KOMUNIKAT

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. 1. Począwszy od 17 maja 2021 r. od godziny 06:00 na terenie Zakładu Karnego w Czarnem wraz z Oddziałami Zewnętrznymi w Szczecinku i Złotowie na okres 14 dni wstrzymuje się:

a) udzielanie osadzonym widzeń;

b) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych świadczonych przez duszpasterzy spoza jednostki.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK
1. Paczki żywnościowe oraz higieniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki żywnościowej mogą wchodzić także wyroby tytoniowe.
2. Zamówienie na paczkę żywnościową i higieniczną mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg, a także ilość i wymiary ww. artykułów nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego. Ponadto ilość i wymiary środków higieny które skazany może posiadać w celi mieszkalnej nie mogą przekraczać kubatury szafki na środki higieny lub odpowiadającej im objętości.
3. Zamówienia, osoby najbliższe mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową,
4. Formularz zamówienia oraz wykazy produktów żywnościowych i higienicznych są dostępne w Zakładzie Karnym:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w sali widzeń,
c) w oknie dyżurki funkcjonariusza bramowego
d) informacje znajdują sie na stronie internetowej poniżej z zamówieniem na paczkę
5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
6. Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów oraz wagi pakowanych odrębnie środków higieny.
7. Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.
8. Realizacja i wydanie paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłaty środków finansowych na konto kantyny pod warunkiem uprzedniego złożenia poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.
9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej i/lub higienicznej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia,
10. Zasady dotyczące przyjmowania i wydawania paczek są umieszczone:
a) w sali widzeń, na tablicy ogłoszeń dla osób odwiedzających,
b) na stronie internetowej poniżej  z zamówieniem na paczkę wraz ze wzorem dokumentów: formularzem zamówienia i wykazami dopuszczonych do sprzedaży produktów,
c) podane do wiadomości osadzonych przebywających w jednostce (na tablicy ogłoszeń, w oddziałach, przez radiowęzeł itp.),

Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA
ul.Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP:5222967596

OZ Szczecinek
BGK
91 1130 1017 0020 1458 9320 0082

Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].

W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy.
Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Czarnem bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

Poniedziałek: 08:00-17:00

Wtorek: 08:00-15:00

Środa: 08:00-15:00

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

Wpłaty dla osadzonych należy dokonywać na rachunek NBP o/Gdańsk 78 1010 1140 0033 8813 9120 0000 . W przelewie proszę podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej