Dyrektor jednostki lub jego zastępcy, przyjmują interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 7:30 – 16:30

Wtorek: 7:30 - 15:30

Środa: 7:30 - 15:30

Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 – 15:30


 

Z uwagi na trwający stan pandemii na terenie RP, mając na względzie zdrowie funkcjonariuszy i osadzonych, spotkania muszą być wcześniej umawiane telefoniczne pod numer 42 675 04 10. W spotkaniu może uczestniczyć tylko jedna osoba. Należy zachować bezwzględny reżim sanitarny tj. być wyposażonym w maseczkę ochronną, którą należy mieć założoną od chwili wejścia na teren jednostki do czasu jej opuszczenia a także wypełnić przed wejściem ankietę.


 

Administracja zakładu karnego nie udziela żadnych informacji dotyczących osób pozbawionych wolności podczas rozmów telefonicznych.

KOMUNIKAT

 

INFORMUJEMY, ŻE WIDZENIA W DNIU 27,28.11.2021 ROKU (SOBOTA, NIEDZIELA) UDZIELANE BĘDĄ MAKSYMALNIE 2 OSOBOM TJ. JEDNA OSOBA PEŁNOLETNIA I JEDNO NIEPEŁNOLETNIE DZIECKO. DWIE OSOBY PEŁNOLETNIE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W WIDZENIU.

 

WIDZENIA W DNIU 30.11.2021 (WTOREK) Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH ZOSTAŁY ODWOŁANE.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE AKTUALNIE NIE SĄ JUŻ REALIZOWANE ZAPISY NA WIDZENIA W DNIACH 27,28.11.2021 ROKU
A ZAPISY NA WIDZENIA W MIESIĄCU GRUDNIU
REALIZOWANE BĘDĄ OD DNIA 1.12.2021 ROKU.

 

 

 

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY ZASAD UDZIELANIA WIDZEŃ W ZWIĄZKU ZE ZNOSZENIEM OGRANICZEŃ,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 247 KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych (pierwsze 14 dni od przyjęcia do jednostki) i pozostającym w kwarantannie.

 1. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 2. Widzenie trwa 60 minut. Widzenia udzielane są we: wtorki, soboty i niedziele w godz 8:30 – 15:30. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg oraz nie ma możliwości przekładania ustalonego terminu widzenia.

 3. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku.

 4. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

 5. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań skutkujących próbą nawiązania bezpośredniego kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym oraz osobą odwiedzającą. W przypadku zaistnienia powyższych prób widzenie może zostać przerwane, a wobec osadzonego będą podejmowane stosowne konsekwencje dyscyplinarne.

 6. Pomieszczenia poczekalni wykorzystuje się do przygotowania odwiedzających do uczestniczenia w widzeniu (wypełnienie ankiety - wywiad sanitarny, pomiar temperatury przeprowadzony przez funkcjonariuszy przed wejściem na teren jednostki, złożenie depozytu, dezynfekcja itp.).

 7. Osoby odwiedzające na widzenia wpuszczane są w ilości do 3 osób odwiedzających.
  W przypadku gdy ilość osób odwiedzających do jednego osadzonego przekracza 1 osobę (np. 2 osoby pełnoletnie i 1 dziecko), wówczas ww. osoby wpuszczane są osobno od innych osób odwiedzających z danej, umówionej godziny.

 8. Wprowadza się niżej opisany sposób umawiania rodzin lub osób bliskich co najmniej jeden dzień roboczy przed widzeniem

 • zgłoszenie możliwe jest telefonicznie pod numerem 042 675 04 10 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zk_lodz_1@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach 8:00 – 13:00.

 • w przypadku osób tymczasowo aresztowanych osoby odwiedzające winny posiadać zarządzenie o zgodzie na widzenie właściwego organu dysponującego

 • osoba odwiedzająca powinna stawić się do jednostki nie później niż 15 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

  Obowiązek potwierdzenia osobie ubiegającej się o widzenie terminu realizacji widzenia lub braku możliwości jego zrealizowania spoczywa na osadzonym.

 1. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego, a w przypadku powyższej zgody widzenie nie może być zrealizowane.

 2. Osadzeni i osoby odwiedzające uczestniczą w widzeniu, z zachowaniem dystansu społecznego, tak aby odległość pomiędzy stanowiskami widzeń wynosiła min. 1,5 m

 3. Osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych.

 4. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

 5. W trakcie trwania widzenia z osobami bliskimi zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki z zachowaniem nw. zasad:

 • osoba odwiedzająca składa zamówienie w kantynie;

 • osoba odwiedzająca odbiera zamówienie przeznaczone do spożycia dla siebie i dla osadzonego;

 • maseczki ochronne mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego.

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek zakrywających usta i nos. W/w środki ochrony użytkuje się od momentu wejścia na teren jednostki do chwili jej opuszczenia. Osobom odwiedzającym, które nie posiadają środków ochrony indywidualnej, widzenie nie zostanie udzielone.

 2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych znajdujących się przy wejściu do jednostki oraz przy wejściu do sali widzeń.

 3. Dyrektor jednostki ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w zasadach udzielania widzeń.

 4. Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia wypełnia ankietę, która zawiera w szczególności n/w. Informacje:

 • czy osoba jest objęta kwarantanną

 • dotyczące kontaktu w ostatnich 14 dniach w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

 • dotyczące występowania w ciągu ostatnich 14 dni objawów infekcji górnych dróg oddechowych w szczególności takich jak: gorączka, kaszel, duszności.

  Zaznaczenie co najmniej jednej pozytywnej odpowiedzi w przedmiotowej ankiecie uniemożliwia uczestnictwo osoby odwiedzającej w widzeniu z osadzonym.

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

 2. Salę widzeń wyposaża się w środki dezynfekcyjne - płyn/żel do dezynfekcji rąk (oddzielnie dla osób odwiedzających i oddzielnie dla osadzonych).

 3. Wprowadza się przerwę pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia oraz dezynfekcji powierzchni stolików.

 4. Po zakończeniu widzenia osadzeni oraz osoby odwiedzające nie opuszczają wyznaczonego miejsca do realizacji widzenia bez polecenia funkcjonariusza dozorującego widzenia.

 5. Wyrzucenie maseczek ochronnych lub innych środków ochrony osobistej dopuszczalne jest jedynie do dedykowanego kosza na śmieci, znajdującego się przy wyjściu z jednostki.

 6. W pomieszczeniu poczekalni mogą przebywać nie więcej niż 3 osoby.

 

 

 

WEJŚCIE/WYJŚCIE Z JEDNOSTKI:

Osoby odwiedzające pozostają w środkach ochrony osobistej przez cały czas pobytu na terenie jednostki – od momentu wejścia do momentu jej opuszczenia

Osadzeni i osoby odwiedzające, wyrażający chęć wzięcia udziału

w widzeniu są informowani i świadomi

o możliwościach wystąpienia zagrożeń dla ich życia

i zdrowia związanych z epidemią COVID-19.

WPŁATY NA PACZKI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO

IGB MAZOVIA

16 1130 1017 0020 1458 9320 0074

 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

 

 1. Skazany, tymczasowo-aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym”, ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową zwaną dalej „paczką” na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny Wykonawczy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 676, 679) i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego-aresztowania i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
 2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

- oddziałowemu (W przypadku gdy składającym zamówienie jest osadzony. Zamówienia składane przez osobę najbliższą, a przekazywane przez osadzonych nie będą przyjmowane do realizacji przez oddziałowego).

- bezpośrednio do punktu sprzedaży lub w punkcie przyjmowania paczek.

- drogą elektroniczną na adres:  kantyna-zk1.lodz@igbmazovia.pl

- drogą pocztową wyłącznie na adres: IGB Mazovia, 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 54 z dopiskiem „kantyna”

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, weryfikacji uprawnienia oraz weryfikacji wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę.
 2. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży (z tytułem wpłaty paczka dla osadzonego podając jego imię, nazwisko i imię ojca np. „paczka żywnościowa dla Jana Kowalskiego s. Jana”) – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową lub elektroniczną należy dołączyć do niego dowód wpłaty.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia
 4. Zamówienie realizuje się zgodnie z kolejnością produktów do osiągnięcia limitów określonych w części drugiej zamówienia.
 5. Ilość i wymiary rzeczy posiadanych w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego, kubatury pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej mu objętości, 9l napojów. Składając zamówienie osadzony powinien uwzględnić ilość już posiadanych artykułów.
 6. Poszczególne pozycje z zamówienia będą realizowane w przypadku poprawnego wypełnienia wszystkich rubryk.
 7. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest IGB Mazovia, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 NIP 5222967596, REGON 142732693, KRS 0000373652 (zwane dalej: Administrator).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:a)realizacji składanego zamówienia na paczkę –art. 6 ust.1 lit. c) RODOw związku z art. 113a kodeksu karnego wykonawczego w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,b)realizacji płatności dokonywanych przez osobę składającą zamówienie–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,c)zwrotu należności w przypadku niemożności realizacji zamówienia –art. 6 ust 1 lit.b) RODO,d)realizacji prawa przysługującemu skazanemu zgodnie z art. 113 a kkw –art. 6 ust. 1 lit. c) RODO e)rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług -art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,f)archiwalnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: prawne, audytowe, kurierskie lub pocztowe, udostępniające kanały płatności w ramach dokonywanych płatności, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane przetwarzane w celach reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.
 11. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora odpowiednio dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędnedo zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisyustawy o podatku od towarów i usług.
 14. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie

 

 

 

 

Realizacja uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej dla osadzonych przebiega na dwa sposoby:

 1. Osoba najbliższa składa zamówienie na paczkę żywnościową na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia do podmiotu przygotowującego paczkę (punkt sprzedaży przy ZK Nr 1 w Łodzi) bezpośrednio (podczas widzeń, w punkcie przyjmowania paczek), pocztą na adres: IGB Mazovia, 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 54 z dopiskiem „kantyna” lub drogą elektroniczną na adres: kantyna-zk1.lodz@igbmazovia.pl . W przypadku przesłania zamówienia pocztą lub drogą elektroniczną należy dołączyć do niego dowód wpłaty. Opłatę za paczkę może uiścić osoba najbliższa w punkcie sprzedaży.
 1. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni sprawdza: uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, czy osoba zamawiająca jest osobą najbliższą dla osadzonego (odnotowując powyższe na formularzu zamówieni oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
 2. W przypadku złożenia zamówienia podczas widzeń lub w punkcie przyjmowania paczek funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni w porozumieniu z oddziałowym zgodnie z zasadami określonymi w § 1.1.2).c) ustala na dzień złożenia zamówienia limit wagowy żywności i ilość napojów, które mogą znajdować się w paczce żywnościowej.
 3. W przypadku przesłania zamówienia pocztą oraz drogą elektroniczną inspektor oddziału penitencjarnego odbiera w każdy dzień powszedni (z wyjątkiem dni realizacji widzeń) zamówienia z kantyny IGB Mazovia oraz sprawdza: uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, czy osoba zamawiająca jest osobą najbliższą dla osadzonego (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Inspektor oddziału penitencjarnego w porozumieniu z oddziałowym zgodnie z zasadami określonymi w § 1.1.2). ustala na dzień złożenia zamówienia limit wagowy żywności i ilość napojów, które mogą znajdować się w paczce żywnościowej. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.

 

 

 1. W przypadku zamówień przesłanych drogą elektroniczną na adres:
  kantyna-zk1.lodz@igbmazovia.pl  inspektor oddziału penitencjarnego odbiera od podmiotu przygotowującego paczkę przedmiotowe zamówienia przesłane w danym dniu do godz. 1300.
 2. Ustalony limit wagowy żywności oraz napojów osadzony potwierdza na zamówieniu własnoręcznym podpisem.
 3. Następnie formularz zamówienia przekazywany jest do podmiotu realizującego.
 4. Po przygotowaniu paczki żywnościowej pracownik kantyny dostarcza paczkę osadzonemu.
 5. Osadzony kwituje odbiór paczki w książce doręczeń paczek oraz na druku zamówienia, które pracownik kantyny przekazuje do paczkowni.
 6. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni po otrzymaniu ww. druku zamówienia odnotowuje w CBDOPW (w polu komentarz) rzeczywistą godzinę i datę odebrania paczki przez osadzonego.

Osadzony składa zamówienie na paczkę żywnościową wraz z dyspozycją przelewu (na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia) odpowiedniej kwoty z własnego konta depozytowego na konto podmiotu realizującego paczkę.

  1. Zamówienie oraz dyspozycję przelewu osadzony podpisuje w obecności oddziałowego, który potwierdza własnoręczność podpisu.
  2. Osadzony do godziny 10.00 każdego dnia z wyłączeniem czwartku, przekazuje zamówienie wraz z dyspozycja przelewu oddziałowemu w oddziale mieszkalnym. Zamówienia składane przez osobę najbliższą, a przekazywane przez osadzonych nie będą przyjmowane do realizacji przez oddziałowego.
  3. Osadzony dostarcza w pojemniku posiadaną żywność gotową do zważenia do dyżurki oddziałowego celem ustalenia limitu wagowego żywności oraz napojów, które może otrzymać w paczce żywnościowej. Ustalony limit wagowy żywności oraz napojów osadzony potwierdza na zamówieniu własnoręcznym podpisem.
  4. O godzinie 11.00 funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni (w dni realizacji widzeń) odbiera zamówienia na paczki z oddziałów mieszkalnych, sprawdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
  5. W dni powszednie (z wyjątkiem dni realizacji widzeń) oddziałowy
   (w uzasadnionych przypadkach inspektor OP) sprawdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
  6. Następnie formularz zamówienia wraz z dyspozycją przelewu (w dni realizacji widzeń przez funkcjonariusza pełniącego służbę w paczkowni, a w pozostałe dni powszednie przez inspektora OP) przekazywany jest do działu finansowego.
  7. Po ustaleniu ilości środków finansowych posiadanych przez osadzonego  funkcjonariusz działu finansowego przekazuje zamówienie wraz z dyspozycją przelewu do podmiotu realizującego.
  8. Po przygotowaniu paczki żywnościowej pracownik kantyny dostarcza paczkę  osadzonemu.
  9. Osadzony kwituje odbiór paczki w książce doręczeń paczek oraz na druku zamówienia, który to druk pracownik kantyny przekazuje niezwłocznie do działu  ochrony (w dni udzielania widzeń do paczkowni, a w pozostałe dni do inspektora OP).
  10. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni po otrzymaniu ww. druku zamówienia odnotowuje w CBDOPW (w polu komentarz) rzeczywistą godzinę i datę odebrania paczki przez osadzonego.

 

 Realizacja uprawnień do otrzymania paczki higienicznej dla osadzonych przebiega na dwa sposoby:

 1. Osoba zamawiająca składa zamówienie na paczkę higieniczną na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia do podmiotu przygotowującego paczkę (punkt sprzedaży przy ZK Nr 1 w Łodzi) bezpośrednio (podczas widzeń, w punkcie przyjmowania paczek), pocztą na adres: adres: IGB Mazovia, 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 54 z dopiskiem „kantyna” lub drogą elektroniczną na adres: kantyna-zk1.lodz@igbmazovia.pl . W przypadku przesłania zamówienia pocztą lub drogą elektroniczną należy dołączyć do niego dowód wpłaty. Opłatę za paczkę może uiścić osoba zamawiająca w punkcie sprzedaży.
 1. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni sprawdza: uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówieni, oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
 2. W przypadku przesłania zamówienia pocztą inspektor oddziału penitencjarnego odbiera w każdy dzień powszedni (z wyjątkiem dni realizacji widzeń) zamówienia z kantyny IGB Mazovia oraz sprawdza: uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, czy osoba zamawiająca jest osobą najbliższą dla osadzonego (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
 3. W przypadku zamówień przesłanych drogą elektroniczną na adres:
  kantyna-zk1.lodz@igbmazovia.pl inspektor oddziału penitencjarnego odbiera od podmiotu przygotowującego paczkę przedmiotowe zamówienia przesłane w danym dniu do godz. 1300.
 4. Następnie formularz zamówienia przekazywany jest do podmiotu realizującego.
 5. Po przygotowaniu paczki higienicznej pracownik kantyny dostarcza paczkę  osadzonemu.
 6. Osadzony kwituje odbiór paczki w książce doręczeń paczek oraz na druku zamówienia, które pracownik kantyny przekazuje do paczkowni.
 7. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni po otrzymaniu ww. druku zamówienia odnotowuje w CBDOPW (w polu komentarz) rzeczywistą godzinę i datę odebrania paczki przez osadzonego.

 

 1. Osadzony składa zamówienie na paczkę higieniczną wraz z dyspozycją przelewu
  (na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia) odpowiedniej kwoty z własnego konta depozytowego na konto podmiotu realizującego paczkę.
  1. Zamówienie oraz dyspozycję przelewu osadzony podpisuje w obecności oddziałowego, który potwierdza własnoręczność podpisu.
  2. Osadzony do godziny 10.00 każdego dnia z wyłączeniem czwartku, przekazuje zamówienie oddziałowemu w oddziale mieszkalnym. Zamówienia składane przez osobę najbliższą, a przekazywane przez osadzonych nie będą przyjmowane do realizacji przez oddziałowego.
  3. O godzinie 11.00 funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni (w dni realizacji widzeń) odbiera zamówienia na paczki z oddziałów mieszkalnych, sprawdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
  4. W dni powszednie (z wyjątkiem dni realizacji widzeń) oddziałowy (w uzasadnionych przypadkach inspektor OP) sprawdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
  5. Następnie formularz zamówienia wraz z dyspozycją przelewu (w dni realizacji widzeń przez funkcjonariusza pełniącego służbę w paczkowni, a w pozostałe dni powszednie przez inspektora OP) przekazywany jest do działu finansowego.
  6. Po ustaleniu ilości środków finansowych posiadanych przez osadzonego  funkcjonariusz działu finansowego przekazuje zamówienie wraz z dyspozycją przelewu do podmiotu realizującego.
  7. Po przygotowaniu paczki higienicznej pracownik kantyny dostarcza paczkę  osadzonemu.
  8. Osadzony kwituje odbiór paczki w książce doręczeń paczek oraz na druku zamówienia, który to druk pracownik kantyny przekazuje niezwłocznie do działu  ochrony (w dni udzielania widzeń do paczkowni, a w pozostałe dni do inspektora OP).
 1. Realizacja zamówienia na paczkę powinna nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, weryfikacji uprawnienia oraz weryfikacji wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się bezzwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe odstępuje się od jej przygotowania.

Zamówienie na paczkę nie zostanie przyjęte lub zrealizowane jeżeli:

- osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki,

- osoba składająca zamówienie nie jest odnotowana jako osoba bliska w CBDOPW    (w przypadku paczki żywnościowej),

- nie zostały pokryte koszty realizacji paczki (brak wpływu środków na konto podmiotu przygotowującego paczkę).

- W przypadku nie zrealizowania zamówienia na paczkę wpłacone środki zwracane są na konto lub przekazem osobie składającej zamówienie w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu.

- W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia niezwłocznie należy poinformować o powyższym funkcjonariusza pełniącego służbę w paczkowni lub dowódcę zmiany w celu odnotowania tego faktu w CBDOPW.

- Zamówienie na paczkę żywnościową obejmuje artykuły żywnościowe lub tytoniowe. Limit wagowy ustalany jest w dniu złożenia zamówienia w sposób określony w § 1.1.2).c).

- Zamówienie na paczkę higieniczną obejmuje artykuły higieniczne dostępne w punkcie sprzedaży.

- W przypadku paczki żywnościowej zamówienie realizuje się zgodnie z kolejnością produktów do osiągnięcia limitu określonego w części drugiej zamówienia.

- Ilość i wymiary rzeczy posiadanych w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego, kubatury pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej mu objętości, 9l napojów.

- Składając zamówienie osadzony powinien uwzględnić ilość już posiadanych artykułów.

- Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w zakładzie karnym  w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3. Powyższe wymogi nie obejmują posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

 

Wszystkie przedmioty, w tym sprzęt RTV, dotaczane skazanemu są we: wtorki, soboty i niedziele, podlegają kontroli łącznie z możliwością naruszenia, w razie konieczności, plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenia kontrolowanych przedmiotów w niezbędnym zakresie (art.116§4 Kkw). Każde urządzenie musi być wyprodukowane fabrycznie, posiadać znak bezpieczeństwa (znak europejski ϹЄ). Wtyczka urządzenia powinna być wykonana fabrycznie. Odbiornik nie może posiadać uszkodzeń takich jak: pęknięta plomba, zniszczona obudowa, uszkodzona izolacja przewodu zasilającego, jak również nie może posiadać innych widocznych usterek.

Sprzęt RTV nie może posiadać następujących wejść/wyjść:

- portów USB i FIREWIRE

- złącza rj45 i rj11

- czytników kart pamięci

- modułu WiFi, Bluetooth

- mikrofonowego (typu jack)

Odtwarzacze CD/DVD nie mogą posiadać funkcji kopiowania z płyt cd na karty pamięci ani też postów USB.

Demontaż wejść/wyjść, o których mowa, powinien zostać dokonany przez autoryzowany serwis, koszt demontażu ponosi osadzony lub jego bliscy

Radio i odtwarzacze muzyki nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku oraz głośniki powinny być wbudowane na stałe.

Każdy sprzęt powinien mieć możliwość rozkręcania. Nie jest przyjmowany sprzęt klejony fabrycznie, w którym przeprowadzenie kontroli nie byłoby możliwe bez jego uszkodzenia.

 

 

 

NBP Oddział Okręgowy w Łodzi
Al. Kościuszki 14
Łódź
93 1010 1371 0008 7913 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Nazwa Jednostki Służby Więziennej

Wpłacający: imię i nazwisko

Wpłacający: adres

Tytułem: imię i nazwisko, imię ojca odbiorcy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej