Opuszczając zakład karny lub areszt śledczy nie pozostajesz sam!

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI                WYSZUKIWARKA OŚRODKÓW POMOCY

Istnieje wiele instytucji i organizacji, które mogą pomóc Tobie i Twojej rodzinie w przezwyciężeniu napotykanych problemów. Tworzą one tzw. „system pomocy postpenitencjarnej”, który może zapewnić Ci wsparcie i pomoc finansową, rzeczową, psychologiczną, terapeutyczną, informacyjną, a także prawną.


W skład tego systemu wchodzą:

 • zespołu kuratorskiej służby sądowej
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • instytucje działające na rynku pracy
 • organizacje pozarządowe

„Pomoc postpenitencjarna” nie zwolnienia Cię z wszelkich obowiązków lub robienia czegokolwiek za Ciebie, stanowi jedynie pomoc i wsparcie w realizacji Twoich działań na wolności”

Sąd Okręgowy we Wrocławiu                                                                   Kurator Okręgowy    
ul. Sądowa 1,                                                                                                    ul. Szybka 6-10
50-046 Wrocław                                                                                              50-421 Wrocław
tel.: (071) 37-04-500,                                                                                     pok. 105, piętro I
fax.: (071) 34-44-959                                                                                     tel.: 71 37-04-519 lub 531-854-445 faks: 71 74-82-980

http://www.wroclaw.so.gov.pl/                                                                e-mail: kurator@wroclaw.so.gov.pl

Zakres działania został ustalony w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2014.795 j.t.) na podstawie której kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

 • zawodowi kuratorzy sądowi
 • społeczni kuratorzy sądowi

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi. W Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego utworzone są Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich. Kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu okręgowego stanowią zawodowi kuratorzy sądowi. Nadzór nad działalnością kuratorów sądowych wykonuje kurator okręgowy, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. 
Po wcześniejszym umówieniu (tel. 71 37-04-519 lub 531-854-445), kurator okręgowy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.

W każdym Sądzie Rejonowym znajdują się Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej!

PRZYDATNE LINKI

L.p. Nazwa Link
1

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Krzyków

http://www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl/zespoly-kuratorskie,m,m1,2,272

2

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej

https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/zespoly-kuratorskie,m,mg,2,279

3

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Śródmieście

http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/zespoly-kuratorskie,m,m1,262,268

4

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

https://boleslawiec.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

https://boleslawiec.sr.gov.pl/kuratorzy-dla-osob-doroslych,m,m1,2,74,199
5

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

http://www.dzierzoniow.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://www.dzierzoniow.sr.gov.pl/zespol-kuratorski-ds-orzeczen-karnych,m,m1,3,86
6

Sąd Rejonowy w Głogowie

https://glogow.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

https://glogow.sr.gov.pl/i-zespol-kuratorskiej-sluzby-sadowej-wykonujacej-orzeczenia-w-sprawach-karnych,m,m1,2,151,152
7

Sąd Rejonowy w Jaworze

https://jawor.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

https://jawor.sr.gov.pl/kuratorzy,m,m1,2,196
8

Sąd Rejonowy w
Jeleniej Górze

http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/zespol-kuratorskiej-sluzby-sadowej,m,m1,2,74,199
9

Sąd Rejonowy w
Kamiennej Górze

https://kamienna-gora.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

https://kamienna-gora.sr.gov.pl/kuratorzy-dla-osob-doroslych,m,m1,2,74,199
10

Sąd Rejonowy w Kłodzku

http://klodzko.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://klodzko.sr.gov.pl/index.php?p=m&idg=m1,270,269,274
11

Sąd Rejonowy w Legnicy

https://legnica.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

https://legnica.sr.gov.pl/kuratorzy,m,m1,2,74
12

Sąd Rejonowy w Lubaniu

https://luban.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie https://luban.sr.gov.pl/kuratorzy-dla-osob-doroslych,m,m1,2,74,199
13

Sąd Rejonowy w Lubinie

https://lubin.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

https://lubin.sr.gov.pl/kuratorzy,m,m1,2,74,197
14

Sąd Rejonowy w
Lwówku Śląskim

https://lwowekslaski.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie https://lwowekslaski.sr.gov.pl/kuratorzy-dla-osob-doroslych,m,m1,2,74,199
15

Sąd Rejonowy w Miliczu

http://www.milicz.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie http://www.milicz.sr.gov.pl/zespol-kuratorski,m,mg,2,269
16

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

http://www.olesnica.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://www.olesnica.sr.gov.pl/zespoly-kuratorskie,m,m1,261,262
17 Sąd Rejnowy w Oławie http://www.olawa.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://www.olawa.sr.gov.pl/zespoly-kuratorskie,m,m1,303,310
18 Sąd Rejnowy w Strzelinie http://www.strzelin.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://www.strzelin.sr.gov.pl/zespol-kuratorski,m,mg,2,266
19

Sąd Rejnowy w
Środzie Śląskiej

http://www.srodaslaska.sr.gov.pl/

Zespoły Kuratorskie

http://www.srodaslaska.sr.gov.pl/zespoly-kuratorskie,m,m1,2,269
20

Sąd Rejonowy w Świdnicy

https://swidnica.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie https://swidnica.sr.gov.pl/ii-zespol-kuratorskiej-sluzby-sadowej-do-wykonywania-orzeczen-w-sprawach-karnych/
21

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

http://www.trzebnica.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie http://www.trzebnica.sr.gov.pl/zespol-kuratorski,m,m1,315,270
22

Sąd rejonowy w Wałbrzychu

https://walbrzych.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie https://walbrzych.sr.gov.pl/zespoly-kuratorskie,m,m1,2,282,284
23

Sąd Rejonowy w Wołowie

http://www.wolow.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie http://www.wolow.sr.gov.pl/i-zespol-kuratorskiej-sluzby-sadowej,m,m1,2,287,276
24

Sąd Rejonowy w
Ząbkowicach Śląskich

http://www.zabkowice.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie http://www.zabkowice.sr.gov.pl/i-zespol-kuratorskiej-sluzby-sadowej-do-wykonywania-orzeczen-w-sprawach-rodzinnych-i-nieletnich,m,m1,294,268
25

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

https://zgorzelec.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie https://zgorzelec.sr.gov.pl/i-zespol-sluzby-kuratorskiej-dla-sprawa-karnych,m,m1,2,74,199
26

Sąd Rejonowy w Złotoryi

https://zlotoryja.sr.gov.pl/
Zespoły Kuratorskie https://zlotoryja.sr.gov.pl/kuratorzy,m,m1,2,74

 

Co to jest lokal socjalny i publiczny zasób mieszkaniowy ?

Kwestie lokali socjalnych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
Definiuje ona lokal socjalny jako lokal l nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 
Natomiast publiczny zasób mieszkaniowy to lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Kto jest uprawniony do lokalu socjalnego ?

W pierwszej kolejności nająć lokal socjalny będą mogły osoby, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku sądowego. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. 
Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie. 
Jest jednak grupa osób, którym Sąd nie może odmówić prawa do lokalu socjalnego i są to: 

 • kobiety w ciąży,
 • małoletni, niepełnosprawni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkujący,
 • obłożnie chorzy,
 • emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające status bezrobotnego,
 • osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Sąd, orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, nakazuje wstrzymanie wykonania eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w tym lokali socjalnych – uchwala rada gminy.

Powinny one określać m.in.: 

 • tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,
 • kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
 • wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu.

To również gmina zawiera z osobą uprawioną umowę o najem. Jest ona zawierana na czas oznaczony. Może być ona zawarta przede wszystkim z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Jeżeli po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta, nadal istnieją przesłanki do przyznania danej osobie lokalu socjalnego, umowa o najem jest przedłużana. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Lokal socjalny Wrocław: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8663/lokale-objete-najmem-socjalnym-oraz-lokale-przeznaczone-na-zaspokajanie-potrzeb-mieszkaniowych-gospodarstw-domowych-o-niskich-dochodach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu: https://www.mops.wroclaw.pl/

Wykaz jednostek pomocy społecznej w województwie dolnośląskim: https://empatia.mpips.gov.pl/lista-instytucji-ps/wojewodztwo-dolnoslaskie

Co po wyjściu ? - portal informacyjny KRUCZEK

Instytucje we Wrocławiu, które zajmują się pomocą dla osób potrzebujących​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, tel. 71 782 23 22, mops.wroclaw.pl

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, ul. Podwale 75, tel. 71 782 35 90

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców, ul. Zachodnia 3, tel. 71 782 35 84

Noclegownie i schroniska

 1. Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi i noclegownia dla kobiet, ul. Strzegomska 9, tel. 71 355 44 66, bratalbert.wroc.pl
 2. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. bpa B. Bogedaina 5, tel. 71 336 70 07, bratalbert.wroc.pl
 3. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Szczodre, ul. Trzebnicka 28, tel. 71 399 86 12, bratalbert.wroc.pl
 4. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, ul. S. Małachowskiego 15, tel. 71 717 34 25, bratalbert.wroc.pl
 5. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, ul. W.S. Reymonta 10, tel. 71 329 08 06, e-mail: stowarzyszenie@ludzieludziom.pl, ludzieludziom.pl
 6. Specjalistyczny Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy „Akson”, ul. T. Bora-Komorowskiego 31, tel. 71 352 94 03, e-mail: owiik@wp.pl, akson.org.pl
 7. Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” – noclegownia dla dziewcząt, ul. kard. B. Kominka 3/5, tel. 508 168 979, e-mail: misja.dworcowa@wp.pl , misjadworcowa.com.pl
 8. Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”, ul. gen. K. Pułaskiego 26, tel. 71 342 00 68, 609 372 081, e-mail: pierwszy_krok@op.pl, pierwszy.krok.prv.pl
 9. Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja”, ul. Pieszycka 32, tel. 71 392 59 12, e-mail: wsob@o2.pl, nadziejawroclaw.pl
 10. Stowarzyszenie Bractwa Więziennego ul. Jedności Narodowej 187A, tel. 71 321 06 03

Jadłodajnie

 1. Caritas, ul. Słowiańska 17, tel. 71 372 19 86, wroclaw.caritas.pl
 2. Kuchnia Charytatywna Franciszkanów, al. J. Kasprowicza 26, tel. 71 327 35 93, franciszkanie.com
 3. Fundacja „Sancta Familia” przy parafii św. Rodziny, ul. Monte Cassino 64, tel. 71 348 29 01, e-mail: kuchnia@safa.org.pl, safa.org.pl
 4. Dom Prowincjalny Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ul. św. Józefa 1/3, tel. 71 321 28 35, e-mail:elzbietanki@archidiecezja.wroc.pl, elzbietanki.archidiecezja.wroc.pl
 5. Kuchnia Charytatywna – parafia św. Elżbiety, ul. Grabiszyńska 103, tel. 71 783 37 91, elzbieta.org

Łaźnie

 1. Łaźnia (dla kobiet i mężczyzn) we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym, ul. Sokolnicza 14-18 (dawna izba wytrzeźwień), czynna codziennie w godz. 9.00-17.00.
 2. Łaźnia (dla mężczyzn) w Noclegowni, ul. Małachowskiego 15, tel. 71 717 34 25, bratalbert.wroc.pl
 3. Łaźnia (dla kobiet i mężczyzn) oraz punkt wydawania odzieży, ul. Katedralna 7, czynne: we poniedziałek, środa, piątki w godz. 8.00-14.00.

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM ARESZTU ŚLEDCZEGO WE WROCŁAWIU

 

 1. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.
   
 2. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach od 7.00 do 15. 00
   
 3. Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 71 39 17 409 od poniedziałku do piątku
  w godz: 8:00 – 10:00 oraz drogą elektroniczną pod adresem email: widzenia_ozwroclaw@sw.gov.pl  najpóźniej dwa dni przed planowanym widzeniem. 
   
 4. Widzenia udzielane są we  wtorki, piątki, niedziele i święta, w godzinach od 8:00 do 14:00.
   
 5. W jednej turze udziela się tyle widzeń ile jest miejsc wolnych przy stolikach.
   
 6. We wtorki, piątki, niedziele i święta ostatnia tura to wyłącznie widzenia jednogodzinne.
   
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyznaczyć inne dni i godziny przeznaczone na przeprowadzenie widzenia.
   
 8. Zakupów, w kantynie znajdującej się na terenie sali widzeń, dokonują osoby odwiedzające.
   
 9. Z toalety przy sali widzeń korzystają tylko osoby odwiedzające.
   
 10. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, w trakcie pobytu na terenie jednostki penitencjarnej oraz do przekazania funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia karty zgłoszeniowej na widzenie.
   
 11. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.
   
 12. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia oraz obowiązującego porządku, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

    
AKTUALNY CENNIK ZNAJDZIESZ TUTAJ , E-paczka - przygotuj paczkę do osadzonego ; IGB MAZOVIA

 

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

 1. Osoba najbliższa ma prawo złożyć pisemne zamówienie na paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zwanej dalej paczką żywnościową. Uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej i uprawnienie osoby składającej zamówienie do jego złożenia podlegają weryfikacji.
 2. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej, zamówionej przez osobę najbliższą lub braku uprawnień osoby do złożenia zamówienia na paczkę żywnościową zamówienie na jej otrzymanie nie będzie realizowane.
 3. Środki pieniężne wpłacone na koszt przygotowania paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. nie przebywaniu osadzonego na stanie zakładu), oraz w przypadku określonym w pkt 1 przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczki żywnościowe osobie która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 4. Podmiotem realizującym zamówienie na przygotowanie paczki żywnościowej jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA poprzez kantynę znajdującą się w sali widzeń zakładu.

Adres mailowy, na który wysyłamy zamówienia to: kantyna.wroclaw.oz@igbmazovia.pl

Nr telefonu, na który należy dzwonić w sprawie przelewu to: 22 328 63 69

 1. Zamówienie na paczkę żywnościową może być złożone na piśmie przez osobę najbliższą dla osadzonego oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania podmiotowi przygotowującemu paczkę żywnościową. Wzór druku zamówienia dostępny jest na stronie internetowej zakładu, a druki w kantynie.
 2. Zamówienie na paczkę żywnościową przez osobę najbliższą składane jest:
 • bezpośrednio w dniu odbywania widzenia tj, wtorek, piątek i niedzielę w kantynie.
 • drogą pocztową podmiotowi realizującemu przygotowanie paczki wraz z dowodem wpłaty na adres: Areszt Śledczy Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu, 53 – 239 Wrocław, ul. Fiołkowa 38 z dopiskiem „Kantyna”.

Numer konta punktu sprzedaży: 82 1130 1017 0020 1458 9320 0147

(Areszt Śledczy we Wrocławiu Odział Zewnętrzny – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])

e-mail: kantyna.wroclaw.oz@igbmazovia.pl    / informacja pod tel.: 22 328 63 69

 1. Zamówienie sporządza się na podstawie dostępnych w kantynie artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.
 2. Wykaz artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych zawierający ich cen i wagę dostępny jest w kantynie na sali widzeń, na stronie internetowej zakładu oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed wejściem do zakładu.
 3. Paczka żywnościowa nie może być większa niż ilość i wymiar rzeczy i artykułów spożywczych, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej tj.: dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg i 9 litrów napojów, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.
 4. Paczka żywnościowa realizowana drogą pocztową przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-14:00

Wtorek: 8:00-14:00

Środa: 8:00-14:00

Czwartek: 8:00-14:00

Piątek: 8:00-14:00

UWAGA!!!!

OD 26 LISTOPADA OBOWIĄZUJE NOWY NUMER KONTA DEPOZYTOWEGO:

ARESZT ŚLEDCZY WROCŁAW

NBP O/O Wrocław

79 1010 1674 0040 6613 9120 0000

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej