Widzenia w Oddziale Zewnętrznym Wałowice

odbywają się w dniach:

  • w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 9:00 do 14:00.

  • ze względów wyznaniowych, w inne dni świąteczne po uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika Odziału Zewnętrznego w godzinach od 9:00 do 14:00

  1. Widzenia z podmiotami, o których mowa w art. 8§3 kkw (obrońca, pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym) realizowane są codziennie, w godzinach pracy administracji. Nie podlegają one ograniczeniom czasowym.
  2. Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności:
  • kobietom w ciąży,
  • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,
  • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
  • osobom powyżej 75 roku życia.

 

Oddział Zewnętrzny w Wałowicach

 

 

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH
OD OSÓB NAJBLIŻSZYCH

 


Art. 113. § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

1. Zamówienia na paczki żywnościowe od osób najbliższych osadzonych, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu (adres Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach, 66-620 Gubin Wałowice 74 z dopiskiem KANTYNA). W tym przypadku do zamówienia należy dołączyć dowód wpłaty. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być realizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.
2. W przypadku gdy osoba odwiedzająca ma zamiar zrealizować paczkę żywnościową w kantynie zobowiązana jest zgłosić taką chęć funkcjonariuszowi przed udzieleniem widzenia.
3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Formularze ZAMÓWIENIA dostępne są w punkcie sprzedaży, na wartowni, poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Lubsku.
OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu śledczego, zwanej dalej „listą”, oraz pod poniższym linkiem:

Lista produktów dostępnych w Kantynie przy OZ Wałowice

2. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży – kantyna (wyłącznie w formie pisemnej). Paczkę dla osadzonego może zamówić osoba mu najbliższa.
3. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w Areszcie Śledczym w Lubsku i Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) pod poniższym linkiem:


Formularz zamówienia

4. Odwiedzający, który wypełnił formularz zamówienia na paczkę:
a) przekazuje go do punktu sprzedaży – wpłacając kwotę wynikająca z podsumowania całkowitej ceny brutto,
b) przesyła droga pocztową jednocześnie dokonując przelewu środków na konto bankowe punktu sprzedaży (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego dla którego kierowana jest paczka).
5. Osoba składająca zamówienie, wypełnia w formularzu swoje dane kontaktowe niezbędne do dokonania zwrotu środków w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na paczkę żywnościową. Administratorem wpisanych do formularza zamówienia danych jest punkt sprzedaży.
6. Obsługa punktu sprzedaży dokonuje potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.
7. W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty, lub formularza zamówienia na paczkę żywnościową (w zależności od tego który z terminów upływa później) obsługa kantyny jest zobowiązana przekazać osadzonemu paczkę.
8. Osadzony otrzymuje paczkę, sprawdza jej zawartość oraz własnoręcznym podpisem potwierdza jej odbiór.
9. Paczka otrzymywana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymywanych paczek.
10. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
11. Dane kontaktowe punktu sprzedaży:
PUNKT SPRZEDAŻY TERESA JANICKA
UL. NOWA 2 68-300 LUBSKO
NR KONTA BANKOWEGO: 63 1020 5460 0000 5902 0041 4292
TEL.: 691 286 370

12. Punkt sprzedaży prowadzi rejestr zamówień dotyczących realizacji paczki żywnościowej, w którym ewidencjonowane są:
a) data przyjęcia zamówienia,
b) data potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego,
c) data przekazania paczki osadzonemu, załączniki do rejestru stanowią złożone formularze zamówienia.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zmian udzielają wychowawcy oddziału.

 

Korespondencja przesyłana do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach:

 

Korespondencję urzędową adresowaną do osadzonych oraz prywatną nadaną w trybie innym niż zwykły (np. poleconą lub za potwierdzeniem odbioru) należy kierować na adres:

 

Imię i Nazwisko osadzonego

Areszt Śledczy

ul. Nowa 2

68-300 Lubsko

OZ Wałowice

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 25
65-950 Zielona Góra
22 1010 1704 0024 9513 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Gotówkowe wpłaty środków pieniężnych dla osadzonych należy dokonywać w kasie Aresztu Śledczego w Lubsku.

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 25

65-950 Zielona Góra

35 1010 1704 0088 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej