1. Widzenia na terenie zakładu karnego dla skazanych odbywają się na niżej wymienionych zasadach:

  Skazani pracujący korzystają z widzeń w niedzielę w godz. 8.30 – 15.30, pozostali skazani korzystają z widzeń w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30 – 15.30. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 8.15 – 13.00.                                                                                     

 2.    Widzenia odbywają się w niżej wymienione dni świąteczne: II Dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy,3 Maja, 11 listopada. W inne dni świąteczne jeżeli wypadają w niedzielę lub poniedziałek, widzenia się nie odbywają.

 3. Osoba odwiedzająca skazanego przy wejściu do Zakładu okazuje funkcjonariuszowi rejestrującemu dokument stwierdzający jej tożsamość wyposażony w zdjęcie:
  • dowód osobisty;

  • legitymacja służbowa;

  • dowodu tożsamości cudzoziemca;

  • dokument paszportowy;

  • prawo jazdy;

  • legitymacja szkolna w przypadku osoby nie pełnoletniej w wieku szkolnym;

  • oświadczenie opiekuna dziecka w wieku przedszkolnym;

 4. Osoba odwiedzająca przed wejściem do sali widzeń pozostawia w przeznaczonym do tego schowku w poczekalni: torby, paczki z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych.
 5. Skazany i ukarany może odbywać widzenie z nie więcej niż dwoma osobami dorosłymi. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.
 6. W czasie udzielania widzeń zezwala się na spożywanie artykułów nabytych przez osoby odwiedzające na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które zostały zakupione i nie spożyte w trakcie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej..
 7. Artykuły, które skazani zabierają ze sobą po widzeniu podlegają kontroli.
 8. Osoby odwiedzające i skazani w trakcie widzenie winni stosować się do poleceń osób nadzorujących w razie naruszenie przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.
 9. Widzenie odbywa się przy stoliku.
 10. Czas trwania widzenie dla skazanych wynosi 60 minut.
 11.  W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE SĄ WIDZENIA OSBOM ODWIEDZAJĄCYM SKAZANYCH:

-KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY;

-OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3;

-NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU(PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH);

- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA;

 

Zasady utrzymywania kontaktów skazanych z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) za pośrednictwem komunikatora SKYPE.

 

1. Za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego zezwala się na korzystanie z łączności z rodziną i osobami bliskimi za pośrednictwem programu SKYPE.

2. Wideo rozmowy odbywają się w sali komputerowej na oddziale III, od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 12 : 30 oraz 14 : 00 – 16 : 30.

Skazani z oddziału III korzystają z wideo rozmów w poniedziałki i wtorki ,

Skazani z oddziału II korzystają z wideo rozmów w środy i czwartki,

Skazani z oddziału I korzystają z wideo rozmów w piątki.

W soboty umożliwia się wideo rozmowy skazany zatrudnionym.

3. Rozmowa trwa do 60 min.

4. Pierwszeństwo rozmów uzyskują skazani sprawujący pieczę nad dziećmi w myśl art.87a kkw, osoby których rodziny zamieszkałe są w znacznej odległości od zakładu karnego, osoby nie odwiedzane na terenie jednostki penitencjarnej.

5. Skazany ubiegający się o zgodę na wideo rozmowę wskazuje w prośbie, osobę i stopień pokrewieństwa osoby z którą chce przeprowadzić rozmowę, przewidywaną datę tej rozmowy i nr. użytkownika Skype.

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego Dz. U. 2015 poz. 396, z dniem 01.07.2015 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące środków gromadzonych przez osadzonych zgodnie z art. 126 k.k.w. oraz dotyczące otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych.

Najważniejsze zmiany:

 • Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową zakupioną za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 • Dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 • Środki finansowe każdego z osadzonych zgromadzone na tzw. akumulacji składane będą na oprocentowanych rachunkach sum depozytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Środki pieniężne gromadzone na rachunkach sum depozytowych są wypłacane osadzonym w gotówce w kwocie nominalnej powiększonej o należne odsetki w dniu zwolnienia z jednostki.

 • Zgromadzone środki pieniężne na akumulacji na wniosek skazanego przekazuje się na spłatę grzywny, która została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu.

W związku z powyższymi zmianami, od 01.07.2015r. nie będą realizowane wnioski o przekazanie tzw. „akumulacji" na wybrany wskazany rachunek bankowy. Od 01.07.2015 r. nie będą również przyjmowane do Zakładu Karnego w Białymstoku paczki żywnościowe.

Zasady przyjmowania paczek - stan na dzień 01.07.2015 r.

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Paczki nadsyłane z zewnątrz podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4 Kkw.

3. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

4. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

5. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 § 1 Kkw;

6. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 5, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

8. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

a) w punkcie sprzedaży,
b) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,
d) w sali widzeń,
e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

9. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;

10. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

11. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

12. Maksymalne wymiary opakowania paczek z odzieżą nie mogą przekraczać 50cm x50cmx 30 cm

13. Paczki higieniczno – odzieżowe mogą być dostarczanie codziennie w godzinach 8:00-14:00

14. Wewnątrz Paczki higieniczno - odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.

15. Paczka higieniczno - odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjmowana do jednostki.

16. Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:

a) Bezpośrednio podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz wpłatę gotówki w kantynie.

b) drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – przesłanie pocztą na adres:

Zakład Karny w Białymstoku -Kantyna
ul.
Hetmańska 89, 15-727 Białystok

bądź dostarczenie osobiście do Zakładu Karnego w Białymstoku wypełnionego druku zamówienia oraz przelanie środków pieniężnych na konto

44 1130 1017 0020 1458 9320 0055

c) przez osadzonego ze środków będących w jego dyspozycji, poprzez wypełnienie i złożenie oddziałowemu druku zamówienia wraz z prośbą o przelanie środków pieniężnych na konto kantyny 

17. Osadzony który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów, który zobowiązany jest przesłać nadawcy paczki.

18. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium Zakładu Karnego w Białymstoku.

19. Przed przyjęciem paczki do Zakładu Karnego podlega ona kontroli.

12. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

13. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu.

16. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku lub osoby go zastępującej. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych.

 

Lista art. spożywczych dostępnych w ZK Białystok

Lista warzywa i owoce dostępne w ZK Białystok

Lista tytoń w ZK Białystok

Lista chemia w ZK Białystok

 

Zamówienie na paczkę- plik do pobrania w formacie PDF

Data wpływu …………………………………… Dnia……………………………….

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy

ZAKŁAD KARNY W BIAŁYMSTOKU

Numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 44 1130 1017 0020 1458 9320 0055

UWAGA! NOWY NUMER KONTA

 

Dane sporządzającego zamówienie (osoba najbliższa dla skazanego):

Imię

Nazwisko

Imię ojca

Stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

Adres zamieszkania:

 

Dane odbiorcy paczki (skazany):

Imię

Nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

 

 

 

 

 

Lista produktów:

L.p.

Nazwa produktu

Ilość

Cena brutto

Wartość

Waga

1.

Opakowanie

1

1,00zł.

1,00zł.

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

Data i podpis Zamawiającego

 

……………………………………………

 

Potwierdzenie odbioru paczki

Otrzymałem paczkę zgodna z zamówieniem

……………………………………………………………………

(data i podpis skazanego)

 


 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

 1. Skazany tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym”, ma prawo otrzymać paczkę żywnościową, zwana dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny wykonawczy (Dz. U Nr 90. poz. 557 z późn. zm.) i przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
  i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

 2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

 • bezpośrednio do punktu sprzedaży,

 • droga pocztową.

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 2. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie droga pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Oświadczenie zamawiającego

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki proszę zwrócić:

 • Przekazem pocztowym na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Dokładny adres, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

 

 • Przelewem na konto bankowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Numer konta bankowego)

 

…………….………………………………………….

(Podpis zamawiającego)

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373652, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-29-67-596, REGON 142732693, (dalej: Administrator).

 2. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku pytań dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ibgmazovia.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji składanego zamówienia na paczkę – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 113a kodeksu karnego wykonawczego w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. realizacji płatności dokonywanych przez osobę składającą zamówienie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 3. zwrotu należności w przypadku niemożności realizacji zamówienia – art. 6 ust 1 lit. b) RODO,

 4. realizacji prawa przysługującemu skazanemu zgodnie z art. 113 a kkw – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 5. rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 6. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: prawne, audytowe, kurierskie lub pocztowe, udostępniające kanały płatności w ramach dokonywanych płatności, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane przetwarzane w celach reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.

 3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora odpowiednio dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 4. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 5. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

 6. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.


 

Adnotacje pracownika SW

 1. Skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

 2. Skazany nie posiada uprawnienia do otrzymania paczki z powodu ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Osoba składająca zamówienie odnotowana jest w systemie Noe.NET jako osoba najbliższa.

…………………………………….

(Data i podpis)

 


 

Adnotacje przedstawiciela punktu sprzedaży

 1. Paczkę przygotowano wydano skazanemu/ celem dostarczenia skazanemu dnia ………………………………….

 2. Zwrot środków pieniężnych zamawiającemu nastąpił dnia …………………………………

 
 

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8-15

Wtorek:  8-15

Środa: 8-15

Czwartek:  8-15

Piątek:  8-15

Zakład Karny w Białymstoku oferuje możliwość zatrudnienia przez podmioty zewnętrzne osadzonych, którzy mogą podjąć pracę odpłatną i nieodpłatną w ramach skierowania do pracy.
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Istnieje możliwość wykonywania pracy przez skazanych w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy, jak również na terenie Zakładu Karnego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci zatrudniający skazanych podkreślają ich duże zaangażowanie w wykonywana pracę.


1. Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz:
- jednostek samorządu terytorialnego,
- organów administracji publicznej,
- organizacji pożytku publicznego,
- prac wykonywanych na cele charytatywne.


Korzyści:
Praca wykonywana bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego.


Pracodawca zapewnia:
- dojazd do i z miejsca pracy,
- szkolenie BHP
- badania lekarskie


2. Zatrudnienie odpłatne:
- przedsiębiorcy zewnętrzni


Korzyści:
Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, składka ZUS ( obowiązuje: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie odprowadza się składki zdrowotnej ), pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy - z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,


Pracodawca zapewnia:
- dojazd do i z miejsca pracy,
- szkolenie BHP
- badania lekarskie


W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa.


Zgodnie z art. 121§ 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazanego można zatrudnić na podstawie skierowania do pracy, a „wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę…” (art.123§2).
Z dniem 01 czerwca 2017r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 w sprawie Funduszu aktywizacji zawodowej ,w myśl którego z tytułu kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności wnioskując otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom
Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:


Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r., Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997r., Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
W przypadku zainteresowania nasza ofertą, proszę o kontakt z tutejszą jednostką.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 66 28 572, 85 66 28 556 lub pocztę e-mail: kamil.kulka@sw.gov.pl, anna.kurzyna@sw.gov.pl, dariusz.organek@sw.gov.pl, zk_bialystok@sw.gov.pl - zatrudnienie w godz. 7:30-15:30.

 

st. szer. Kamil Glanowski

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku

email: kamil.glanowski@sw.gov.pl

tel. kom 503 991 337

tel. 85 662 85 78

fax 85 664 34 01

ZAKŁAD KARNY W BIAŁYMSTOKU

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 89

email: zk_bialystok@sw.gov.pl

 

 

ZAKŁAD KARNY W BIAŁYMSTOKU - wypiska

Numer konta bankowego punktu sprzedaży: NBP 15 1010 1049 0005 4713 9120 0000

 

 

Rozmiar: 27.8 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej