KOMUNIKAT

ws. procedur dotyczących udzielania widzenia na terenie Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach Zakładu Karnego w Krzywańcu od dnia 20 czerwca 2021 roku

Widzenia są realizowane w ramach stosowania art. 247 Kkw i w porozumieniu z Sędzią Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 1. Widzenia będą rejestrowane wyłącznie telefonicznie w każdy poniedziałek  i środę w godzinach 09:00-12:00 pod nr telefonu 68-3284029.
 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny. 
 4. Widzenie trwa 60 minut.
 5. Widzenia odbywają się w sali widzeń.
 6. W przypadku osadzonych wobec których została wymierzona kara dyscyplinarna w postaci udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, widzenie odbywa się w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
 7. Przed wejściem do jednostki osoba odwiedzająca ma obowiązek wypełnienia ankiety, której druk będzie przekazany przez bramowego przed wejściem do jednostki. Wypełnioną ankietę osoba odwiedzająca przekazuje bramowemu.
 8. Po pozytywnej weryfikacji informacji znajdującej się w ankiecie, osoba odwiedzająca po wejściu na teren jednostki ma obowiązek poddania się pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, oraz złożeniu do depozytu wszystkich rzeczy osobistych.
 9. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, nie zostanie ono udzielone.
 10. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego, który składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z chorobą COVID-19 oraz obowiązującymi procedurami udzielania widzeń. Brak zgody osadzonego uniemożliwia realizację widzenia.
 11. Widzenia nie są udzielane osadzonym  pozostającym w kwarantannie i izolacji.
 12. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki. W przypadku braku maseczki widzenie nie będzie zrealizowane.
 13. Osadzeni mają obowiązek poddania się pomiarowi temperatury oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na salę widzeń.
 14. Widzenia realizowane są w 3 turach – w odstępach 45 minutowych przed każdą kolejną turą widzeń – po 4 widzenia jednocześnie (12 widzeń w ciągu jednego dnia).
 15. Widzenia udzielane będą dla skazanych w niedzielę.
 16. Widzenia odbywają się w następujących turach:

09:00-10:00 przyjazd osób odwiedzających na godz. 08:30,

10:45-11:45 przyjazd osób odwiedzających na godz. 10:15,

12:30-13:30 przyjazd osób odwiedzających na godz. 12:00,

17. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą. 

18. Obowiązuje zakaz przekazywania jakichkolwiek dokumentów, upominków, itp.

 

Oddział Zewnętrzny w Wałowicach Zakładu Karnego w Krzywańcu

 

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH OD OSÓB NAJBLIŻSZYCH

 


Art. 113a. § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

1. Zamówienia na paczki żywnościowe od osób najbliższych osadzonych, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to powinno zostać przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu (adres Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach, 66-620 Gubin Wałowice 74 z dopiskiem KANTYNA). W tym przypadku do zamówienia należy dołączyć dowód wpłaty. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być realizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki. Ponadto od dnia 01.07.2021r. zamówienie na e-paczkę oraz gotówka na e-paczkę nie będzie przyjmowana w punkcie sprzedaży podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej.
2.  W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.


OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży oddziału zewnętrznego, zwanej dalej „listą”, oraz pod poniższym linkiem:

Lista produktów dostępnych w Kantynie przy OZ w Wałowicach

2. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane przesyłają pocztą bezpośrednio na adres Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach, 66-620 Gubin Wałowice 74 z dopiskiem KANTYNA). W tym przypadku do zamówienia należy dołączyć dowód wpłaty. Paczkę dla osadzonego może zamówić osoba mu najbliższa.
3. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w Oddziale Zewnętrznym w Lubsku i w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) pod poniższym linkiem:


Formularz zamówienia

4. Osoba składająca zamówienie przesyła wypełniony formularz droga pocztową jednocześnie dokonując przelewu środków na konto bankowe punktu sprzedaży (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego dla którego kierowana jest paczka).  W formularzu należy zawrzeć swoje dane kontaktowe niezbędne do dokonania zwrotu środków w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na paczkę żywnościową. Administratorem wpisanych do formularza zamówienia danych jest punkt sprzedaży.
5. Obsługa punktu sprzedaży dokonuje potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.
6. W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty, lub formularza zamówienia na paczkę żywnościową (w zależności od tego który z terminów upływa później) obsługa kantyny jest zobowiązana przekazać paczkę osadzonemu.
7. Osadzony otrzymuje paczkę, sprawdza jej zawartość oraz własnoręcznym podpisem potwierdza jej odbiór.
8. Paczka otrzymywana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymywanych paczek.
9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
10. Dane kontaktowe punktu sprzedaży:

Nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

Adres: ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki

Numer rachunku PPPM POMET: dla potrzeb rozliczenia zakupów na terenie OZ Lubsko i OZ Wałowice: 87 1240 1747 1111 0010 9021 2496

11. Punkt sprzedaży prowadzi rejestr zamówień dotyczących realizacji paczki żywnościowej, w którym ewidencjonowane są:
a) data przyjęcia zamówienia,
b) data potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego,
c) data przekazania paczki osadzonemu, załączniki do rejestru stanowią złożone formularze zamówienia.

 

Korespondencja przesyłana do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach:

Korespondencję urzędową adresowaną do osadzonych oraz prywatną nadaną w trybie innym niż zwykły (np. poleconą lub za potwierdzeniem odbioru) należy kierować na adres:

Imię i Nazwisko osadzonego

Zakład Karny w Krzywańcu OZ Wałowice

Krzywaniec

66-010 Nowogród Bobrzański

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 25
65-950 Zielona Góra
98 1010 1704 0088 1713 9120 1000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Gotówkowe wpłaty środków pieniężnych dla osadzonych należy dokonywać w kasie Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu

Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 25

65-950 Zielona Góra

35 1010 1704 0088 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej