Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla osadzonych umieszczonych w Oddziale Zewnętrznym przy ulicy Hrubieszowskiej 40, udzielane są w każdy czwartek i niedzielę oraz w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia w godzinach 8:00 – 16:00. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zgłoszenia, w dniu widzenia, zamiaru jego odbycia, najpóźniej do godz. 14:00. Natomiast osadzonym pracującym w dniu, w którym zamierzają skorzystać z posiadanych uprawnień do przysługującego im widzenia bez osoby dozorującej, widzenia takiego udziela się wyłącznie poza czasem jego zatrudnienia. Czas przewidziany na udzielenie widzenia przedłuża się wówczas do godziny 18:00. W tym przypadku osoby odwiedzające zobowiązane są do zgłoszenia zamiaru jego odbycia, najpóźniej do godziny 16:00 w dniu, w którym widzenie może zostać udzielone.

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności skazanym odwiedzanym przez dorosłych, którym towarzyszą dzieci do lat 3.

Informacja o nowych zasadach realizacji prawa osadzonych do otrzymywania paczek, obowiązujących od 1 lipca 2015 r.

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015r., nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzającej ustawę o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015,. poz. 396), wprowadza się nowe zasady realizacji prawa osadzonych do otrzymania paczek.

W tym obszarze do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:

art. 110 § 3 – wprowadzający zasadę, że osadzony będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

art. 113a § 3 – wprowadzający nowe zasady realizacji przez osadzonego prawa do otrzymywania paczek.

Nowelizacja art. 113a § 3 Kkw ustanawia, że skazany będzie mógł otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

W konsekwencji tych zmian od 1 lipca 2015r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osadzonym w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

Uprawnienie osadzonych do otrzymania paczki realizowanej przez osoby najbliższe winno przebiegać w następujący sposób:

1. W Zakładzie Karnym przy ul. Okrzei 14:

- bezpośrednio podczas widzeń z osobą najbliższą.

Osoba odwiedzająca wypełnia druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów i gotówką opłaca należność za paczkę bezpośrednio w kantynie. Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu przez administrację zakładu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Po potwierdzeniu uprawnień paczka jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych.

- drogą pocztową przez osoby najbliższe.

Wypełniony druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Zakładzie Karnym w Zamościu przez osobę, wpisaną do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa. Osoba składająca zamówienie opłaca wartość paczki dokonując wpłaty na konto: - dla osadzonego przebywającego w Zakładzie Karnym w Zamościu przy ul. Okrzei 14 na numer konta:

KANTYNA ZK ZAMOŚĆ

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia / IGB MAZOVIA

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Nr konta: BGK 38 1130 1017 0020 1458 9320 0066

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do Zakładu Karnego) udziela właściciel kantyny MIGB „Mazovia” Zakład w Czerwonym Borze tel. 86 215 35 98, 86 214 11 47 oraz 22 328 61 37, 22 328 61 34

Istnieje możliwość wysyłania na maila kantyny formularzy na paczkę: kantyna-zk.zamosc@igbmazovia.pl

2. W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego przy ul. Hrubieszowskiej 40 - drogą pocztową albo osobiście przez osoby najbliższe.

Wypełniony druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Zakładzie Karnym w Zamościu lub przynoszony do zakładu karnego przez osobę, wpisaną do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa. Osoba składająca zamówienie opłaca wartość paczki dokonując wpłaty na konto: - dla osadzonego przebywającego w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 40 na numer konta: 

KANTYNA OZ ZAMOŚĆ

 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia / IGB MAZOVIA

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Nr konta: BGK 11 1130 1017 0020 1458 9320 0067

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do Zakładu Karnego) udziela właściciel kantyny MIGB „Mazovia” Zakład w Czerwonym Borze tel. 86 215 35 98, 86 214 11 47 oraz 22 328 61 37, 22 328 61 34

Istnieje możliwość wysyłania na maila kantyny formularzy na paczkę: kantyna-oz.zamosc@igbmazovia.pl

(zgodnie z wzorem wypełnionego polecenia przelewu na paczkę). Po potwierdzeniu uprawnień i wpływie środków pieniężnych paczka jest realizowana niezwłocznie, maksymalnie do pięciu dni roboczych.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu (np. osadzony otrzymał już w danym miesiącu paczkę żywnościową, zamówienie zostało złożone niewłaściwe) przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.

Zamówienie paczki dla osadzonego następuje na podstawie poniższych druków:

Wzór zamówienia na paczkę: wzór zamówienia na paczkę oz zamość.pdf

Wypełnionego polecenia przelewu na paczkę dla osadzonego przebywającego w Zakładzie Karnym w Zamościu.

Wypełnionego polecenia przelewu na paczkę dla osadzonego przebywającego w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu.

Cennik artykułów: Cennik artykułów w kantynie OZ ZK Zamość

Powyżej przedstawione sposoby realizacji paczki dla osadzonego i wzory druków udostępnione są dodatkowo:

- w kantynie;

- na tablicy ogłoszeń przy wejściu do jednostki;

- w poczekalni dla osób odwiedzających;

- w sali widzeń.

 

Paczki dla osadzonych z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego uzytku oraz środkami higieny, odpowiednio oznakowane, przyjmowane są na bramie głównej Zakładu Karnego przy ul. Okrzei 14 każdego dnia tygodnia, w godzinach 8:00 - 14:30, natomiast dla osadzonych w Oddziale Zewnętrznym przy ul. Hrubieszowskiej 40, mogą być przekazywane bezpośrednio przez osoby zainteresowane w godzinach 9:00 - 15:00. Paczki przesyłane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca lub inne podmioty uprawnione, przyjmowane są wyłącznie w Zakładzie Karnym przy ul. Okrzei 14, skąd niezwłocznie przekazywane są odbiorcom do Oddziału Zewnętrznego. Paczka w zależności od jej zawartości powinna być właściwie oznaczona np. ,,Odzież"; ,,Higiena". Zawartość paczki z odzieżą lub artykułami higienicznymi musi być zgodna z wydanym zezwoleniem, które winno być przyniesione wraz z paczką lub naklejone na paczce. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, a za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego, paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

Nie przyjmuje się paczki:

bez spisu zawartości,

paczki higienicznej, odzieżowej zawierającej artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

zawierającej artykuły, których sprawdzanie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Przez korespondencję należy rozumieć wysyłaną przez osadzonego lub otrzymywaną przesyłkę pocztową zawierającą list, pismo, pocztówkę lub kartę pocztową.

 

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

DYREKTOR JEDNOSTKI PRZYJMUJE INTERESANTÓW W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 - 16:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie:

poniedziałek - w godzinach od 8.00 do 16.30,

wtorek - w godzinach od 8.00 do 15.30,

środa - w godzinach od 8.00 do 15.30.

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

NBP O/O Lublin

Okrzei 14

Zamość

22 1010 1339 0095 3713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej