Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

§ 1.Od dnia 8 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, na okres 21 dni, ogranicza się:

1) udzielanie osadzonym widzeń z zastrzeżeniem § 2;

§ 2. Wprowadza się zasady udzielania widzeń:

1) W widzeniu uczestniczyć będą mogły maksymalnie dwie osoby tj. jednia osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2) Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny, udzielone raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego.

3) Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4) Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

5)W trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

6) Podczas widzenia kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone.

7) W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artytkułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

8) Osoby udające się na widzenie zobowiązane są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

9) Przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających
i osadzonych.

10) Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenia odbywa się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej.

11) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zakładu Karnego przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego może zezwolić na udzielanie widzeń w inny sposób.

 

§ 3. Od dnia 8 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r., na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej uprawnienia osadzonych, o których mowa w art 113 a § 3 kodeks karny wykonawczy w zakresie czynności formalno-technicznych poprzedzające zamówienie paczki osadzonych realizowane będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Ponadto, w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej będzie możliwość realizacji paczki osadzonym w czasie trwania widzenia, a także po jego zakończeniu.

§4. Ograniczenia, o których mowa w § 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

§ 5. Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Porządek udzielania widzeń:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 83 375 19 60, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_biala_podlaska_oz@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8:00-13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w niedziele i czwartki w godzinach 8:00-16:00.

 •  

 

 

 1. Paczki żywnościowe (zawierające artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe) realizowane są jedynie za pośrednictwem „Punktu sprzedaży”.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone na piśmie przez osadzonego lub osobę dla niego najbliższą wpisaną na listę osób.
 3. Do zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonego przez osadzonego, stosowane są zapisy określone w § 22 niniejszego porządku wewnętrznego.
 4. Zamówienie na paczkę od osadzonych przyjmują oddziałowi w zakładzie w trakcie wydawania kolacji, a w oddziale zewnętrznym w trakcie wydawania śniadania.
 5. Zamówienie realizowane przez osoby najbliższe dla osadzonego odbywa się w następujący sposób:
  1. podstawę realizacji zamówienia na paczkę stanowi wypełniony formularz zamówienia zwany dalej „zamówieniem”, które należy przekazać wraz z dowodem wpłaty do „Punktu sprzedaży” zlokalizowanego w zakładzie osobiście lub drogą pocztową na adres;

   Punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej
   ul. Prosta 33
   21-500 Biała Podlaska 
    
  2. formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do sprzedaży jest dostępna w jednostce penitencjarnej:
   1. w punkcie sprzedaży,
   2. w pomieszczeniu bramowego bramy nr 1,
   3. w sali widzeń,
   4. na stronie internetowej jednostki penitencjarnej www.sw.gov.pl ZK Biała Podlaska w zakładce „Widzenia i przyjmowanie paczek”;
     
  3. zamówienia złożone osobiście będą przyjmowane w dni robocze w zakładzie w godz. 9.00-14.30 oraz w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30-15.30, w oddziale zewnętrznym w czwartki i niedziele w godz. 8.00-14.00;
  4. w przypadku realizacji zamówienia osobiście istnieje możliwość opłaty za paczkę żywnościową bezpośrednio w punkcie sprzedaży;
  5. środki pieniężne wpłacone na realizację paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazane zostaną niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 6. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez „Punkt sprzedaży” jedynie osadzonemu posiadającemu uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej z uwzględnieniem możliwości ich przechowywania określone w § 16 ust. 2-5 porządku wewnętrznego.
 7. Paczka żywnościowa będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

 

 1. Paczki adresowane do osadzonych, w zależności od ich zawartości, powinny mieć oznaczenie:
  1. paczka zawierająca odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku - „ODZIEŻ”;
  2. paczka zawierająca środki higieny - „HIGIENA”;
  3. paczka zawierająca leki - „LEKI”;
  4. paczka zawierająca sprzęt radiowo-telewizyjny – „RTV”.
 2. Paczki dla osadzonych wymienione w ust. 1 przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty i niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 16.00 pod adresem ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska.
 3. oddziale zewnętrznym dodatkowo przyjmowane są paczki dostarczone osobiście przez osobę odwiedzającą podczas widzeń.
 4. Na otrzymanie paczki wymagana jest zgoda dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – również pozytywna opinia lekarza.
 5. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30X40X60 cm; wewnątrz paczki powinien zostać umieszczony spis zawartości.
 6. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane.
 7. Paczka oznaczona „HIGIENA” wydawana jest w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia lub dnia następnego.
 8. Paczka oznaczona „LEKI” wydawana jest w pomieszczeniu służby zdrowia zgodnie z zaleceniem lekarza.
 9. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu w poniedziałki i piątki: w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30.
 10. Sprzęt RTV wydawany jest z magazynu depozytowego w każdą środę za wyjątkiem dni świątecznych (w tym przypadku sprzęt zostanie wydany pierwszego dnia roboczego): w zakładzie w godzinach 8.00 – 16.00, a w oddziale zewnętrznym w godzinach 8.00-17.30, po uprzedniej kontroli ww. sprzętu.

 

Wpłaty na e paczki dla osadzonych OZ Zabłocie 

22 1600 1462 1079 5233 0000 0005

 w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego

Rozmiar: 803.6 kB
Rozmiar: 471.1 kB
Rozmiar: 235.3 kB

Zakład Karny w Białej Podlaskiej NBP O/O Lublin

Prosta 33

21-500 Biała Podlaska

97 1010 1339 0015 0213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej