ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ Z OSADZONYMI

W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM ZAKŁADU KARNEGO W ZAMOŚCIU

 

1. Widzenia dla skazanych odbywają się w każdy czwartek i niedzielę oraz w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w godzinach 8:30 – 15:30, w przeznaczonej do tego sali widzeń, za wyjątkiem widzeń bez osoby dozorującej, które udzielane są w przeznaczonym do tego pomieszczeniu w każdy dzień tygodnia, z zastrzeżeniem ust. 4. Zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w widzeniu, poza widzeniami bez osoby dozorującej, przyjmowane są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.;

2. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej odbywają się w przeznaczonym do tego pomieszczeniu w każdy dzień tygodnia, za wyjątkiem czwartków, niedziel oraz pierwszego dnia Wielkiej Nocy i pierwszego dnia Bożego Narodzenia, w godzinach 8:30 – 15:30, z zastrzeżeniem ust. 4

3. W przypadku braku możliwości zrealizowania, z uzasadnionych przyczyn, widzeń w dniach, o których mowa w ust. 1, widzenia te odbywają się w dniu wyznaczonym przez dyrektora.

4. Skazanym pracującym w dniu, w którym zamierzają skorzystać z widzenia bez osoby dozorującej lub widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, widzenia takiego udziela się wyłącznie poza czasem pracy. Czas przewidziany na udzielenie widzenia przedłuża się wówczas do godziny 18:00.

5. Zgłoszenia na widzenia bez osoby dozorującej przyjmowane są w godzinach 08:00 – 13:00 w dniu widzenia, a w przypadku gdy widzenie dotyczy skazanego, o którym mowa w ust. 4, najpóźniej do godziny 15:00

6. Widzenia bez osoby dozorującej realizowane są według kolejności zgłoszeń, chyba, że szczególnie ważne względy wskazują na konieczność udzielania widzenia poza tą kolejnością. O kolejności udzielenia widzenia decyduje wówczas dyrektor lub dowódca zmiany.

7. Skazany w czasie widzenia zobowiązany jest zachować się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń z poszanowaniem praw innych osób. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wyznaczonego przez funkcjonariusza, porozumiewania się z osobami postronnymi, poza osobami odwiedzającymi skazanego oraz przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów od osób odwiedzających.

8. Widzenie trwa 60 minut.

9. Łączenie widzeń wymaga każdorazowo uzyskania zgody dyrektora.

10. Skazany, który chce zrealizować posiadaną zgodę na złączenie widzeń winien jest zgłosić to przed rozpoczęciem widzenia funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenie.

11. Dyrektor, a w razie jego nieobecności dowódca zmiany, może ograniczyć liczbę widzeń łączonych.

12. Skazany sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu, o ile zamierza korzystać z dodatkowego widzenia z tym dzieckiem.

 

Porządek udzielania widzeń:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 84 6388479, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zamosc_oz@sw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 13:00.

  • Widzenia udzielane są w czwartki i niedziele, w godzinach 8:30 – 15:30.
  • osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w widzeniu otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub powodu nie przyjęcia zgłoszenia oraz informację dotyczącą trybu dalszego postępowania.
  • przy zgłoszeniu na widzenie niezbędne jest podanie nw. informacji:
    - dzień planowanego widzenia (godzina udzielenia widzenia zostanie ustalona w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych jednostki)
    - imię i nazwisko, imię ojca osadzonego, PESEL lub data urodzenia osadzonego,
    - imię i nazwisko osoby odwiedzającej.

 

SPOSÓB ZAMAWIANIA I OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

 

1. Zamówienia na paczki żywnościowe, w skład których wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, składa się pisemnie na druku zamówienia dostępnym na stronie internetowej zakładu a także w oddziale mieszkalnym.

2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej.

3. Osadzony chcący zrealizować paczkę żywnościową ze środków będących w jego dyspozycji składa zamówienie na druku, o którym mowa w ust. 1 oraz dyspozycję przelania środków finansowych na konto podmiotu obsługującego punkt sprzedaży.

Zamówienie na paczkę żywnościową może złożyć również osoba bliska dla skazanego drogą pocztową, elektroniczną albo w dniu, w którym realizuje widzenie z osadzonym, bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby bliskie dostępne są:

 

1) w punkcie sprzedaży;

2) na tablicy ogłoszeń przy wejściu do jednostki;

3) w poczekalni dla osób odwiedzających;

4) w sali widzeń;

5) na stronie internetowej zakładu karnego.

5. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez punkt sprzedaży, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

6. Paczki żywnościowe dostarcza się nie później niż w piątym dniu roboczym po złożeniu zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

7. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeśli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

8. W przypadku braku możliwości zrealizowania paczki z przyczyn niezależnych od administracji pobrane środki pieniężne są przekazywane przez punkt sprzedaży niezwłocznie osobie, która je wpłaciła, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. Środki te pomniejsza się o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

9. W momencie składania zamówienia na paczkę żywnościową osoba składająca zamówienie winna uwzględnić fakt, iż łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w zakładzie w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych winna spełniać wymagania, o których mowa w § 28 ust.

7.W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość żywności będącej w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej naruszają obowiązujący porządek, realizacja uprawnień osadzonego, o których mowa w art. 113a § 1 kkw oraz 113a § 3 kkw każdorazowo odbywa się z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 110 a § 1 kkw.

 DNI, GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA  PACZEK, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 113 A § 4 KODEKSU

 

1. Paczki dla osadzonych, poza paczkami żywnościowymi, odpowiednio oznakowane, przyjmowane są na bramie głównej, każdego dnia tygodnia, w godzinach 8:00 - 14:30. Mogą być one przekazywane bezpośrednio przez osoby zainteresowane lub za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej itp.

2. Na otrzymanie paczki wymagana jest zgoda dyrektora. Zawartość takiej paczki musi być zgodna z wydanym zezwoleniem, które winno być dołączone do paczki. Paczkę dostarczoną do zakładu,  w zależności od jej zawartości, oznacza się: „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „SPRZĘT ELEKTRONICZNY”, a jej wymiary nie mogą przekraczać 50cm x 30cm x 50cm.

3. Niedozwolone jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach metalowych oraz artykułów zawierających alkohol lub inne środki odurzające.

4. Substancje płynne powinny znajdować się w przeźroczystych opakowaniach. Zabrania się przesyłania  w paczkach opakowań pod ciśnieniem.

5. Przed przyjęciem do jednostki paczka zostaje sprawdzona za pomocą urządzeń elektronicznych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości paczki z treścią udzielonego zezwolenia, braku oznaczenia paczki w sposób określony w ust. 2, ujawnienia w niej przedmiotów niedozwolonych  w zakładzie lub uszkodzenia paczki nie zostaje ona przyjęta do zakładu.

6. W przypadku stwierdzenia, iż paczka nie spełnia warunków, stanowiących podstawę do jej przyjęcia, funkcjonariusz odnotowuje przyczynę jej nieprzyjęcia w książce doręczeń paczek i przekazuje tę wiadomość oddziałowemu celem poinformowania osadzonego o fakcie nieprzyjęcia adresowanej  do niego paczki.

7. Otwarcia i kontroli zawartości paczki dokonuje, przed jej wydaniem, funkcjonariusz w obecności osadzonego.

8. Po dokonaniu kontroli, o której mowa w ust. 7, osadzony potwierdza podpisem otrzymanie paczki, a funkcjonariusz wydaje jej zawartość o ile stanowią ją środki higieniczne, artykuły piśmiennicze lub bielizna. Pozostałe artykuły i przedmioty zawarte w paczce przekazywane są osadzonemu wyłącznie za pośrednictwem magazynu.

9. W przypadku ujawnienia przedmiotów, na które osadzony nie posiada zgody na ich otrzymanie  paczki będą zwracane do nadawcy na koszt osadzonego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu. Przyczynę zwrotu odnotowuje się w książce doręczeń paczek.

10. W momencie ubiegania się o zgodę na otrzymanie paczki, o której mowa w ust. 2 osadzony winien uwzględniać fakt, iż łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w jego posiadaniu w trakcie pobytu w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych, powinny spełniać wymagania, o których mowa w § 28 ust. 7 pkt 1 i 2.

 

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1,00 zł  do 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących będzie wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej: e-paczka.org. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres: paczki@pgsw.pl lub numer telefonu 22/328-61-41.

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 100,00zł  packa zostanie zrealizowana na kwotę: 80,00 zł.

 Poniżej znajdują się odnośniki z danymi; potrzebnymi do zamówienia paczki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży dla osadzonych na terenie Zakładu Karnego  w Zamościu.

LISTA PRODUKTÓW CENNIK  2024

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ  ZK ZAMOŚĆ - PLIK PDF

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ OZ ZK ZAMOŚĆ - PLIK PDF

 

EMAIL: kantyna.zk.zamosc@pgsw.pl

 

Sklep dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu obsługuje:
Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
z siedzibą w Warszawie; ul. Kocjana 3  01-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373652, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-29-67-596, REGON 142732693,

 

DEPOZYT OSADZONYCH

 

Wpłat na konto depozytowe dla osadzonego można dokonywać przelewem lub za pomocą przekazu pocztowego w treści wpisując:

Odbiorca: Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość

Zleceniodawca/Wpłacający: [imię i nazwisko, adres]

Tytułem: wpłata dla [imię i nazwisko osadzonego] s.[imię ojca osadzonego]

ZK Zamość DEPOZYT nr konta na wypiskę

NBP O/Okr. Lublin  22 1010 1339 0095 3713 9120 0000

ZK Zamość (ul. Okrzei 14) - PACZKA – nr konta na  e-paczkę

38 1130 1017 0020 1458 9320 0066

Oddział Zewnętrzny - ZK Zamość (ul. Hrubieszowska 40) - PACZKA – nr konta na  e-paczkę

11 1130 1017 0020 1458 9320 0067

DYREKTOR JEDNOSTKI PRZYJMUJE INTERESANTÓW W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 - 16:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie:

poniedziałek - w godzinach od 8.00 do 16.30,

wtorek - w godzinach od 8.00 do 15.30,

środa - w godzinach od 8.00 do 15.30.

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

NBP O/O Lublin

Okrzei 14

Zamość

22 1010 1339 0095 3713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej