Dni, godziny, miejsce, zasady i porządek przeprowadzania widzeń w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze 

Widzenia odbywają się w godz. 7.50 – 15.00.

1. Rejestracja widzenia.

 • Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem telefonu:

  +48 86 276 49 20 w godzinach 9:00:13:00 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl w dni robocze od poniedziałku do czwartku najpóźniej na dwa dni przed planowanym widzeniem z wyjątkiem zgłoszeń na niedzielę, które należy zgłaszać najpóźniej w czwartek oraz osób Tymczasowo Aresztowanych, których widzenie rejestrowane są w czwartki i poniedziałki. W piątek, sobotę i niedzielę zgłoszenia nie będą przyjmowane,

 • Warunkiem telefonicznej i mailowej rejestracji widzenia danej osoby jest wpisanie jej przez osadzonego na listę osób bliskich posiadających prawo do udzielenia widzenia oraz posiadanie limitu widzeń na dany miesiąc.

 • Zgłoszenie osób odwiedzających na widzenie z Tymczasowo Aresztowanymi odbywa się w każdy czwartek i poniedziałek w wyżej wyznaczonych godzinach,

 • Widzenia rejestrowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń,

2. Porządek przeprowadzania widzeń.

 • Tymczasowo aresztowani (TA) i skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu zamkniętego rozmieszczeni w pawilonie mieszkalnym A we wtorki oraz w pierwszą niedzielę miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł) i trzecią niedzielę miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż),

 • Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu zamkniętego rozmieszczeni w pawilonie mieszkalnym B we środy oraz w pierwszą niedzielę miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł) i trzecią niedzielę miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż),

 • Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu zamkniętego rozmieszczeni w pawilonie mieszkalnym C w czwartki oraz w pierwszą niedzielę miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł) i trzecią niedzielę miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż),

 • Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu półotwartego i otwartego w piątki i drugą niedzielę miesiąca,

 • W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca – osadzeni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu zamkniętego, pracujący odpłatnie na terenie jednostki (za wyjątkiem zatrudnionych na stanowiskach wydających posiłki, porządkowych i transportowych),

 • Ustala się następujące tury widzeń:

  - I tura – godz: 7:50

  - II tura – godz: 9:20

  - III tura – godz: 10:50

  - IV tura – godz: 12:20

  - V tura – godz: 14:00

 • Widzenia dłuższe niż regulaminowe (60 min) będą udzielane w miarę możliwości podczas pierwszej, drugiej i trzeciej tury widzeń. Warunkiem połączenia widzeń w jedno dwugodzinne jest pisemna prośba osadzonego i uzyskanie zgody Dyrektora jednostki,

 • W okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia realizowane są tylko w wymiarze 60 min.

 • Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:

  - 1 stycznia – Nowy Rok

  - 6 stycznia – Święto Trzech Króli

  - 1 maja – Święto Państwowe

  - 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

  - pierwszy dzień Zielonych Świątek

  - Święto Bożego Ciała

  - 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  - 1 Listopada – Wszystkich Świętych

  - 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

3. Zasady realizacji widzeń.

 • Miejsce odbywania widzeń (numer stolika) wyznacza i zmienia funkcjonariusz.

 • Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie jedynie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek oraz ewentualne złożenia zamówienia na paczkę.

 • Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów przez osoby odwiedzające.

 • Osoby udające się na widzenie pozostawiają w depozycie zegarki.

 • Osadzeni mają prawo wynieść na widzenie jedynie talon. Przekazanie jakichkolwiek przedmiotów przez osadzonych dla osób bliskich odbywa się za pośrednictwem magazynu Działu Kwatermistrzowskiego po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora jednostki i kontroli w/w przedmiotów.

4. Widzenia z obrońcami.

 • Widzenia z obrońcami odbywa się w miarę możliwości w wyznaczonych pomieszczeniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15;00.

 • Osadzeni udający się na widzenia z obrońcami mogą posiadać wyłącznie dokumenty i notatki dotyczące akt sprawy. Po zakończonym widzeniu zabrania się zabierania do cel mieszkalnych jakichkolwiek innych przedmiotów.

 • Obrońcom zakazuje się wnoszenia na teren jednostki przedmiotów nie dotyczących akt sprawy w tym: artykułów spożywczych oraz wyrobów farmaceutycznych, środków pieniężnych.

 • Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów.

Rozmiar: 4.9 MB

 

Numer konta bankowego do wpłat za paczki realizowane w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze przez IGB Mazovia:

 

 BGK 66 1130 1017 0020 1458 9320 0047

Informacje dotyczące realizacji paczek, wypisek, wpłat na paczki dla osadzonych pod nr telefonu 22 328 61 41

 

Wyciąg z porządku wewnętrznego dotyczący paczek.

 

ROZDZIAŁ XV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113 a  4 Kodeksu

 

§ 15

 

1. Paczki odzieżowe dla osadzonych o wymiarach nie przekraczających 30 x 50 x 100 cm mogą być dostarczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki w godzinach 7.45 – 12.30 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca (paczki odzieżowe z talonem).

 

2.  Przy przyjęciu do zakładu karnego paczka odzieżowa podlega wstępnej kontroli, do której mogą być wykorzystane  odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne.

 

3. Paczki odzieżowe powinny spełniać następujące wymagania:

 1. paczka powinna być zapakowana w sposób umożliwiający nadanie jej przez pocztę lub firmę kurierską,
 2. wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości,
 3. przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu. Ponadto przesłane lekarstwa muszą być w oryginalnych opakowaniach, powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia,
 4. w paczce nie mogą znajdować się żadne przedmioty, na które osadzony nie otrzymał zezwolenia Dyrektora ZK, w tym: środki higieny osobistej, środki farmakologiczne, przyprawy, artykuły żywnościowe, napoje papierosy itp.
 5. paczka odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjęta.

 

4. Sprzęt elektroniczny RTV i AGD oraz inne przedmioty dostarczone skazanemu do jednostki muszą być zapakowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie.

 

5. Paczki nie spełniające wymagań określonych w ust. 3, paczki zawierające przedmioty niebezpieczne i niedozwolone podlegają zwrotowi na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

 

6. Paczki odzieżowe, na które osadzony posiada zgodę Dyrektora ZK, wydawane są przez magazyn nie później niż 7 dnia roboczego od momentu dostarczenia jej do jednostki, do godz. 17.30. Przed wydaniem paczki osadzonemu poddaje się ją kontroli w jego obecności. Opakowania po paczce nie wydaje się osadzonemu.

 

7. Sprzęt elektroniczny RTV i AGD dostarczony w paczce, o której mowa w pkt 6, wydawany jest po sprawdzeniu i oplombowaniu przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika w najbliższym dniu magazynowym wyznaczonym dla danego oddziału mieszkalnego, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora ZK na posiadanie jego w celi mieszkalnej.

Paczki można dostarczać od poniedziałku do piątku i w niedziele, w które odbywają się widzenia.

 

ROZDZIAŁ XVI

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

§ 16

 

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 

2. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

 

3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

 

4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu) lub przekazu pocztowego).

 

5.  Paczki żywnościowe wydawane są w dniu przekazania ich przez kantynę do godziny 17.50. Przed wydaniem paczki osadzonemu poddaje się ją kontroli w jego obecności. 

Tekst audio

Informacje niezbędne do realizacji paczki.

Cenniki:

Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze pracuje w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00 

Tekst audio

Oferta zatrudnienia osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze:

1.W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

 • organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)
 • organy administracji publicznej
 • organizacje pożytku publicznego
 • instytucje charytatywne

W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem ZK a kontrahentem. Na podstawie tej umowy skazani kierowani są do zatrudnienia.

Praca wykonywana jest bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę (skierowanie do zatrudnienia), nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem czasu pracy i przepisów BHP.

Dokumentację osobową prowadzi administracja zakładu karnego.
Do obowiązków pracodawcy należy:
- dowóz osadzonych do i z miejsca pracy,
- badania lekarskie i przeszkolenie BHP,
- odzież ochronna,
- ubezpieczenie (grupowe, bezimienne) NW

2.W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • spółdzielnie
 • spółki:

osobowe:

- spółka cywilna

- spółka jawna

- spółka komandytowa

- spółka komandytowo – akcyjna

- spółka partnerska

kapitałowe:

- spółka akcyjna

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • przedsiębiorstwa państwowe

W myśl art. 121§2 Kkw skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą.
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych kierowanych do zatrudnienia, zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem ZK
a kontrahentem.

Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osadzonym.

Istnieje możliwość ubiegania się o dotację lub pożyczkę po spełnieniu określonych warunków.

Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy, zatrudnieni skazani podlegają tylko przepisom dotyczącym czasu pracy i BHP; pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia skazanych z punktu widzenia pracodawcy,

Pracodawca opłaca składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe obowiązujące w danym zakładzie pracy) nie odprowadza się składki zdrowotnej,
a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim, kod ubezpieczenia 080000.
Pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.

Nie ma potrzeby zawierania indywidualnych umów ze skazanymi, dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.
 

Jesteśmy świadomi obaw, przed którymi stoicie Państwo podejmując współpracę w procesie zatrudniania skazanych, ale nasze doświadczenia wskazuje, że zazwyczaj są to obawy nieuzasadnione.
 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

 

 

Kontakt:

Zakład Karny

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

tel.: 0-86 215 35 84 wew 527 

Tekst audio


 

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Wzór przelewu i przekazu w zakładce

NBP Oddział Białystok

47 1010 1049 0025 9613 9120 0000

Tekst audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej