KOMUNIKAT

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 34 357 27 57 w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach:

- czwartki i niedziele z wyjątkiem V czwartku i niedzieli w miesiącu oraz w każdy drugi piątek miesiąca - w godzinach od 8.15 - 15.15 ,  z wyjątkiem:  piątku przypadającego na dzień 14.08.2020 r. - w zamian za ten dzień widzenia będą realizowane w pierwszy piątek miesiąca tj. w dniu 7.08.2020 r.

 

Zasady przyjmowania paczek
1. Osoba pozbawiona wolności ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem operatora kantyny funkcjonującej w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach.

2. Osoba najbliższa składa zamówienie na paczkę żywnościową na „Formularzu zamówienia na paczkę” bezpośrednio do operatora punktu sprzedaży (kantyny). Zamówienie może być:

- złożone i opłacone podczas widzenia z osobą pozbawioną wolności;

- przesłane bezpośrednio do operatora kantyny wraz z dowodem wpłaty na adres:
PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy podać:
- nazwisko, imię i imię ojca osadzonej
- datę urodzenia
- jednostkę w której przebywa osadzona

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

PL 54 1750 1035 0000 0000 3670 3458
BIC (SWIFT): INGBPLPW

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w jednostce. Formularz zamówienia oraz lista produktów będą dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu karnego: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/zaklad-karny-lubliniec/index.html

4. Ciężar paczki nie podlega ograniczeniom wagowym. Należy mieć jednak na uwadze, że osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów.

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

6. W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie osobie dokonującej wpłaty (kwota jest pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Pliki do pobrania:

Formularz zamówienia na paczkę
Wykaz produktów dostępnych w kantynie:

art. spożywcze

art. tytoniowe

art. papiernicze

chemia

nabiał

wędliny

Podmiotem realizującym zamówienia na paczki żywnościowe w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe z siedzibą w Raciborzu przy ul. J. von Eichendorffa 14.

Osadzony może za zezwoleniem Dyrektora Zakładu Karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym. Paczki zawierające odzież, obuwie i środki higieny powinny zawierać na opakowaniu napis „paczka higieniczna” lub „paczka odzieżowa”. Powyższe paczki mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Paczki dostarczone przez w/w instytucje przyjmuje się codziennie w godzinach 8.00-16.00.

Rozmiar: 82.5 kB

Kierujący Oddziałem przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

 

Lubliniec, dn. 18.09. 2017 r.

 

 

 

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

 

        Na podstawie § 8 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz.729) informuję, iż Zakład Karny w Lublińcu, ul. Sobieskiego 6, 42-700 Lubliniec posiada zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.

 

 

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu

Zakładu Karnego w Herbach

ul. Sobieskiego 6

42-700 Lubliniec

NBP o/Katowice nr:
63  1010  1212  0015  7313  9120  2000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej