Informujemy, że mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 31 stycznia 2022 r. od godz. 6:00, na terenie Zakładu Karnego w Herbach oraz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, po usyskaniu zgody Sądu Penitencjarnego w Częstochowie do dnia 27 lutego 2022 r. wstrzymuje się udzielanie widzenia dla osadzonych.  

Ograniczenia, o których mowa powyżej są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Zakład Karny w Herbach wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Lublińcu, podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

 

Druk oświadczenia widzenia przez SKYPE dla osoby bliskiej:  Oświadczenie SKYPE - pobierz

 

I.       PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

 

1.     Zgodnie z art.113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupioną za pośrednictwem operatora kantyny przez osobę najbliższą.

2. Nie będą realizowane paczki przeznaczone dla osadzonych względem których zastosowano karę dyscyplinarną pozbawienia paczek żywnościowych.

3.  Zamówienie paczki żywnościowej :


 link do sklepu internetowego dla Zakładu Karnego w Herbach :  http://sklep.rakon.com.pl/herby/


 w sklepie w zakładce zakupy na widzeniu znajdują się cenniki oraz druki zakupów

lub

za pośrednictwem operatora kantyny może zostać złożone osobiście w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, drogą pocztową na adres zakładu karnego lub drogą elektroniczną:    druk_zmówienia.pdf

Cenniki artykułów dostępnych w kantynie :

 

cennik artykuły spożywcze

cennik warzywa i owoce

cennik nabiał

cennik wędliny

cennik napoje
cennik artykuły tytoniowe
cennik artykuły chemiczne

 


4. numer konta na który należy dokonywać wpłat na zamówione paczki:     

                   
                   PL 60 1750 1035 0000 0000 3670 3156,

                              Nr BIC (SWIFT) : INGBPLPW


5. Dane do przelewu:

 

      PPO RAKON w Raciborzu
       ul. J. von Eichendorffa 14
       47-400 Racibórz

6. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać:
      - imię i nazwisko osadzonego / osadzonej,
      - imię ojca,
      - datę urodzenia,
      - jednostkę ZK/AŚ w której osadzony/ osadzona przebywa.

 

II.      PACZKI HIGIENICZNE I ODZIEŻOWE

 

1.     Zgodnie z art. 113a § 4  Kodeksu karnego wykonawczego osadzony może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

2.     Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

3.  Paczki odzieżowe – higieniczne mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, pocztę, firmę kurierską, gońca oraz inny upoważniony podmiot.

4. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania, a następnie w trakcie wydawania odbiorcy.

5. Nie przyjmuje się paczek:

a)    bez aktualnego potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki,

b)    zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki,

c)   higienicznych lub odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone    w  zezwoleniu Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach,

d)  zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości, np.  żel pod prysznic oraz mydło w płynie należy podawać w przezroczystych, plastikowych opakowaniach ponadto ich konsystencja winna być przejrzysta,

e)   dla osadzonego nie przebywającego w zakładzie karnym.


Paczki dla osadzonych, o których mowa w pkt. II, korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać dopisując dane osadzonego, na adres:

 

Zakład Karny w Herbach
ul. Krótka 28
42-284 Herby
np. Jan Nowak syn Adama


Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:


NBP O/KATOWICE 34 1010 1212 0015 7313 9120 0000

w tytule  przelewu należy wpisać nazwisko i imię oraz imię ojca

np. Jan Nowak syn Adama

 

 Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane
i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).

Zamawiając paczkę dla osadzonego należy mieć na uwadze treść artykułu 110 a § 1 kkw, w którym ustawodawca określił, że osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:


Od poniedziałku do piątku: w godzinach 8:00-15:00

Herby, dn. 10 listopada 2021 r.

DKw.2223.3.2021.MB

 

Informacja o Zbędnych i Zużytych Składnikach
Majątku Ruchomego

 

 

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa informujemy, że posiadamy zużyte oraz zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.
Wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach do dnia 18 listopada 2021 roku do godziny 1000

Dokładnych informacji w sprawie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego udzielają w godzinach 900 – 1300:

- plut. Mateusz Banduch                             - 034 3528 110

- sierż. sztab. Dawid Bremer                      - 034 3529 616

Wykaz zużytych i zbędnych składników mająku ruchomego znajduje się na stronie:  http://bip.swnet.sw.gov.pl/Strony/Og%C5%82oszenia.aspx?BiuletynID=43

UWAGA!:

  1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r . (Dz.U. z 2019 poz. 2004 z późn. zm.).
  2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2004 z późn. zm.).
  3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w
    § 38 ust. 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r . (Dz.U. z 2019 poz. 2004 z późn. zm.).

                                                                                                                                                                                                                ZATWIERDZIŁ

                                                                                                                                                                                          Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach

                                                                                                                                                                                                             ppor. Daniel Belica

 

Konto depozytowe

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/KATOWICE

Bankowa 1

Katowice

34 1010 1212 0015 7313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej