W związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz zmiejszeniem pojemności jednostki penitencjarnej widzenia realizowane będą w piątki i niedziele począwszy od dnia 11 stycznia 2019 r.

Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich

1. Widzenia odbywają się w salach widzeń znajdujących się na terenie zakładu, w następujące dni:
- piątek,
- niedziela,
- oraz w inne określone w ustawie jako dni wolne od pracy w godzinach od 7:30 do 15.30.
2. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 14.00.
3. W sprawach osadzonych, odwiedzający mają możliwość przeprowadzenia rozmowy po realizacji wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 roku Dz. U.10.143.965 z dnia 10 sierpnia 2010 :
a) w piątek z wychowawcą, opiekunem skazanego,
b) w dni wolne od pracy administracji z wychowawcą dyżurnym.
4. Widzenia odbywają się w wyznaczonych salach widzeń.
5. Skazany rodzic lub skazany - prawny opiekun osoby niepełnoletniej - przy okazji realizowania widzenia regulaminowego – może dodatkowo, jednorazowo, w danym miesiącu wykorzystać, 60 minut widzenia z dziećmi.
6. O dniach i godzinach udzielania widzeń w zakładzie, osoby odwiedzające winny być powiadomione przez skazanego.
7. Widzenie powinno odbywać się w sposób kulturalny, bez zakłócania spokoju i porządku w sali widzeń. W przypadku naruszenia ustalonych zasad odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.
8. Niedozwolone jest przekazywanie skazanym w trakcie widzenia jakichkolwiek przedmiotów. Ewentualne przekazanie rzeczy, przedmiotu możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie, wcześniej wydanej zgody dyrektora.
9. W czasie widzenia na terenie zakładu skazani oraz tymczasowo aresztowani (o ile organy do dyspozycji których pozostają, zezwoliły na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą) mają prawo do poczęstunku artykułami spożywczymi zakupionymi w kantynie na terenie jednostki przez osoby odwiedzające.
10. Artykuły pozostałe po poczęstunku, każdorazowo skazany powinien przekazać osobom, z którymi realizował widzenie, a miejsce pozostawić w należytej czystości.
11. Osoba odwiedzająca, po zakończonym widzeniu, może dokonać zakupu artykułów higienicznych lub innych na potrzeby osadzonego, wyłącznie za wcześniejszą zgodą dyrektora, po wydaniu talonu higienicznego.
12. Powrót skazanego do jednostki, z udzielonej nagrody skutkującej zezwoleniem na opuszczenie zakładu karnego winien nastąpić do godziny 17.00.
13. Skazani zatrudnieni odpłatnie są zobowiązani do wykorzystania zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego w okresie przysługującego im, z tytułu pracy, urlopu wypoczynkowego. Zasada powyższa nie dotyczy zezwolenia udzielonego ze względów losowych na podstawie art. 141 a § 1 kkw. Skazani zatrudnieni odpłatnie, którzy nie posiadają uprawnień do udzielenia im urlopu wypoczynkowego lub udzielony urlop wykorzystali wcześniej, przed zgłoszeniem zamiaru wykorzystania zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego winni uzyskać pisemną zgodę pracodawcy na zwolnienie z pracy.
14. udzielenie widzenia w trakcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody wła­ściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować danego odcinka pracy od­działu produkcyjnego.
15. Skazani po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora może kontaktować się z rodziną i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem aplikacji Skype.
16. Po uzyskaniu zgody Dyrektora skazany przekazuje administracji ustalone z rodziną lub osobami najbliższymi, termin oraz godzinę realizacji rozmowy. Ww. informacje winny być przekazane nie później niż trzy dni robocze przed datą połączenia. O pierwszeństwie w realizacji zezwolenia w przypadku zbiegu terminów decyduje kolejność zgłoszenia.
17. Z aplikacji Skype mogą korzystać wyłącznie skazani posiadający własne konto użytkownika.
18. Z powyższego uprawnienia mogą korzystać w pierwszej kolejności skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do 15 lat, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.
19. Skazani mogą korzystać z aplikacji Skype w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 13:00 oraz 15:30 - 18:00. Czas jednorazowego korzystania z łącza nie może przekroczyć 20 minut. W przypadku braku chętnych istnieje możliwość przedłużenia czasu połączenia.
20. Nadzór nad prowadzonymi rozmowami odbywa się za pomocą urządzeń moniturujących obraz i dźwięk lub prowadzony jest bezpośredni przez funkcjonariusza działu ochrony.
21. w tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
22. Skazany posiadający prawo do otrzymania paczki żywnościowej może skorzystać z tej możliwości poprzez realizację zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.
23. Osoba zgłaszająca się na widzenie pobiera u bramowego formularz zgłoszenia na widzenie, gdzie wpisuje stosowne dane.
24. Widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń.
25. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
26. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny, lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać tylko po uzyskaniu wcześniej zezwolenia dyrektora zakładu.
27. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na: przedłużenie czasu widzenia, lub udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.
28. Widzenia odbywają się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą od­wiedzającą, przy oddzielnym, stoliku, pod dozorem funkcjonariusza.
29. Skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu zamkniętego przysługują dwa widzenia w miesiącu.
30. Skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu półotwartego przysługują trzy widzenia w miesiącu.
31. Skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w wymiarze 60 minut w miesiącu.
32. Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wy­miarze 60 minut w miesiącu.
33. Widzenia przysługujące skazanemu w danym miesiącu mogą być wykorzystane jednorazowo wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko za zgodą dyrektora zakładu. Powyższa sprawa powinna być uregulowana przez zainteresowanego skazanego z odpowiednim wyprzedzeniem.
34. Osoby wchodzące na teren zakładu karnego podlegają kontroli. W przypadku od­mowy poddania się kontroli osoby te nie zostaną wpuszczone na teren zakładu.
35. Osoby odwiedzające będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo usiłujące wnieść na widzenie napoje alkoholowe, broń palną, amunicję i materiały wybuchowe, narkotyki i inne niebezpieczne lub niedozwolone przedmioty, nie będą wpuszczone na teren zakładu.
36. W pierwszej kolejności prawo wejścia na widzenia mają:
- kobiety w zaawansowanej ciąży,
- osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3,
- osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach)
- osoby powyżej 75 roku życia.

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:

1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.
2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
3. Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.
4. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:

UWAGA! Zmiana danych i numeru konta dla wpłacających środki finansowe.

WAŻNE OD 1.01.2019 r.

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA ul. Kocjana 3
 01-473 Warszawa
 NIP: 5222967596
 Konto BGK 80 1130 1017 0020 1458 9320 0086

W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę urodzenia oraz nazwę jednostki penitencjarnej,
w której przebywa - ZK nr 1 w Strzelcach Opolskich

adres mailowy do składania zamówień: kantyna-zk1.strzelceopolskie@igbmazovia.pl

Pliki do pobrania:

Wykaz produktów dostępnych w kantynie

Zamówienie na paczkę
 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Informuję, że z dniem 7 lutego 2017 roku wstrzymuję nabór na stanowisko młodszego instruktora w dziale kadr Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Powyższe uzasadnione jest aktualnym brakiem potrzeb kadrowych jednostki (art. 39 pkt 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej Dz. U. z 2016 r., poz. 713 z późn. zm.). Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną zwrócone kandydatom.


                    /-/ kpt. Leszek Giermaziński
                    DyrektorZakładu Karnego Nr 1
                    w Strzelcach Opolskich

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/Opole
02 1010 1401 0053 8213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej