KOMUNIKAT

W związku z remontem schodów wejściowych do budynku administracji Zakładu Karnego w Cieszynie, informujemy, iż od dnia 26.08.2019 r. (poniedziałek) wejście do jednostki odbywać się będzie przez bramę wjazdową.

 

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w salach widzeń, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Tymczasowo aresztowani - środa w godzinach 8:00 - 16:00 / niedziela w godzinach 14:00 - 16:00

Skazani - poniedziałek, wtorek w godzinach 8:00 - 16:00 / niedziela w godzinach 8:00 - 13:00

2. Dla tymczasowo aresztowanych sposób udzielania widzenia określa organ lub organy dysponujące w zarządzeniu o zgodzie na widzenie. Tymczasowo aresztowanym, wobec których wykonywana jest kara pozbawienia wolności w innej sprawie, udziela się widzeń w ilości wynikającej z podgrupy klasyfikacyjnej (pod warunkiem posiadania zarządzenia o zgodzie na widzenie organu dysponującego).

3. W pierwszej kolejności udziela się widzeń kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Chęć skorzystania z tego typu ulgi należy zgłosić funkcjonariuszowi przy rejestracji widzenia.

4. Jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy przypada w dniu innym niż niedziela, w dniu tym realizowane są widzenia dla skazanych w godzinach 8:00 - 13:00, a dla tymczasowo aresztowanych w godzinach 14:00 - 16:00.

5. Realizacja nagród, w postaci zezwolenia na widzenie bez osoby dozorującej oraz zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorujacej, odbywa się w środy w godz. 08:00 - 14:00 i niedzielę w godz. 08:00 - 16:00.

6. Odwiedzający nie mogą wnosić na teren zakładu karnego jakichkolwiek artykułów żywnościowych. W trakcie widzenia udzielonego w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą istnieje możliwość spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie jednostki.

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny znajdującej się na terenie zakładu karnego.

Zamówienie na paczkę może złożyć osadzony, który posiada do dyspozycji środki finansowe lub osoba najbliższa, w tym także po zakończeniu widzenia. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty (numer konta poniżej) należy doręczyć lub przesłać bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu punkt sprzedaży, lub przekazać funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki (bramowy).

Lista produktów (w tym ich cena, waga lub pojemność) dostepnych w kantynie znajduje się w kantynie, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, na stronie internetowej jednostki (w plikach do pobrania).

Druki zamówień dostępne są w kantynie, w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, w poczekalni dla osób odwiedzających, na stronie internetowej jednostki (w plikach do pobrania).

Zamówienia można złożyć bezpośrednio w kantynie, drogą pocztową (na adres: PPO RAKON ul. Józefa Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz), pocztą elektroniczną (sekretariat@rakon.com.pl), u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki wraz z dowodem wpłaty na konto bankowe kantyny tj.:  69 1750 1035 0000 0000 3670 3091

Pliki do pobrania:

Cennik produktów dostępnych w kantynie od 01.11.2019 r.

Zamówienie na paczkę żywnościową

KOMUNIKAT

W związku z remontem schodów wejściowych do budynku administracji Zakładu Karnego w Cieszynie, informujemy, iż od dnia 26.08.2019 r. (poniedziałek) wejście do jednostki odbywać się będzie przez bramę wjazdową.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:45,

a w pozostałe dni robocze tygodnia między godzinami 9:00 - 15:00.

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu.

1. W kontaktach z Zakładem Karnym w Cieszynie osoby, o których mowa wyżej, zwane dalej: „uprawnionymi”, mogą:

1) korzystać z pomocy wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, w celu ułatwienia porozumiewania się z przedstawicielami zakładu lub udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy w zakładzie;

2) wykorzystywać środki wspierające komunikowanie się z zakładem, poprzez:

a. korzystanie z poczty elektronicznej: zk_cieszyn@sw.gov.pl,

b. przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: www.sw.gov.pl,

c. przesyłanie faksów na nr: 33 8511755,

d. przesyłanie korespondencji listowej na adres: Zakład Karny w Cieszynie, ul. B. Chrobrego 2, 443-400 Cieszyn,

e. złożenie pisma bezpośrednio w siedzibie zakładu.

3) korzystać z pomocy tłumacza:

a. polskiego języka migowego,

b. systemu językowo-migowego,

c. sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

2. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza w załatwieniu sprawy, przy wykorzystaniu środków, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2, co najmniej na 3 dni robocze przed oczekiwanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

3. Administracja Zakładu Karnego w Cieszynie zawiadomi uprawnionego o uzgodnionym terminie zapewnienia obsługi, w przypadku zaś braku możliwości realizacji świadczenia wyznaczony zostanie możliwy termin skorzystania z pomocy tłumacza.

Nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Cieszynie

B. Chrobrego 2

43-400 Cieszyn

Nr rachunku: 93 1010 1212 0032 3213 9120 0000

Tytuł przelewu/wpłaty:

dla: wpisujemy imię i nazwisko osadzonego, s. (imię ojca osadzonego)

Dla przelewów z zagranicy:

IBAN: NBPLPLPWPL

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej