Na  podstawie  zarządzenie Nr 78/2021
Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

 

Począwszy od dnia 30 kwietnia 2021 r. na terenie Zakładu Karnego w Barczewie i Oddziału Zewnętrznego w Kikitach do dnia 31 maja 2021 r.
 

1.Wstrzymuje się:

             a)Udzielania osadzonym widzeń.

 

Barczewo dnia, 10.05.202lr.

KOMUNIKAT

Informuję, że z dniem 02.06.2021 r. w Zakładzie Karnym w Barczewie przywraca się widzenia osadzonych z osobami bliskimi, według następujących zasad:

 1. Widzenia dla skazanych realizowane będą w każdą środę i niedzielę, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych realizowane będą w każdy piątek, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 3. Widzenia osadzonych tzw. „niebezpiecznych” realizowane będą w każdą niedzielę, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 4. W widzeniu uczestniczyć może wyłącznie jedna osoba pełnoletnia, w przypadku osób tymczasowo aresztowanych dysponująca aktualnym zarządzeniem organu dysponującego.

 5. Osadzony uprawniony jest do widzenia trwającego do 60 minut, jeden raz w miesiącu, niezależnie od typu zakładu karnego. Nie udziela się widzeń osadzonym w formie nagród i ulg. Nie udziela się widzeń osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostających w izolacji medycznej.

 6. Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz w indywidualnych przypadkach z inną osobą po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora jednostki.

 7. Skazany zgłasza zamiar realizacji widzenia w formie oświadczenia, którego druk odbiera od oddziałowego. Wypełniony druk oświadczenia skazany przekazuje najpóźniej w przeddzień widzenia wychowawcy lub oddziałowemu. O ustalonym przez administrację terminie i godzinie rozpoczęcia widzenia skazany ma obowiązek poinformować telefonicznie osobę bliską, z którą to widzenie będzie realizował.

 8. Ustalenie przez osobę bliską dnia i godziny widzenia z tymczasowo aresztowanym możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 5328713 / 895328714 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_barczewo@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 08:00 - 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 9. Ustalenie przez osobę bliską dnia i godziny widzenia ze skazanym możliwe jest telefonicznie pod numerem 895328706 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_barczewo@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 08:00 - 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 10. Osoba bliska w dniu widzenia zobowiązana jest stawić się do jednostki na 15 minut przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.

 11. W przypadku niepunktualnego przybycia osoby odwiedzającej na widzenie, Dyrektor jednostki podejmuje decyzję o odmowie wejścia na widzenie. Dopuszcza się udział tej osoby w widzeniu po określeniu przez Dyrektora jednostki zasad i sposobu realizacji widzenia.

 12. Osoba, która przybyła na widzenie przed wejściem na teren jednostki zobowiązana jest do:

 • założenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych,

 • poddania się dezynfekcji rąk,

 • obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała, przeprowadzanemu przez bramowego.

Po wejściu do jednostki, w pomieszczeniu poczekalni osoba odwiedzająca wypełnia ankietę epidemiologiczną.

 1. Przy wejściu na teren jednostki osoba odwiedzająca podlega weryfikacji między innymi poprzez chwilowe odsłonięcie twarzy, celem potwierdzenia przez funkcjonariusza jej tożsamości.

 2. Kategorycznie zabrania się zdejmowania na terenie Zakładu Karnego w Barczewie maseczek i rękawiczek przez osoby odwiedzające osadzonych, pod rygorem przerwania widzenia lub nie udzielenia widzenia.

 3. Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ma prawo odmówić udzielenia widzenia osobie odwiedzającej, naruszającej wymogi formalne określone powyżej.

 4. Widzenia w Zakładzie Karnym w Barczewie udzielane są w sali widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt.

 5. W trakcie trwania widzeń kantyna jest zamknięta. Nie ma możliwości dokonywania zakupów oraz realizowania paczek.

 6. Po zakończonym widzeniu osoby odwiedzające przy wyjściu z sali widzeń zobowiązane są do poddania się dezynfekcji dłoni, środkiem pozostającym na wyposażeniu pomieszczenia.

 7. W trosce o zdrowie osadzonych i ich rodzin, wstęp na teren jednostki penitencjarnej kolejnej grupy osób bliskich, nastąpi nie wcześniej niż po wyjściu z jednostki uprzedniej grupy osób odwiedzających.

 


 

 

1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku zamówienia (druk zamówienia na paczkę). Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę, nr konta: z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).

Cennik i wykaz artykułów dostępnych w kantynie kwiecień 2021

2. Ciężar paczki nie może przekraczać 6 kg artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, a także 9 litrów napojów.

3. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

4. Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę: kantyna-zk.barczewo@igbmazovia.pl lub drogą pocztową na jego adres: Kantyna ZK Barczewo, IGB Mazovia, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo.

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 

1.W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 Kodeksu wprowadzono druki:

o zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej,

o zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej,

o zezwolenia na otrzymanie paczki z lekami.

2.Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje się na podstawie zgłoszenia osadzonego sporządzonego na stosownym druku.

3.Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje lekarz w oparciu o decyzję Dyrektora, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.

4.W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i art. higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

5.Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w godz. 800–1500 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca) do godziny 1700.

6.We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych i art. żywnościowych.

7.Paczki zawierające artykuły niezgodne z jej przeznaczeniem (np. odzieżowe w paczce higienicznej) podlegają zwrotowi na koszt nadawcy.

8.Paczka dostarczona do Zakładu podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

9.Paczki z lekami wydawane są codziennie w godzinach 800 - 1800, a paczki odzieżowe i higieniczne w dni robocze w godz. 800–1500.

10. Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

11. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.

12. Wydawanie korespondencji, paczek higienicznych oraz z lekami odbywa się w oddziałach mieszkalnych, paczki z lekami wydaje się w obecności lekarza.

13. Odzież i depozyt osadzonego przyjmuje oraz wydaje magazynier w obecności osadzonego w pomieszczeniach magazynu rzeczy własnych osadzonych.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08.00-17.00

Wtorek: 08.00-15.00

Środa: 08.00-15.00

Czwartek: 08.00-15.00

Piątek: 08.00-15.00

                                                    Oprócz sobót, niedziel i świąt.

                            Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie

Informuję, iż wychodząc naprzeciw ogólnokrajowej sytuacji, Zakład Karny w Barczewie poszukuje kontrahenta bądź osób indywidualnych chcących przekazać maszyny do szycia
jak i materiały na potrzeby pracy przy szyciu maseczek i ubrań ochronnych. Tutejsza jednostka dysponuje wolnym pomieszczeniem o powierzchni około 200m2 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pomieszczeniami biurowymi, które mogą być przeznaczone na powyższy cel. Do dyspozycji jest również populacja około 20 osadzonych mogących świadczyć pracę w tym zakresie.

Powyższe rozwiązanie należy rozumieć jako pracę osadzonych na cele charytatywne, niemniej jednak równolegle poszukujemy kontrahentów zainteresowanych długofalową współpracą z jednostką w przedmiotowym zakresie.

W razie zainteresowania proszę o kontakt z działem zatrudnienia osadzonych, tel.: 0895328700.

NBP O/Olsztyn

Klasztorna 7

Barczewo

90 1010 1397 0030 0113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej