Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi

 

Mając na względzie kontynuację działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) widzenia będą odbywać się zgodnie z zachowaniem poniżej przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego za zgoda Sędziego Penitencjarnego na podstawie art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.

1) Widzenia odbywają się w budynku sali widzeń ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich lub w sali widzeń OZ w Kedzierzynie-Koźlu w niżej wymienionych dniach:

ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich:

              1. dla skazanych - w każdy piątek, niedzielę za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca oraz w dni wymienione w ZAŁĄCZNIKU Nr 5 Porządku Wewnętrznego.

              2. dla tymczasowo aresztowanych – w pierwszą niedzielę i trzeci czwartek miesiąca za wyjąt- kiem dni wymienionych w ZAŁĄCZNIKU Nr 5 Porządku Wewnętrznego.

OZ w Kędzierzynie-Koźlu:

              1. dla skazanych - w każdy czwartek, oraz każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz w dni wymienione w ZAŁĄCZNIKU Nr 5 Porządku Wewnętrznego.

    2) w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,
    3) widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego, 
    4) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,
    5) widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy),
    6) w trakcie widzeń obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi,
    7) kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte,
    8) w trakcie widzeń zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie jednostki penitencjarnej,
    9) w trakcie widzenia osoby odwiedzające i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rak przed rozpoczęciem widzenie (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki), 
    10) widzenia odbywają się w ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz w OZ
w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach 8:00-15:00. W miejscu przeprowadzenia widzeń z uwagi na bezpieczeństwo epidemiczne może przebywać ograniczona liczba osób odwiedzających tak by zachować reżim sanitarny,
    11) w dalszym ciągu w celu zachowanie bezpieczeństwa epidemicznego prowadzi się system widzeń polegający na wyznaczeniu konkretnego dnia i godziny widzenia dla odwiedzających. Umawianie rodzin i osób bliskich odbywa się poprzez kontakt telefoniczny bliskich z osobą wyznaczoną do tzw. ‘’rejestracji widzeń’’ lub kontakt skazanego z wychowawcą, w każdym przypadku po wcześniejszym potwierdzeniu wolnego terminu. Lista widzeń jest zamykana dla widzeń odbywających się w czwartek i piątek dzień wcześniej do godziny 10:00, a dla widzeń odbywających się w niedzielę w piątek do godziny 10:00,
    12) w przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na wyznaczoną godzinę widzenia, lub nie umówieniu się na widzenie, wydłużyć się może czas oczekiwania na jego udzielenie lub widzenie może nie być udzielone. Dyrektor ZK, Kierownik OZ lub osoba wyznaczona podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub jego odmowie,
       
    13) kontroli oprócz względów ochronnych podlega temperatura ciała: osadzonych (oddział mieszkalny) jak i odwiedzających (brama główna wejściowa). Wskazanie powyżej 37.5 stopni Celsjusza, jest wyznacznikiem do odmowy widzenia,
    14) osoby zgłaszające się na widzenie są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony osobistej, tj. maseczki.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych

 1. Ustalenia dotyczące skazanych obowiązują również osoby tymczasowo aresztowane.

 2. W przypadku realizowania widzeń dla osób tymczasowo aresztowanych wymagana jest w tym zakresie zgoda organu dysponującego.

   

  Rejestracja oraz informacje dotyczące realizacji widzeń można uzyskać w dni pracy administracji w godzinach 09:00 – 15:00 pod wybranymi numerem telefonu:

  1. ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich - 519 354 498

  2. OZ w Kędzierzynie-Koźlu - 519 354 476

  lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zk2_strzelce@sw.gov.pl.

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich:

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 roku znowelizowanego Kodeksu karnego wykonawczego, administracja Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich informuje, iż po tej dacie nie ma możliwości przesyłania osadzonym paczek zawierających artykuły żywnościowe.

 

Od dnia 1 lipca 2015 roku osoby najbliższe dla osadzanego będą mogły zrealizować zamówienie na paczkę żywnościową jedynie za pośrednictwem podmiotu przygotowującego paczkę, tj:

 

 1. Podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą:

 • osoba odwiedzająca wypełnia i składa formularz zamówienia oraz opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie;

 • formularz zamówienia oraz lista dostępnych produktów znajduje się w kantynie, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej.

 1. Drogą pocztową lub osobiście:

 • osoba najbliższa przesyła wypełniony formularz zamówienia drogą pocztową na adres Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (z dopiskiem kantyna) lub przynosi osobiście oraz opłaca wartość paczki przelewem na indywidualne konto przyporządkowane kantynie

 • formularz zamówienia, lista dostępnych produktów oraz wzór wypełnionego polecenia przelewu na paczkę są dostępne na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej

 1. Ponadto osadzony może zrealizować paczkę żywnościową ze środków będących do jego dyspozycji.

 

Ogólne warunki realizacji zamówień na paczkę żywnościową:

 1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki penitencjarnej.

 2. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot przygotowujący, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej, jak również sprawdzeniu czy osoba składająca zamówienia odnotowana jest w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności jako osoba najbliższa dla osadzonego.

 3. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 4. Środki pieniężne wpłacone za zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 5. Osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg (art. 110a§1 Kkw).

 

Szczegóły dotyczące częstotliwości otrzymywania paczek, ich rodzaju i ciężaru, a także sposobu kontrolowania zawartości przed wydaniem osadzonemu, określa art. 113a §3, 4, 5, 6 i 7 w Kodeksie karnym wykonawczym.

 

§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

§ 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.

§ 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę i zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a§4.

§ 6. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na jego stan zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 

Wykaz artykułów przemysłowych, których nie należy przekazywać, przesyłać w paczkach z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich:

 

Artykuły higieny osobistej:

 • wody kolońskie

 • dezodoranty w aerozolu

 • pianki do golenie oraz inne artykuły w opakowaniach podciśnieniowych

 

Artykuły przemysłowe:

 • kleje (z wyjątkiem kleju biurowego)

 • firany, zasłony, pościel

 • tapety

 • płyny przemysłowe (denaturat, płyn do mycia okien, rozpuszczalniki, terpentyna, benzyna, nafta, spirytus techniczny, itp.)

 • farby do włosów

 • garnki, patelnie, itp.

 • wszelkiego rodzaju farby, lakiery bezbarwne, itp.

 • materiały elektryczne (przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyższej 300 W, itp.)

 • artykuły tytoniowe

 • proszek do prania

 • gaz do zapalniczek

 

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto:

 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej

Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

NIP: 5222967596

Konto BGK 97 1130 1017 0020 1458 9320 0071

 

adres e-mail: kantyna-zk2.strzelceopolskie@igbmazovia.pl

 

W tytule należy podać:

imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę jego urodzenia oraz nazwę jednostki penitencjarnej, w której przebywa – ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Mając na względzie kontynuację działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) w celu dokonania czynności procesowych oraz widzeń z udziałem osadzonych na terenie jednostki penitencjarnej (§ 105 i § 107 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności) należy wcześniej ustalić dzień oraz godzinę pod numerem telefonu 77 4622706.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30 -17:00
Wtorek: 7:30 -15:30
Środa: 7:30 -15:30
Czwartek: 7:30 -15:30
Piątek: 7:30 -15:30

KOMUNIKAT

   Z uwagi na konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), wpłaty z tytułu „spłaty grzywny” możliwa jest wyłącznie za pomocą przelewu bankowego. 

Konto Bankowe:

NBP Opole
Damrota 2 b
Opole 
69 1010 1401 0053 9513 9120 0000

Tytuł przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego], [spłata grzywny, syg. akt].

Od 1 grudnia 2021 roku obowiązuje nowy numer konta:

02 1010 1401 0053 8213 9120 0000

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Opole
Damrota 2 b
Opole
69 1010 1401 0053 9513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej