Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich

UWAGA, ZMIANA TERMINU WIDZEŃ

W związku z widzeniami dla osób tymczasowo aresztowanych przypadającymi w dniu wolnym od pracy, tj. w dniu 20 czerwca 2019 r. w dniu święta Bożego Ciała, Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich wyznaczył termin widzeń dla osób tymczasowo aresztowanych na dzień 27 czerwca 2019 r.

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

Porządek wewnętrzny ZK 2 Strzelce Opolskie
§ 30.
Widzenia odbywają się w przeznaczonym do tego celu budynku znajdującym się pomiędzy pawilonem A i B, w niżej wymienionych terminach:
- dla skazanych - w każdy piątek, niedzielę i święta oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy ( za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca przeznaczonej dla tymczasowo aresztowanych );
- dla tymczasowo aresztowanych - w pierwszą niedzielę i trzeci czwartek miesiąca;
- w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany terminów udzielania widzeń poprzedzone wcześniejszym komunikatem;
- skazani i tymczasowo aresztowani, o których mowa w art. 88 § 3 i 212a § 2 kodeksu karnego wykonawczego odbywają widzenia wyłącznie w pawilonie A.
§ 31.
1. Widzeń dla skazanych udziela się:
- we piątki, niedziele i święta oraz w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy w   godzinach 8.00 – 15.00;
- w celu usprawnienia ich realizacji ostatnie zgłoszenia na widzenia przyjmowane są przez funkcjonariusza pełniącego służbę na bramie ZK do godziny 13.30 (tj. na godzinę przed zakończeniem widzeń).
2. Widzeń dla tymczasowo aresztowanych udziela się w godzinach 8.00 - 15.00 (według analogicznej zasady jak w ust. 1 pkt 2 – ostatnie zgłoszenia do godziny 13.30).
3. Udzielenie widzenia w trakcie pracy osadzonego jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować zatrudnienia.
§ 32.
- Osoby odwiedzające usiłujące wnieść na teren ZK przedmioty niedozwolone (napoje alkoholowe, bezprzewodowe środki łączności , broń , amunicję , broń białą), zobowiązane są do zdeponowania w/w przedmiotów na czas trwania widzenia w depozycie na bramie wejściowej.
- Osobom będącym pod wpływem alkoholu widzeń nie udziela się.
§ 33.
- Artykuły żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek w czasie trwania widzenia, można zakupić w punkcie sprzedaży znajdującym się przy salach widzeń.
- Z uwagi na fakt, iż osadzeni nie mogą zabierać z widzeń do cel mieszkalnych otwartych i niespożytych artykułów żywnościowych i napojów, które jako poczęstunek zostały zakupione w punkcie sprzedaży znajdującym się przy salach widzeń - zaleca się dokonywanie zakupu takiej ilości produktów, które w całości zostaną spożyte na miejscu.
- Jednocześnie zezwala się osobom odwiedzającym na zakup w w/w punkcie sprzedaży niezbędnych artykułów, przy czym będą one dostarczone osadzonym do cel mieszkalnych po zakończeniu widzeń.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 105 a.
§ 1.
Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art.90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.
§ 2.
W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
§ 3.
Skazani, o których mowa w art. 87 a ( tj. sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 ), mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.
§ 4.
Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.
§ 5.
Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.
§ 9.
Ograniczenia wynikające z § 1, 2 i 5 nie mają zastosowania do widzeń skazanego z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 i art. 105 § 2.

Regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności - § 23
Skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.
Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 90.
W zakładzie karnym typu zamkniętego:
6) skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo,
7) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego,
Kodeks karny wykonawczy – Art. 91.
W zakładzie karnym typu półotwartego:
8) skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone,
9) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,
Kodeks karny wykonawczy – Art. 91 a.
W zakładach karnych dla młodocianych typu zamkniętego i półotwartego skazani mają ponadto prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu.
Kodeks karny wykonawczy – Art. 88 b.
W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani, o których mowa w art. 88 a § 2, odbywają karę w następujących warunkach:
8) widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności skazanych, wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7,
9 ) widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób odwiedzających. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor zakładu karnego. Nie dotyczy to osób, o których mowa w art. 8 § 3. Jednak na żądanie tych osób widzeń udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi. W czasie korzystania z widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i napojów.
Kodeks karny wykonawczy – Art. 217.
§ 1.
Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.
§ 2.
Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.
§ 3.
Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.
§ 4.
W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.
§ 5.
W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212 a, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

Regulamin wykonywania tymczasowego aresztowania - § 23
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.
Kodeks karny wykonawczy – Art. 212 b.
W areszcie śledczym tymczasowo aresztowany, o którym mowa w art. 212 a, przebywa w następujących warunkach:
8) widzenia odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. W czasie korzystania z widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi tymczasowo aresztowany nie może spożywać artykułów żywnościowych i napojów. Widzenia nie mogą odbywać się w obecności tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 212 a § 1,

Kodeks karny wykonawczy – Art. 242.
§ 9.
Przez pojęcie nadzoru nad widzeniami rozumie się zapewnienie porządku w czasie jego trwania.
§ 10.
Przez pojęcie kontroli rozmowy w trakcie widzenia lub telefonicznej rozumie się zapoznawanie się z jej treścią oraz możliwość jej przerwania.
Kodeks karny wykonawczy – Art. 105 a.
§ 7.
W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
§ 8.
Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających

UWAGA!  

Widzeń z osadzonymi na terenie ZK w pierwszej kolejności udziela się : kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach ) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 roku znowelizowanego Kodeksu karnego wykonawczego, administracja Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich informuje, iż po tej dacie nie ma możliwości przesyłania osadzonym paczek zawierających artykuły żywnościowe.

Od dnia 1 lipca 2015 roku osoby najbliższe dla osadzonego będą mogły zrealizować zamówienie na paczkę żywnościową jedynie za pośrednictwem podmiotu przygotowującego paczkę tj.:
I. Podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą:
- osoba odwiedzająca wypełnia i składa formularz zamówienia oraz opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie
- formularz zamówienia oraz lista dostępnych produktów znajdują się w kantynie, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej (link poniżej)
II. Drogą pocztową lub osobiście:
- osoba najbliższa przesyła wypełniony formularz zamówienia drogą pocztową na adres Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (z dopiskiem kantyna) lub przynosi osobiście oraz opłaca wartość paczki przelewem na indywidualne konto przyporządkowane kantynie
- formularz zamówienia, lista dostępnych produktów oraz wzór wypełnionego polecenia przelewu na paczkę są dostępne na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej (link poniżej)
III. Ponadto osadzony może zrealizować paczkę żywnościową ze środków będących do jego dyspozycji.

Ogólne warunki realizacji zamówień na paczkę żywnościową:
1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki penitencjarnej.
2. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot przygotowujący, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej, jak również sprawdzeniu, czy osoba składająca zamówienie odnotowana jest w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa dla osadzonego.
3. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
5. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, jednakże osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg (art. 110a§1 kkw).

Szczegóły dotyczące częstotliwości otrzymywania paczek, ich rodzaju i ciężaru, a także sposobu kontrolowania zawartości przed wydaniem osadzonemu, określa art. 113a § 3, 4, 5, 6 i 7 w Kodeksie Karnym Wykonawczym.
§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
§ 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.
§ 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4.
§ 6. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.
§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

Wykaz artykułów przemysłowych, których nie należy przekazywać, przesyłać w paczkach z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich:

Artykuły higieny osobistej:
- wody kolońskie
- dezodoranty w aerozolu
-pianki do golenia oraz inne artykuły w opakowaniach podciśnieniowych

Artykuły przemysłowe:
- kleje (z wyjątkiem kleju biurowego)
- firany, zasłony, pościel
- tapety
- płyny przemysłowe (denaturat, płyn do mycia okien, rozpuszczalniki, terpentyna, benzyna, nafta, spirytus techniczny, itp.)
- farby do włosów
- garnki, patelnie, itp.
- wszelkiego rodzaju farby, lakiery bezbarwne, itp.
- materiały elektryczne (przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyżej 300 W,  itp.)
- artykuły tytoniowe
- proszek do prania
- gaz do zapalniczek

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
NIP: 5222967596
Konto BGK 97 1130 1017 0020 1458 9320 0071

adres e-mail: kantyna-zk2.strzelceopolskie@igbmazovia.pl

W tytule przelewu należy podać:
imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę jego urodzenia oraz nazwę jednostki penitencjarnej,
w której przebywa - ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich

Pliki do pobrania:
Zamówienie na paczkę

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30 -17:00
Wtorek: 7:30 -15:30
Środa: 7:30 -15:30
Czwartek: 7:30 -15:30
Piątek: 7:30 -15:30

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Opole
Damrota 2 b
Opole
69 1010 1401 0053 9513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej