Począwszy od dnia 12 maja 2021 r. od godziny 6:00 na terenie Zakładu Karnego w Herbach oraz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu, po uzyskania zgody Sędziego Penitencjarnego przedłuża się do dnia 19 maja 2021 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dnia, wstrzymanie:
- zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych z wyjątkiem zatrudnionych na rzecz Zakładu Karnego w Herbach;
- udzielania osadzonym widzeń;
- odprawiania nabożeństw.

I.       PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

 

1.     Zgodnie z art.113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupioną za pośrednictwem operatora kantyny przez osobę najbliższą.

2. Nie będą realizowane paczki przeznaczone dla osadzonych względem których zastosowano karę dyscyplinarną pozbawienia paczek żywnościowych.

3.  Zamówienie paczki żywnościowej : paczkę można zamówić pod adresem http://sklep.rakon.com.pl/lubliniec/

W sklepie w zakładce zakupy na widzeniu znajdują się cenniki oraz druki zakupów. 

Zamówienie za pośrednictwem operatora kantyny może zostać złożone osobiście w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, drogą pocztową na adres zakładu karnego lub drogą elektroniczną: druk_zmówienia pdf

 

Cenniki artykułów dostępnych w kantynie :

cennik artykuły spożywcze
cennik artykuły chemiczne

4. numer konta na który należy dokonywać wpłat na zamówione paczki: PL 54 1750 1035 0000 0000 3670 3458,


5. Dane do przelewu:

      PPO RAKON w Raciborzu
       ul. J. von Eichendorffa 14
       47-400 Racibórz

6. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać:
      - imię i nazwisko osadzonej,
      - imię ojca,
      - datę urodzenia,
      - jednostkę ZK/AŚ w której osadzona przebywa.

 

II.      PACZKI HIGIENICZNE I ODZIEŻOWE

1.     Zgodnie z art. 113a § 4  Kodeksu karnego wykonawczego osadzony może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

2.     Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

3.  Paczki odzieżowe – higieniczne mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, pocztę, firmę kurierską, gońca oraz inny upoważniony podmiot.

4. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania, a następnie w trakcie wydawania odbiorcy.

5. Nie przyjmuje się paczek:

a)    bez aktualnego potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki,

b)    zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki,

c)   higienicznych lub odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach,

d)  zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości, np.  żel pod prysznic oraz mydło w płynie należy podawać w przezroczystych, plastikowych opakowaniach ponadto ich konsystencja winna być przejrzysta,

e)   dla osadzonego nie przebywającego w zakładzie karnym.


Paczki dla osadzonych, o których mowa w pkt. II, korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać dopisując dane osadzonego, na adres:

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach
ul. Krótka 28
42- 284 Herby
np. Emilia Kowalska córka Jana


Wpłaty na konto depozytowe osadzonych można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:


NBP O/KATOWICE 63 1010 1212 0015 7313 9120 2000

w tytule  przelewu należy wpisać nazwisko i imię oraz imię ojca

np. Emilia Kowalska córka Jana

Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).

Zamawiając paczkę dla osadzonego należy mieć na uwadze treść artykułu 110 a § 1 kkw, w którym ustawodawca określił, że osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Rozmiar: 82.5 kB

Kierujący Oddziałem przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

 

 

 

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu

Zakładu Karnego w Herbach

ul. Sobieskiego 6

42-700 Lubliniec

NBP o/Katowice nr:
63  1010  1212  0015  7313  9120  2000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej