DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ

UWAGA nastąpiła zmiana w porządku odbywania widzeń w czwartki i niedziele.

(Wyciąg z Załącznika do Zarządzenia 72/2018 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu z dnia 3 września 2018 r. - Porządek Wewnętrzny w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu - po zmianach) 

§ 14. 1. Widzenia odbywają się w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w godzinach od 800 do 1500, niezależnie od przypadających w tym czasie dni wolnych od pracy, w pięciu turach:

1) pierwsza tura o godzinie 800,

2) druga tura o godzinie 930,

3) trzecia tura o godzinie 1100,

4) czwarta tura o godzinie 1230,

5) piąta tura o godzinie 1345; piąta tura nie odbywa się w czwartki i niedziele.

2. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

3. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dniach pracy administracji w godzinach od 800 do 1500. Ostatnie wejścia na teren zakładu osób o których mowa w zdaniu pierwszym, realizowane są o godzinie 1400. W trakcie trwania widzenia z pełnomocnikiem osadzony może korzystać z dokumentów i notatek dotyczących omawianych spraw. Widzenie, o którym mowa powyżej, nie podlega kontroli administracji zakładu.

4. Zapisy na widzenia przyjmowane są w dniu udzielania widzenia od godziny 700, najpóźniej do 35 minut przed rozpoczęciem danej tury widzenia. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren zakładu karnego 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

5. W jednej turze udziela się nie więcej niż 25 widzeń.

6. Zapis osób na tury od drugiej do piątej może być pomniejszony o ilość osadzonych łączących lub przedłużających widzenia we wcześniejszej turze.

7. W środy, piątki i soboty w piątej turze oraz w czwartki i niedziele w trzeciej turze udziela się wyłącznie widzeń jednogodzinnych.

8. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych przeprowadza się:

                1) w czwartki w czwartej turze,

                2) w niedziele w czwartej turze.

9. Widzenia dla osadzonych niezatrudnionych udzielane są w środy i piątki w pięciu turach, w czwartki w turach od pierwszej do trzeciej, w sobotę od pierwszej do piątej tury i w niedziele w pierwszej turze.

10. Widzenia dla osadzonych zatrudnionych udziela się:

1) w soboty we wszystkich turach,

2) w niedziele od drugiej do trzeciej tury,

3) w dni powszednie, gdy nie wykonują obowiązków pracowniczych – razem z osadzonymi niezatrudnionymi.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyznaczyć inne dni i godziny przeznaczone na przeprowadzenie widzenia.

12. W czasie trwania widzeń funkcjonariusz dozorujący widzenia wskazuje miejsce, które ma zająć osoba odwiedzająca lub osadzony.

13. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz używania wyrażeń i zwrotów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obelżywe, a także gwary przestępców. Zakazuje się zachowania naruszającego dobre obyczaje.

14. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi w trakcie pobytu na terenie zakładu.

15. W trakcie trwania widzenia zezwala się na realizację zakupów towarów dostępnych w kiosku znajdującym się w sali widzeń.

16. Zakupów w kiosku znajdującym się na terenie sali widzeń dokonują osoby odwiedzające.

17. Z toalety przy sali widzeń korzystają tylko osoby odwiedzające.

18. Osadzonym w trakcie widzeń nie wolno:

1) samowolnie opuszczać lub zmieniać miejsca wyznaczonego na widzenie,

2) zakłócać widzeń innych osób,

3) przekazywać lub przyjmować jakichkolwiek przedmiotów od innych osadzonych lub osób ich odwiedzających, za wyjątkiem przedmiotów, na których przekazanie zezwolił dyrektor zakładu,

4) korzystać z toalety przy sali widzeń - w razie potrzeby osadzeni będą doprowadzani do innych toalet.

19. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

20. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

21. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia oraz obowiązującego porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

22. Tabela nr 13 określa dni i porządek przeprowadzania widzeń.

Tabela nr 13

Dni i porządek przeprowadzania widzeń

Dzień tygodnia

Numer tury widzenia i godziny jej rozpoczęcia

Grupa osadzonych korzystających z widzenia.

Uwagi

Poniedziałek

-

-

widzenia nie odbywają się

Wtorek

-

-

widzenia nie odbywają się

Środa

Tura pierwsza – godzina 800

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura druga – godzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

do godz.1445

Czwartek

Tura pierwsza – godzina 800

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura druga – godzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura czwarta – godzina 1230

tymczasowo aresztowani

-

Tura piąta – godzina 1345

-

widzenia nie odbywają się

Piątek

Tura pierwsza – godzina 800

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura druga – godzina 930

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

-

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni niezatrudnieni oraz § 14 ust. 10, pkt 3

do godz.1445

Sobota

Tura pierwsza – godzina 800

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura druga – godzina 930

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura czwarta – godzina 1230

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

-

Tura piąta – godzina 1345

osadzeni zatrudnieni, niezatrudnieni

do godz.1445

Niedziela

Tura pierwsza – godzina 800

osadzeni niezatrudnieni

-

Tura druga – godzina 930

osadzeni zatrudnieni

-

Tura trzecia – godzina 1100

osadzeni zatrudnieni

-

Tura czwarta – godzina 1230

tymczasowo aresztowani

-

Tura piąta – godzina 1345

-

widzenia nie odbywają się

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK 

 

http://e-paka.igbpiast.pl - Link do zakupu produktów spożywczych i higienicznych.

Numer konta do wpłat celem sporządzenia paczki: BGK 12 1130 1017 0020 1458 9320 0146

Kontakt w sprawie realizacji paczek: MIGB "Mazovia" 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, telefon 22 328 60 01

 

(Wyciąg z Załącznika do Zarządzenia 72/2018 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu z dnia 3 września 2018 r. - Porządek Wewnętrzny w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu)

 

§ 18. 1. Paczki o których mowa w art. 113a § 4 Kkw przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00.

2. Paczki przyjmuje się:

1) bezpośrednio od nadawcy,

2) za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie,

3. Zaadresowana paczka musi zawierać następujące dane osobowe odbiorcy: imię, nazwisko i imię ojca, a także imię, nazwisko, imię ojca i adres nadawcy.

4. Wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości, zawierający rodzaj, nazwę i ilość artykułów.

5. Paczka powinna być dostarczona w opakowaniu kartonowym o wymiarach nieprzekraczających 50cm x 30cm x 50cm.

6. Paczka przyjmowana bezpośrednio od nadawcy, podlega kontroli w jego obecności.

7. Do zakładu nie przyjmuje się paczek o których mowa w art. 113a § 4 Kkw bez umieszczonego spisu ich zawartości, prawidłowego oznaczenia nadawcy i adresata lub zawierających w szczególności:

1) artykuły spożywcze,

2) sprzęt łączności i urządzenia techniczne,

3) broń palną i białą, amunicję, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i substancje psychotropowe,

4) leki w nieoryginalnych opakowaniach,

5) przedmioty na których otrzymanie osadzony nie otrzymał zgody dyrektora,

§ 19. 1. Paczki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.45, w oddziale mieszkalnym w wyznaczonym pomieszczeniu lub miejscu.

2. Paczkę zawierającą artykuły wymagające odnotowania ich w karcie magazynowej osadzonego wydaje się w magazynie po ich odnotowaniu. Paczka, której zawartość zawiera przedmioty, na przekazanie których osadzony nie otrzymał zgody Dyrektora Zakładu, może zostać odesłana na koszt nadawcy.

3. Paczkę z lekami wydaje się w ambulatorium, w sposób ustalony wcześniej przez lekarza.

§ 20. 1. Zakupu artykułów znajdujących się w paczce żywnościowej o której mowa w art. 113a § 3 Kkw dokonuje się za pośrednictwem kantyny zakładowej, zgodnie z regulaminem kantyny.

2. Wniosek o sporządzenie paczki żywnościowej przyjmuje oddziałowy we wszystkie dni tygodnia w trakcie wydawania śniadania. Formularz wniosku dostępny jest u oddziałowego, na sali widzeń oraz w kantynie.

3. Wniosek podlega zwrotowi w szczególności w przypadku braku dostępnych środków finansowych lub uprzednim otrzymaniu w danym miesiącu paczki żywnościowej, a także w przypadku wymierzenia osadzonemu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 143 § 1 pkt 4 Kkw.

4. Paczka żywnościowa zamówiona przez osobę o której mowa w art. 113a § 3 Kkw podlega zwrotowi, jeśli nadawca nie jest wpisany na listę osób bliskich.

5. Waga paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniu. Osadzony ma obowiązek dostosować ilość artykułów żywnościowych w paczce do ograniczenia wagowego wynikającego z § 11 ust. 1 tabela nr 9 pkt 2.

 

 KOMUNIKAT 

 

Informuje się, że w związku ze zmianami w Kodeksie Karnym Wykonawczym od dnia 1 lipca 2015 roku nie są przyjmowane do zakładu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany m.in. w kodeksie karnym wykonawczym. Poniżej przedstawia się nowe uregulowania dotyczące sposobu otrzymywania paczek żywnościowych oraz ilości artykułów żywnościowych, które skazany może posiadać w celi.

Art. 110 § 1. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

Art. 113 a § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

 

Przyjmowanie interesantów z zewnątrz przez Dyrektora zakładu lub osobę przez niego upoważnioną odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400. Po uprzednim ustaleniu, przyjęcie może odbyć się w innym czasie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wejście na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

  • administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Kleczkowskiej 35, 50-211 Wrocław, e‑mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl, tel. 71 32 72 600.
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod_1_wroclaw@sw.gov.pl.
  • w celu umożliwienia Pani/Panu wstępu na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm) oraz art. 73a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia ładu i porządku na terenie jednostki oraz zakazem wstępu na teren jednostki osobom nieuprawnionym i będzie realizowane poprzez: legitymowanie osoby ubiegającej się o wstęp oraz opuszczającej teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, ewidencjonowanie imienia, nazwiska i numeru dokumentu tożsamości tej osoby, deponowanie dokumentu tożsamości osoby przebywającej na terenie jednostki, rejestrowanie i utrwalanie zapisu z monitoringu.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa powyżej. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową wstępu na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO Nr 1

we WROCŁAWIU

NBP/O.o Wrocław

09 1010 1674 0046 4613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej