Zasady udzielania widzeń


Ilość widzeń i sposób ich udzielania osobom skazanym określa Kodeks Karny Wykonawczy, osobom tymczasowo aresztowanym określa organb dysponujący.


Zakupione artykuły są przekazywane osadzonym przez funkcjonariusza w oddziale mieszkalnym.


Informacje dla interesantów:

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:
Od poniedziałku do piątku: w godzinach 8:00-15:00


Informacje dotyczące skazanych ukaranych i tymczasowo aresztowanych w dni ustawowo wolne od pracy udziela osobiście wychowawca dyżurny lub dowódca zmiany.

Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:
· broni palnej i białej,
· amunicji,
· materiałów wybuchowych,
· narzędzi do cięcia metalu,
· środków służących do obezwładniania,
· środków odurzających,
· narkotyków,
· substancji psychotropowych,
· napoi alkoholowych,
· sprzętu łączności bezprzewodowej,
· urządzeń technicznych do rejestrowania i odtwarzania informacji.


Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego poddawane są czynnościom kontrolnym.

Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp na teren Zakładu Karnego.
W przypadkach usiłowania wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych powiadamiana jest najbliższa jednostka policji i prokuratura.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z § 107 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie  czynności administracyjnych związanych z wykonaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności ( Dz.U. z 2015 r. poz. 927)"

„6. Zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu”


Powyższy przepis dotyczy widzeń udzielanych osobom odwiedzającym, a także obrońcom, pełnomocnikom i innym osobom wykonującym na terenie tut. jednostki penitencjarnej czynności.

WIDZENIA


1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:
a) w pierwszą niedzielę miesiąca,
b) w drugi czwartek każdego miesiąca,
c) w trzecią sobotę miesiąca.


2. Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:
a) we wszystkie piątki,
b) we wszystkie czwartki za wyjątkiem drugiego czwartku każdego miesiąca,
c) w pierwszą i drugą sobotę miesiąca,
d) w drugą, trzecią i czwartą niedzielę każdego miesiąca.


3. Widzeń określonych w pkt. 1 i 2 nie udziela się:
a) w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),
b) w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),
c) w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),
d ) w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).


4. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach może wyznaczyć dodatkowe terminy widzeń, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy, o czym osadzeni i osoby odwiedzające będą informowane w odrębnym komunikacie.


5. W czasie widzeń zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zapis ten nie dotyczy osadzonych, którym widzenie jest udzielone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.


6. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są:
a) w przypadku korzystania z połączonych i dłuższych widzeń do godziny 1230
b) w przypadku widzeń innych niż wskazane w pkt. a do godziny 1330.

 

K O M U N I K A T:

Osoby odwiedzające, które chcą skorzystać z dodatkowego bądź dłuższego widzenia winny zgłosić się w dniu widzenia do godziny 12.00.

Podpisał :
Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
mjr mgr Mirosław Pawlak

 

 

K O M U N I K A T - zmiana widzeń - grudzień 2019:

Informujemy, że zostały wprowadzone następujące zmiany do harmonogramu widzeń:

-27 grudnia 2019 – widzenia dla tymczasowo aresztowanych

 

O G Ł O S Z E N I E

W OKRESIE OD 13-12-2019 r. DO 31-12-2019 r.

Z UWAGI NA OKRES ŚWIĄTECZNY I ZNACZNY WZROST LICZBY UDZIELANYCH WIDZEŃ Z OSADZONYMI WIDZENIA BĘDĄ UDZIELANE TYLKO W WYMIARZE :

1 GODZINY

Na widzeniu maksymalnie dwie dorosłe osoby

 

Kalendarz widzeń na 2019 rok:

widzenia_2019r.jpg

 

 

DRUKI DO POBRANIA:
- Oświadczenie - "SKYPE" - pobierz

 

  I.       PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

1.     Zgodnie z art.113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupioną za pośrednictwem operatora kantyny przez osobę najbliższą.

2. Nie będą realizowane paczki przeznaczone dla osadzonych względem których zastosowano karę dyscyplinarną pozbawienia paczek żywnościowych.

3.  Zamówienie paczki żywnościowej :


 link do sklepu internetowego : http://sklep.rakon.com.pl/herby/


 w sklepie w zakładce zakupy na widzeniu znajdują się cenniki oraz druki zakupów.

lub

za pośrednictwem operatora kantyny może zostać złożone osobiście w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, drogą pocztową na adres zakładu karnego lub drogą elektroniczną:    druk zamówienia pdf

Cenniki artykułów dostępnych w kantynie :

cennik wędliny

cennik artykuły spożywcze

cennik warzywa i owoce

cennik nabiał

wyroby tytoniowe

 


4. numer konta na który należy dokonywać wpłat na zamówione paczki:    

                                                                       
        PL 60 1750 1035 0000 0000 3670 3156

          Nr BIC (SWIFT) : INGBPLPW

 

5. Dane do przelewu:

 

      Kantyna Herby K 14


      PPO RAKON w Raciborzu
      ul. J. von Eichendorffa 14
      47-400 Racibórz

 

6. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać:
      - imię i nazwisko osadzonego,
      - imię ojca,
      - datę urodzenia,
      - jednostkę ZK/AŚ w której osadzony przebywa.

 

II.      PACZKI HIGIENICZNE I ODZIEŻOWE

1.     Zgodnie z art. 113a § 4  Kodeksu karnego wykonawczego osadzony może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

2.     Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

3.  Paczki odzieżowe – higieniczne mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, pocztę, firmę kurierską, gońca oraz inny upoważniony podmiot.

4. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania, a następnie w trakcie wydawania odbiorcy.

5. Nie przyjmuje się paczek:

a)    bez aktualnego potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki,

b)    zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki,

c)   higienicznych lub odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone    w  zezwoleniu Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach,

d)  zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości, np.  żel pod prysznic oraz mydło w płynie należy podawać w przezroczystych, plastikowych opakowaniach ponadto ich konsystencja winna być przejrzysta,

e)   dla osadzonego nie przebywającego w zakładzie karnym.


Paczki dla osadzonych, o których mowa w pkt. II, korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać dopisując dane osadzonego, na adres:


Zakład Karny w Herbach

ul. Krótka 28

42-284 Herby

np. Jan Nowak syn Adama


Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:


NBP O/KATOWICE 34 1010 1212 0015 7313 9120 0000

na przelewie należy wpisać nazwisko i imię oraz imię ojca

np. Jan Nowak syn Adama

 

 Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).
 

Zamawiając paczkę dla osadzonego należy mieć na uwadze treść artykułu 110 a § 1 kkw, w którym ustawodawca określił, że osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

OGŁOSZENIE

W ramach prowadzonych w Służbie Więziennej działań antykorupcyjnych została uruchomiona elektroniczna skrzynka pocztowa

antykorupcja@sw.gov.pl


Funkcjonariusze, pracownicy, a także inne osoby mogą zgłaszać wszelkie przypadki zachowań korupcyjnych lub zagrożeń korupcyjnych występujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej przesyłając stosowne informacje na przedmiotowy adres.

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:


Od poniedziałku do piątku: w godzinach 8:00-15:00

Konto depozytowe

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/KATOWICE

Bankowa 1

Katowice

34 1010 1212 0015 7313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej