Zasady udzielania widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Turawie

1. Widzenia dla osadzonych odbywają się:

 • w każdy czwartek, w godz. 9.00 - 15.00;
 • w każdą niedzielę, w godz. 9.00 - 15.00;

2. Pisemne zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są do godziny 14.00.

3. Widzenia w dni ustawowo wolne od pracy w 2020r.:

 • 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli;
 • 12 kwietnia 2020 r. (niedziela) Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych;
 • 3 maja 2020 r. (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja;
 • 11 czerwca 2020 r. (czwartek) Dzień Bożego Ciała;
 • 15 sierpnia 2020 r. (sobota)  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 • 11 listopada 2020 r. (środa) Narodowe Święto Niepodległości;
 • 26 grudnia 2020 r. (sobota) Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

4. Zabrania się wnoszenia artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych na widzenie.
5. Osoba odwiedzająca zabiera ze sobą na widzenie jedynie pieniądze (bez portfela).
6. W czasie widzenia zezwala się na poczęstunek z artykułów zakupionych w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały  spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
7. Zezwala się osobom odwiedzającym na dokonanie zakupów artykułów higienicznych i kart telefonicznych w kantynie, które po zakończonym widzeniu zostaną wydane skazanej.
8. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem. Decyzję w tym zakresie podejmuje zastępca dowódcy zmiany.
9. Osoba odwiedzająca może u zastępcy dowódcy zmiany dokonać wpłaty środków finansowych dla osadzonej, które w dniu następnym (roboczym) zostaną przekazane na jej konto depozytowe.
10. W trakcie widzenia zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.

11. W pierwszej kolejności widzenia dla odwiedzających skazanych, będą udzielane osobom:

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku lub o kulach;
 • powyżej 75 roku życia;
 • kobietom w zaawansowanej ciąży;
 • dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3.

Zasady przyjmowania paczek w Oddziale Zewnętrznym w Turawie

Zasady obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 roku

1. Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład, której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
2. Art. 115 § 11 kk Osobą najbliższą jest małżonek wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
3. Paczka z żywnością jest przekazana osadzonym za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki zwanego dalej „kantyną”.
4. Zamówienie na paczkę sporządza się na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć za pośrednictwem skazanego w punkcie sprzedaży, drogą pocztową lub zostawić po zakończeniu widzenia u osoby obsługującej kantynę.
5. Formularze zamówienia oraz lista produktów oferowanych w sprzedaży są dostępne w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.
6. Złożone zamówienie może być przyjęte do realizacji przez kantynę po wpłynięciu na konto kantyny środków pieniężnych, po potwierdzeniu uprawnień osadzonego do otrzymania paczki i po weryfikacji osoby składającej zamówienie (czy jest to osoba najbliższa).
7. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży (kantynę) osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
9. Paczki higieniczne i odzieżowe, w których będzie znajdować się żywność nie będą przyjmowane.

Pliki do pobrania:
zamówienie na paczkę

Cennik produktów dostępnych w kantynie

 

Kierownik oddziału przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Oddz. Okr. Opole
Damrota
Opole
26 1010 1401 0014 1413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej