Sposób dokonywania zapisów na widzenia z osobami pozbawionymi wolności obowiązujacy do dnia 16.06.2024 r.

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu:

Ustalenie dnia i godziny widzenia w danym tygodniu możliwe jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 713272634 w dni robocze od środy do piątku w godzinach 7:15 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.Brak jest możliwości zapisu na dni wykraczające poza  tydzień kalendarzowy, w którym dokonuje się zgłoszenia. 

Widzenia udzielane są w dniach:czwartek, piątek, sobota i niedziela w godzinach od 8:30 do 15:00.

 

W Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy:

Ustalenie dnia i godziny widzenia w danym tygodniu możliwe jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 713980700 w dni robocze w godzinach 7:45 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Brak jest możliwości zapisu na dni wykraczające poza tydzień kalendarzowy, w którym dokonuje się zgłoszenia.

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek i niedziela w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Sposób dokonywania zapisów na widzenia z osobami pozbawionymi wolności obowiązujacy od dnia 17.06.2024 r.

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu:

Ustalenie dnia i godziny widzenia w danym tygodniu możliwe jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 713272634 w dni robocze od czwartku do piątku w godzinach 7:15 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.Brak jest możliwości zapisu na dni wykraczające poza  tydzień kalendarzowy, w którym dokonuje się zgłoszenia. 

Widzenia udzielane są w dniach:piątek, sobota i niedziela w godzinach od 8:30 do 14:30.

 

W Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy:

Ustalenie dnia i godziny widzenia w danym tygodniu możliwe jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 713980700 w dni robocze w godzinach 7:45 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Brak jest możliwości zapisu na dni wykraczające poza tydzień kalendarzowy, w którym dokonuje się zgłoszenia.

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek i niedziela w godzinach od 8:00 do 15:00.

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyr​oby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może też być złożone przez osobę najbliższą.

Jak zamawiać paczki:

Adres strony Polskiej Grupy SW - operatora kantyny z informacjami dotyczącymi zamawiania paczek dla skazanych: https://e-paczka.org/e-paczka/category/63-zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu

Należy pobrać i wydrukować druk zamówienia na paczkę dla odpowiedniego Zakładu Karnego/Aresztu Śledczego.

  • Druk należy wypełnić na podstawie wykazu dostępnych artykułów.
  • Wypełniony druk wraz z kopią dowodu opłacenia zamówienia należy wysłać do punktu sprzedaży listownie lub na adres mailowy (adres do wysyłki znajduje się na pierwszej stronie zamówienia)
  • Warunkiem otrzymania paczki jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w którym wpisujemy osoby mające uprawnienia do zrealizowania paczki (jest to osoba najbliższa, wpisana do systemu CBDOPW).
  • Wpłaty na paczki ( żywnościowe, chemiczne, nagrodowe) należy dokonywać osobno. Zamówienia na paczki realizowane łącznym przelewem nie będą realizowane, a przelewy będą zwrócone na konto nadawcy.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@pgsw.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

 

PACZKI ODZIEŻOWE

1. Paczki o których mowa w art. 113a § 4 Kkw przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.

2. Paczki, o których mowa w art. 113a § 4 Kkw, przyjmuje się:

1) bezpośrednio od nadawcy,

2) za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie,

3) za pośrednictwem punktu sprzedaży prowadzonego na terenie zakładu.

Zaadresowana paczka musi zawierać następujące dane osobowe odbiorcy: imię, nazwisko i imię ojca, a także imię, nazwisko, imię ojca i adres nadawcy. Wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości, zawierający rodzaj, nazwę i ilość artykułów. Paczka powinna być dostarczona w opakowaniu kartonowym o wymiarach nieprzekraczających 50cm x 30cm x 50cm. Paczka przyjmowana bezpośrednio od nadawcy, podlega kontroli w jego obecności. Do zakładu nie przyjmuje się paczek o których mowa w art. 113a § 4 KKW bez umieszczonego spisu ich zawartości, prawidłowego oznaczenia nadawcy i adresata lub zawierających w szczególności:

1) artykuły spożywcze,

2) sprzęt łączności i urządzenia techniczne,

3) broń palną i białą, amunicję, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i substancje psychotropowe, 4) leki w nieoryginalnych opakowaniach,

5) przedmioty na których otrzymanie osadzony nie otrzymał zgody Dyrektora.

Niezrealizowane zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w art. 113a § 4 Kkw, ulega wygaśnięciu po upływie trzech miesięcy od daty jej wydania.

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PACZEK Rozmiar: 376.2 kB

Przyjmowanie interesantów z zewnątrz przez Dyrektora zakładu lub osobę przez niego upoważnioną odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400. Po uprzednim ustaleniu, przyjęcie może odbyć się w innym czasie.

Informacja dotycząca adresowania korespondencji kierowanej do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. (poz. 297) w dniu 30.11.2018 r. zniesiony został Zakład Karny w Oleśnicy a w dniu 1 grudnia 2018 r. został utworzony w Oleśnicy Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

W związku z powyższym informuję, że korespodencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy (zniesionym Zakładzie Karnym w Oleśnicy), a także korespondencja, której adresatem był zniesiony organ postępowania wykonawczego powinna być kierowana na adres:

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35

50-211 Wrocław

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wejście na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

  • administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Kleczkowskiej 35, 50-211 Wrocław, e‑mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl, tel. 71 32 72 600.
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod_1_wroclaw@sw.gov.pl.
  • w celu umożliwienia Pani/Panu wstępu na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm) oraz art. 73a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia ładu i porządku na terenie jednostki oraz zakazem wstępu na teren jednostki osobom nieuprawnionym i będzie realizowane poprzez: legitymowanie osoby ubiegającej się o wstęp oraz opuszczającej teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, ewidencjonowanie imienia, nazwiska i numeru dokumentu tożsamości tej osoby, deponowanie dokumentu tożsamości osoby przebywającej na terenie jednostki, rejestrowanie i utrwalanie zapisu z monitoringu.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa powyżej. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową wstępu na teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO Nr 1

we WROCŁAWIU

Konto depozytowe


Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW

09 1010 1674 0046 4613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej