Zastępca Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku  przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08:00-17:00

Wtorek: 08:00-15:00

Środa: 08:00-15:00

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 31.03.2018R.

W nawiązaniu do wydanych  Zarządzeń Ministra Sprawiedliwości  z dnia 12 stycznia 2018r. „W sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Szczecinku”  i „W sprawie utworzenia w Szczecinku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem” informuję, że na dzień 31.03.2018r.  ZK Szczecinek przestaje funkcjonować jako samodzielna jednostka a z dniem 01.04.2018r. utworzony zostaje oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem.

Informacje dostępne będą na stronie : http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-czarne

  •  Widzenia odbywają się w sali widzeń w niedziele w godz. 8:00 - 16:00 (zgłoszenia od osób odwiedzających przyjmowane będą do godz. 14:00 ) oraz Pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych i Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
  • Widzenia bez osoby dozorujacej odbywają sie w sali widzeń, a widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wydzielonym pomieszczeniu w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 9:00 - 14:30.
  • Informuję, iż w Oddziale Zewnętrznym w Szczecnku, w pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym osadzonych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu ( poruszających się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

KOMUNIKAT W SPAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

( Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o wstęp do jednostki w celu realizacji widzenia z osadzonym)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z 04 .05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Pan/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego z siedzibą w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iod_czarne@sw.gov.pl, tel. 59 83 30 801 wew. 824;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1 lit. c i e RODO , w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 105 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.652);

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w celu pierwotnym, to jest realizacji widzenia, Pani/Pana dane będą przetwarzane w przypadku popełnienia przez Panią/Pana lub usiłowania popełnienia czynu zabronionego na terenie jednostki penitencjarnej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji - aktualnie obowiązującym Załącznikiem nr 2 zarządzenia nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r.- Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

- sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez Administratora zadań wynikających z przepisów prawa;

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

ponieważ podstawą prawna przetwarzania pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ;

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl.

Zgodnie z art.105a § 6 Kodeksu Karnego Wykonawczego  w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Paczki żywnościowej przysługujące osadzonemu jeden raz w miesiącu realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kantyny Oddziału Zewnętrznego.

  • Informujemy, że od dnia 01.10.2016r. nastąpiła zmiana kontrahenta realizującego paczki osadzonych w kantynie Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku.
  • Za zezwoleniem Zastepcy Dyrektora Oddziału Zewnętrznego osadzony może otrzymać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku. Nie przyjmuje się paczek: zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu zastępcy dyrektora; żywnościowych, higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.
  • Paczki żywnościowe, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe będą realizowane po złożeniu zamówienia oraz wpłacie środków pieniężnych na konto kontrahenta prowadzącego punkt sprzedaży.
  • Druki zamówienia osoby zainteresowane mogą złożyć: w punkcie sprzedaży – tylko i wyłącznie w dniach realizacji widzeń przez osoby uprawnione do widzenia, drogą pocztową.
  • link do strony poniżej z zamówieniem na paczkę
  • Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła(w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

WAŻNE!

OD 01.01.2019R ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA
ul.Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP:5222967596

NR KONTA BGK 91 1130 1017 0020 1458 9320 0082

Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].

W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy.
Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Koszalinie bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

 

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 31.03.2018R.

W nawiązaniu do wydanych  Zarządzeń Ministra Sprawiedliwości  z dnia 12 stycznia 2018r. „W sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Szczecinku”  i „W sprawie utworzenia w Szczecinku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem” informuję, że na dzień 31.03.2018r.  ZK Szczecinek przestaje funkcjonować jako samodzielna jednostka a z dniem 01.04.2018r. utworzony zostaje oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem.

Informacje dostępne będą na stronie : http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-czarne

Poniedziałek: 08:00-17:00

Wtorek: 08:00-15:00

Środa: 08:00-15:00

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 31.03.2018R.

W nawiązaniu do wydanych  Zarządzeń Ministra Sprawiedliwości  z dnia 12 stycznia 2018r. „W sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Szczecinku”  i „W sprawie utworzenia w Szczecinku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem” informuję, że na dzień 31.03.2018r.  ZK Szczecinek przestaje funkcjonować jako samodzielna jednostka, a z dniem 01.04.2018r. utworzony zostaje Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem.

Informacje dostępne będą na stronie : http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-czarne

KOMUNIKAT NA DZIEŃ 31.03.2018R.

W nawiązaniu do wydanych  Zarządzeń Ministra Sprawiedliwości  z dnia 12 stycznia 2018r. „W sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Szczecinku”  i „W sprawie utworzenia w Szczecinku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem” informuję, że na dzień 31.03.2018r.  ZK Szczecinek przestaje funkcjonować jako samodzielna jednostka, a z dniem 01.04.2018r. utworzony zostaje Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem.

Informacje dostępne będą na stronie : http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-czarne

NBP o. Gdańsk

78 1010 1140 0033 8813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej