Informacja

 

Informuję, iż w związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu w okresie od 26.02-20.03.2020 roku nie będzie możliwości korzystania z nagród w postaci: „ zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej”

 

Organizacja udzielania widzeń w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu

Wychodząc naprzeciw formułowanym przez odwiedzających i odwiedzanych oczekiwaniom związanym z postulatem poprawy warunków towarzyszących widzeniom, a także skrócenia czasu oczekiwania przez zainteresowane strony na ich realizację – administracja jednostki zdecydowała się wprowadzić reformę dotychczasowego modelu.

 

Forma składania deklaracji związanej z zamiarem odwiedzin.

Została udostępniona Państwu linia telefoniczna o numerze 56 668 97 33, pod którym w każdy poniedziałek bezpośrednio poprzedzający widzenia w środę i w niedzielę w godzinach od 8:30 -10:30 do 14:00 - 15:00 są przyjmowane od Państwa zgłoszenia dotyczące zamiaru odwiedzin osadzonego.

2. Forma telefonicznego zgłoszenia będzie jedyną akceptowalną formą rejestracji zgłoszeń osób odwiedzających do udziału w widzeniu.

Widzenia będą realizowane:

 •  w środy: w dwóch turach:

I tura: 8.00-10.00

II tura: 10.15-12.15

 • w niedziele: w trzech turach:

I tura: 8.00-10.00

II tura: 10.15-12.15

III tura: 13.00-15.00

Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne, za wyjątkiem:

 • pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy;
 • pierwszego dnia Świat Bożego Narodzenia, o ile święto przypada w dni widzeń..

3. Do udziału w jednej turze widzeń, ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sali widzeń, kwalifikuje się nie więcej niż 15 osadzonych.

4. Osoby odwiedzające zakwalifikowane do udziału w widzeniu obowiązane są stawić się do jednostki co najmniej pół godziny przed planowanym rozpoczęciem widzeń w wyznaczonej turze.

Zasady udzielania widzeń:

1. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.

2. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

3.Widzenia są realizowane w pomieszczeniach sali widzeń.

4. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego, za wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

5. Skazani za zgodą dyrektora mogą łączyć czas trwania widzeń według przysługujących im limitów wynikających z typu zakładu karnego, określonych przez Kodeks karny wykonawczy, chyba, że dyrektor zadecyduje inaczej biorąc pod uwagę względy: bezpieczeństwa, organizacyjne lub wychowawcze.

 

Skazani przebywający w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu mają możliwość komunikacji z rodziną

za pośrednictwem programu Skype

 

1. W pierwszej kolejności ta forma kontaktu jest umożliwiona skazanym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcom których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znaczącej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

2. Osadzeni wyrażający chęć komunikacji z bliskimi poprzez Skype powinni zwrócić się z prośbą do Dyrektora jednostki z podanym loginem Skype i pisemną zgodą od w/w osób na tę formę kontaktu (druk prośby dostępny u wychowawcy).

3. Skazany zobligowany jest do dostarczenia pisemnej zgody od w/w osób na tę formę kontaktu.

4. Osadzeni wraz z rodziną lub osobami bliskimi winni zaakceptować regulamin i zasady korzystania z łącza Skype (http://www.skype.com/pl).

5. Rozmowy poprzez Skype są możliwe do realizacji w następujące dni:

- środy w godz. 15.00 -16.30;

- piątki w godz. 10:00 -12:00;

- niedziele w godz. 13.30 -16.00.

6. Osadzony we własnym zakresie informuje rodzinę lub bliskie osoby o uzyskanej zgodzie na nawiązanie kontaktu oraz przekazuje informacje o dacie i godzinie planowanej rozmowy za pośrednictwem łącza internetowego.

 

 

Oświadczenie
(wypełnia rodzina/osoby bliskie osadzonego)


Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż wyrażam zgodę na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem programu Skype

z Panem      …..............................................................
               imię, nazwisko, imię ojca


Oświadczam również, iż zapoznałam/em się z regulaminem i zasadami korzystania z w/w łącza (http://www.skype.com.pl).


                                                                                                                             ..........................................
                                                                                                                                     data,  imię i nazwisko

 


 

 


 

Komunikat w sprawie zmiany numeru konta od 01 lutego 2019 roku

W związku z realizacją Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.2018r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia oraz Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast informujemy, że połączenie zostanie zrealizowane i nastąpi przejęcie przez Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia /IGB Mazovia.

W związku z powyższym od dnia 01.02.2019r. ulega zmianie rachunek bankowy wpłat na paczki realizowane na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu.

 

Zamówienia na paczki realizowane będą  przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

 

01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3,

punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu

nr konta bankowego punktu sprzedaży:  BGK  89 1130 1017 0020 1458 9320 0118

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 

Osadzeni mogą otrzymywać następujące rodzaje paczek:

 • higieniczne, zawierające środki higieny, środki czystości;
 • odzieżowe, zawierające odzież, bieliznę i obuwie;
 • z lekami- wyłącznie po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza;
 • innego rodzaju, zawierającej w szczególności przedmioty osobistego użytku.

Otrzymanie paczki higienicznej, odzieżowej, z lekami i innej jest możliwe tylko na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Paczka winna być zaopatrzona w wydany przez zakład karny odpowiedni druk zezwolenia do otrzymania takiej paczki; zwany dalej „talonem”.

Paczki żywnościowe

Paczki żywnościowe są realizowane po złożeniu zamówienia na piśmie przez osadzonego lub osobę najbliższą oraz pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów przygotowania paczki. W celu zrealizowania paczki żywnościowej, zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, sporządzonego w oparciu o listę zakupów.

Formularz zamówienia dostępny jest :

 • w poczekalni;
 • w sali widzeń;
 • na stronie internetowej Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu.

Przy składaniu zamówienia na paczkę należy uwzględnić ilości i rodzaje przedmiotów, które osadzony, może posiadać w celi mieszkalnej.

Informacje związane ze złożeniem zamówienia na paczkę przez osobę najbliższą znajdują się:

 • na tablicy ogłoszeń w poczekalni;
 • na tablicy ogłoszeń w sali widzeń;
 • na stronie internetowej Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu.

Paczki żywnościowe są realizowane poprzez dostarczenie osadzonemu zamówionych artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych w ciągu pięciu dni roboczych od wpływu zamówienia wraz z dowodem wpłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach paczka może zostać dostarczona w późniejszym terminie.

Administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie druku zamówienia przez osadzonego lub osoby najbliższe.

 

Paczki higieniczne realizowane przez IGB MAZOVIA

Paczki higieniczne mogą być również realizowane przez IGB MAZOVIA poprzez dostarczenie osadzonemu zamówionych artykułów.

Paczki higieniczne są realizowane po złożeniu zamówienia na piśmie przez osadzonego lub inną osobę oraz pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów przygotowania paczki.

Przy składaniu zamówienia na paczkę należy uwzględnić ilości i rodzaje przedmiotów, które osadzony, może posiadać w celi mieszkalnej.

Informacje związane ze złożeniem zamówienia na paczkę przez inną osobę znajdują się:

 • na tablicy ogłoszeń w poczekalni;
 • na tablicy ogłoszeń w sali widzeń;
 • na stronie internetowej Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu.

Osadzony lub inna osoba, w celu zrealizowania paczki higienicznej zobowiązana jest do wypełnienia formularza zamówienia, sporządzonego w oparciu o listę zakupów.

Formularz zamówienia dla osadzonych dostępny jest u oddziałowych oraz wychowawców, a listy produktów wywieszone są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych.

Formularz zamówienia dla osób innych dostępny jest :

 • w poczekalni;
 • w sali widzeń;
 • na stronie internetowej Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu.

Paczki, o których mowa powyżej wydawane są osadzonym w ciągu 5 dni roboczych od ich dostarczenia do jednostki z zastrzeżeniem paczek realizowanych przez IGB MAZOVIA , które wydawane są w ciągu 5 dni roboczych od wpływu zamówienia wraz z dowodem wpłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach paczka może zostać dostarczona w późniejszym terminie

Administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie druku zamówienia przez osadzonego lub inne osoby.

Paczki dostarczane do jednostki

Paczki higieniczne, odzieżowe, z lekami i inne mogą być dostarczane do jednostki:

za pośrednictwem uprawnionego organu lub instytucji, a w szczególności przez operatora pocztowego we wszystkie dni tygodnia od godziny 7.30 do 18.00;

osobiste dostarczenie paczki przez nadawcę w dni pracy administracji oraz dni odbywania widzeń w godzinach 8.00 – 14:30.

Warunkami przyjęcia paczki do zakładu karnego są w szczególności:

 • przebywanie adresata paczki w jednostce;
 • posiadanie przez adresata uprawnienia do otrzymania paczki;
 • umieszczenie w paczce dokładnego spisu jej zawartości;
 • brak uszkodzeń zewnętrznej części opakowania paczki, mogącego świadczyć o naruszeniu jej zwartości;
 • umieszczenie na zewnętrznej części opakowania paczki II części uprawnienia do otrzymania paczki tzw. „talonu”;
 • brak w paczce artykułów, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykułów w opakowaniu utrudniającym kontrolę ich zawartości oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Paczki dostarczone przez nadawcę osobiście, podlegają kontroli w jego obecności.

 

Zasady zamówienia paczki higienicznej i żywnościowej

Osoby najbliższe w celu zrealizowania paczki dla osadzonego, zobowiązane są do wypełnienia formularza zamówienia na paczkę żywnościową.

Druk „zamówienia” oraz aktualna lista produktów dostępne są:

 • na stronie internetowej: www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-nr-2-w-grudziadzu;

w kantynie;

 • u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki;
 • w sali widzeń.

Po wypełnieniu zamówienia osoba najbliższa zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za zamówione produkty poprzez:

 • dokonanie wpłaty gotówkowej w kantynie;
 • dokonanie wpłaty na konto Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA „MIGB MAZOVIA” przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na następujący numer konta: 89 1130 1017 0020 1458 9320 0118, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wypełniony druk „zamówienia” wraz z potwierdzeniem zapłaty, należy dostarczyć do MIGB MAZOVIA poprzez:

 • złożenie w kantynie;
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres:kantyna-zk.grudziadz2@igbmazovia.pl
 • lub wysłać drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej ul. Sikorskiego 13/17, 86-300 Grudziądz.

 W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 Wypełniając formularz zamówienia na paczkę należy pamiętać o odpowiednich danych oraz produktach które mają się znaleźć w paczce. Należy użyć do tego celu listy produktów która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów.

W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia.


 

Adres punktu sprzedaży:

Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu

ul. Sikorskiego 13/17

86 – 300 Grudziądz z dopiskiem: "Punkt sprzedaży"


WAŻNE
Poniżej zamieszczone cenniki obowiązują od 21.02.2020 -31.05.2020 oku

Lista produktów do kupienia w ramach paczek żywnościowej - pobierz

Lista produktów do kupienia w ramach paczek higieniczno - odzieżowych -pobierz

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym nr 2 w Grudziądzu - pobierz

Zamówienie na paczkę - pobierz

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

 

UWAGA

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż od 25 maja 2018 r. na stronie internetowej Służby Więziennej obowiązuje zaktualizowana Polityka Prywatności.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM  I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI - pobierz
 

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

18 1130 1075 0002 6133 7420 0002

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej