Informujemy, że 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 14 stycznia 2022 r. od godz. 6:00, na terenie Zakładu Karnego w Herbach oraz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, po usyskaniu zgody Sądu Penitencjarnego w Częstochowie do dnia 28 stycznia 2022 r. ogranicza się udzielanie widzeń osadzonym:  

1) do jednego razu w miesiącu,

2) w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby, tj. 1 osoba pełnoletnia i 1 dziecko,

3) wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

4) czas widzenie nie będzie mógł przekroczyć 60 minut;

5) osoby udające się na widzenie zobowiązane są stosować reżim sanitarny,

6) wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

            Dla  Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu:

 Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 34 357 27 58 w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są zgodnie z harmonogramem:

 1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
  1. w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 1245 do 1515,
  2. w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 815 do 1515.
 2. Widzenia dla skazanych odbywających karę w oddziale terapeutycznym (VI) odbywają się:
  1. w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 815 do 1515,
  2. w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 815 do 1215.
 3. Widzenia dla skazanych odbywają się:
  1. w drugi piątek miesiąca w godzinach od 815 do 1515,
  2. w pierwszą, trzecią i czwartą niedzielę w godzinach od 815 do 1515.

 

W związku z przywróceniem widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego, w szczególności:

 

1. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę ochronną celem zakrycia ust i nosa.

2. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.

3. Osoby uczestniczące w widzeniu zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego w trakcie realizacji widzenia i podczas oczekiwania na jego realizację.

4. Uczestnicy widzenia zobowiązani są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych.

 

I.       PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

 

1.     Zgodnie z art.113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupioną za pośrednictwem operatora kantyny przez osobę najbliższą.

2. Nie będą realizowane paczki przeznaczone dla osadzonych względem których zastosowano karę dyscyplinarną pozbawienia paczek żywnościowych.

3.  Zamówienie paczki żywnościowej : paczkę można zamówić pod adresem http://sklep.rakon.com.pl/lubliniec/

W sklepie w zakładce zakupy na widzeniu znajdują się cenniki oraz druki zakupów. 

Zamówienie za pośrednictwem operatora kantyny może zostać złożone osobiście w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, drogą pocztową na adres zakładu karnego lub drogą elektroniczną: druk_zmówienia pdf

 

Cenniki artykułów dostępnych w kantynie :

cennik artykuły spożywcze
cennik artykuły chemiczne

cennik artykuły tytoniowe

cennik nabiał

cennik atrykuły papiernicze

cennik wędliny

cennik napoje

4. numer konta na który należy dokonywać wpłat na zamówione paczki: PL 54 1750 1035 0000 0000 3670 3458,


5. Dane do przelewu:

      PPO RAKON w Raciborzu
       ul. J. von Eichendorffa 14
       47-400 Racibórz

6. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać:
      - imię i nazwisko osadzonej,
      - imię ojca,
      - datę urodzenia,
      - jednostkę ZK/AŚ w której osadzona przebywa.

 

II.      PACZKI HIGIENICZNE I ODZIEŻOWE

1.     Zgodnie z art. 113a § 4  Kodeksu karnego wykonawczego osadzony może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

2.     Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

3.  Paczki odzieżowe – higieniczne mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, pocztę, firmę kurierską, gońca oraz inny upoważniony podmiot.

4. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania, a następnie w trakcie wydawania odbiorcy.

5. Nie przyjmuje się paczek:

a)    bez aktualnego potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki,

b)    zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki,

c)   higienicznych lub odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach,

d)  zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości, np.  żel pod prysznic oraz mydło w płynie należy podawać w przezroczystych, plastikowych opakowaniach ponadto ich konsystencja winna być przejrzysta,

e)   dla osadzonego nie przebywającego w zakładzie karnym.


Paczki dla osadzonych, o których mowa w pkt. II, korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać dopisując dane osadzonego, na adres:

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach
ul. Krótka 28
42- 284 Herby
np. Emilia Kowalska córka Jana


Wpłaty na konto depozytowe osadzonych można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:


NBP O/KATOWICE 63 1010 1212 0015 7313 9120 2000

w tytule  przelewu należy wpisać nazwisko i imię oraz imię ojca

np. Emilia Kowalska córka Jana

Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).

Zamawiając paczkę dla osadzonego należy mieć na uwadze treść artykułu 110 a § 1 kkw, w którym ustawodawca określił, że osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Rozmiar: 82.5 kB

Kierujący Oddziałem przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

 

 

 

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu

Zakładu Karnego w Herbach

ul. Sobieskiego 6

42-700 Lubliniec

NBP o/Katowice nr:
63  1010  1212  0015  7313  9120  2000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej