1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymanie 2 osoby tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2. Widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego.

3.Widzenie udzielane będzie wyłącznie osobom, które dokonają telefonicznej rejestracji. Rejestracja osób ubiegających się o widzenie odbywać się będzie telefonicznie pod numerem telefonu:

4. Widzenia odbywają się w niedzielę i poniedziałek  każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 15.00. Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy oraz pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia – o ile święta przypadają w dni widzeń.

5. Widzenia są udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00 i środę w godzinach od 9:00 – 12:00 pod numerem telefonu 56 64 40 474. Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

6. Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w trzech turach:

I tura w godz. 8.00 – 9.00, 
II tura w godz. 10.00 – 11.00,
III tura w godz. 12.00 – 13.00, 
IV tura w godz. 14.00 – 15.00.

Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach tury, w której było zaplanowane . Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.

7. Widzenia z osadzonymi mężczyznami przebywającymi w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu, realizowane są wyłącznie poprzez wejście do jednostki od ulicy Sienkiewicza. Wejściem od ul. Wybickiego realizuje się widzenia z osadzonymi kobietami.

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

 1. Widzenia odbywają się w wyznaczonych salach widzeń, wyposażonych w środki dezynfekujące.
 2. Widzeń udziela się z najbliższymi członkami rodziny osadzonego. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się, za zgodą dyrektora, udzielenie widzenia z inną osobą.
 3. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być realizowane.
 4. Odległość między stanowiskami udzielania widzeń wynosi minimum 2 metry. Dystans ten należy zachować również, pomiędzy osobami oczekującymi na widzenie, na kazdym etapie jego udzielania.
 5. W trakcie widzenia kantyny są otwarte. 
 6. W trakcie trwania widzeń kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte.

 

ZASADY UDZIAŁU OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 

 1. Przed wpuszczeniem na teren jednostki osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:
 1. założenia  maseczki ochronnej (zasłaniającej usta i nos) oraz noszenie jej w trakcie całego pobytu na terenie jednostki (z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci do lat 5 oraz pozostałe osobywyłącznie w czasie spożywania artykułów spozywczych przy wyznaczonym stanowisku na sali widzeń);
 2. przekazania do depozytu wszystkich rzeczy osobistych z wyjątkiem pieniędzy, zabrania się wnoszenia jakichkolwiek innych przedmiotów na teren jednostki;
 3. zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekcyjnym;
 4. poddania się obligatoryjnemu pomiarowi temperatury;
 5. wypełnienia ankiety z wywiadem sanitarnym.
 • Osoby odwiedzające, które nie zrealizują powyższych obowiązków, z negatywnym wywiadem sanitarnym, posiadające temperaturę ciała przekraczającą 37,5 ° C nie zostaną wpuszczone na teren jednostki.

 

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielanych widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem.

 

 

 

 

ZASADY SPORZĄDZANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 113a § 3 kkw osoba pozbawiona wolności może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego tj. punktu sprzedaży (kantyna) istniejącego na terenie zakładu karnego.

Paczkę osadzony może otrzymać po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa - jeśli jej dane osobowe zostały przez osadzonych przekazane administracji jednostki i odnotowane w stosownej dokumentacji.

Ciężar artykułów żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z artykułami żywnościowymi posiadanymi już w celi mieszkalnej.

- Zamówienie na paczkę dla kobiet budynek A można dostarczyć drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres kantyna-zk.grudziadz1@igbmazovia.pl lub bezpośrednio do punktu sprzedaży.

- Zamówienie na paczkę dla mężczyzn budynek H można dostarczyć drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres kantynah-zk.grudziadz1@igbmazovia.pl lub bezpośrednio do punktu sprzedaży.

- Realizacja paczki nastąpi po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do jej otrzymania.

- Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia - bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są w: punkcie sprzedaży, poczekalni osób odwiedzających, sali widzeń, stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

- Osoba zamawiająca paczkę żywnościową winna uwzględnić zapis art. 110 a §3 kkw, zgodnie z którym, osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

- Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. Nie ma możliwości bezpośredniej realizacji paczki żywnościowej w trakcie widzenia.

- W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

INFORMACJA

dotycząca sposobu realizacji paczek z żywnością, higienicznych oraz odzieżowych za pośrednictwem punktu sprzedaży – kantyny oraz zasad ich przyjmowania i wydawania. W celu realizacji tzw. „e - paczek” z żywnością higienicznych oraz odzieżowych należy przestrzegać niżej wymienionych, zasad a w szczególności:

1. Złożyć wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty.

2. Zamówienie należy sporządzać na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.

3. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży – w dni udzielania widzeń lub drogą pocztową.

4. Numer konta i adres punktu sprzedaży umiejscowione są na formularzu na paczkę.

5. Formularz zamówienia i dostępna lista artykułów dostępne są: - w punkcie sprzedaży, - w biurze przepustek (przy wejściu do jednostki), - w sali widzeń, - na stronie internetowej jednostki;

6. Paczki realizowane w drodze zamówienia przekazywane są osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

UWAGA:

1. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek z żywnością poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia, po uprzednim potwierdzeniu tego uprawnienia u osoby sprzedającej w kantynie.

2. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek higienicznych oraz odzieżowych ( środki higieny, artykuły chemiczne, kosmetyczne,bielizna osobista ) poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia w przypadku posiadania przez osobę odwiedzającą „talonu”, bądź w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Paczki, o których mowa powyżej wydawane są w terminie do 5 dni.

W paczkach z żywnością realizowanych w kantynie dopuszcza się możliwość zakupu bez ograniczeń artykułów tytoniowych i napojów, poza limitem wagowym paczek wynoszącym 6 kg..

Dodatkowo, w każdej paczce żywnościowej, higienicznej oraz odzieżowej mogą znajdować się karty telefoniczne, znaczki pocztowe, prasa i artykuły biurowe oraz leki dopuszczone do sprzedaży w kantynie.

Wpłaty należy dokonywać:

UWAGA!!! NOWE NUMERY KONT OD 1 STYCZNIA 2019 R. dla wpłat za zakupy realizowane przez osadzonych

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Osadzone kobiety: BGK 68 1130 1017 0020 1458 9320 0108

Osadzeni mężczyźni: BGK 30 1130 1017 0020 1458 9320 0113

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

BGK O/Toruń

kod swift:

goskplpw

56113010750002613345200004

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej