Dyrektor jednostki i jego zastępcy przyjmują interesantów w następujących dniach i godzinach z wyłączeniem dni świątecznych:

Poniedziałek: 7:30 - 16:30

Wtorek: 7:30 - 15:30

Środa: 7:30 - 15:30

Czwartek:7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:30

 

Na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu widzenia z osadzonymi udzielane są w pierwszej kolejności:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

WIDZENIA DLA SKAZANYCH

1. Widzenia skazanych z rodzinami i osobami bliskimi odbywają się w godzinach 800-1500 we wtorki, czwartki, piątki i pierwszą niedzielę miesiąca. We wtorki następujące po pierwszych niedzielach miesiąca, widzenia nie będą realizowane. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w czwartki, piątki, niedziele w godzinach 830-1000; 1030-1200; 1330-1500.
2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330, a zgłoszenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem tego widzenia.
3. Niezależnie od dni określonych w pkt.1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:
    a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
    b) drugi dzień Wielkiej Nocy,
    c) 1 maja – Święto Państwowe,
    d) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
    e) dzień Bożego Ciała,
     f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
    g) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
    h) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
4. Widzenia dla skazanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 1130 – 1530, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330.
5. W dni świąteczne inne niż wymienione w pkt. 3 widzenia nie są udzielane.
6. W okresie 10 dni poprzedzających święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, a także w dni świąteczne widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.
7. W ostatnią sobotę stycznia i pierwszą niedzielę czerwca widzenia są realizowane tylko z dziećmi skazanych i ich opiekunami, w ramach zabawy choinkowej i Dnia Dziecka.
8. W ostatnią sobotę czerwca i pierwszą niedzielę września widzenia są realizowane tylko dla skazanych z oddziału terapeutycznego w ramach widzeń rodzinnych.
9. W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.
10. Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń oraz w wygrodzonym terenie na otwartym powietrzu. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.
11. Widzenia na otwartym powietrzu w wygrodzonym terenie udzielane są skazanym odbywającym karę w zakładzie typu półotwartego oraz skazanym w zakładzie typu zamkniętego posiadającym zezwolenie za widzenie bez osoby dozorującej.
12. W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą - zezwala się odwiedzającym na zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.
13. Po zakończeniu widzenia, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia zabierane są przez osobę odwiedzającą.
14. Zabrania się przenoszenia z sali widzeń do cel przez osadzonych artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych, przekazanych lub zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające.
15. Zezwala się na przenoszenie z sali widzeń do cel mieszkalnych artykułów papierniczych i znaczków pocztowych zakupionych przez osoby odwiedzające.
16. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na sale widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń skazany musi posiadać zgodę Dyrektora.
17. Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia skazanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.
18. W czasie widzenia skazani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 800-1500, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie.
2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330.
3. Niezależnie od dni określonych w pkt. 1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:
    a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
    b) drugi dzień Wielkiej Nocy,
    c) 1 maja – Święto Państwowe,
    d) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
    e) dzień Bożego Ciała,
     f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
    g) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
    h) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 830  -  1100, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 930.
5. W dni świąteczne inne niż wymienione w pkt. 3 widzenia nie są udzielane.
6. W okresie 10 dni poprzedzających święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, a także w dni świąteczne widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.
7. W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.
8. Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.
9. W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą – zezwala się odwiedzającym na zakup środków farmaceutycznych dopuszczonych do sprzedaży w Zakładzie oraz artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.
10. Po zakończonym widzeniu, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia  są  zabierane przez osobę odwiedzającą.
11. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na salę widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę Dyrektora.
12. Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia tymczasowo aresztowanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.
13. W czasie widzenia tymczasowo aresztowani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

Komunikator SKYPE

Pierwszeństwo w utrzymywaniu kontaktu mają skazani:

- będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,
- cudzoziemcy,
- których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania,
- których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie,
- którzy uzasadniają inne obiektywne przeszkody w utrzymywaniu kontaktów w innych formach.

Zgodnie z harmonogramem korzystania z komunikatora SKYPE rozmowy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 830 – 1200,  1330 – 1600 oraz 1600 – 1800 dla skazanych zatrudnionych poza oddziałami mieszkalnymi

Godziny rozpoczęcia rozmów (uzależnione od miejsca zakwaterowania skazanego):
Rozmowy przedpołudniowe: 830, 930, 1030, 1130 lub 900, 1000, 1100
Rozmowy popołudniowe: 1330, 1430, 1530.
Rozmowy popołudniowe dla skazanych zatrudnionych poza oddziałami mieszkalnymi: 1600, 1700, 1800.

REALIZACJA PACZEK 

  Uprawnienie w zakresie możliwości otrzymania paczki żywnościowej, higienicznej oraz ze środkami leczniczymi realizowane jest za pośrednictwem zakładu karnego, po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie złożone przez skazanego wykonywane jest zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów.

Zamówienie może być złożone również przez osobę najbliższą. Zamówienie takie składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę drogą pocztową lub podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży na terenie zakładu.

ADRES I NUMER KONTA, NA KTÓRE POWINNY BYĆ PRZESŁANE PIENIĄDZE W CELU UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI OPŁATY ZA PACZKĘ DLA OSADZONEGO:

PPW AGOT

ul. Beskidzka 54

91-612 Łódź

 nr konta: 19 1030 1582 0000 0008 0629 9006

Zamówienie na paczkę żywnościową, higieniczną oraz ze środkami leczniczymi sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży prowadzonym przy zakładzie karnym tel. 46 8309746

 

Zamówienie sporządza się na piśmie na przeznaczonym do tego formularzu.  

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, tzw. kantynie, podana jest poniżej w formie załączników PDF

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży dostępne są:

a) w punkcie sprzedaży

b) w biurze przepustek

c) w poczekalni dla osób odwiedzających

d) w sali widzeń

e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej

f) w oddziałach mieszkalnych.

Paczkę żywnościową, higieniczną oraz ze środkami leczniczymi dostarcza się osadzonemu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego możliwe jest odstąpienie od przygotowania paczki.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, higienicznej oraz ze środkami leczniczymi, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Paczkę higieniczną można otrzymać jeden raz w miesiącu, a jej waga nie może przekraczać 5 kg. W paczce higienicznej osadzony może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny.

Do Zakładu dostarczane mogą być paczki odzieżowe oraz paczki z lekami, doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przesyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę lub firmę kurierską. Przyjęć od osób dokonuje się codziennie w godzinach 800-1400.

Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać 48 cm szerokości i 30 cm wysokości.

Paczkę z lekami spoza zakładu karnego można otrzymać jedynie w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami medycznymi - po złożeniu prośby, zaopiniowaniu jej przez lekarza i wyrażeniu zgody przez Kierującego oddziałem.

Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz szczegółowej kontroli w obecności osadzonego. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

Na opakowaniu paczek przesłanych do zakładu musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. odzieżowa, leki.

W celu otrzymania paczki odzieżowej wymagane jest: złożenie prośby, zaopiniowanie jej przez funkcjonariusza ds. kwatermistrzowskich i wyrażenie zgody przez Kierującego oddziałem.

W paczce odzieżowej skazany może otrzymać tylko odzież, bieliznę i obuwie wyszczególnione w prośbie.

Talon leczniczy ważny jest przez miesiąc od dnia wystawienia. W paczce z lekami mogą znajdować się tylko leki zlecone przez lekarza.

Paczki z lekami wydawane są w piątki w ambulatorium w godz. 900-1500. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy lekami nadesłanymi w paczce a wyszczególnionymi w talonie leczniczym, decyzję o wydaniu leków skazanemu podejmuje lekarz.

 

    

 

Oferta zatrudnienia skazanych:

Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Łowiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Zgodnie z art. 123a§2 kodeksu karnego wykonawczego skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach na rzecz:

1) samorządu terytorialnego,

2) podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

3) państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

4) spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa

5) przy pracach na cele społeczne na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną.

6) organizacji pożytku publicznego.


 

Skazanych można również zatrudnić odpłatnie na podstawie art. 121§2 kodeksu karnego wykonawczego.

Zakład Karny w Łowiczu dysponuje możliwością skierowania skazanych do zatrudnienia przy pracach:

porządkowych,

remontowych,

ogólno-budowlanych,

magazynowych,

przy produkcji, itp.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.

Możliwość podjęcia przez skazanych pracy może nastąpić w ramach umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych, bądź w ramach innych form zatrudnienia np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą.

Najkorzystniejszą formą zatrudnienia jest zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki).

Taka forma zatrudnienia:

eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – przepisy bhp oraz o czasie pracy - dział VI)

pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

Informujemy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę.

Dzięki możliwości skorzystania z dotacji w ramach w/w Funduszu, zatrudnianie skazanych jest atrakcyjniejsze niż innych pracowników.

Poniżej przedstawiamy przykład wymiernych korzyści finansowych jakie można uzyskać zatrudniając skazanych:

Przykład: Zatrudnienie 10 skazanych w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu) w okresie np. od 01.01.2017 r . do 31.12.2017 r. Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosi 2.000 zł. brutto.

Refundacja kosztów z tytułu zatrudnienia osadzonych wynosi:

styczeń 2017 – 10 osadzonych *2000zł =20.000 *35% (refundacja) = 7.000 zł. zwrot przy każdym kolejnym miesiącu zatrudnienia

Całkowity koszt refundacji, przy zatrudnieniu 10 osadzonych w roku, wynosi 84.000 zł

W przypadku zainteresowania ofertą szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr telefonu:

- Dyrektor Zakładu Karnego - (046) 830 97 01

- Kierownik Działu Penitencjarnego - (046) 830 97 17 lub 18

- komórka d/s zatrudnienia skazanych - (046) 830 97 28.

 

Zakład Karny w Łowiczu NBP o/o Łódź

ul. Wiejska 3

99-400 Łowicz

39101013710034051391200000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Nazwa Jednostki Służby Więziennej

Wpłacający: imię i nazwisko

Wpłacający: adres

Tytułem: imię i nazwisko, imię ojca odbiorcy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej