Zakład Karny w Barczewie

 

Informuję, że od dnia 01.07.2014 r. ulegnie zmiana porządku przeprowadzania widzeń.

W Zakładzie Karnym w Barczewie organizuje się następujące rodzaje widzeń dla osadzonych w określone niżej dni tygodnia:

 

1.       Środa – 8.oo – 15.oo – tymczasowo aresztowani (bez podziału literowego) i skazani –
           wszystkie rodzaje widzeń (poza widzeniami w oddzielnym pomieszczeniu bez
           osoby dozorującej) z podziałem:

·          I i III środa miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „L” do „Ż”

·          II i IV środa miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „A” do „K”

·          V środa miesiąca – osadzeni bez podziału literowego

 

2.       Niedziela – 8.oo – 15.oo – tymczasowo aresztowani (bez podziału literowego) oraz
               skazani (tylko widzenia kodeksowe) z podziałem:

·          I i III niedziela miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „A” do „K”

·          II i IV niedziela miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „L” do „Ż”

·          V niedziela miesiąca – osadzeni bez podziału literowego

 

3.       Niedziela – 8.oo – 15.oo osadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo
           poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu (osadzeni niebezpieczni)

 

4.       Niedziela – 8.oo – 15.oo – widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby
           dozorującej.

 

 

udziela się widzeń w Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia bez względu na to, w jaki dzień tygodnia wypada!!!

        

Wejście na widzenia i przyjmowanie podań realizowane będzie na bramie nr 2 (dojazd od ulicy Grottgera). Wejście na widzenia i przyjmowanie podań dla osadzonych wymienionych w pkt. 3 realizowane będzie na bramie nr 1.

W pierwszej kolejności udziela się widzeń osobom odwiedzających skazanych:

-kobietom w zaawansowanej ciąży,

-osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu( poruszającym się na wózku lub o kulach),

-osób powyżej 75 roku życia.

 

 

5. Widzenia realizowane są w wyznaczonych salach widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.
6. Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są najpóźniej do godziny 13.30. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.
7. Osadzonym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody Dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.
8. Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
9. W przypadku skazanych młodocianych, dorosłych z grupą i podgrupą klasyfikacyjną P2 i R2 oraz wszystkich pozostałych realizujących widzenia z dziećmi do lat 15 zezwala się na jednorazowe udzielenie widzenia w wymiarze 180 minut.
10. W przypadku realizowania widzeń dla tymczasowo aresztowanych udzielane są one w sposób określony przez organ, do dyspozycji, którego osadzony pozostaje.
11. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez Dyrektora.
12. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut.
13. W czasie trwania widzeń wprowadza się możliwość realizacji indywidulanych uprawnień osadzonych do otrzymania paczek : żywnościowych i higienicznych. Paczki te mogą być sporządzane przez osoby odwiedzające z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie.
14. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

 Ważne od 13.01.2019 r.

Regulamin korzystania   z szafek depozytowych w ZK Barczewo

 

§1

 1. W Zakładzie Karnym w Barczewie na czas realizacji widzeń do przechowywania rzeczy należących do Odwiedzających osadzonych służą szafki depozytowe usytuowane w poczekalni.
 2. Regulamin określa zasady przechowywania prywatnych rzeczy Odwiedzających w czasie realizacji widzeń w szafkach depozytowych umieszczonych w poczekalni.

§ 2

 1. Ilekroć w regulaminie pojawia się termin:
 1. Zakład - należy przez to rozumieć Zakład Karny w Barczewie, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
 2. Odwiedzający - należy przez to rozumieć osoby uprawnione do widzeń z osadzonymi, które zdeponowały rzeczy do przechowania w szafce depozytowej;
 3. Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

§3

 1. Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki depozytowej nie mogą być przechowywane w szafkach.
 2. Szafka depozytowa wyposażona jest w automat wrzutowy na monety o nominale 2 zł oraz kluczyk.
 3. Aby skorzystać z szafki depozytowej na monety o nominale 2 zł oraz kluczyk należy włożyć do automatu wrzutowego znajdującego się na wewnętrznej stronie drzwiczek monetę o nominale 2 zł, zamknąć drzwi szafki oraz przekręcić klucz znajdujący się w zamku szafki.

Następnie należy upewnić się, że szafka jest zamknięta oraz zabrać ze sobą klucz.

 1. Po zakończeniu widzenia należy otworzyć kluczem zamek, wyjąć z szafki pozostawione rzeczy oraz odebrać monetę o nominale 2 zł z automatu wrzutowego. Klucz należy pozostawić w zamku szafki

§4

 1. Szafki służą do przechowywania rzeczy, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W szafkach depozytowych nie mogą być przechowywane:
 1. wszelkiego rodzaju broń, amunicja, materiały wybuchowe, substancje odurzające, alkohol;
 2. niebezpieczne narzędzia, w szczególności noże, kastety, kije itp.;
 3. inne niż wyliczone powyżej przedmioty lub materiały, które stanowią lub mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia ludzkiego lub mienia ze względu na swe właściwości fizyczne, chemiczne lub inne właściwości;
 4. jakiekolwiek przedmioty, które pochodzą lub mogą pochodzić z kradzieży, albo też być wytworem czynów zabronionych przez prawo.
 1. Szafki depozytowe przeznaczone są wyłącznie dla Odwiedzających oraz służą do przechowywania rzeczy tylko na czas trwania widzeń.

§5

 1. W związku z tym, że szafki depozytowe służą do przechowywania rzeczy tylko na czas trwania widzeń, Odwiedzający zobowiązani są do odbioru rzeczy złożonych w szafkach depozytowych w tym samym dniu, w którym rzeczy te zostały złożone.
 2. Niezwłocznie po zakończeniu widzeń nieopróżnione szafki depozytowe są opróżniane przez administrację Zakładu w obecności, co najmniej dwóch funkcjonariuszy. Z czynności tej funkcjonariusze spisują protokół, zawierający numer szafki oraz opis wyjętych z niej rzeczy.
 3. Rzeczy, które znajdowały się w opróżnionej szafce depozytowej, przechowywane są przez Zakład w zamkniętym pomieszczeniu wraz z protokołem opróżnienia szafki.
 4. Odwiedzający, który wbrew obowiązkowi nie opróżnił szafki w dniu złożenia do niej rzeczy, zgłasza chęć odebrania rzeczy funkcjonariuszowi Zakładu, przekazując mu jednocześnie klucz do szafki depozytowej. Funkcjonariusz zidentyfikuje rzeczy pozostawione przez Odwiedzającego i złożone w pomieszczeniu, o którym mowa w ustępie powyżej, za pomocą numeru szafki, który znajduje się przy kluczu.

§6

 1. W przypadku zgubienia klucza do szafki depozytowej Odwiedzający zobowiązany jest zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi Zakładu.
 2. W przypadku, gdy Odwiedzający zgłosi zgubienie klucza w dniu, w którym złożył rzeczy do szafki depozytowej, szafka wskazana przez Odwiedzającego zostanie otwarta przez bramowego. Otwarcie szafki odbędzie się w obecności, co najmniej jednego innego funkcjonariusza Zakładu. Z czynności tej spisany zostanie protokół zawierający opis znajdujących się w szafce rzeczy oraz numer szafki.
 3. Zakład wyda Odwiedzającemu, który zgubił klucz do szafki depozytowej, rzeczy znajdujące się w tej szafce albo w pomieszczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3 tylko wówczas, gdy Odwiedzający udowodni, że rzeczy te należą do niego, poprzez dokładne ich opisanie.

Wydanie rzeczy odbędzie się na podstawie protokołu wymienionego w § 5 ust. 2 lub § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 1. Tytułem rekompensaty za zgubienie klucza do szafki depozytowej Odwiedzający zobowiązany jest zapłacić zakładowi 50 zł.

§7

1. Regulamin jest dostępny w poczekalni oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Barczewie w sposób, który umożliwia zapoznanie się z nim przed złożeniem rzeczy do szafki depozytowej.

Odwiedzający może otrzymać kopię Regulaminu u bramowego.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.

 

 Wpłat środków pieniężnych  można dokonywać w kasie zakładu

 

karnego od poniedziałku do piatku w godz.12.00-15.00

Zakład Karny Barczewo

 

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzonej  ustawą o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396), administracja Zakładu Karnego w Barczewie informuje, co następuje.

 

 

Jednymi z najistotniejszych zmian wśród znowelizowanych przepisów Kkw, są zmiany wprowadzające zasadę,  że skazany będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej  artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz nowe zasady realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczki żywnościowej.Zgodnie z brzmieniem nowej regulacji skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego o ciężarze nie przekraczającym ilości artykułów żywnościowych, które może posiadać w celi mieszkalnej tj.  6 kg. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę będzie mogła  złożyć również osoba najbliższa.

Celem prawidłowej realizacji ustawowego prawa  skazanych administracja Zakładu Karnego w Barczewie przedstawia tryb postępowania w tym zakresie:

Ważna informacja w sprawie e-paczek w Zakładzie Karnym w Barczewie od dnia 08.11.2018r. i Oddziale Zewnętrznym w Kikitach od dnia 31.05. 2019 r.

W związku z uruchomieniem przez nowy podmiot  Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA kantyny w Zakładzie Karnym w Barczewie oraz w OZ w Kikitach zmienia się adres i numer konta do zamówień na e-paczki.

Nazwa i adres firmy: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w WARSZAWIE, ul.Kocjana 3    01-473 Warszawa,

Nr konta bankowego na e-paczki:

Zakład Karny w Barczewie: 69 1130 1017 00 20 1458 9320 0090,

Oddział Zewnętrzny w Kikitach: 69 1130 1017 00 20 1458 9320 0090

Formularz zamówienia na paczkę należy przesyłać na odpowiednie skrzynki email:

kantyna-zk.barczewo@igbmazovia.pl

 

I.       Zamówienie  paczki drogą korespondencyjną lub mailową składane  przez osobę najbliższą.

 

1.      Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku umieszczonym na internetowej stronie jednostki poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres mailowy kantyny lub pocztą. Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę dla Zakładu Karnego w Barczewie nr konta:  69 1130 1017 00 20 1458 9320 0090, z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca) oraz w przypadku skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach nr konta: 69 1130 1017 00 20 1458 9320 0090 ,z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).Na internetowej stronie zakładu znajduje się: wzór zamówienia, wykaz produktów, adres mailowy kantyny, pod który  przesyłać należy zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz adres pocztowy.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 

Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę  tj.

                                             kantyna-zk.barczewo@igbmazovia.pl

 

                                                     lub drogą pocztową na adres

     Kantyna przy Zakładzie Karnym w Barczewie

             ul. Klasztorna 7 11 – 010 Barczewo

 

W przypadku realizacji zamówienia dla skazanego odbywającego karę w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach  obowiązuje ten sam adres mailowy. Natomiast zamówienia drogą pocztową należy kierować na adres:

 

  Kantyna przy Zakładzie Karnym w Barczewie

ul.Klasztorna 7    11-010 Barczewo

UWAGA !

Przy zamówieniach  dla skazanych z OZ Kikity należy wybierać artykuły z wykazu dla kantyny Zakładu karnego w barczewie, dostępnego także na stronie internetowej ZK Barczewo.

 

II.                Zamówienie paczki bezpośrednio w punkcie sprzedaży.

 

1. Zamówienia  paczki osoba najbliższa będzie mogła dokonać także w trakcie realizacji prawa do widzenia ze skazanym. W  kantynie, na sali widzeń, w poczekalni  i na biurze przepustek  znajdują się druki zamówień oraz wykazy artykułów dostępnych w kantynie. Wypełnione i podpisane zamówienie należy złożyć bezpośrednio u sprzedawcy.

Bezpośredni numer do Kantyny w Zakladzie Karnym w Barczewie :

 895328731

 

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia i wykaz artykułów dostępnych w kantynie ZK Barczewie-

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08.00-17.00

Wtorek: 08.00-15.00

Środa: 08.00-15.00

Czwartek: 08.00-15.00

Piątek: 08.00-15.00

                                                    Oprócz sobót, niedziel i świąt.

                            Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie

Informuję, iż wychodząc naprzeciw ogólnokrajowej sytuacji, Zakład Karny w Barczewie poszukuje kontrahenta bądź osób indywidualnych chcących przekazać maszyny do szycia
jak i materiały na potrzeby pracy przy szyciu maseczek i ubrań ochronnych. Tutejsza jednostka dysponuje wolnym pomieszczeniem o powierzchni około 200m2 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pomieszczeniami biurowymi, które mogą być przeznaczone na powyższy cel. Do dyspozycji jest również populacja około 20 osadzonych mogących świadczyć pracę w tym zakresie.

Powyższe rozwiązanie należy rozumieć jako pracę osadzonych na cele charytatywne, niemniej jednak równolegle poszukujemy kontrahentów zainteresowanych długofalową współpracą z jednostką w przedmiotowym zakresie.

W razie zainteresowania proszę o kontakt z działem zatrudnienia osadzonych, tel.: 0895328700.

NBP O/Olsztyn

Klasztorna 7

Barczewo

90 1010 1397 0030 0113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej