Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Zakłądu Karnego w Raciborzu zostają przywrócone.

W związku z przywróceniem widzeń dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

2. Po każdej turze widzeń zaplanowano przerwę na dokonanie dezynfekcji stanowisk, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz wietrzenie sali widzeń.

Realizacja widzeń na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny widzenia - pod numerem +48 606 274 834 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia.raciborz@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Informujemy, że numer +48 606 274 834 służy jedynie do ustalenia terminu widzenia.

W innych sprawach proszę dzwonić pod numer 32 45 39 600.

Widzenia udzielane są w dniach od poniedziałku do piątku według harmonogramu zawartego w porządku wewnętrznym jednostki oraz w niedziele według harmonogramu rocznego w godzinach: 9:00-10:00, 11:30-12:30, 13:30-14:30.

PODZIAŁ

DZIEŃ TYGODNIA

A,B,C,Ć,D,E,F,

poniedziałek

G,H,I,J,K,L,Ł

wtorek

M,N,Ń,O,P,R

środa

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

czwartek

TA

piątek

 

Harmonogram widzeń w niedziele 2024:

DATA

PODZIAŁ

07.01.2024

M,N,Ń,O,P,R

14.01.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

21.01.2024

TA

28.01.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

04.02.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

11.02.2024

M,N,Ń,O,P,R

18.02.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

25.02.2024

TA

03.03.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

10.03.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

17.03.2024

M,N,Ń,O,P,R

24.03.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

07.04.2024

TA

14.04.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

21.04.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

28.04.2024

M,N,Ń,O,P,R

05.05.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

12.05.2024

TA

19.05.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

26.05.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

02.06.2024

M,N,Ń,O,P,R

09.06.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

16.06.2024

TA

23.06.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

30.06.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

07.07.2024

M,N,Ń,O,P,R

14.07.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

21.07.2024

TA

28.07.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

04.08.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

11.08.2024

M,N,Ń,O,P,R

18.08.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

25.08.2024

TA

01.09.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

08.09.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

15.09.2024

M,N,Ń,O,P,R

22.09.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

29.09.2024

TA

06.10.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

13.10.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

20.10.2024

M,N,Ń,O,P,R

27.10.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

03.11.2024

TA

10.11.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

17.11.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

24.11.2024

M,N,Ń,O,P,R

01.12.2024

S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż

08.12.2024

TA

15.12.2024

A,B,C,Ć,D,E,F

22.12.2024

G,H,I,J,K,L,Ł

29.12.2024

M,N,Ń,O,P,R

Sposób realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych oraz higieniczno - odzieżowych.

 

1. Zgodnie z art. 113a§3 kkw  osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Zamówienia na paczkę żywnościową może złożyć osadzony, osoba najbliższa bezpośrednio w zakładzie karnym lub drogą pocztową.

3. Osadzony zamówienie na paczkę składa w oddziale mieszkalnym poprzez wypełnienie specjalnego druku i przekazanie go oddziałowemu. Stosowne druki można pobrać u oddziałowego lub wychowawcy. Zamówienie na paczkę można składać w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00 i jest ono realizowane ze środków finansowych znajdujących się  do dyspozycji osadzonego, w depozycie zakładu karnego. 

4. Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę w biurze rejestracji widzeń poprzez pobranie i wypełnienie specjalnego druku zamówienia i złożenie go bezpośrednio w biurze.   Po uzyskaniu potwierdzenia prawa osadzonego do paczki należy dokonać przelewu bankowego na konto PPO RAKON celem pokrycia kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę zostanie przyjęte do realizacji po wpłynięciu środków finansowych na konto, którego numer dostępny jest na stronie internetowej: http://sklep.rakon.com.pl/raciborz/content/2-wysylka oraz tablicach informacyjnych na zewnątrz, jak i wewnątrz jednostki. W tytule przelewu obowiązkowo podać: nazwisko, imię osadzonego, imię ojca osadzonego, data urodzenia osadzonego, jednostka w której przebywa osadzony.

5. Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę podczas trwania widzenia.
W tym celu osoba odwiedzająca pobiera stosowny druk zamówienia od funkcjonariusza nadzorującego widzenia i po uzyskaniu od niego potwierdzenia prawa osadzonego do paczki, wypełniony druk składa w okienku kantyny znajdującej się na sali widzeń. Po dokonaniu wpłaty gotówki, zamówienie na paczkę zostaje przyjęte do realizacji. W przypadku braku środków pieniężnych przez osobę odwiedzającą istnieje możliwość dokonania opłaty za paczkę przelewem. Wówczas realizacja paczki zostanie rozpoczęta po wpłynięciu stosownych środków na konto. 

6. Osoba najbliższa może złożyć zamówienia na paczkę drogą pocztową. W tym celu należy wypełniony druk zamówienia na paczkę przesłać na adres: Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON” w Raciborzu,  ul. Eichendorffa 14  47-400 Racibórz

Stosowne druki można pobrać bezpośrednio w zakładzie karnym lub na stronie internetowej zakładu: www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/zaklad-karny-raciborz/

7. Zarówno osadzony jak i rodzina najbliższa druk zamówienia na paczkę wypełnia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Lista ta dostępna jest w kantynie na terenie zakładu, w biurze rejestracji widzeń, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń i na stronie internetowej zakładu.

8. Osoba najbliższa składająca zamówienie musi być odnotowana w elektronicznym systemie Noe NET, w karcie osób bliskich osadzonego. Brak odnotowania powoduje anulowanie zamówienia na paczkę.

9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszty przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.  

10. Zarówno osadzony jak i osoba najbliższa składając zamówienie na paczkę zobowiązani są do uwzględnienia warunków określonych w §9.1 - 4 zarządzenia.

11. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej liczony od dnia złożenia zamówienia i wpłynięciu środków finansowych na konto nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego  paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

3. Przesłanie osadzonemu w paczce odzieży, bielizny, obuwia, odbywa się na zasadach określonych w § 8 ust. 1, a przedmiotów osobistego użytku, środków higienicznych, może nastąpić tylko na podstawie zgody kierującego oddziałem penitencjarnym. Po jej uzyskaniu osadzony otrzymuje stosowny talon, na którym wypisane są  rzeczy, które osadzony może otrzymać w paczce. Otrzymany talon należy przekazać nadawcy paczki.

12. Nadawca paczki może ją wysłać wyłącznie po otrzymaniu stosownego talonu. Część II talonu umieszcza się w sposób trwały na paczce obok imienia, nazwiska odbiorcy i adresu zakładu karnego. Część I talonu umieszcza się wewnątrz paczki. W przypadku dostarczenia paczki przez nadawcę bezpośrednio do zakładu karnego cały talon (część I i II) umieszcza się w sposób trwały na paczce

13. Ciężar paczki higieniczno - odzieżowej wraz z opakowaniem nie może jednorazowo przekroczyć 5 kg. Paczki higieniczno - odzieżowe wydawane są w magazynie w terminach ustalonych dla poszczególnych oddziałów w załączniku nr 8 niniejszego zarządzenia.

14. Paczki higieniczno – odzieżowe przyjmowane są do zakładu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 wyłącznie w kartonowych opakowaniach uniemożliwiających uszkodzenie przekazywanych przedmiotów.

Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego. W paczce nie mogą być dostarczane  chemiczne środki czystości i higieny osobistej, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Artykuły te można zakupić wyłącznie w kantynie na terenie zakładu. Paczka nie może również zawierać przedmiotów, o których mowa w art. 110a §4 kkw.

15. Paczki nie spełniające kryteriów zawartych w punktach 12 - 14 niniejszego załącznika będą zwracane do nadawcy na koszt osadzonego.

Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu przyjmuje interesantów w dniach pracy administracji Zakładu Karnego w poniedziałki w godz. 9.00-15.30, natomiast w pozostałe dni tygodnia od godz. 9.00-14.00.

Wpłaty na grzywny realizowane bezpośrednio w kasie tut. zakładu karnego

możliwe są w dni robocze w godz. 10 - 13

 

Wpłat środków do dyspozycji osadzonych można dokonywać za pomocą:

- przelewu bankowego na numer konta: 92 1010 1212 3061 0213 9120 0000. 

Numer ten oraz zasady dotyczące dokonywania przelewów dostępny jest na stronie internetowej raciborskiej jednostki:

Proszę bezwzględnie pamiętać aby w treści / tytule przelewu wpisać:

IMIĘ, NAZWISKO, IMIĘ OJCA OSADZONEGO oraz DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ WPŁATĘ. 

 

- przekazem pocztowym na adres: 

Zakład Karny w Raciborzu

ul. Eichendorffa 14 

47-400 Racibórz

Proszę bezwzględnie pamiętać aby w treści / tytule przekazu pocztowego wpisać:

IMIĘ, NAZWISKO, IMIĘ OJCA OSADZONEGO oraz DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ WPŁATĘ. 

 

KOMUNIKAT 

 

W związku z możliwością realizacji prawa do kontaktu z rodziną i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem systemów łączności internetowej tj. komunikatora Skype, poniżej zamieszczono oświadczenie osoby bliskiej dotyczące wyrażenia zgody na kontakt z osadzonym za pomocą łączności internetowej typu Skype.

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że widzenia w pierwszej kolejności są udzielane :

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym sie na wózku lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

Zakład Karny w Raciborzu

ul. Eichendorffa 14

47-400 Racibórz

92 1010 1212 3061 0213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej