Wznowienie widzeń w zakładach karnych i aresztach śledczych

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Obecnie w Polsce jest zakażonych zaledwie 0,14 proc. osadzonych – kilkukrotnie mniej niż w innych krajach UE. Dla porównania – w Czechach to 0,85 proc. osadzonych, na Słowacji - 0,46 proc, na Węgrzech – 0,42 proc. osadzonych.

Dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie jest podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

 • możliwość rejestracji na widzenie uruchomiona zostanie od dnia 24 maja 2021 roku,
 • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba,
 • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
 • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
 • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,
 • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

 

Od 1 lipca 2021 r., po dokonaniu analizy epidemiologicznej, planowane jest zwiększenie liczby osób mogących uczestniczyć w widzeniu z uwzględnieniem osób niepełnoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji sposobu widzeń zostaną umieszczone na stronach internetowych właściwych zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Od dnia 24 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 roku, na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej na okres 21 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

1) udzielanie osadzonym widzeń;

2. Od dnia 24 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 roku, na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, uprawnienia osadzonych, o których mowa w art 113 a § 3 kodeks karny wykonawczy realizowane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4 Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 1. Paczki żywnościowe (zawierające artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe) realizowane są jedynie za pośrednictwem „Punktu sprzedaży”.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone na piśmie przez osadzonego lub osobę dla niego najbliższą wpisaną na listę osób.
 3. Do zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonego przez osadzonego, stosowane są zapisy określone w § 22 niniejszego porządku wewnętrznego.
 4. Zamówienie na paczkę od osadzonych przyjmują oddziałowi w zakładzie w trakcie wydawania kolacji, a w oddziale zewnętrznym w trakcie wydawania śniadania.
 5. Zamówienie realizowane przez osoby najbliższe dla osadzonego odbywa się w następujący sposób:
  1. podstawę realizacji zamówienia na paczkę stanowi wypełniony formularz zamówienia zwany dalej „zamówieniem”, które należy przekazać wraz z dowodem wpłaty do „Punktu sprzedaży” zlokalizowanego w zakładzie osobiście lub drogą pocztową na adres;

   Punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej
   ul. Prosta 33
   21-500 Biała Podlaska 
    
  2. formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do sprzedaży jest dostępna w jednostce penitencjarnej:
   1. w punkcie sprzedaży,
   2. w pomieszczeniu bramowego bramy nr 1,
   3. w sali widzeń,
   4. na stronie internetowej jednostki penitencjarnej www.sw.gov.pl ZK Biała Podlaska w zakładce „Widzenia i przyjmowanie paczek”;
     
  3. zamówienia złożone osobiście będą przyjmowane w dni robocze w zakładzie w godz. 9.00-14.30 oraz w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30-15.30, w oddziale zewnętrznym w czwartki i niedziele w godz. 8.00-14.00;
  4. w przypadku realizacji zamówienia osobiście istnieje możliwość opłaty za paczkę żywnościową bezpośrednio w punkcie sprzedaży;
  5. środki pieniężne wpłacone na realizację paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazane zostaną niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 6. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez „Punkt sprzedaży” jedynie osadzonemu posiadającemu uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej z uwzględnieniem możliwości ich przechowywania określone w § 16 ust. 2-5 porządku wewnętrznego.
 7. Paczka żywnościowa będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

 1. Paczki adresowane do osadzonych, w zależności od ich zawartości, powinny mieć oznaczenie:
  1. paczka zawierająca odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku - „ODZIEŻ”;
  2. paczka zawierająca środki higieny - „HIGIENA”;
  3. paczka zawierająca leki - „LEKI”;
  4. paczka zawierająca sprzęt radiowo-telewizyjny – „RTV”.
 2. Paczki dla osadzonych wymienione w ust. 1 przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty i niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 16.00 pod adresem ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska.
 3. oddziale zewnętrznym dodatkowo przyjmowane są paczki dostarczone osobiście przez osobę odwiedzającą podczas widzeń.
 4. Na otrzymanie paczki wymagana jest zgoda dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – również pozytywna opinia lekarza.
 5. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30X40X60 cm; wewnątrz paczki powinien zostać umieszczony spis zawartości.
 6. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane.
 7. Paczka oznaczona „HIGIENA” wydawana jest w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia lub dnia następnego.
 8. Paczka oznaczona „LEKI” wydawana jest w pomieszczeniu służby zdrowia zgodnie z zaleceniem lekarza.
 9. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu w poniedziałki i piątki: w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30.
 10. Sprzęt RTV wydawany jest z magazynu depozytowego w każdą środę za wyjątkiem dni świątecznych (w tym przypadku sprzęt zostanie wydany pierwszego dnia roboczego): w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30, po uprzedniej kontroli ww. sprzętu.

 

Wpłaty na e paczki dla osadzonych

Rachunek depozytowy do wpłat dla osadzonych w ZK Biała Podlaska i OZ Zabłocie 

97 1010 1339 0015 0213 9120 0000

 w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego

Rozmiar: 554.2 kB
Rozmiar: 732.1 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w OISW w Lublinie w dni powszednie:

• poniedziałek - w godzinach od 8.00 do 16.30,

• wtorek - w godzinach od 8.00 do 15.30,

• środa - w godzinach od 8.00 do 15.30.

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

 

Zakład Karny w Białej Podlaskiej NBP O/O Lublin

Prosta 33

21-500 Biała Podlaska

97 1010 1339 0015 0213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej