1. Widzenia odbywają się:

1) we wtorki i piątki w godzinach od 810 do 1400, niezależnie od przypadających w tym czasie dni wolnych od pracy, w czterech turach:

a) pierwsza tura o godzinie 810,

b) druga tura o godzinie 940,

c) trzecia tura o godzinie 1110,

d) czwarta tura o godzinie 1240,

2) w niedziele w godzinach od 800 do 1500, w pięciu turach:

a) pierwsza tura o godzinie 800,

b) druga tura o godzinie 930,

c) trzecia tura o godzinie 1100,

d) czwarta tura o godzinie 1230,

e) piąta tura o godzinie 1345.

 1. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

 2. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach od 700 do 1500.

 3. Zapisy na widzenia przyjmowane są w dniu udzielania widzenia od godziny 700, najpóźniej do 30 min przed rozpoczęciem danej tury widzenia. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren zakładu karnego co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

 4. W jednej turze udziela się tyle widzeń ile jest miejsc wolnych przy stolikach.

 5. Zapis osób na tury od drugiej do piątej może być pomniejszony o ilość osadzonych łączących lub przedłużających widzenia we wcześniejszej turze.

 6. We wtorki i piątki w turze czwartej i w niedziele w turze piątej udziela się wyłącznie widzeń jednogodzinnych.

 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyznaczyć inne dni i godziny przeznaczone na przeprowadzenie widzenia.

 8. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

 9. Zakupów w kantynie znajdującej się na terenie sali widzeń dokonują osoby odwiedzające.

 10. Z toalety przy sali widzeń korzystają tylko osoby odwiedzające.

 11. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, w trakcie pobytu na terenie zakładu oraz do przekazania funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia karty zgłoszeniowej na widzenie.

 12. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

 13. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia oraz obowiązującego porządku, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

  

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

 1. Osoba najbliższa ma prawo złożyć pisemne zamówienie na paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zwanej dalej paczką żywnościową. Uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej i uprawnienie osoby składającej zamówienie do jego złożenia podlegają weryfikacji.

 2. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej, zamówionej przez osobę najbliższą lub braku uprawnień osoby do złożenia zamówienia na paczkę żywnościową zamówienie na jej otrzymanie nie będzie realizowane.

 3. Środki pieniężne wpłacone na koszt przygotowania paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. nie przebywaniu osadzonego na stanie zakładu), oraz w przypadku określonym w pkt 1 przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczki żywnościowe osobie która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 4. Podmiotem realizującym zamówienie na przygotowanie paczki żywnościowej jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA poprzez kantynę znajdującą się w sali widzeń zakładu.

 5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być złożone na piśmie przez osobę najbliższą dla osadzonego oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania podmiotowi przygotowującemu paczkę żywnościową. Wzór druku zamówienia dostępny jest na stronie internetowej zakładu, a druki w kantynie.

 6. Zamówienie na paczkę żywnościową przez osobę najbliższą składane jest:

 • bezpośrednio w dniu odbywania widzenia tj, wtorek, piątek i niedzielę w kantynie.
 • drogą pocztową podmiotowi realizującemu przygotowanie paczki wraz z dowodem wpłaty na adres: Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu, 53 – 239 Wrocław, ul. Fiołkowa 38 z dopiskiem „Kantyna”.
 1. Zamówienie sporządza się na podstawie dostępnych w kantynie artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.

 2. Wykaz artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych zawierający ich cen i wagę dostępny jest w kantynie na sali widzeń, na stronie internetowej zakładu  oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed wejściem do zakładu.

 3. Paczka żywnościowa nie może być większa niż ilość i wymiar rzeczy i artykułów spożywczych, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej tj.: dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg i 9 litrów napojów, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

 4. Paczka żywnościowa realizowana drogą pocztową przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę.

 

CENNIK.jpgZAMÓWIENIE.jpg


ZASADY REALIZACJI PACZEK HIGIENICZNO - ODZIEŻOWYCH

 1. Osadzony może za zgodą dyrektora otrzymywać paczki zawierające niezbędną odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, płyty CD/DVD w ilości do 10 szt., prasę i książki w ilości do 5 szt. oraz środki higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza, także z lekami i witaminami, zwane dalej paczkami higieniczno – odzieżowymi.

 2. Paczki higieniczno – odzieżowe przyjmowane są na bramie głównej zakładu od niedzieli do piątku w godzinach 800 – 1200, za wyjątkiem dni świątecznych nie przypadających w dniu udzielania widzeń.

 3. Paczki przyjmuje się:

 • bezpośrednio od nadawcy,
 • za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie,

      4. Zaadresowana paczka musi zawierać następujące dane osobowe odbiorcy: imię, nazwisko i imię ojca, a także imię, nazwisko i adres nadawcy.

 • Wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości, zawierający rodzaj, nazwę i ilość artykułów.

 • Paczka powinna być dostarczona w opakowaniu kartonowym o wymiarach nie przekraczających szer. 53 cm. i wys. 35 cm (20,6''x13,5'').

       5. Paczka przyjmowana bezpośrednio od nadawcy, podlega kontroli w jego obecności.

       6. Do zakładu nie przyjmuje się paczek bez umieszczonego spisu ich zawartości, prawidłowego oznaczenia nadawcy i adresata lub  zawierających:

 • artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,
 • sprzęt łączności i urządzenia techniczne,
 • broń palną i białą, amunicję, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i substancje psychotropowe,
 • leki w nieoryginalnych opakowaniach,
 • przedmioty na których otrzymanie osadzony nie otrzymał zgody dyrektora,

       7. Do zakładu nie przyjmuje się również paczek co do, których stwierdzono brak uprawnień osadzonych do ich otrzymania.

       8. Paczka higieniczno – odzieżowa może być przygotowana również poprzez sklep internetowy „E-PAKA”, prowadzony przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST.

       9. Zamówienie sporządza się na podstawie dostępnych w kantynie artykułów higieniczno – odzieżowych.

     10. Wykaz artykułów higieniczno – odzieżowa zawierający ich cenę dostępny jest na stronie internetowej zakładu.

     11. Ilość artykułów higieniczno – odzieżowych zamówionych jednorazowo nie może przekraczać pojemności torby foliowej dostępnej w obrocie w kantynie.

     12. Paczka higieniczno – odzieżowa realizowana w drodze zamówienia przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę.

     13. Uregulowania zawarte w w pkt 3 zasad realizacji paczek żywnościowych stosuje się odpowiednio

E-PAKA.jpg


 

ZASADY DOSTARCZANIA SPRZĘTU RTV/AGD

 1. Osadzony może otrzymać za zgodą dyrektora sprzęt audiowizualny, komputerowy oraz AGD zwany dalej sprzętem RTV/AGD.

 2. Sprzęt RTV/AGD przyjmowany jest do zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy administracji.

 3. Sprzęt RTV/AGD nie może być wyposażony w czytniki kart pamięci (oprócz konsoli PS2), karty i urządzenia bezprzewodowej transmisji głosu, wizji i danych oraz umożliwiające zapisywanie i kopiowanie głosu, wizji i danych.

 4. Sprzęt RTV/AGD może być wyposażony w porty USB, który podlega oplombowaniu, o którym mowa w pkt 6.

 5. Dostarczony sprzęt RTV/AGD musi być udostępniony do kontroli na żądanie kontrolującego funkcjonariusza.

 6. W przypadku takiej konieczności na skontrolowany sprzęt RTV/AGD nakładana jest plomba zakładu.

 7. W razie konieczności dopuszczalne jest naruszenie plomb zabezpieczających sprzęt RTV/AGD dostarczony do zakładu.

 8. Administracja zakładu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt RTV/AGD wydany osadzonemu do użytkowania.

 9. Uszkodzony sprzęt RTV/AGD może być naprawiany tylko poza terenem zakładu. Administracja nie pośredniczy w naprawach sprzętu RTV/AGD, znajdującego się w posiadaniu osadzonych.

 10. Sprzęt RTV/AGD dopuszczony do użytkowania musi spełniać wymogi bezpiecznego użytkowania i spełniać wymogi przeciwpożarowe. Uszkodzonego Sprzętu nie przyjmuje się do zakładu.

 

 

     

 


 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-14:00

Wtorek: 8:00-14:00

Środa: 8:00-14:00

Czwartek: 8:00-14:00

Piątek: 8:00-14:00

NBP O/O Wrocław

Wrocław

76 1010 1674 0042 7113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej