Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi oraz jego zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osób pozbawionych woności w następujących godzinach:

Poniedziałek: 9.30 - 16.30

Wtorek: 8:30 - 14:30

Środa: 8:30 - 14:30

Czwartek: 8:30 - 14:30

Piątek: 8:30 - 14:30

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 1. Widzenia odbywają się w sali widzeń, z zastrzeżeniem pkt 2 w następujące dni tygodnia:

  - skazani: wtorki, soboty, niedziele;

  - tymczasowo aresztowane: wtorki oraz 2 i 4 niedziela miesiąca,

  w następujący sposób:

  1. widzenia realizowane są w godzinach 8:30 – 15:30,

  2. korzystanie przez osadzonych z widzeń nie może kolidować z ich zatrudnieniem,

  3. skazani zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu oraz tymczasowo aresztowane zatrudnieni odbywają widzenia w soboty oraz 1, 3 i 5 niedziele miesiąca.

  4. osadzeni zatrudnieni, realizujący swe obowiązki na podstawie miesięcznych planów lub grafików pracy odbywają widzenia w dni określone w grafikach jako wolne od pracy, widzenie może być zrealizowane również w dzień określony w grafiku jako roboczy gdy nie koliduje to z wykonywaniem obowiązków związanych z zatrudnieniem,

  5. skazani zatrudnieni mogą również zrealizować widzenie we wtorek, kiedy wykonują obowiązki pracownicze pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody Dyrektora podjętej w oparciu o pozytywną opinię pracodawcy,

  6. skazani niezatrudnieni, zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego realizują widzenia w każdy wtorek oraz 2 i 4 niedzielę miesiąca.

 2. Widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

  1. 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

  2. pierwszy dzień Świąt Wielkanocy,

  3. 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

  4. Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

  5. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

  6. drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 3. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia w godzinach 8:00 – 12:00.

 4. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są:

  1. kobietom w zaawansowanej ciąży;

  2. osobom dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

  3. niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);

  4. osobom powyżej 75 roku życia.

  Osoba zainteresowana powinna poinformować o powyższym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie widzenia.

 5. W pozostałych przypadkach widzenia realizowane są według kolejności zgłoszeń.

 6. Osoby odwiedzające tymczasowo aresztowaną zobowiązane są przedstawić pisemne zarządzenie organu dysponującego, a w przypadku gdy tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba, że organy te zarządzą inaczej, zezwalając na udzielanie widzenia oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 7. Osadzeni przed rozpoczęciem widzenia zobowiązani są podać funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia, jaki rodzaj widzenia chcą wykorzystać.

 8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego – zgodnie z art. 105a § 6 Kkw. Szczegółowe zasady i tryb realizacji tego uprawnienia określone są w odrębnym zarządzeniu Dyrektora.

 9. Skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 105a § 3 Kkw w powiązaniu z art. 87a § 1 Kkw (dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 15, nad którymi sprawuje stałą pieczę) mają obowiązek poinformować wychowawcę o tym fakcie, podając jednocześnie dane personalne dzieci, w celu umożliwienia zrealizowania uprawnienia.

 10. Osoba małoletnia do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowaną pod opieką przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora.

 11. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie chyba, że Dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionym wypadku, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 12. W czasie widzenia zabrania się używania wyrobów tytoniowych.

 13. W czasie widzenia skazani, tymczasowo aresztowane oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 14. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem – zgodnie z art. 105a § 7 Kkw.

KOMUNIKAT

 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI NA TERENIE RP I ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI OBOSTRZENIAMI WYNIKAJĄCYMI ZE STANU EPIDEMICZNEGO, MAJĄC NA CELU KOMPENSACJĘ I ZŁAGODZENIE WPROWADZONYCH OGRANICZEŃ DLA OSADZONYCH I ICH BLISKICH, DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI ZNOSI KONIECZNOŚCI WYSYŁANIA DO PPW AGOT POTWIERDZEŃ WPŁAT, UISZCZONYCH PRZEZ OSOBY BLISKIE W CELU REALIZACJI PACZEK W KANTYNIE.

 

Zamówienia na paczkę żywnościową i higieniczną dla osadzonych należy przesłać: pocztą wyłącznie na adres:

 

Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGOT

ul. Beskidzka 54

91-612 Łódź

 

lub drogą elektroniczną na adres: biuro@agot.pl

 

Paczki odzieżowe oraz korespondencję dla osadzonych należy przesłać na adres:

 

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

ul. Beskidzka 54

91-612 Łódź

 

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE I HIGIENICZNE:

1. Osoba najbliższa składa zamówienie na paczkę żywnościową lub higieniczną na formularzu (umieszczonym na dole strony) do podmiotu przygotowującego paczkę (punkt sprzedaży przy ZK Nr 1 w Łodzi), bezpośrednio (podczas widzeń, w punkcie przyjmowania paczek) pocztą na adres PPW AGOT, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź lub drogą elektroniczną na adres biuro@agot.pl . Zamówienia przesyłane na inny adres, w tym przesyłane osadzonym nie będą realizowane.
Do zamówienia dołącza się wydruk/potwierdzenie dokonania przelewu lub przekazu pocztowego na konto podmiotu realizującego zamówienie z tytułem wpłaty paczka dla osadzonego podając jego imię, nazwisko i imię ojca np. „paczka żywnościowa dla Jana Kowalskiego s. Jana”. Opłatę
za paczkę można uiścić w punkcie sprzedaży.

2. Zezwala się osadzonym na otrzymanie jeden raz w miesiącu paczki ze środkami higieny.
W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach kierujący oddziałem penitencjarnym, na pisemną prośbę osadzonego /osadzonej, może zezwolić na otrzymanie dodatkowej paczki ze środkami higieny (formularz zamówienia znajduje się na dole strony).

3. W przypadku osób tymczasowo aresztowanych, otrzymanie paczki następuje po uzyskaniu zgody organu dysponującego.

4. Osadzony dostarcza w pojemniku posiadaną żywność gotową do zważenia do dyżurki oddziałowego, celem ustalenia limitu wagowego żywności oraz napojów, które może otrzymać w paczce. Ilość i wymiary rzeczy posiadanych w celi mieszkalnej, w tym żywności i artykułów higienicznych nie mogą przekraczać: kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego oraz kubatury pojemnika podłóżkowego.

5. Ustalony limit wagowy żywności, napojów osadzony potwierdza na zamówieniu własnoręcznym podpisem.

6. Realizacja zamówienia na paczkę powinna nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, weryfikacji uprawnienia oraz weryfikacji wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego /osadzonej paczkę przygotowuje się bezzwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe odstępuje się od jej przygotowania.

7. Osadzony /osadzona kwituje odbiór paczki w książce ewidencji dostarczonych paczek oraz na druku zamówienia.

8. Zamówienie na paczkę żywnościową obejmuje artykuły żywnościowe lub tytoniowe. Limit wagowy ustalany jest w dniu złożenia zamówienia.

9. Składając zamówienie osadzony powinien uwzględnić ilość już posiadanych artykułów.
10. Zamówienie realizuje się zgodnie z kolejnością produktów do osiągnięcia limitu określonego w części drugiej zamówienia.

11. Zamówienie na paczkę nie zostanie przyjęte lub zrealizowane jeżeli:

 1. osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki,

 2. osoba składająca zamówienie nie jest odnotowana jako osoba bliskaCBDOPW
  (w przypadku paczki żywnościowej)

 3. nie zostały pokryte koszty realizacji paczki (brak wpływu środków na konto podmiotu przygotowującego paczkę).

12. W przypadku nie zrealizowania zamówienia na paczkę wpłacone środki zwracane są na konto lub przekazem osobie składającej zamówienie, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu.

13. W przypadku wymierzenia skazanemu kary dyscyplinarnej skutkującej pozbawieniem możliwości otrzymania paczek żywnościowych, powiadomienie osoby uprawnionej do złożenia zamówienia na paczkę, spoczywa na osadzonym /osadzonej.

 

PACZKI ODZIEŻOWE:

1. Paczki odzieżowe i z lekami mogą być dostarczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę, w godzinach 8:30-16:00, codziennie oprócz poniedziałków, śród i czwartków, a przez pocztę, firmę kurierską lub gońca codziennie w godzinach 8:30–16:00.
2. Bielizna przyjmowana jest w paczkach odzieżowych i na zasadach jak paczki odzieżowe.
3. Wewnątrz paczki umieszcza się wypełniony formularz (talon), na którym znajduje się spis jej zawartości, a także imię, nazwisko i imię ojca osadzonego /osadzonej.
4. Paczki odzieżowe i z lekami dostarczone przez osoby prywatne, podlegają przed przyjęciem kontroli w obecności tej osoby.

5. Kontrola paczek odzieżowych i z lekami dostarczonych przez pocztę, firmę kurierską lub gońca odbywa się w obecności osadzonych, do których paczka jest adresowana.
6. Paczki odzieżowe dostarczone do zakładu karnego wydawane są z magazynu odzieżowego osadzonym, po ich zaewidencjonowaniu, w dni robocze w godzinach pracy magazynu.
7. Paczki z lekami przyjmuje się za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym. Leki
są wydawane przez pracownika służby zdrowia, zgodnie ze zleceniem lekarza.
8. Skazane realizują uprawnienia do otrzymywania paczek ze środkami higieny,
za pośrednictwem kantyny.

9. Formularze zamówień dla skazanych są dostępne w dyżurkach oddziałowych oraz u wychowawców, a także na stronie internetowej zakładu, w sali widzeń, w punkcie sprzedaży oraz przy wejściu do jednostki.

ZASADY PRZYJMOWANIA SPRZĘTU RTV:

1. Skazany może posiadać w celi sprzęt, o którym mowa w art. 110 a § 2 kkw, taki jak odbiornik TV do 19 cali oraz nośniki informacji w postaci kaset, płyt CD, DVD, kartridży – do 10 sztuk w użytkowaniu, w przypadku możliwości ich odtwarzania przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, na podstawie indywidualnej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym.
2. Tymczasowo aresztowana nie może posiadać w celi urządzeń określonych w art. 216 § 1 kkw. Dopuszcza się posiadanie w celi TV do 19 cali lub radia za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym.
3. Sprzęt audiowizualny nie może posiadać następujących wejść/wyjść:

a) portów USB i FIREWIRE;

b) złącza rj45 i rj11;

c) czytników kart pamięci;

d) modułu WiFi, bluetooth;

e) mikrofonowego (typu Jack, Audio In);

4. Odtwarzacze CD/DVD nie mogą posiadać funkcji kopiowania z płyty cd na karty pamięci ani też portów USB.

5. Demontaż wejść/wyjść, o których mowa w pkt 3 oraz 4, powinien zostać dokonany przez autoryzowany serwis; koszty demontażu ponosi osadzony.

6. Radia i odtwarzacze muzyki nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku oraz powinny mieć głośniki wbudowane na stałe.

7. Każdy sprzęt powinien mieć możliwość rozkręcenia. Nie jest przyjmowany sprzęt klejony fabrycznie, w którym przeprowadzenie kontroli nie byłoby możliwe bez jego uszkodzenia.
8. Każde urządzenie przyjmowane do zakładu karnego powinno być wyprodukowane fabrycznie oraz zawierać znak bezpieczeństwa użytkowania (CE). Wtyczki urządzenia muszą być wykonane fabrycznie. Odbiornik nie może posiadać widocznych uszkodzeń lub usterek, ani też nosić śladów napraw. Sprzęt, który nie posiada wymienionych cech nie zostanie przyjęty.

Administracja zakładu karnego nie udziela żadnych informacji dotyczących osób pozbawionych wolności podczas rozmów telefonicznych.

NBP Oddział Okręgowy w Łodzi
Al. Kościuszki 14
Łódź
93 1010 1371 0008 7913 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Nazwa Jednostki Służby Więziennej

Wpłacający: imię i nazwisko

Wpłacający: adres

Tytułem: imię i nazwisko, imię ojca odbiorcy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej