Dyrektor jednostki lub jego zastępcy, przyjmują interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 7:30 – 16:30

Wtorek: 7:30 - 15:30

Środa: 7:30 - 15:30

Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 – 15:30


 


 

Administracja zakładu karnego nie udziela żadnych informacji dotyczących osób pozbawionych wolności podczas rozmów telefonicznych.

Informuję, że w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi od 27 marca 2023 r. widzenia realizowane będą w następujących dniach i na następujących zasadach:

 

1. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art 92
pkt 10 Kkw;

2. Widzenia udzielane są w salach widzeń w godzinach 8:30-15:30 we wtorki, czwartki i soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także w nastepujące dni:

- 06 stycznia 2024 roku

- 26 grudnia 2024 roku Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

3. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia
w godzinach 8:00 – 12:00

4. Korzystanie z widzeń nie może kolidować z zatrudnieniem osadzonych

5. Widzenia tymczasowo aresztowanych udzielane są wyłącznie w pierwsze 3 czwartki każdego miesiąca za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W dni o których mowa w pkt. 5 z widzeń nie korzystają osoby skazane.

7. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);

- osobom powyżej 75 roku życia.

Osoba zainteresowana powinna poinformować o powyższym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie widzenia. W pozostałych przypadkach widzenia realizowane są według kolejności zgłoszeń.

8. Podczas widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie jednostki. Zabrania się zabierania jakichkolwiek przedmiotów po zakończonym widzeniu do miejsca osadzenia.

WPŁATY NA PACZKI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwa Państwowego

16 1130 1017 0020 1458 9320 0074

 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

 

 1. Skazany, tymczasowo-aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym”, ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową zwaną dalej „paczką” na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny Wykonawczy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 676, 679) i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego-aresztowania i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
 2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

- oddziałowemu (W przypadku gdy składającym zamówienie jest osadzony. Zamówienia składane przez osobę najbliższą, a przekazywane przez osadzonych nie będą przyjmowane do realizacji przez oddziałowego).

- bezpośrednio do punktu sprzedaży lub w punkcie przyjmowania paczek.

- drogą elektroniczną na adres: paczki@pgsw.pl, kantyna.zk1.lodz@pgsw.pl

- drogą pocztową wyłącznie na adres: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwa Państwowego, 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 54 z dopiskiem „kantyna”

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, weryfikacji uprawnienia oraz weryfikacji wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę.
 2. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży (z tytułem wpłaty paczka dla osadzonego podając jego imię, nazwisko i imię ojca np. „paczka żywnościowa dla Jana Kowalskiego s. Jana”) – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową lub elektroniczną należy dołączyć do niego dowód wpłaty.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia
 4. Zamówienie realizuje się zgodnie z kolejnością produktów do osiągnięcia limitów określonych w części drugiej zamówienia.
 5. Ilość i wymiary rzeczy posiadanych w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego, kubatury pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej mu objętości, 9l napojów. Składając zamówienie osadzony powinien uwzględnić ilość już posiadanych artykułów.
 6. Poszczególne pozycje z zamówienia będą realizowane w przypadku poprawnego wypełnienia wszystkich rubryk.
 7. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa NIP 8880200355, REGON 000319262 KRS 0000079949 (zwane dalej: Administrator).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:a)realizacji składanego zamówienia na paczkę –art. 6 ust.1 lit. c) RODOw związku z art. 113a kodeksu karnego wykonawczego w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,b)realizacji płatności dokonywanych przez osobę składającą zamówienie–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,c)zwrotu należności w przypadku niemożności realizacji zamówienia –art. 6 ust 1 lit.b) RODO,d)realizacji prawa przysługującemu skazanemu zgodnie z art. 113 a kkw –art. 6 ust. 1 lit. c) RODO e)rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług -art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,f)archiwalnych –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: prawne, audytowe, kurierskie lub pocztowe, udostępniające kanały płatności w ramach dokonywanych płatności, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane przetwarzane w celach reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.
 11. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora odpowiednio dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędnedo zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisyustawy o podatku od towarów i usług.
 14. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie

 

 

 

 

Realizacja uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej dla osadzonych przebiega na dwa sposoby:

 1. Osoba najbliższa składa zamówienie na paczkę żywnościową na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia do podmiotu przygotowującego paczkę (punkt sprzedaży przy ZK Nr 1 w Łodzi) bezpośrednio (podczas widzeń, w punkcie przyjmowania paczek), pocztą na adres: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 54 z dopiskiem „kantyna” lub drogą elektroniczną na adres: kantyna.zk1.lodz@pgsw.pl . W przypadku przesłania zamówienia pocztą lub drogą elektroniczną należy dołączyć do niego dowód wpłaty. Opłatę za paczkę może uiścić osoba najbliższa w punkcie sprzedaży.
 1. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni sprawdza: uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, czy osoba zamawiająca jest osobą najbliższą dla osadzonego (odnotowując powyższe na formularzu zamówieni oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
 2. W przypadku złożenia zamówienia podczas widzeń lub w punkcie przyjmowania paczek funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni w porozumieniu z oddziałowym zgodnie z zasadami określonymi w § 1.1.2).c) ustala na dzień złożenia zamówienia limit wagowy żywności i ilość napojów, które mogą znajdować się w paczce żywnościowej.
 3. W przypadku przesłania zamówienia pocztą oraz drogą elektroniczną inspektor oddziału penitencjarnego odbiera w każdy dzień powszedni (z wyjątkiem dni realizacji widzeń) zamówienia z kantyny Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe oraz sprawdza: uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, czy osoba zamawiająca jest osobą najbliższą dla osadzonego (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Inspektor oddziału penitencjarnego w porozumieniu z oddziałowym zgodnie z zasadami określonymi w § 1.1.2). ustala na dzień złożenia zamówienia limit wagowy żywności i ilość napojów, które mogą znajdować się w paczce żywnościowej. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.

 

 

 1. W przypadku zamówień przesłanych drogą elektroniczną na adres:
  kantyna.zk1.lodz@pgsw.pl  inspektor oddziału penitencjarnego odbiera od podmiotu przygotowującego paczkę przedmiotowe zamówienia przesłane w danym dniu do godz. 1300.
 2. Ustalony limit wagowy żywności oraz napojów osadzony potwierdza na zamówieniu własnoręcznym podpisem.
 3. Następnie formularz zamówienia przekazywany jest do podmiotu realizującego.
 4. Po przygotowaniu paczki żywnościowej pracownik kantyny dostarcza paczkę osadzonemu.
 5. Osadzony kwituje odbiór paczki w książce doręczeń paczek oraz na druku zamówienia, które pracownik kantyny przekazuje do paczkowni.
 6. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni po otrzymaniu ww. druku zamówienia odnotowuje w CBDOPW (w polu komentarz) rzeczywistą godzinę i datę odebrania paczki przez osadzonego.

Osadzony składa zamówienie na paczkę żywnościową wraz z dyspozycją przelewu (na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia) odpowiedniej kwoty z własnego konta depozytowego na konto podmiotu realizującego paczkę.

  1. Zamówienie oraz dyspozycję przelewu osadzony podpisuje w obecności oddziałowego, który potwierdza własnoręczność podpisu.
  2. Osadzony do godziny 10.00 każdego dnia z wyłączeniem czwartku, przekazuje zamówienie wraz z dyspozycja przelewu oddziałowemu w oddziale mieszkalnym. Zamówienia składane przez osobę najbliższą, a przekazywane przez osadzonych nie będą przyjmowane do realizacji przez oddziałowego.
  3. Osadzony dostarcza w pojemniku posiadaną żywność gotową do zważenia do dyżurki oddziałowego celem ustalenia limitu wagowego żywności oraz napojów, które może otrzymać w paczce żywnościowej. Ustalony limit wagowy żywności oraz napojów osadzony potwierdza na zamówieniu własnoręcznym podpisem.
  4. O godzinie 11.00 funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni (w dni realizacji widzeń) odbiera zamówienia na paczki z oddziałów mieszkalnych, sprawdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
  5. W dni powszednie (z wyjątkiem dni realizacji widzeń) oddziałowy
   (w uzasadnionych przypadkach inspektor OP) sprawdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
  6. Następnie formularz zamówienia wraz z dyspozycją przelewu (w dni realizacji widzeń przez funkcjonariusza pełniącego służbę w paczkowni, a w pozostałe dni powszednie przez inspektora OP) przekazywany jest do działu finansowego.
  7. Po ustaleniu ilości środków finansowych posiadanych przez osadzonego  funkcjonariusz działu finansowego przekazuje zamówienie wraz z dyspozycją przelewu do podmiotu realizującego.
  8. Po przygotowaniu paczki żywnościowej pracownik kantyny dostarcza paczkę  osadzonemu.
  9. Osadzony kwituje odbiór paczki w książce doręczeń paczek oraz na druku zamówienia, który to druk pracownik kantyny przekazuje niezwłocznie do działu  ochrony (w dni udzielania widzeń do paczkowni, a w pozostałe dni do inspektora OP).
  10. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni po otrzymaniu ww. druku zamówienia odnotowuje w CBDOPW (w polu komentarz) rzeczywistą godzinę i datę odebrania paczki przez osadzonego.

 

 Realizacja uprawnień do otrzymania paczki higienicznej dla osadzonych przebiega na dwa sposoby:

 1. Osoba zamawiająca składa zamówienie na paczkę higieniczną na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia do podmiotu przygotowującego paczkę (punkt sprzedaży przy ZK Nr 1 w Łodzi) bezpośrednio (podczas widzeń, w punkcie przyjmowania paczek), pocztą na adres: adres: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 54 z dopiskiem „kantyna” lub drogą elektroniczną na adres: kantyna.zk1.lodz@pgsw.pl. W przypadku przesłania zamówienia pocztą lub drogą elektroniczną należy dołączyć do niego dowód wpłaty. Opłatę za paczkę może uiścić osoba zamawiająca w punkcie sprzedaży.
 1. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni sprawdza: uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówieni, oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
 2. W przypadku przesłania zamówienia pocztą inspektor oddziału penitencjarnego odbiera w każdy dzień powszedni (z wyjątkiem dni realizacji widzeń) zamówienia z kantyny Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe oraz sprawdza: uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, czy osoba zamawiająca jest osobą najbliższą dla osadzonego (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczącą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
 3. W przypadku zamówień przesłanych drogą elektroniczną na adres:
  kantyna.zk1.lodz@pgsw.pl inspektor oddziału penitencjarnego odbiera od podmiotu przygotowującego paczkę przedmiotowe zamówienia przesłane w danym dniu do godz. 1300.
 4. Następnie formularz zamówienia przekazywany jest do podmiotu realizującego.
 5. Po przygotowaniu paczki higienicznej pracownik kantyny dostarcza paczkę  osadzonemu.
 6. Osadzony kwituje odbiór paczki w książce doręczeń paczek oraz na druku zamówienia, które pracownik kantyny przekazuje do paczkowni.
 7. Funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni po otrzymaniu ww. druku zamówienia odnotowuje w CBDOPW (w polu komentarz) rzeczywistą godzinę i datę odebrania paczki przez osadzonego.

 

 1. Osadzony składa zamówienie na paczkę higieniczną wraz z dyspozycją przelewu
  (na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia) odpowiedniej kwoty z własnego konta depozytowego na konto podmiotu realizującego paczkę.
  1. Zamówienie oraz dyspozycję przelewu osadzony podpisuje w obecności oddziałowego, który potwierdza własnoręczność podpisu.
  2. Osadzony do godziny 10.00 każdego dnia z wyłączeniem czwartku, przekazuje zamówienie oddziałowemu w oddziale mieszkalnym. Zamówienia składane przez osobę najbliższą, a przekazywane przez osadzonych nie będą przyjmowane do realizacji przez oddziałowego.
  3. O godzinie 11.00 funkcjonariusz pełniący służbę w paczkowni (w dni realizacji widzeń) odbiera zamówienia na paczki z oddziałów mieszkalnych, sprawdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
  4. W dni powszednie (z wyjątkiem dni realizacji widzeń) oddziałowy (w uzasadnionych przypadkach inspektor OP) sprawdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (odnotowując powyższe na formularzu zamówienia) oraz odnotowuje informację dotyczą realizacji uprawnienia w CBDOPW. Dodatkowo funkcjonariusz sprawdza w CBDOPW status transportowy osadzonego i w przypadku innego niż CBTX (bez czynności transportowych) powiadamia podmiot realizujący o konieczności niezwłocznego przygotowania paczki.
  5. Następnie formularz zamówienia wraz z dyspozycją przelewu (w dni realizacji widzeń przez funkcjonariusza pełniącego służbę w paczkowni, a w pozostałe dni powszednie przez inspektora OP) przekazywany jest do działu finansowego.
  6. Po ustaleniu ilości środków finansowych posiadanych przez osadzonego  funkcjonariusz działu finansowego przekazuje zamówienie wraz z dyspozycją przelewu do podmiotu realizującego.
  7. Po przygotowaniu paczki higienicznej pracownik kantyny dostarcza paczkę  osadzonemu.
  8. Osadzony kwituje odbiór paczki w książce doręczeń paczek oraz na druku zamówienia, który to druk pracownik kantyny przekazuje niezwłocznie do działu  ochrony (w dni udzielania widzeń do paczkowni, a w pozostałe dni do inspektora OP).
 1. Realizacja zamówienia na paczkę powinna nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, weryfikacji uprawnienia oraz weryfikacji wpływu środków finansowych na konto podmiotu przygotowującego paczkę. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się bezzwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe odstępuje się od jej przygotowania.

Zamówienie na paczkę nie zostanie przyjęte lub zrealizowane jeżeli:

- osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki,

- osoba składająca zamówienie nie jest odnotowana jako osoba bliska w CBDOPW    (w przypadku paczki żywnościowej),

- nie zostały pokryte koszty realizacji paczki (brak wpływu środków na konto podmiotu przygotowującego paczkę).

- W przypadku nie zrealizowania zamówienia na paczkę wpłacone środki zwracane są na konto lub przekazem osobie składającej zamówienie w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu.

- W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia niezwłocznie należy poinformować o powyższym funkcjonariusza pełniącego służbę w paczkowni lub dowódcę zmiany w celu odnotowania tego faktu w CBDOPW.

- Zamówienie na paczkę żywnościową obejmuje artykuły żywnościowe lub tytoniowe. Limit wagowy ustalany jest w dniu złożenia zamówienia w sposób określony w § 1.1.2).c).

- Zamówienie na paczkę higieniczną obejmuje artykuły higieniczne dostępne w punkcie sprzedaży.

- W przypadku paczki żywnościowej zamówienie realizuje się zgodnie z kolejnością produktów do osiągnięcia limitu określonego w części drugiej zamówienia.

- Ilość i wymiary rzeczy posiadanych w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego, kubatury pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej mu objętości, 9l napojów.

- Składając zamówienie osadzony powinien uwzględnić ilość już posiadanych artykułów.

- Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w zakładzie karnym  w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3. Powyższe wymogi nie obejmują posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

 

Wszystkie przedmioty, w tym sprzęt RTV, dostarczane skazanemu są w dni powszednie, podlegają kontroli łącznie z możliwością naruszenia, w razie konieczności, plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenia kontrolowanych przedmiotów w niezbędnym zakresie (art.116§4 Kkw). Każde urządzenie musi być wyprodukowane fabrycznie, posiadać znak bezpieczeństwa (znak europejski ϹЄ). Wtyczka urządzenia powinna być wykonana fabrycznie. Odbiornik nie może posiadać uszkodzeń takich jak: pęknięta plomba, zniszczona obudowa, uszkodzona izolacja przewodu zasilającego, jak również nie może posiadać innych widocznych usterek.

Sprzęt RTV nie może posiadać następujących wejść/wyjść:

- portów USB i FIREWIRE

- złącza rj45 i rj11

- czytników kart pamięci

- modułu WiFi, Bluetooth

- mikrofonowego (typu jack)

Odtwarzacze CD/DVD nie mogą posiadać funkcji kopiowania z płyt cd na karty pamięci ani też postów USB.

Demontaż wejść/wyjść, o których mowa, powinien zostać dokonany przez autoryzowany serwis, koszt demontażu ponosi osadzony lub jego bliscy

Radio i odtwarzacze muzyki nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku oraz głośniki powinny być wbudowane na stałe.

Każdy sprzęt powinien mieć możliwość rozkręcania. Nie jest przyjmowany sprzęt klejony fabrycznie, w którym przeprowadzenie kontroli nie byłoby możliwe bez jego uszkodzenia.

 

NBP Oddział Okręgowy w Łodzi
Al. Kościuszki 14
Łódź
93 1010 1371 0008 7913 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Nazwa Jednostki Służby Więziennej

Wpłacający: imię i nazwisko

Wpłacający: adres

Tytułem: imię i nazwisko, imię ojca odbiorcy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej