• Odbywają się w soboty i niedziele poza każdym drugim wekendem miesiąca oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w sali widzeń, w godz. 8:00-16:00
 • zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 14.00,
 • widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu w dni powszednie oraz w dni, w których udzielane         są widzenia w godz. 9.00 – 14.30,
 • w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zdecydować o udziale w widzeniu większej liczby osób pełnoletnich odwiedzających skazanego,
 • liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu,
 • osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich,
 • skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi do lat 15 mogą korzystać z jednego dodatkowego widzenia w miesiącu z dzieckiem/ćmi trwającego 60 minut - w/w dzieci winny być wpisane do karty widzeń na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzających sprawowanie stałej pieczy (skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego sprawowanie stałej pieczy nad dzieckiem), a widzenie może odbywać się tylko pod opieka osoby pełnoletniej,
 • w ciągu dnia udziela się widzenia w wymiarze 60 minut, w pierwszej kolejności w danym miesiącu mimo posiadania innego rodzaju widzeń należy wykorzystać widzenie regulaminowe – nie dotyczy to dodatkowego widzenia z dziećmi,
 • skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego, wykorzystać je jednorazowo,
 • nagrodę w postaci dłuższego widzenia realizuje się jednorazowo w całym wymiarze,
 • skazani na widzeniu ubrani są w odzież więzienną,
 • w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego-artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej,
 • w czasie widzenia umożliwia się odwiedzającym złożenie zamówienia na zrealizowanie paczki żywnościowej w ramach limitu wynikającego z kodeksu karnego wykonawczego, z uwzględnieniem zasad ich realizacji. Szczegółowe zasady realizacji paczki żywnościowej są podane do wiadomości skazanych oraz ich rodzin      w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń i w sali widzeń,
 • osadzony udający się na widzenie bez osoby dozorującej w osobnym pomieszczeniu, może zabrać ze sobą: prześcieradło, koce, poduszkę, ręczniki, mydło, czajnik, kubki, herbatę, kawę;
 • czas trwania widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej – do 120 minut,
 • widzenia udzielane między osadzonymi tutejszego zakładu, a będącymi najbliższą rodziną, realizowane są w dni powszednie, w godzinach pracy administracji w sali widzeń.
 • za zgodą Dyrektora, po spełnieniu przesłanek oraz na zasadach ustalonych w regulaminie korzystania przez osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Czarnem       z komunikatora internetowego Skype, skazani mogą korzystać z kontaktu z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) za pomocą skypa.
 • widzenia tymczasowo aresztowanych odbywają się z uwzględnieniem zasad określonych w Kodeksie karnym wykonawczym.
 • kobiety w ciązy, osoby niepełnosprawne oraz osoby dorosłe, którym towarzyszą dzieci do lat 3  będą obsługiwane w pierwszej kolejności

  KOMUNIKAT W SPAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  ( Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o wstęp do jednostki w celu realizacji widzenia z osadzonym)

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z 04 .05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

  1. Administratorem Pan/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego z siedzibą w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1;

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iod_czarne@sw.gov.pl, tel. 59 83 30 801 wew. 824;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1 lit. c i e RODO , w związku z realizacją uprawnienia wynikającego z art. 105 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.652);

  4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w celu pierwotnym, to jest realizacji widzenia, Pani/Pana dane będą przetwarzane w przypadku popełnienia przez Panią/Pana lub usiłowania popełnienia czynu zabronionego na terenie jednostki penitencjarnej.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji - aktualnie obowiązującym Załącznikiem nr 2 zarządzenia nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r.- Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  - dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

  - sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

  - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez Administratora zadań wynikających z przepisów prawa;

  7. Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

  ponieważ podstawą prawna przetwarzania pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ;

  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK
1. Paczki żywnościowe oraz higieniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki żywnościowej mogą wchodzić także wyroby tytoniowe.
2. Zamówienie na paczkę żywnościową i higieniczną mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg, a także ilość i wymiary ww. artykułów nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego. Ponadto ilość i wymiary środków higieny które skazany może posiadać w celi mieszkalnej nie mogą przekraczać kubatury szafki na środki higieny lub odpowiadającej im objętości.
3. Zamówienia, osoby najbliższe mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową,
4. Formularz zamówienia oraz wykazy produktów żywnościowych i higienicznych są dostępne w Zakładzie Karnym:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w sali widzeń,
c) w oknie dyżurki funkcjonariusza bramowego
d) informacje znajdują sie na stronie internetowej poniżej z zamówieniem na paczkę
5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
6. Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów oraz wagi pakowanych odrębnie środków higieny.
7. Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.
8. Realizacja i wydanie paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłaty środków finansowych na konto kantyny pod warunkiem uprzedniego złożenia poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.
9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej i/lub higienicznej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia,
10. Zasady dotyczące przyjmowania i wydawania paczek są umieszczone:
a) w sali widzeń, na tablicy ogłoszeń dla osób odwiedzających,
b) na stronie internetowej poniżej  z zamówieniem na paczkę wraz ze wzorem dokumentów: formularzem zamówienia i wykazami dopuszczonych do sprzedaży produktów,
c) podane do wiadomości osadzonych przebywających w jednostce (na tablicy ogłoszeń, w oddziałach, przez radiowęzeł itp.),

 WAŻNE!

OD 01.01.2019R ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia/IGB MAZOVIA
ul.Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP:5222967596

ZK CZARNE
BGK
39 1130 1017 0020 1458 9320 0048

OZ Szczecinek
BGK
91 1130 1017 0020 1458 9320 0082

OZ Złotów
BGK
71 1130 1017 0020 1458 9320 0054

Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].

W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy.
Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Koszalinie bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

 

 

Poniedziałek 7:00-17:00

Wtorek         7:00-15:00

Środa           7:00-15:00

Czwartek      7:00-15:00

Piątek          7:00-15:00

 

KOMUNIKAT

Informuję rodziny i osoby odwiedzające osadzonych, że począwszy od lutego 2020 roku, widzenia nie będą realizowane w drugi weekend każdego miesiąca. Tym samym widzenia w dniach 8 i 9 lutego 2020r. nie odbędą się.

NBP o. Gdańsk

78 1010 1140 0033 8813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej