1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
  1. w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach od 8.30 do 15.30,
  2. w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.30.
 2. Widzenia dla skazanych odbywających karę w oddziale terapeutycznym (VI) odbywają się:
  1. w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca w godzinach od 8.30 do 15.30,
  2. w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 8.30 do 12.30.
 3. Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30:
  1. w drugi piątek każdego miesiąca,
  2. w pierwszą, trzecią i czwartą niedzielę każdego miesiąca.
 4. Widzenia bez dozoru funkcjonariusza (art. 138 § 1 pkt. 2 kkw.) odbywają się w poniedziałki w godzinach od 8.30 do 15.00 (widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczone dni widzeń).
 5. Widzeń określonych w pkt. 1 - 3 nie udziela się:
  1. w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),
  2. w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),
  3. w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),
  4. w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).
 6. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach może wyznaczyć dodatkowe terminy widzeń, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy, o czym osadzeni i osoby odwiedzające będą informowane w odrębnym komunikacie.
 7. W czasie  widzeń  zezwala się  osadzonym  na  spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zapis ten nie dotyczy osadzonych, którym widzenie jest udzielone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.
 8. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są:
  1. w przypadku korzystania z połączonych i dłuższych widzeń do godziny 13.00,
  2. w przypadku widzeń innych niż wskazane w pkt. a do godziny 14.00.

 

W pierwszej kolejności widzeń udziela się:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku lub o kulach)
- osobom powyżej 75 roku życia

Zasady przyjmowania paczek
1. Osoba pozbawiona wolności ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem operatora kantyny funkcjonującej w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach.

2. Osoba najbliższa składa zamówienie na paczkę żywnościową na „Formularzu zamówienia na paczkę” bezpośrednio do operatora punktu sprzedaży (kantyny). Zamówienie może być:

- złożone i opłacone podczas widzenia z osobą pozbawioną wolności;

- przesłane bezpośrednio do operatora kantyny wraz z dowodem wpłaty na adres:
PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy podać:
- nazwisko, imię i imię ojca osadzonej
- datę urodzenia
- jednostkę w której przebywa osadzona

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

PL 54 1750 1035 0000 0000 3670 3458
BIC (SWIFT): INGBPLPW

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w jednostce. Formularz zamówienia oraz lista produktów będą dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu karnego: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/zaklad-karny-lubliniec/index.html

4. Ciężar paczki nie podlega ograniczeniom wagowym. Należy mieć jednak na uwadze, że osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów.

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

6. W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie osobie dokonującej wpłaty (kwota jest pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Pliki do pobrania:

Formularz zamówienia na paczkę
Wykaz produktów dostępnych w kantynie:

art. spożywcze

warzywa

chemia

Podmiotem realizującym zamówienia na paczki żywnościowe w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe z siedzibą w Raciborzu przy ul. J. von Eichendorffa 14.

Osadzony może za zezwoleniem Dyrektora Zakładu Karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym. Paczki zawierające odzież, obuwie i środki higieny powinny zawierać na opakowaniu napis „paczka higieniczna” lub „paczka odzieżowa”. Powyższe paczki mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Paczki dostarczone przez w/w instytucje przyjmuje się codziennie w godzinach 8.00-16.00.

Rozmiar: 22.5 kB
Rozmiar: 22.5 kB
Rozmiar: 76.6 kB
Rozmiar: 82.5 kB

Kierujący Oddziałem przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu

Zakładu Karnego w Herbach

ul. Sobieskiego 6

42-700 Lubliniec

NBP o/Katowice nr:
63  1010  1212  0015  7313  9120  2000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej