Od dnia 01 kwietnia 2019 roku nastąpią zmiany w organizacji widzeń

w Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku tj.:
 

Widzenia odbywają się w II (drugą) środę każdego miesiąca,

III (trzecią) i IV (czwartą) sobotę każdego miesiąca,

a także I (pierwszą) niedzielę każdego miesiąca,

a ponadto w I (pierwszy) dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

 

z zastrzeżeniem:

Nie udziela się widzeń w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Zielone Świątki,

1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia oraz 1 i 11 listopada.

 

W Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku WIDZENIA ODBYWAJĄ SIĘ :
środa w godzinach od 8:00 – 15:00
sobota w godzinach od 8:00 – 16:00
niedziela w godzinach od 8:00 – 16:00

Dodatkowo widzenia będą udzielane w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8:00 – 16:00.
Skazanym i ukaranym udzielane są widzenia w dniach i godzinach jak wyżej, prośby o udzielenie widzenia przyjmowane są w środy do godziny 13:30, w soboty i niedziele do godziny 14:00.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich będących pod opieką dorosłych nie podlega ograniczeniu. Osoby odwiedzające poddawane są kontroli przy użyciu dostępnych środków technicznych, a w uzasadnionych przypadkach kontroli osobistej bezpośrednio przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.
Udzielanie widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku i Oddziału Zewnętrznego w Ustce w pierwszej kolejności przysługuje:
1. kobietom w zaawansowanej ciąży
2. niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (np. poruszającym się na wózku inwalidzkim)
3. osobom powyżej 75 roku życia
4. osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3

Osoby odwiedzające mogą wnieść do sali widzeń wyłącznie pieniądze bez portfela.
W trakcie widzenia możliwy jest wyłącznie zakup w kantynie przez osoby odwiedzające artykułów spożywczych (napoje, słodycze) stanowiących poczęstunek dla osadzonych i odwiedzających. Zakupy mogą być realizowane w trakcie widzenia, a nie po jego zakończeniu.
Osadzeni nie mogą zabierać do celi artykułów żywnościowych stanowiących poczęstunek zakupiony przez osoby odwiedzające. Artykuły niespożyte w trakcie widzenia mogą być zabrane wyłącznie przez osoby odwiedzające.

 

 

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

(Imię, Nazwisko, Imię ojca)

Areszt Śledczy w Słupsku
ul. Sądowa 1
76-200 Słupsk

 

Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. Paczki żywnościowe i higieniczne dla osadzonych realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny. Osadzony może realizować paczkę osobiście, a osoby najbliższe mogą ją zrealizować drogą elektroniczną lub osobiście. Wyznacza się następujące dni i godziny realizacji paczek: poniedziałek: 08:00 - 15:00, środa: 08 – 14:00, i piątek w godzinach 08:00 – 12:00. W trakcie widzeń w niedzielę paczkę mogą zrealizować wyłącznie osoby odwiedzające osadzonych.
Dostarczanie osadzonym paczek przez osoby najbliższe drogą elektroniczną realizowane jest na podstawie formularza Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Słupsku przekazywanego wraz z dowodem wpłaty do punktu sprzedaży (kantyny). Wzór formularza zamówienia paczki, lista wraz z cennikiem dostępnych artykułów oraz numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat w wysokości wynikającej z zamówienia, jest dostępna w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Zamówienia wraz z dowodem opłaty za paczkę można składać w kantynie lub przesyłać do jednostki drogą pocztową. Realizacja paczki następuje po potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, nie później niż pięć dni po otrzymaniu zamówienia z dowodem opłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. brak uprawnień), będą przekazywane osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia na paczkę.
W czasie trwania widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły żywnościowe i higieniczne dla osadzonego, stanowiące paczkę w ramach limitu uprawnień posiadanych przez osadzonego wynikających z prawa do otrzymania paczki żywnościowej i przyznanych nagród, określonych odpowiednio w artykułach 113a§3, 138§1 pkt 13, 221§2 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego.
Paczki odzieżowe można przesyłać za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub mogą zostać dostarczone przez osoby najbliższe (uprawnione do odwiedzin) w dni robocze oraz w niedziele, w godzinach 8:00-15:00. Ze względów technicznych związanych z kontrolą zawartości paczek przez urządzenie elektroniczne, paczki powinny być przesyłane lub dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów: szerokość 48cm, wysokość 28cm, długość 100cm. Paczki dostarczane przez osoby najbliższe podlegają wstępnej kontroli przed przyjęciem. W każdej paczce musi znajdować się spis zawartości.

 

 

Listy towarów i druki zamówień:

 

Lista towarów dostępnych w OZ Ustka do pobrania

tutaj  od grudnia 2019r.

Druk zamówienia dla OZ Ustka do pobrania tutaj.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego lub jego zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30,

a w środy do godziny 17:00.

NBP O/O Gdańsk

10 1010 1140 0021 5013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej