Komunikat

Z uwagi na nadchodzący okres Świąt Bożego Narodzenia wyznacza się dodatkowy dzień widzeń w miesiącu grudniu bieżącego roku, tj. 26.12.
W związku z powyższym rejestracja widzeń w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia na dni 26, 29 i 30.12.2019 r., odbywać się będzie w poniedziałek i wtorek
tj.: 23 i 24.12.2019 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 

Kominikat

Informujemy, że z dniem 01.05.2019 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu wprowadzone zostają nowe zasady udzielania widzeń.

Zmiany podyktowane są koniecznością stworzenia bardziej komfortowych warunków dla osób odwiedzających, a przede wszystkim skróceniem czasu oczekiwania na widzenie.

Terminy widzeń ulegają zmianie, będą odbywały się w niedzielę i poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 15.00.

(Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy oraz pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia - o ile święta przypadają w dni widzeń.)

Telefoniczna rejestracja 56 64 40 474

Zmianie ulega zasada udzielania widzeń.

Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Informujemy, że treść rozmów podlega rejestracji.

Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00  i środę w godzinach od 9:00 - 12:00  pod numerem telefonu ( 56) 64-40-474.

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

Organizacja odwiedzin

osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w trzech turach w godz.: I tura w godz. 8.00 – 10.00, II tura w godz. 10.30 – 12.30, III tura w godz. 13.00 – 15.00. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach tury, w której było zaplanowane. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.

Widzenia z osadzonymi mężczyznami przebywającymi w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu, realizowane są wyłącznie poprzez wejście do jednostki od ulicy Sienkiewicza.

Wejściem od ul. Wybickiego realizuje się widzenia z osadzonymi kobietami.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu.

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielanych widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem.


Widzenia odbywają się z wyłączeniem nastepujących dni wolnych od pracy:
a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) 1 maja - Święto Państwowe,
d) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
e) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
f) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
g) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
h) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

 

Mając na uwadze szczególne względy indywidualne osób odwiedzających skazanych, wprowadza się nastepujące zasady udzielania widzeń, w pierwszej kolejności osobom:

- kobietom w zaawansowanej ciązy,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu ( poruszającym sie na wózku lub o kulach),

- osobom  powyżej 75 roku życia.

 

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych,
alkoholu.

 

Korespondencję należy przesyłać na adres:

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu
ul. Wybickiego 10/22
86-300 Grudziądz

 

ZASADY SPORZĄDZANIA  PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH  DLA OSADZONYCH

 

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 113a § 3 kkw  osoba pozbawiona  wolności  może   otrzymać   raz   w   miesiącu   paczkę   żywnościową   (artykuły żywnościowe   lub   wyroby   tytoniowe)   za   pośrednictwem   zakładu  karnego   tj. punktu sprzedaży (kantyna) istniejącego na terenie zakładu karnego.

 

Paczkę  osadzony   może otrzymać  po  złożeniu  przez  niego  zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 

Zamówienie   może   złożyć   również   osoba   najbliższa   -   jeśli   jej   dane  osobowe zostały przez   osadzonych   przekazane  administracji jednostki  i   odnotowane   w stosownej dokumentacji. 

 

Ciężar  artykułów  żywnościowych  otrzymywanych  w  paczkach  żywnościowych   musi być  dostosowany  do  maksymalnego  ciężaru  żywności  posiadanej  przez  osadzonego  w   celi   mieszkalnej,    tj.  zgodnie  z  art.  110  a  § 1 kkw,  nie  przekraczać   6   kilogramów  -  łącznie z artykułami żywnościowymi posiadanymi już w celi mieszkalnej.

 

-     Zamówienie   na  paczkę dla kobiet budynek A można  dostarczyć   drogą  pocztową,   pocztą   elektroniczną   na   adres kantyna-zk.grudziadz1@igbmazovia.pl lub   bezpośrednio   do   punktu   sprzedaży. 

-     Zamówienie   na  paczkę dla mężczyzn budynek H można  dostarczyć   drogą  pocztową,   pocztą   elektroniczną   na   adres kantynah-zk.grudziadz1@igbmazovia.pl lub   bezpośrednio   do   punktu   sprzedaży. 

-     Realizacja paczki nastąpi  po   pokryciu   kosztów   przygotowania paczki  oraz  po   potwierdzeniu,  iż  skazany  posiada  uprawnienia do jej otrzymania.

 

-     Koszty  zamówienia  złożonego  przez  osobę  najbliższą  mogą  być  pokryte  w  trakcie  składania zamówienia  -  bezpośrednio   w   punkcie   sprzedaży   lub   wpłacone   na   konto   punktu  sprzedaży. Zamówienie   jest   sporządzane   na  podstawie   listy   produktów.   Formularz  zamówienia  oraz lista produktów dostępne  są  w:  punkcie sprzedaży, poczekalni osób odwiedzających, sali widzeń, stronie internetowej jednostki penitencjarnej.  

 

-     Osoba  zamawiająca  paczkę  żywnościową  winna  uwzględnić  zapis  art. 110 a §3  kkw,  zgodnie z  którym,  osadzony   może   posiadać   w   celi   mieszkalnej   artykuły   żywnościowe  o  ciężarze  nie przekraczającym 6 kg.

 

-      Czas   dostarczenia   osadzonemu   paczki   żywnościowej   od   dnia   złożenia   zamówienia wraz z  dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.   Nie ma możliwości bezpośredniej realizacji paczki żywnościowej w trakcie widzenia.

 

-     W   przypadku   braku  możliwości   zrealizowania   zamówienia   z   przyczyn   niezależnych  od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie   paczki  zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.


 

 INFORMACJA

dotycząca sposobu
realizacji paczek z żywnością, higienicznych oraz odzieżowych
za pośrednictwem punktu sprzedaży – kantyny
oraz zasad ich przyjmowania i wydawania.


W celu realizacji tzw. „e - paczek” z żywnością higienicznych oraz odzieżowych należy przestrzegać niżej wymienionych, zasad a w szczególności:


1. Złożyć wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty.
 

2. Zamówienie należy sporządzać na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.
 

3. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży – w dni udzielania widzeń lub drogą pocztową.
 

4. Numer konta i adres punktu sprzedaży umiejscowione są na formularzu na paczkę.
 

5. Formularz zamówienia i dostępna lista artykułów dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- w biurze przepustek (przy wejściu do jednostki),
- w sali widzeń,
- na stronie internetowej jednostki;
 

6. Paczki realizowane w drodze zamówienia przekazywane są osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

UWAGA:

 

1. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek z żywnością poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia, po uprzednim potwierdzeniu tego uprawnienia u osoby sprzedającej w kantynie.


2. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek higienicznych oraz odzieżowych ( środki higieny, artykuły chemiczne, kosmetyczne,bielizna osobista ) poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia w przypadku posiadania przez osobę odwiedzającą „talonu”, bądź w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Paczki, o których mowa powyżej wydawane są w terminie do 5 dni.

 

W paczkach z żywnością realizowanych w kantynie dopuszcza się możliwość zakupu bez ograniczeń artykułów tytoniowych i napojów, poza limitem wagowym paczek wynoszącym 6 kg..


Dodatkowo, w każdej paczce żywnościowej, higienicznej oraz odzieżowej mogą znajdować się karty telefoniczne, znaczki pocztowe, prasa i artykuły biurowe oraz leki dopuszczone do sprzedaży w kantynie.

 

UWAGA!!!

Oferta świąteczna 06.12-31.12.2019 R.

Oferta świąteczna (osadzone kobiety) -  link do pobrania

Oferta świąteczna (osadzeni mężczyźni) -  link do pobrania

 

NOWY CENNIK OD 1 LISTOPADA 2019 R.

Cennik  na e-paczkę  od 01.11.2019 (osadzone kobiety) -  link do pobrania

Cennik  na e-paczkę od  01.11.2019  (osadzeni mężczyźni) -  link do pobrania

 

UWAGA!!!

NOWE DRUKI ZAMÓWIENIA OD 1 LUTEGO 2019 R.

Nowy druk zamówienia od  01.02.2019 (osadzone kobiety) -  link do pobrania

Nowy druk zamówienia od  01.02.2019 (osadzeni mężczyźni) - link do pobrania

 

Wpłaty należy dokonywać:

UWAGA!!! NOWE NUMERY KONT OD 1 STYCZNIA 2019 R. dla wpłat za zakupy realizowane przez osadzonych

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Osadzone kobiety: BGK 68 1130 1017 0020 1458 9320 0108

Osadzeni mężczyźni: BGK 30 1130 1017 0020 1458 9320 0113

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

BGK O/Toruń

kod swift:

goskplpw

56113010750002613345200004

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej