Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia widzenia będą udzielane 26 grudnia zgodnie z porządkiem wewnętrznym dla osadzonych zakładu typu zamkniętego i tymczasowo aresztowanych. Z uwagi na ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni punkt sprzedaży-„kantyna” będzie nieczynny.

 1. Widzenia odbywają się w godz. 8.15 – 15.00 według następującego porządku:

1)

Tymczasowo aresztowani (TA) i skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu zamkniętego:

 

wtorki, środy, pierwsza niedziela miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł) i trzecia niedziela miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż).

2) skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu półotwartego i otwartego:

 

 czwartki, piątki, druga niedziela miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł) i czwarta niedziela miesiąca (których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż).

3)

W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca- osadzeni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu zamkniętego pracujący odpłatnie na terenie jednostki (za wyjatkiem zatrudnionych na stanowiskach wydających posiłki,porządkowych i transportowych).

4) W drugą i czwartą niedzielę miesiąca- osadzeni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego pracujący odpłatnie na terenie jednostki ( za wyjątkiem zatrudnionych na stanowiskach wydających posiłki, porządkowych i transportowych), a także zatrudnieni poza terenem jednostki
 1. Widzenia rejestrowane są w godz. 7.45 –12.30.

 2. Widzenia dla skazanych pracujących na pierwszą zmianę nie odbywają się w czasie ich pracy. Dla skazanych pracujących na drugą zmianę widzenia realizowane będą do godz. 13.00.

 3. Widzenia nie odbywają się w każdą sobotę i poniedziałek, a nadto w następujące dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i handlu:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

- 1 maja - Święto Państwowe,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 1. Jeżeli w danym roku kalendarzowym Święta Bożego Narodzenia wypadną w dni, w które nie przeprowadza się widzeń tj. poniedziałek lub sobota. Widzenia będę realizowane według odrębnego planu podanego do wiadomości osadzonych poprzez sieć radiowęzła.

 1. Widzenia udzielane są w sali widzeń. Za zgodą Dyrektora ZK widzenia dla skazanych i ukaranych mogą odbyć się w innym wyznaczonym miejscu.

 1. Podczas widzenia osoby odwiedzające zajmują wyznaczone miejsce po jednej stronie stolika, a osadzeni po drugiej. Zabrania się prowadzenia rozmów między osadzonymi i opuszczania miejsc wskazanych przez dozorującego, pod rygorem przerwania lub zakończenia przed czasem widzenia.

 1. Osoby odwiedzające i osadzeni w trakcie widzenia winni stosować się do poleceń osób nadzorujących. W razie naruszenia przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor ZK, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

  Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze informuje, że widzeń na terenie jednostki w pierwszej kolejności udziela się:

    - Kobietom w zaawansowanej ciąży,

    - Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

    - Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach),

    - Osobom powyżej 75 roku życia.

  Zasady utrzymywania kontaktów skazanych z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) za pośrednictwem komunikatora SKYPE.

  1. Za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze zezwala się na korzystanie z łączności z rodziną i osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE.

  2. Skazany aby uzyskać zgodę na wideorozmowę, powinien wskazać na druku stanowiącym załącznik do Instrukcji nr 4/2014 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze:

  Osobę, z którą chce przeprowadzić wideorozmowę wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa,

  planowaną datę realizacji rozmowy zgodną z ustępem 4 niniejszej instrukcji,

  własne konto użytkownika SKYPE,

  oświadczenie o wyrażeniu zgody przez osobę wskazaną przez skazanego na odbycie

  wideorozmowy,

  dane kontaktowe użytkownika SKYPE, z którym skazany chce nawiązać połączenie.

  3. Wypełniony druk należy złożyć wychowawcy lub oddziałowemu najpóźniej na 7 dni przed planowym skorzystaniem z komunikatora SKYPE.

  4. Wideorozmowy odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu sali widzeń, od wtorku do piątku w dni widzeń dla poszczególnych kategorii skazanych, w godzinach 10:00 – 15:00 z przerwą obiadową przewidzianą porządkiem wewnętrznym:

  - czwartki i piątki – skazani odbywający karę w zakładzie typu półotwartego i otwartego,

  - wtorki i środy – skazani odbywający karę w zakładzie typu zamkniętego.

  5. Rozmowa trwa do 15 minut.

  6. W pierwszej kolejności powyższa możliwość kontaktu udostępniona będzie skazanym:

  będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,

  cudzoziemcom,

  których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znaczącej odległości od Zakładu Karnego w Czerwonym Borze,

  których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

  7. Skazany ubiegający się o zgodę na wideorozmowę wskazuje w prośbie osobę z którą chce utrzymywać kontakt za pomocą Skype określając jej stopień pokrewieństwa, a także przedkłada oświadczenie tej osoby wraz z nr użytkownika Skype. Wypełniony druk oświadczenia skazany może otrzymać pocztą jak też osoba bliska może wypełnić podczas widzenia. Druk taki wypełniany jest jednorazowo..

  8. O kolejności rozmów decyduje funkcjonariusz nadzorujący widzenia.

  9. W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt za pośrednictwem komunikatora SKYPE, ustalonych zasad jego przebiegu (np. przekazywanie treści godzących w porządek publiczny lub zagrażających bezpieczeństwu jednostki, posługiwanie się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępczą), kontakt może być przerwany, a skazanemu może być cofnięta zgoda na tego typu kontakty.

 

Druk SKYPE

 

REALIZACJĄ PACZEK ZAJMUJE SIĘ MIGB "Mazovia" Czerwony Bór tel. 86 215 35 95
 

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA WPŁATY NA PACZKĘ!

Instrukcja zamawiania paczek dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

Obowiązuje od 01 lipca 2015 roku.

 1. Bezpośrednio podczas widzeń

 1. Wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie

 2. Wpłata gotówki w kantynie.

 1. Drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe

 1. Przesłanie pocztą na adres:
  Zakład Karny w Czerwonym Borze - Kantyna;
  Czerwony Bór 2 18-400 Łomża, ;

  bądź dostarczenie osobiście do Zakładu Karnego wypełnionego druku zamówienia

 1. Przelanie środków pieniężnych na konto 66 1130 1017 0020 1458 9320 0047

wzór polecenia przelewu na paczkę

 1. Przez osadzonego ze środków będących do jego dyspozycji

 1. Wypełnienie i złożenie druku zamówienia do Zakładu Karnego

 2. Dyspozycja osadzonego o przelaniu środków pieniężnych na konto

 1. 66 1130 1017 0020 1458 9320 0047

Druki zamówień i cennik dostępne są w: kantynie, biurze przepustek, poczekalni , sali widzeń, na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

Paczki realizowane są po złożeniu zamówienia, potwierdzeniu uprawnień i opłaceniu.

Czas realizacji paczki niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.

 

OGŁOSZENIE

Nowelizacja art. 113 a § 3 KKW z dniem 1 lipca 2015r. ustanawia, że skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

W konsekwencji tych zmian od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności, w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

WYCIĄG Z PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO ZAKŁADU KARNEGO W CZERWONYM BORZE

ROZDZIAŁ XV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113 a 4 Kodeksu

§ 15

1. Paczki higieniczno - odzieżowe dla osadzonych o wymiarach nie przekraczających 30 x 50 x 100 cm mogą być dostarczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki w godzinach 8.15 – 13.00 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca (paczki odzieżowo – higieniczne z talonem).

2. Przy przyjęciu do Zakładu paczka higieniczno - odzieżowa podlega wstępnej kontroli, do której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne.

3. Paczki higieniczno - odzieżowe powinny spełniać następujące wymagania:

paczka powinna być zapakowana w sposób umożliwiający nadanie jej przez pocztę lub firmę kurierską,

wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości,

przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu. Ponadto przesłane lekarstwa muszą być w oryginalnych opakowaniach, powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia,

w paczce nie mogą znajdować się żadne przedmioty, na które osadzony nie otrzymał zezwolenia Dyrektora ZK, w tym: środki farmakologiczne, przyprawy, artykuły żywnościowe, napoje papierosy itp.

paczka higieniczno-odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjęta.

4. Sprzęt RTV, elektroniczny i inne przedmioty (dostarczone skazanemu do jednostki muszą być zapakowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie), na które osadzony posiada zgodę Dyrektora zk są wydawane przez magazyn według kolejności przyjęcia, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania zgody wydanej przez Dyrektora lub dostarczenia do jednostki.

5. Paczki nie spełniające wymagań określonych w ust. 10, paczki zawierające przedmioty niebezpieczne i niedozwolone podlegają zwrotowi na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

ROZDZIAŁ XVI

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

§ 16

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu) lub przekazu pocztowego).

5. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu przekazania ich przez kantynę do godziny 17.50. Paczki higieniczno-odzieżowe wydawane są w ciągu 7 dni roboczych do godziny 17.30. Przed wydaniem paczki osadzonemu poddaje się ją kontroli w jego obecności. Opakowania po paczce nie wydaje się osadzonym.

 

Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze informuje, iż zgodnie z porządkiem wewnętrznym osadzonych obowiązują limity posiadanej żywności i napojów w cali mieszkalnej: do 6kg żywności i 9 litrów napojów. Prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych ograniczeń przy sporządzaniu paczek.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA PACZEK

CENNIKI ARTYKUŁÓW:

Artykuły spożywcze

Warzywa i owoce

Artykuły chemiczne

Artykuły papiernicze i elektryczne

Artykuły tytoniowe

Leki

 

Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze pracuje w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

Oferta zatrudnienia osadzonych

odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)

organy administracji publicznej

organizacje pożytku publicznego

instytucje charytatywne

W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem ZK a kontrahentem. Na podstawie tej umowy skazani kierowani są do zatrudnienia.

Praca wykonywana jest bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę (skierowanie do zatrudnienia), nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem czasu pracy
i przepisów BHP.

Dokumentację osobową prowadzi administracja zakładu karnego.
Do obowiązków pracodawcy należy:
- dowóz osadzonych do i z miejsca pracy,
- badania lekarskie i przeszkolenie BHP,
- odzież ochronna,
- ubezpieczenie (grupowe, bezimienne) NW

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Spółdzielnie

Spółki:

osobowe:

Spółka cywilna

Spółka jawna

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo – akcyjna

Spółka partnerska

kapitałowe:

Spółka akcyjna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorstwa państwowe

W myśl art. 121§2 Kkw skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą.
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych kierowanych do zatrudnienia, zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem ZK
a kontrahentem.

Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt

w wysokości 20% wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osadzonym.

Istnieje możliwość ubiegania się o dotację lub pożyczkę po spełnieniu określonych warunków.

Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy, zatrudnieni skazani podlegają tylko przepisom dotyczącym czasu pracy,
i BHP; pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia skazanych z punktu widzenia pracodawcy,

Pracodawca opłaca składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe obowiązujące w danym zakładzie pracy) nie odprowadza się składki zdrowotnej,
a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim, kod ubezpieczenia 080000.
Pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego
w pracy, wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.

Nie ma potrzeby zawierania indywidualnych umów ze skazanymi, dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.


 

Jesteśmy świadomi obaw, przed którymi stoicie Państwo podejmując współpracę w procesie zatrudniania skazanych, ale nasze doświadczenia wskazuje, że zazwyczaj są to obawy nieuzasadnione.


 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

 

 

 

Kontakt:

Zakład Karny

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

tel.: 0-86 215 35 84 wew 527


 

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Wzór przelewu i przekazu w zakładce

NBP Oddział Białystok

47 1010 1049 0025 9613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej