Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.


W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

  • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,
  • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
  • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa
  • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.


Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem: w Zakładzie Karnym w  Łupkowie 13-46-770-49 wew. 106 oraz w Oddziale Zewnętrznym w  Moszczańcu 13-46-635-14 wew. 220 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem w Zakładzie Karnym w Łupkowie: widzenia_zklupkow@sw.gov.pl oraz w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu: widzenia_ozmoszczaniec@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
Widzenia udzielane są w dniach: poniedziałek, środa, niedziela oraz w święta w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zasady realizacji paczek dla osadzonych

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty.


Paczki dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Łupkowie  należy przesyłać na adres:

Zakład Karny w Łupkowie
Łupków 45
38-543 Komańcza
z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

Paczki dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu  należy przesyłać na adres:


Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu
Moszczaniec 14
38-543 Komańcza

z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

2. Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na nr konta:                         

     Wskazany poniżej numer konta jest aktualny

     24 1130 1017 0020 1458 9320 0027 BGK

     MAZOVIA- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej
     uL. Kocjana 3, 01- 473 Warszawa

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Łupkowie. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są również dostępne:

a) w punkcie sprzedaży,

b) w poczekalni dla osób odwiedzających,

c) w sali widzeń.

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

 

Cennik artykułów Rozmiar: 511.1 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

OGŁOSZENIE NR 1

OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH

W ramach oddziaływań mających na celu resocjalizację i readaptację skazanych oraz osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych Zakład Karny w Łupkowie i podległy Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu, składają ofertę dotyczącą możliwości zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ramach skierowania do pracy:

1. Zatrudnienie nieodpłatne osadzonych:
 
W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego uprawnieni są:
 
- organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)
- organy administracji publicznej
- organizacje pożytku publicznego
- instytucje charytatywne
Korzyści:
 
- Praca wykonywana bez wynagrodzenia,
- Brak indywidualnych umów o pracę – skierowanie do pracy,
- Nie stosowanie przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
Dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego.
 
2. Zatrudnienie odpłatne osadzonych:

W zakresie zatrudnienia odpłatnego uprawnieni są:
• Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
• Spółdzielnie
• Spółki:
     osobowe:
     - Spółka cywilna
     - Spółka jawna
     - Spółka komandytowa
     - Spółka komandytowo – akcyjna
     - Spółka partnerska
    kapitałowe:
    - Spółka akcyjna
    - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    - Przedsiębiorstwa państwowe
 
Korzyści:
- Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy,
- Nie stosowanie przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,
- Możliwość ubiegania się o ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w wysokości 40% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności,
- Możliwość ubiegania się o dotację i pożyczkę ze środków Funduszu Aktywizacji,
- Dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego,
- ZUS - nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskie
 
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 13 4677049 wew. 167 lub kontakt e-mail: dz_lupkow@sw.gov.pl

NBP O/O RZESZÓW

Zakład Karny w Łupkowie

Łupków 45, 38-543 Komańcza

93 1010 1528 0033 3313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej