1. Widzenia udzielane są w każdy czwartek w trzech oddzielnie ustalonych turach:
1) pierwsza tura w godz. 8:00-9:00,
2) druga tura w godz. 9:30-10:30,
3) trzecia tura w godz. 11:00-12:00.

oraz w każdą niedzielę w pięciu oddzielnie ustalonych turach:
1) pierwsza tura w godz. 8:00 – 9:00,
2) druga tura w godz. 09:30-10:30,
3) trzecia tura w godz. 11:00-12:00,
4) czwarta tura w godz. 12:30-13:30,
5) piąta tura w godz. 14:00-15:00.

2. W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie rejestracja widzeń prowadzona jest w każdą środę w tygodniu poprzedzającym widzenie w godzinach 10.00-13.00 pod nr tel. 506 813 615. Jeśli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywa się w dniu poprzedzającym.


3. Dyrektor w indywidualnych uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:

1) w inny dzień niż określono w ust. 1,

2) w innych godzinach niż określono w ust. 1.

Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem tury.

5. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

1) dowód osobisty;

2) dokument paszportowy;

3) legitymację służbową;

4) dowód tożsamości cudzoziemca;

5) prawo jazdy;

6) książeczka żeglarska;

6) legitymację szkolną (wyłącznie w stosunku do osób niepełnoletnich w wieku szkolnym)

7) odpis skróconego aktu urodzenia (wyłącznie w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym).
 

6. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, który utracił ważność, albo w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia) oraz której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

7. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa z osadzonym spoczywa na osobie odwiedzającej lub na osadzonym.

8. W dni widzeń w punkcie sprzedaży w sali widzeń, istnieje możliwość:

1) złożenia zamówienia przez osoby najbliższe jednej paczki żywnościowej – zgodnie z art. 113a § 3 k.k.w. i paczki, o której mowa w art. 113a § 4 k.k.w.

2) realizacja ww. paczek odbywa się w ciągu 5 dni roboczych.


9. Punkt sprzedaży umożliwia zakup artykułów higienicznych i bielizny. Artykuły, których nie ma w asortymencie punktu sprzedaży, mogą być zamawiane na indywidualną prośbę osadzonego, po uzyskaniu zgody dyrektora. W przypadku reklamacji czy niezgodności z zamówieniem wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy będą podejmowane przez prowadzącego kantynę.

Obowiązuje ograniczenie ilościowe zakupów – zgodne z ilością określoną w zezwoleniu na otrzymanie paczki higieniczno-odzieżowej. Nie realizuje się w tym przypadku sprzedaży artykułów tytoniowych.


10. Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.


11. Stolik, przy którym odbywa się widzenie wyznacza funkcjonariusz nadzorujący widzenia. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.


12. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym zabrania się podczas widzeń w szczególności:

1) samowolnego przekazywania sobie przedmiotów,

2) nawiązywania nielegalnych kontaktów z innymi osobami,

3) palenia tytoniu,

4) głośnych rozmów,

5) używania gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,

6) zdejmowania odzieży (osadzeni),

7) samowolnego poruszania się po sali widzeń,

8) opuszczania wyznaczonego miejsca bez zgody funkcjonariusza.

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może nie być ono udzielone, zostać przerwane lub może zostać zakończone przed czasem.


13. Ograniczeń czasu trwania widzenia nie stosuje się w przypadku udzielenia osadzonym widzeń z osobami, o których mowa w art. 8 § 3 k.k.w. i 215 § 1 i 1a k.k.w.


14. Osadzeni udający się na widzenia mogą zabrać ze sobą wyłącznie przedmioty, na przekazanie których uzyskali pisemną zgodę dyrektora jednostki. Wyroby tytoniowe oraz zegarek należy pozostawić w celi mieszkalnej.

 

 

Podczas składania zamówienia na realizację paczki nie nalezy łączyć na jednym zamówieniu paczki żywnościowej z paczką higieniczną oraz paczką nagrodową.
 

 

REALIZACJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STRZELEWIENumer konta punktu sprzedaży: 95 1130 1017 0020 1458 9320 0107

PRZELEW ZAGRANICZNY: PL25 1130 1017 0020 1458 9320 0106

nr SWIFT: GOSKPLPW

e-mail: kantyna-oz.strzelewo@igbmazovia.pl

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

01-473 Warszawa ul. Kocjana 3


1. Osoby najbliższe w celu zrealizowania paczki żywnościowej dla osadzonego zobowiązane są do wypełnienia formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Druk „zamówienia” oraz aktualna lista produktów dostępne są na:

- stronie internetowej https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie;
- w kantynie,

3.Po wypełnieniu zamówienia osoba najbliższa zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za zamówione produkty poprzez:

- dokonanie wpłaty gotówkowej w kantynie (wyłącznie w trakcie trwania widzenia),
- dokonanie wpłaty na konto MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA „MIGB MAZOVIA” przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na następujący nr konta: 95 1130 1017 0020 1458 9320 0107 prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki:

Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia. Adres punktu sprzedaży: Oddział Zewnętrzny w Strzelewie z dopiskiem: "Punkt sprzedaży".

4. Wypełniony druk „zamówienia” wraz z potwierdzeniem zapłaty należy dostarczyć do MIGB MAZOVIA poprzez:
- osobiste złożenie w kantynie (wyłącznie w trakcie widzeń),
- przesłanie pocztą elektroniczną na adres: kantyna-oz.strzelewo@igbmazovia.pl
- wysłanie drogą pocztową na adres punktu sprzedaży MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

5. Po wpłynięciu zamówienia, dowodu wpłaty i zaksięgowaniu wpłaty, pracownik MIGB MAZOVIA umieszcza
na nim datę wpływu (od tego momentu liczy się 5 dni na otrzymanie przez osadzonego paczki).

6. Osadzony jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności i pod osobistym nadzorem funkcjonariusza wydającego paczkę i pokwitowania na druku zamówienia zgodności artykułów znajdujących się w paczce ze złożonym zamówieniem i podpisuje druk zamówienia. Po tym momencie nie ma możliwości zgłaszania przez osadzonego żadnych roszczeń dotyczących zawartości paczki.

7. Nie zezwala się na łączenie paczek: należy osobno wpłacać pieniądze na każdą paczkę tj. higieniczną i spożywczą.

8. Nie zezwala się na realizowanie jednoczesne paczki żywnościowej i nagrodowej: należy osobno wpłacać pieniądze
na każdą paczkę, realizacja powinna być także w innym terminie z uwagi na limit kg (do 6 kg) posiadanej w celi żywności i (do 9 l) napojów.

9. W przypadku wystąpienia błędu na zamówieniu zwiększa się lub zmniejsza ilości zamówionego towaru
o wartość różnicy, która maksymalnie może wynosić 10 złotych, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmniejszania lub zamówienia jedynie pojedynczych ilości produktów z listy zmniejszane(wykreślane) będą przez punkt sprzedaży pozycje zamówienia od ostatniej w kierunku drugiej, natomiast w przypadku konieczności zwiększania ilości artykułów w pierwszej kolejności zwiększane będą one od drugiej pozycji w kierunku ostatniej. W przypadku nie wyrażenia zgody i wystąpienia błędów paczka nie jest realizowana.

10. W przypadku braku zamówionego artykułu punkt sprzedaży dodaje do paczki artykuł taki sam, który był zamówiony zwiększając tylko jego ilość, w pierwszej kolejności od drugiej pozycji listy w kierunku ostatniej pozycji (1 pozycja jest
to opakowanie paczki).

11. W przypadku, gdy osoba składająca zamówienie nie zgadza się, by punkt sprzedaży podejmował działania opisane
w punktach 11 i 12 zaznacza na zamówieniu OŚWIADCZENIE o braku zgody i składa czytelny podpis.

12. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10 to:

- w przypadku zmniejszania lub zamówienia jedynie pojedynczych ilości produktów z listy zmniejszane (wykreślane) będą przez punkt sprzedaży pozycje zamówienia od ostatniej w kierunku drugiej,
- w przypadku konieczności zwiększania ilości artykułów w pierwszej kolejności zwiększane będą one
od drugiej pozycji w kierunku ostatniej.

13. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest
to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

14. Zamówiona paczka żywnościowa nie zostanie zrealizowana w szczególności w przypadku:

- źle, niekompletnie lub nieczytelnie wypełnionego formularza zamówienia,
- braku dołączenia dowodu wpłaty do zamówienia przygotowanego przez osobę najbliższą,
- braku wpływu środków finansowych na konto punktu sprzedaży,
- przekroczenie wagi i litrażu na zamówieniu,
- niezgodności zmówionych produktów z listą produktów,
- sporządzenie zamówienia na niewłaściwym druku.

Aktualny druk do realizacji paczki oraz cennik należy pobrać: https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/147-oddzial-zewnetrzny-w-strzelewie

 

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz.

1. Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.
2. Paczki przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-16:30.

3. paczka, która zostaje dostarczona przez osoby bliskie powinna mieć na wierzchu naklejony talon z zawartością paczki.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.
5.  Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Zakładu.
6. Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.
7. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.
8. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.
9. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).
10.  Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w  punkcie sprzedaży.


W  Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej - za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej. Do zamówienia należy dołączyć:

- talon na w/w artykuły zatwierdzony przez Dyrektora jednostki,
- dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,
- dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Następnie niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

 

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj Dz.U. Nr 182, poz.1228)

W celu skorzystania z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 1 dzień roboczy przed przewidzianym terminem wizyty.

2. Kontakt z jednostką za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

e-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

fax: (52) 347-20-32

tel. (52) 346-70-90

pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 8, 85- 790 Bysgozcz.

3. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę może skorzystać z pomocy tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem wizyty.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


 


 

- Wniosek w sprawie zgłoszenia osoby przybranej

- Wniosek w sprawie skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM. SKOGN


 

Konto bankowe:

79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

 

W tytule przelewu proszę podać dane osadzonego :

-nazwisko, imię oraz imię jego ojca

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej