W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:
1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,
2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa,
5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.
Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 693992517 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk2_strzelce@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
Widzenia udzielane są w dniach w każdy piątek, niedzielę za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca i dodatkowo 1.08.2020 r. dla skazanych oraz w pierwszą niedzielę i trzeci czwartek miesiąca dla tymczasowo aresztowanych w godzinach 07:30 – 15:00.

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 roku znowelizowanego Kodeksu karnego wykonawczego, administracja Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich informuje, iż po tej dacie nie ma możliwości przesyłania osadzonym paczek zawierających artykuły żywnościowe.

Od dnia 1 lipca 2015 roku osoby najbliższe dla osadzonego będą mogły zrealizować zamówienie na paczkę żywnościową jedynie za pośrednictwem podmiotu przygotowującego paczkę tj.:
I. Podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą:
- osoba odwiedzająca wypełnia i składa formularz zamówienia oraz opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie
- formularz zamówienia oraz lista dostępnych produktów znajdują się w kantynie, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej (link poniżej)
II. Drogą pocztową lub osobiście:
- osoba najbliższa przesyła wypełniony formularz zamówienia drogą pocztową na adres Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (z dopiskiem kantyna) lub przynosi osobiście oraz opłaca wartość paczki przelewem na indywidualne konto przyporządkowane kantynie
- formularz zamówienia, lista dostępnych produktów oraz wzór wypełnionego polecenia przelewu na paczkę są dostępne na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej (link poniżej)
III. Ponadto osadzony może zrealizować paczkę żywnościową ze środków będących do jego dyspozycji.

Ogólne warunki realizacji zamówień na paczkę żywnościową:
1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki penitencjarnej.
2. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot przygotowujący, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej, jak również sprawdzeniu, czy osoba składająca zamówienie odnotowana jest w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa dla osadzonego.
3. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
5. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, jednakże osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg (art. 110a§1 kkw).

Szczegóły dotyczące częstotliwości otrzymywania paczek, ich rodzaju i ciężaru, a także sposobu kontrolowania zawartości przed wydaniem osadzonemu, określa art. 113a § 3, 4, 5, 6 i 7 w Kodeksie Karnym Wykonawczym.
§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
§ 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.
§ 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4.
§ 6. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.
§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

Wykaz artykułów przemysłowych, których nie należy przekazywać, przesyłać w paczkach z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich:

Artykuły higieny osobistej:
- wody kolońskie
- dezodoranty w aerozolu
-pianki do golenia oraz inne artykuły w opakowaniach podciśnieniowych

Artykuły przemysłowe:
- kleje (z wyjątkiem kleju biurowego)
- firany, zasłony, pościel
- tapety
- płyny przemysłowe (denaturat, płyn do mycia okien, rozpuszczalniki, terpentyna, benzyna, nafta, spirytus techniczny, itp.)
- farby do włosów
- garnki, patelnie, itp.
- wszelkiego rodzaju farby, lakiery bezbarwne, itp.
- materiały elektryczne (przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyżej 300 W,  itp.)
- artykuły tytoniowe
- proszek do prania
- gaz do zapalniczek

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
NIP: 5222967596
Konto BGK 97 1130 1017 0020 1458 9320 0071

adres e-mail: kantyna-zk2.strzelceopolskie@igbmazovia.pl

W tytule przelewu należy podać:
imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę jego urodzenia oraz nazwę jednostki penitencjarnej,
w której przebywa - ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich

Pliki do pobrania:
Zamówienie na paczkę

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich

Lista produktów sezonowych i posiadających krótki termin przydatności do spożycia

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30 -17:00
Wtorek: 7:30 -15:30
Środa: 7:30 -15:30
Czwartek: 7:30 -15:30
Piątek: 7:30 -15:30

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Opole
Damrota 2 b
Opole
69 1010 1401 0053 9513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej