. 105a kkw. W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

§ 1. Wprowadza się zasady udzielania widzeń:

1) W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2) Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku bez stosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt.

3) Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

4) Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

5) W trakcie trwania widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki, pozostają wyłączone z użytkowania kąciki zabaw dla dzieci.

6) Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki. Ponadto przy wejściu do jednostki oraz przed rozpoczęciem widzenia i po jego zakończeniu osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

7) Osoby zgłaszające się na widzenie zobowiązane są do poddania się czynnościom kontrolnym (pomiar temperatury i wypełnienie ankiety wywiadu) oraz pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych.

8) Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu pandemii na terenie Polski.

§2. Ograniczenia, o których mowa w § 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

§ 3. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Porządek udzielania widzeń:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 833447502, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_biala_podlaska@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w niedziele i poniedziałki w godzinach 8:00-16:00.

Ustalanie terminu realizacji widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem, aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 1. Paczki żywnościowe (zawierające artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe) realizowane są jedynie za pośrednictwem „Punktu sprzedaży”.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone na piśmie przez osadzonego lub osobę dla niego najbliższą wpisaną na listę osób.
 3. Do zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonego przez osadzonego, stosowane są zapisy określone w § 22 niniejszego porządku wewnętrznego.
 4. Zamówienie na paczkę od osadzonych przyjmują oddziałowi w zakładzie w trakcie wydawania kolacji, a w oddziale zewnętrznym w trakcie wydawania śniadania.
 5. Zamówienie realizowane przez osoby najbliższe dla osadzonego odbywa się w następujący sposób:
  1. podstawę realizacji zamówienia na paczkę stanowi wypełniony formularz zamówienia zwany dalej „zamówieniem”, które należy przekazać wraz z dowodem wpłaty do „Punktu sprzedaży” zlokalizowanego w zakładzie osobiście lub drogą pocztową na adres;

   Punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej
   ul. Prosta 33
   21-500 Biała Podlaska 
    
  2. formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do sprzedaży jest dostępna w jednostce penitencjarnej:
   1. w punkcie sprzedaży,
   2. w pomieszczeniu bramowego bramy nr 1,
   3. w sali widzeń,
   4. na stronie internetowej jednostki penitencjarnej www.sw.gov.pl ZK Biała Podlaska w zakładce „Widzenia i przyjmowanie paczek”;
     
  3. zamówienia złożone osobiście będą przyjmowane w dni robocze w zakładzie w godz. 9.00-14.30 oraz w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30-15.30, w oddziale zewnętrznym w czwartki i niedziele w godz. 8.00-14.00;
  4. w przypadku realizacji zamówienia osobiście istnieje możliwość opłaty za paczkę żywnościową bezpośrednio w punkcie sprzedaży;
  5. środki pieniężne wpłacone na realizację paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazane zostaną niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 6. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez „Punkt sprzedaży” jedynie osadzonemu posiadającemu uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej z uwzględnieniem możliwości ich przechowywania określone w § 16 ust. 2-5 porządku wewnętrznego.
 7. Paczka żywnościowa będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

 1. Paczki adresowane do osadzonych, w zależności od ich zawartości, powinny mieć oznaczenie:
  1. paczka zawierająca odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku - „ODZIEŻ”;
  2. paczka zawierająca środki higieny - „HIGIENA”;
  3. paczka zawierająca leki - „LEKI”;
  4. paczka zawierająca sprzęt radiowo-telewizyjny – „RTV”.
 2. Paczki dla osadzonych wymienione w ust. 1 przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty i niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 16.00 pod adresem ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska.
 3. oddziale zewnętrznym dodatkowo przyjmowane są paczki dostarczone osobiście przez osobę odwiedzającą podczas widzeń.
 4. Na otrzymanie paczki wymagana jest zgoda dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – również pozytywna opinia lekarza.
 5. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30X40X60 cm; wewnątrz paczki powinien zostać umieszczony spis zawartości.
 6. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane.
 7. Paczka oznaczona „HIGIENA” wydawana jest w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia lub dnia następnego.
 8. Paczka oznaczona „LEKI” wydawana jest w pomieszczeniu służby zdrowia zgodnie z zaleceniem lekarza.
 9. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu w poniedziałki i piątki: w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30.
 10. Sprzęt RTV wydawany jest z magazynu depozytowego w każdą środę za wyjątkiem dni świątecznych (w tym przypadku sprzęt zostanie wydany pierwszego dnia roboczego): w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30, po uprzedniej kontroli ww. sprzętu.

 

Wpłaty na e paczki dla osadzonych ZK Biała Podlaska

88 1240 2685 1111 0010 7745 0426

 w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego

Rozmiar: 279.6 kB
Rozmiar: 774.9 kB
Rozmiar: 380.5 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w OISW w Lublinie w dni powszednie:

• poniedziałek - w godzinach od 8.00 do 16.30,

• wtorek - w godzinach od 8.00 do 15.30,

• środa - w godzinach od 8.00 do 15.30.

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

 

Zakład Karny w Białej Podlaskiej NBP O/O Lublin

Prosta 33

21-500 Biała Podlaska

97 1010 1339 0015 0213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej