Komunikat dla osób odwiedzających.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2)

od dnia 27 listopada 2021r. zmianie ulegają zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Cieszynie.

 

Zasady ogólne.

1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie trwa 60 minut, którego udziela się osadzonym raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego.

3. Widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt.

4. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

5. Utrzymuje się nadal możliwość realizacji kontaktu z osobami bliskimi poprzez komunikator Skype, zgodnie z ustalonym przez dyrektora zakładu karnego porządkiem wewnętrznym.

6. Podtrzymuje się system mailowego lub telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich, co najmniej 2 dni robocze przed planowanym widzeniem. Zgłoszenia dotyczące ustalenie dnia i godziny widzenia można dokonać telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 pod numerem: 33 851-32-52 lub mailowo na adres: do_cieszyn@sw.gov.pl

Zasady udzielania widzeń:

Sposób organizacji widzeń:

a) Widzenia odbywają się w sali widzeń, również przy wykorzystaniu miejsc uniemożliwiających bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

b) Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia z inną osobą. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor jednostki penitencjarnej.

c) W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

d) W trakcie widzenia zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych w celu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki).

e) Przed udzieleniem widzenia, osoba wchodząca na widzenie przekazuje informacje funkcjonariuszowi bramowemu dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID – 19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy, następnie funkcjonariusz dokonuje obligatoryjnie pomiaru temperatury osoby wchodzącej oraz wykonuje pozostałe niezbędne czynności (złożenie depozytu, dezynfekcja, inne). W przypadku pomiaru temperatury wskazującego powyżej 38°C osoba nie zostanie wpuszczona na teren jednostki.

f) Spóźnienie się osób odwiedzający na widzenie może skutkować odmową wejścia na widzenie lub jego skróceniem.

g) Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

h) Osoby wchodzące na widzenie zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udzielania widzeń, w tym, reżimem sanitarnym koniecznym do realizacji widzenia. Informacje te dostępne są na stronie internetowej zakładu w zakładce „widzenia dla osadzonych”, a także w pomieszczeniu poczekalni i przed wejście do jednostki. Dodatkowo, osoby te, zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych udostępnionych przed wejściem na teren jednostki oraz na sali widzeń.

i) Dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo odmówić udzielenia widzenia osobom odwiedzającym w przypadku nie spełnienia wymogów formalnych określonych w zakładzie karnym.

j) W sali widzeń wyznacza stanowiska do przeprowadzania widzeń, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego tj.:

 • obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.
 • niestosowanie się do obowiązku zakazu kontaktu fizycznego skutkować będzie zakończeniem widzenia.

k. Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostającym w kwarantannie lub izolacji.

Reżim sanitarny:

1. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych w celu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych oraz zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego w trakcie oczekiwania na widzenie (min. 2 m).

3. W związku z udzieleniem widzeń osadzeni mają możliwość dokonania wcześniej zakupu maseczek w kantynie lub otrzymania ich za pośrednictwem paczki higienicznej.

4. Osadzonym, którzy nie posiadają maseczek, widzenie nie zostanie udzielone.

5. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych. W przypadku pomiaru temperatury wskazującego powyżej 38°C widzenie nie zostanie udzielone.

6. Osoby odwiedzające przed udzieleniem widzenia udzielają informacji:

 • czy jest objęta kwarantanną lub izolacją,
 • dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID – 19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

7.Osoby odwiedzające, przed przystąpieniem do widzenia, zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych.

8.Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

9.Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie rzeczy na widzenie (np. upominków).

10. Każde stanowisko do przeprowadzenia widzenia przedzielone jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy.

11. Po każdej turze widzeń wszystkie stanowiska oraz toalety są dezynfekowane.

12. Wprowadza się przerwy pomiędzy widzeniami w celu dezynfekcji pomieszczenia.

Harmonogram udzielania widzeń:

Tymczasowo aresztowani: w środy w godzinach: 12:00 - 16:00 oraz w niedziele w godzinach: 14:00 - 16:00.

Skazani: w poniedziałki i wtorki w godzinach: 8:00 - 16:00; w środy w godzinach: 8:00 - 12:00; w niedziele w godzinach: 8:00 - 13:00.

 

Na teren jednostki nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja służbowa, dowód tożsamości cudzoziemca, dokumenty paszportowe, prawo jazdy), a także osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Zabrania się wnoszenia na teren jednostki: alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, albo innych niedozwolonych i niebezpiecznych przedmiotów.

Informujemy, że  czasie trwania widzenia z osobami bliskimi na terenie Zakładu Karnego zezwala się na spożywanie poczęstunku i napojów oprócz kawy i herbaty, zakupionych w kantynie przez odwiedzających.

Informujemy również, że istnieje możliwość dokonywania przez osoby odwiedzające zakupów artykułów żywnościowych i artykułów higienicznych, w ramach paczek dla osadzonych, podczas trwania widzenia.

ZASADY ZAMAWIANIA PACZEK Z ŻYWNOŚCIĄ W ZAKŁADZIE KARNYM W CIESZYNIE

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny działającej przy jednostce.

2. Zamówienie na paczkę może złożyć sam osadzony, jeśli posiada środki do dyspozycji, lub osoba najbliższa - w takim wypadku zamówienie należy doręczyć lub przesłać bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu punkt sprzedaży.

3. Lista produktów spożywczych (wraz z ich ceną, wagą oraz numerem pozycji katalogowej), które można umieścić w zamówieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń przed wejściem do zakładu karnego, w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej jednostki (na dole strony).

4. Zamówienia (wzór druku zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej, pojedyncze egzemplarze można też pobrać u funkcjonariusza bramowego oraz wychowawców) można składać:

- u bramowego,

- drogą pocztową (Zakład Karny w Cieszynie, ul. Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem „zamówienie na paczkę”).

5. Wraz z zamówieniem dokonanym przez osobę najbliższą, należy dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty równowartości zamawianych towarów na konto o numerze 69175010350000000036703091.

6. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji:

- wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik SW sprawdzi uprawnienia osadzonego do możliwości otrzymania paczki żywnościowej,

- pracownik punktu sprzedaży sprawdzi zgodność wpłaconej kwoty z wartością zamówienia.

7. W przypadku gdy:

- zamówienie nie jest należycie wypełnione tj. nie wypełniono lub błędnie wypełniono poszczególne rubryki przy nazwie zamawianego towaru,

- wpłacona kwota nie pokrywa w całości wartości paczki,

- w chwili doręczenia zamówienia osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki z żywnością,

zamówienie nie będzie realizowane, a wpłacona kwota zostanie zwrócona zamawiającemu, po potrąceniu kosztów zwrotu.

8. Sporządzoną paczkę adresat powinien otrzymać w terminie do 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

Cennik produktów dostępnych w kantynie od 01.01.2022 r.

Druk zamówienia na paczkę żywnościową

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:45,

a w pozostałe dni robocze tygodnia między godzinami 9:00 - 15:00.

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu.

1. W kontaktach z Zakładem Karnym w Cieszynie osoby, o których mowa wyżej, zwane dalej: „uprawnionymi”, mogą:

1) korzystać z pomocy wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, w celu ułatwienia porozumiewania się z przedstawicielami zakładu lub udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy w zakładzie;

2) wykorzystywać środki wspierające komunikowanie się z zakładem, poprzez:

a. korzystanie z poczty elektronicznej: zk_cieszyn@sw.gov.pl,

b. przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: www.sw.gov.pl,

c. przesyłanie faksów na nr: 33 8511755,

d. przesyłanie korespondencji listowej na adres: Zakład Karny w Cieszynie, ul. B. Chrobrego 2, 443-400 Cieszyn,

e. złożenie pisma bezpośrednio w siedzibie zakładu.

3) korzystać z pomocy tłumacza:

a. polskiego języka migowego,

b. systemu językowo-migowego,

c. sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

2. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza w załatwieniu sprawy, przy wykorzystaniu środków, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2, co najmniej na 3 dni robocze przed oczekiwanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

3. Administracja Zakładu Karnego w Cieszynie zawiadomi uprawnionego o uzgodnionym terminie zapewnienia obsługi, w przypadku zaś braku możliwości realizacji świadczenia wyznaczony zostanie możliwy termin skorzystania z pomocy tłumacza.

Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie ogłasza nabór na zlecenie wykonywania usług psychologicznych na rzecz działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Cieszynie

 

Wymiar zlecenia:

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany czas trwania umowy:

Do 31.12.2021 r., w wymiarze 40 godzin tygodniowo (z możliwością ewentualnego przedłużenia).

Termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia: 03.05.2021 r.

Przedmiot zlecenia:

Wykonywanie na rzecz działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Cieszynie, w ramach umowy zlecenia, następujących usług psychologicznych wobec osób pozbawionych wolności:

 • opiniowanie psychologiczne,

 • podejmowanie interwencji kryzysowej,

 • prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i profilaktyki suicydalnej,

 • podejmowanie oddziaływań psychokorekcyjnych wobec osadzonych obejmowanych badaniami oraz wykazujących szczególne trudności w przystosowaniu się do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów,

 • udzielanie pomocy wychowawcom działu penitencjarnego poprzez podejmowanie oddziaływań wychowawczych wobec osadzonych, u których uznali potrzebę wsparcia psychologicznego.

Wynagrodzenie: 25,00 zł / godz. brutto

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

 • obywatelstwo polskie,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały do wglądu),

 • oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 1),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),

 • podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

Informacja o metodach naboru:

Ze względu na wprowadzony stan epidemii oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zk_cieszyn@sw.gov.pl lub za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres:

Zakład Karny w Cieszynie

ul. Chrobrego 2

43-400 Cieszyn

do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 z dopiskiem „Nabór psycholog”.

W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do jednostki.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33 851 32 67 w godz. 8:00-15:00.

Osoby przystępujące do naboru zostaną poinformowane o jego wyniku pisemnie.

Osoby, które przedłożą dokumenty bez dołączonych podpisanych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, nie zostaną poddane procedurze kwalifikacyjnej, a ich dokumenty zostaną odesłane na adres nadawcy.

Ponadto informuję, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn, email: zk_cieszyn@sw.gov.pl, tel. 33 851 32 20. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podpisał:

                     DYREKTOR

                     Zakładu Karnego w Cieszynie

                     (-) ppłk Krzysztof Sojka

 

Nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Cieszynie

B. Chrobrego 2

43-400 Cieszyn

Nr rachunku: 93 1010 1212 0032 3213 9120 0000

Tytuł przelewu/wpłaty:

dla: wpisujemy imię i nazwisko osadzonego, s. (imię ojca osadzonego)

Dla przelewów z zagranicy:

IBAN: NBPLPLPWPL

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej