Dyrektor jednostki i jego zastępcy przyjmują interesantów w następujących dniach i godzinach z wyłączeniem dni świątecznych:

Poniedziałek: 7:30 - 16:30

Wtorek: 7:30 - 15:30

Środa: 7:30 - 15:30

Czwartek:7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:30

 

UDZIELANIE INFORMACJI O OSOBACH POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zgodnie z art. 24a Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1064), Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach w tym również na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej w postaci papierowej lub elektronicznej, udostępnia dane osobowe osoby obecnie pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby.

Informacje dotyczące osób pozbawionych wolności nie są udzielane telefonicznie.

Tryb, sposób złożenia i wzór wniosku w sprawie udzielania informacji o osobie pozbawionej wolności określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności (Dz.U.2022 poz. 460).

Zgodnie z §5 ust. 2 w/w rozporządzenia wniosek niezłożony na urzędowym formularzu podlega zwrotowi wraz z pouczeniem o obowiązku składania na urzędowym formularzu.

Wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

1) Widzenia udzielane będą po dokonaniu wcześniejszej telefonicznej rejestracji. Ustalenie dnia i godziny widzenia dla skazanych lub ukaranych możliwe jest w dni robocze w godzinach 11:00 – 14:00 telefonicznie pod numerem telefonu (046) 830 97 49 i osobno dla tymczasowo aresztowanych pod numerem telefonu (046) 830 97 12 lub (046) 830 10 22 - najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Jeżeli widzenie ma być realizowane w niedzielę rozmowa telefoniczna w tej sprawie musi się odbyć najpóźniej w piątek w godzinach przyjmowania zgłoszeń.

Widzenia dla skazanych odbywają się w godz. 8:00 – 14:00 w następujące dni tygodnia:

- czwartki

- piątki

- pierwszą niedzielę miesiąca

Widzenia rozpoczynają się o godzinach: 8:00, 10.00, 12:00, 14:00.

Widzenie trwa 60 minut.


Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godz. 8:00 – 14:00 w następujące dni tygodnia:

- środy

- ostatnią niedzielę miesiąca

Widzenia rozpoczynają się o godzinach: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 i 14:00.

Widzenie trwa 60 minut. 

 

2) Niezależnie od dni określonych w pkt. 1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

- 6 stycznia – Święto Trzech Króli

- drugi dzień Wielkiej Nocy

- 1 maja – Święto Państwowe

- pierwszy dzień Zielonych Świątek (dotyczy jedynie ukaranych i skazanych) 

- dzień Bożego Ciała

- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Widzenia dla skazanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 8.00 i 10.00, dla tymczasowo aresztowanych w godzinach 11.30, 13.00 i 14.30.

 

Osoby odwiedzające zgłaszają swoją obecność 30 minut przed wyznaczoną godziną widzenia. Spóźnienie osoby odwiedzającej może spowodować nieudzielenie widzenia.

 

3) W czasie widzenia skazani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

4) Osoby odwiedzające i osadzeni przed rozpoczęciem widzenia zobowiązani są dokonać dezynfekcji rąk.

 

UWAGA!!! 

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 139/2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu z dnia 28 listopada 2022 r. w okresie 0d 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r. wstrzymane zostały widzenia bez osoby dozorującej i zawężona została możliwość dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i napojów w czasie widzeń do asortymentu znajdującego się w automacie vendingowym. 
 

1. Uprawnienie w zakresie możliwości otrzymania paczki żywnościowej realizowane jest za pośrednictwem zakładu karnego, po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie może być złożone również przez osobę najbliższą. Zamówienie takie składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę drogą pocztową lub podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży na terenie zakładu.

3. Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży prowadzonym przy zakładzie karnym.

4. Zamówienie sporządza się na piśmie na przeznaczonym do tego formularzu.

5. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży dostępne są:

a) w punkcie sprzedaży

b) w biurze przepustek

c) w poczekalni dla osób odwiedzających

d) w sali widzeń

e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej

f) w oddziałach mieszkalnych.

6. Paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

7. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego możliwe jest odstąpienie od przygotowania paczki.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

9. Do Zakładu dostarczane mogą być paczki odzieżowe oraz paczki z lekami doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przesyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę lub firmę kurierską. Przyjęć od osób dokonuje się w dni robocze w godzinach 800-1400.

10. Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać 48 cm szerokości i 30 cm wysokości. Dopuszcza się przyjęcie paczki w torbie turystycznej, jeżeli jest ona wymieniona na talonie

11. Na opakowaniu paczek przesłanych do zakładu musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. odzieżowa, leki.

12. W paczce odzieżowej skazany może otrzymać tylko odzież, bieliznę i obuwie wyszczególnione w talonie.

13. Uprawnienie w zakresie możliwości otrzymania paczki higienicznej oraz ze środkami leczniczymi realizowane jest za pośrednictwem zakładu karnego, w sposób tożsamy z zasadami określonymi dla paczek żywnościowych

Nr konta 33 1600 1462 1079 5233 0000 0001

Paczki przygotowywane są przez PPO Rakon z siedzibą w Raciborzu w punkcie sprzedaży na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu (tel. 046 8309746)

 

Oferta zatrudnienia skazanych:

Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Łowiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Zgodnie z art. 123a§2 kodeksu karnego wykonawczego skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach na rzecz:

1) samorządu terytorialnego,

2) podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

3) państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

4) spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa

5) przy pracach na cele społeczne na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną.

6) organizacji pożytku publicznego.


 

Skazanych można również zatrudnić odpłatnie na podstawie art. 121§2 kodeksu karnego wykonawczego.

Zakład Karny w Łowiczu dysponuje możliwością skierowania skazanych do zatrudnienia przy pracach:

porządkowych,

remontowych,

ogólno-budowlanych,

magazynowych,

przy produkcji, itp.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.

Możliwość podjęcia przez skazanych pracy może nastąpić w ramach umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych, bądź w ramach innych form zatrudnienia np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą.

Najkorzystniejszą formą zatrudnienia jest zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki).

Taka forma zatrudnienia:

eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – przepisy bhp oraz o czasie pracy - dział VI)

pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

Informujemy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę.

Dzięki możliwości skorzystania z dotacji w ramach w/w Funduszu, zatrudnianie skazanych jest atrakcyjniejsze niż innych pracowników.

Poniżej przedstawiamy przykład wymiernych korzyści finansowych jakie można uzyskać zatrudniając skazanych:

Przykład: Zatrudnienie 10 skazanych w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) w okresie np. od 01.01.2017 r . do 31.12.2017 r. Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosi 2.000 zł. brutto.

Refundacja kosztów z tytułu zatrudnienia osadzonych wynosi:

styczeń 2017 – 10 osadzonych *2000zł =20.000 *35% (refundacja) = 7.000 zł. zwrot przy każdym kolejnym miesiącu zatrudnienia

Całkowity koszt refundacji, przy zatrudnieniu 10 osadzonych w roku, wynosi 84.000 zł

W przypadku zainteresowania ofertą szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr telefonu:

- Dyrektor Zakładu Karnego - (046) 830 97 01

- Kierownik Działu Penitencjarnego - (046) 830 97 17 lub 18

- komórka d/s zatrudnienia skazanych - (046) 830 97 28.

 

Zakład Karny w Łowiczu NBP o/o Łódź

ul. Wiejska 3

99-400 Łowicz

39101013710034051391200000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Nazwa Jednostki Służby Więziennej

Wpłacający: imię i nazwisko

Wpłacający: adres

Tytułem: imię i nazwisko, imię ojca odbiorcy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej