1. Widzenia odbywają się w czwartek i niedziele, drugi dzień Świąt Wielkiejnocy oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

2. Widzenia odbywają się w sali widzeń, w godzinach:

                      8.00 – 15.30 w niedziele, drugi dzień Świąt Wielkiejnocy oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;
                      9.00 – 13.00 w czwartek.

3. Rejestracja osób ubiegających się o widzenie odbywa się w dniu widzenia:

                      w niedzielę, drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia do godziny 14:15,

                      w czwartek do godziny 11:45.

4. Zgłoszenie się na widzenie po godzinie określonej w punkcie 4, skutkuje nieudzieleniem widzenia w danym dniu.

5. W dni świąt kościelnych i państwowych przypadających w czwartek lub niedzielę widzeń nie udziela się.

6. Osoba ubiegająca się o wstęp na teren jednostki powinna posiadać aktualny dokument pozwalający ustalić tożsamość tj.

1) dowód osobisty,

2) legitymacja służbowa,

3) dowód tożsamości cudzoziemca,

4) dokument paszportowy,

5) prawo jazdy.

7. Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym - na podstawie oświadczenia opiekuna.

8. W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym skazanych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach,
- osobom powyżej 75 roku życia.

I. Paczka żywnościowa.

Zgodnie z brzmieniem nowych uregulowań Art. 113a § 3 kkw – "Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą".

1. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.


2. Środki pieniężne za paczkę dla skazanego zainteresowany z wolności wpłaca bezpośrednio na konto punktu sprzedaży, nie podlegają podziałowi o którym mowa w art. 126 KKW.

Nr. konta: 95 1130 1017 0020 1458 9320 0107

3. Do limitu wagi paczki realizowanej przez punkt sprzedaży – kantynę nie wlicza sie napojów oraz wyrobów tytoniowych.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży dostępne są:
a) w punkcie sprzedaży,

b) w biurze przepustek,

c) w sali widzeń

d) na stronie internetowej ZK Bydgoszcz - Fordon.

5. Zamówienie musi zostać sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży lub na stronie internetowej.

6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.

7. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty (oryginał lub kopia) i wpływu gotówki na konto podmiotu realizującego.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnym od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

II. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz z lekami, skazany może otrzymać na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie.

1. Paczki odzieżowo - higieniczne dla skazanych, mogą być dostarczane we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca lub przez inne osoby, w godzinach 7.45 -16.30.

2. Paczki dostarczane osobiście przez osoby prywatne podlegają kontroli w obecności tych osób.

3. Na zewnątrz paczki powinien znajdować się odcinek „talonu” wydawanego przez administrację zakładu karnego ze spisem artykułów, które paczka może zawierać.

4. Paczka niezawierająca na zewnątrz odcinka „talonu”, lub zawierająca przedmioty inne niż określone na talonie nie będzie do zakładu karnego przyjęta. Paczka będzie zwrócona na koszt skazanego lub bezpośrednio osobie dostarczającej.

5. Umożliwia się realizacji uprawnienia skazanych do otrzymania paczki odzieżowo - higienicznej, o której mowa w art.113 a§4 KKW za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyny w sali widzeń).

6. Paczka będzie mogła zostać zakupiona w punkcie sprzedaży, przez osobę odwiedzającą skazanego tylko i wyłącznie na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia od Dyrektora Zakładu Karnego, potwierdzonego wystawionym talonem odzieżowo - higienicznym.

III. Zamówienie na epaczkę i spis artykułów dostępnych w kantynie - Uwaga!!! Plik w fomacie PDF

 

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

 

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj Dz.U. Nr 182, poz.1228)

W celu skorzystania z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 1 dzień roboczy przed przewidzianym terminem wizyty.

2. Kontakt z jednostką za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

e-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

fax: (52) 347-20-32

tel. (52) 346-70-90

pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 8, 85- 790 Bysgozcz.

3. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę może skorzystać z pomocy tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem wizyty.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


 


 

- Wniosek w sprawie zgłoszenia osoby przybranej

- Wniosek w sprawie skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM. SKOGN


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej