Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich zostają przywrócone.

UWAGA DNIA 24.12.2023 r. oraz 31.12.2023 r. KANTYNA NIE BĘDZIE CZYNNA

Widzenia odbywają się w salach widzeń znajdujących się na terenie oddziału zewnętrznego, w następujące dni tygodnia:

a)    dla skazanych: każdy piątek i niedzielę – za wyjątekiem pierwszej niedzieli miesiąca,

b)    dla tymczasowo aresztowanych: w pierwszą niedzielę i trzeci czwartek miesiąca,

c)     inne określone w ustawie jako dni wolne od pracy: Święto Trzech Króli (6 stycznia), Święto Bożego Ciała, Święto Wniebowstąpienia NMP (15 sierpnia), Święto Dzień Niepodległości (11 listopada). 

       w godzinach od 8.00 do 15.00.

      Rejestracja na widzenia, odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod wybranym numerem telefonu 519 354 498, podanym także na stronie zakładu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem danych personalnych i adresowych osób ubiegających się o widzenie oraz możliwości udzielenia widzenia w zakresie karalności dyscyplinarnej osadzonego.

 

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe // Informacje e-paczka dla osadzonych!!!

 

Zasady przyjmowania paczek w Oddziale Zewnętrznym w Strzelcach Opolskich:

 

 

Osoby najbliższe dla osadzanego będą mogły zrealizować zamówienie na paczkę żywnościową jedynie za pośrednictwem podmiotu przygotowującego paczkę, tj:

 

 1. Podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą:

 • osoba odwiedzająca wypełnia i składa formularz zamówienia oraz opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie;

 • formularz zamówienia oraz lista dostępnych produktów znajduje się w kantynie, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej.

 1. Drogą pocztową lub osobiście:

 • osoba najbliższa przesyła wypełniony formularz zamówienia drogą pocztową na adres Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich - Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich (z dopiskiem kantyna) lub przynosi osobiście oraz opłaca wartość paczki przelewem na indywidualne konto przyporządkowane kantynie

 • formularz zamówienia, lista dostępnych produktów oraz wzór wypełnionego polecenia przelewu na paczkę są dostępne na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej

 1. Ponadto osadzony może zrealizować paczkę żywnościową ze środków będących do jego dyspozycji.

 

Ogólne warunki realizacji zamówień na paczkę żywnościową:

 1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki penitencjarnej.

 2. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot przygotowujący, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej, jak również sprawdzeniu czy osoba składająca zamówienia odnotowana jest w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności jako osoba najbliższa dla osadzonego.

 3. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 4. Środki pieniężne wpłacone za zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 5. Osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg (art. 110a§1 Kkw).

 

Szczegóły dotyczące częstotliwości otrzymywania paczek, ich rodzaju i ciężaru, a także sposobu kontrolowania zawartości przed wydaniem osadzonemu, określa art. 113a §3, 4, 5, 6 i 7 w Kodeksie karnym wykonawczym.

 

§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

§ 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.

§ 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę i zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a§4.

§ 6. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na jego stan zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 

Wykaz artykułów przemysłowych, których nie należy przekazywać, przesyłać w paczkach z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny w Oddziale Zewnętrznym w Strzelcach Opolskich:

 

Artykuły higieny osobistej:

 • wody kolońskie

 • dezodoranty w aerozolu

 • pianki do golenie oraz inne artykuły w opakowaniach podciśnieniowych

 

Artykuły przemysłowe:

 • kleje (z wyjątkiem kleju biurowego)

 • firany, zasłony, pościel

 • tapety

 • płyny przemysłowe (denaturat, płyn do mycia okien, rozpuszczalniki, terpentyna, benzyna, nafta, spirytus techniczny, itp.)

 • farby do włosów

 • garnki, patelnie, itp.

 • wszelkiego rodzaju farby, lakiery bezbarwne, itp.

 • materiały elektryczne (przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyższej 300 W, itp.)

 • artykuły tytoniowe

 • proszek do prania

 • gaz do zapalniczek

 

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto:

 

POLSKA GRUPA SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

NIP: 8880200355

Konto BGK 97 1130 1017 0020 1458 9320 0071

 

adres e-mail: kantyna.oz.strzelceopolskie@pgsw.pl

 

W tytule należy podać:

imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę jego urodzenia oraz nazwę jednostki penitencjarnej, w której przebywa – ZK nr 1 w Strzelcach Opolskich - Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich

Rozmiar: 3.7 MB

W celu dokonania czynności procesowych oraz widzeń z udziałem osadzonych na terenie jednostki penitencjarnej (§ 105 i § 107 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności) należy wcześniej ustalić dzień oraz godzinę pod numerem telefonu 77 462 44 72.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w dniach:

Poniedziałek: 7:30 -15:30
Wtorek: 7:30 -15:30
Środa: 7:30 -15:30
Czwartek: 7:30 -15:30
Piątek: 7:30 -15:30

Uwaga !!

Należy wcześniej ustalić dzień oraz godzinę planowanego spotkania, pod numerem telefonu 77 462 44 83.

KOMUNIKAT

   Z uwagi na konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), wpłaty z tytułu „spłaty grzywny” możliwa jest wyłącznie za pomocą przelewu bankowego. 

Konto Bankowe:

Od 1 grudnia 2021 roku obowiązuje nowy numer konta

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Żeromskiego 1

45-053 Opole

37 1130 0007 0000 0005 8620 0002

Tytuł przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego], [spłata grzywny, syg. akt].

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Od 1 grudnia 2021 roku obowiązuje nowy numer konta

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Żeromskiego 1

45-053 Opole

37 1130 0007 0000 0005 8620 0002

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej