W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, a także informacjami o prognozowanym wzroście liczny zakażeń wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), począwszy od dnia 01.12.2021 roku, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie, wprowadza się następujące zmiany w zakresie udzielania osadzonym widzeń:

 • w widzeniu uczestniczy maksymalnie 1 osoba dorosła LUB 1 osoba dorosła wraz z 1 osobą niepełnoletnią;
 • widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego;
 • nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;
 • widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (każdy stoli przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy), do realizacji widzeń mogą być wykorzystane również pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;
 • w trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobami odwiedzającymi;
 • kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone;
 • w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego;
 • w trakcie widzenia osoby odwiedzające i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki);
 • przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych;
 • obowiązuje system telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich do udziału w widzeniu w każdy środę miesiąca (poprzedzający widzenia w najbliższy czwartek i niedzielę) pod nr tel. 506 813 615 w godz. 10:00-13:00.

Widzenia udzielane są w każdy czwartek w trzech oddzielnie ustalonych turach:
1) pierwsza tura w godz. 8:00-9:00,
2) druga tura w godz. 9:30-10:30,
3) trzecia tura w godz. 11:00-12:00.

oraz w każdą niedzielę w pięciu oddzielnie ustalonych turach:
1) pierwsza tura w godz. 8:00 – 9:00,
2) druga tura w godz. 09:30-10:30,
3) trzecia tura w godz. 11:00-12:00,
4) czwarta tura w godz. 12:30-13:30,
5) piąta tura w godz. 14:00-15:00.

Dyrektor jednostki może podjąć decyzję o udzielaniu widzeń również w innych dniach oraz zwiększyć ilość tur w danym dniu.

 • W dniu widzenia należy przybyć do jednostki nie później, niż pół godziny przed rozpoczęciem widzenia;
 • Maseczki ochronne dla osób odwiedzających wydawane będą przez administrację jednostki;
   
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiada własnego długopisu celem wypełnienia ankiety odnośnie:
  - czy jest objęta kwarantanną,
  - dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi w kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy;
   
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz na sali widzeń;
  W przypadku temperatury powyżej 37,5OC u osadzonego lub osoby odwiedzającej widzenie nie będzie zrealizowane;
 • Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie będzie zrealizowane;
 • Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych, pozostającym w kwarantannie;

Ograniczenia w zakresie widzeń, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Ewentualne zmiany wskazane w komunikacie ograniczeń, nastąpią na zasadach określonych w art.247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Podczas składania zamówienia na realizację paczki nie nalezy łączyć na jednym zamówieniu paczki żywnościowej z paczką higieniczną oraz paczką nagrodową.
 

 

REALIZACJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W STRZELEWIENumer konta punktu sprzedaży: 95 1130 1017 0020 1458 9320 0107

PRZELEW ZAGRANICZNY: PL25 1130 1017 0020 1458 9320 0106

nr SWIFT: GOSKPLPW

e-mail: kantyna-oz.strzelewo@igbmazovia.pl

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

01-473 Warszawa ul. Kocjana 3


1. Osoby najbliższe w celu zrealizowania paczki żywnościowej dla osadzonego zobowiązane są do wypełnienia formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Druk „zamówienia” oraz aktualna lista produktów dostępne są na:

- stronie internetowej https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie;
- w kantynie,

3.Po wypełnieniu zamówienia osoba najbliższa zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za zamówione produkty poprzez:

- dokonanie wpłaty gotówkowej w kantynie (wyłącznie w trakcie trwania widzenia),
- dokonanie wpłaty na konto MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA „MIGB MAZOVIA” przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na następujący nr konta: 95 1130 1017 0020 1458 9320 0107 prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki:

Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia. Adres punktu sprzedaży: Oddział Zewnętrzny w Strzelewie z dopiskiem: "Punkt sprzedaży".

4. Wypełniony druk „zamówienia” wraz z potwierdzeniem zapłaty należy dostarczyć do MIGB MAZOVIA poprzez:
- osobiste złożenie w kantynie (wyłącznie w trakcie widzeń),
- przesłanie pocztą elektroniczną na adres: kantyna-oz.strzelewo@igbmazovia.pl
- wysłanie drogą pocztową na adres punktu sprzedaży MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

5. Po wpłynięciu zamówienia, dowodu wpłaty i zaksięgowaniu wpłaty, pracownik MIGB MAZOVIA umieszcza
na nim datę wpływu (od tego momentu liczy się 5 dni na otrzymanie przez osadzonego paczki).

6. Osadzony jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności i pod osobistym nadzorem funkcjonariusza wydającego paczkę i pokwitowania na druku zamówienia zgodności artykułów znajdujących się w paczce ze złożonym zamówieniem i podpisuje druk zamówienia. Po tym momencie nie ma możliwości zgłaszania przez osadzonego żadnych roszczeń dotyczących zawartości paczki.

7. Nie zezwala się na łączenie paczek: należy osobno wpłacać pieniądze na każdą paczkę tj. higieniczną i spożywczą.

8. Nie zezwala się na realizowanie jednoczesne paczki żywnościowej i nagrodowej: należy osobno wpłacać pieniądze
na każdą paczkę, realizacja powinna być także w innym terminie z uwagi na limit kg (do 6 kg) posiadanej w celi żywności i (do 9 l) napojów.

9. W przypadku wystąpienia błędu na zamówieniu zwiększa się lub zmniejsza ilości zamówionego towaru
o wartość różnicy, która maksymalnie może wynosić 10 złotych, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmniejszania lub zamówienia jedynie pojedynczych ilości produktów z listy zmniejszane(wykreślane) będą przez punkt sprzedaży pozycje zamówienia od ostatniej w kierunku drugiej, natomiast w przypadku konieczności zwiększania ilości artykułów w pierwszej kolejności zwiększane będą one od drugiej pozycji w kierunku ostatniej. W przypadku nie wyrażenia zgody i wystąpienia błędów paczka nie jest realizowana.

10. W przypadku braku zamówionego artykułu punkt sprzedaży dodaje do paczki artykuł taki sam, który był zamówiony zwiększając tylko jego ilość, w pierwszej kolejności od drugiej pozycji listy w kierunku ostatniej pozycji (1 pozycja jest
to opakowanie paczki).

11. W przypadku, gdy osoba składająca zamówienie nie zgadza się, by punkt sprzedaży podejmował działania opisane
w punktach 11 i 12 zaznacza na zamówieniu OŚWIADCZENIE o braku zgody i składa czytelny podpis.

12. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10 to:

- w przypadku zmniejszania lub zamówienia jedynie pojedynczych ilości produktów z listy zmniejszane (wykreślane) będą przez punkt sprzedaży pozycje zamówienia od ostatniej w kierunku drugiej,
- w przypadku konieczności zwiększania ilości artykułów w pierwszej kolejności zwiększane będą one
od drugiej pozycji w kierunku ostatniej.

13. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest
to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

14. Zamówiona paczka żywnościowa nie zostanie zrealizowana w szczególności w przypadku:

- źle, niekompletnie lub nieczytelnie wypełnionego formularza zamówienia,
- braku dołączenia dowodu wpłaty do zamówienia przygotowanego przez osobę najbliższą,
- braku wpływu środków finansowych na konto punktu sprzedaży,
- przekroczenie wagi i litrażu na zamówieniu,
- niezgodności zmówionych produktów z listą produktów,
- sporządzenie zamówienia na niewłaściwym druku.

Aktualny druk do realizacji paczki oraz cennik należy pobrać: https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/147-oddzial-zewnetrzny-w-strzelewie

 

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz.

1. Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.
2. Paczki przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-16:30.

3. paczka, która zostaje dostarczona przez osoby bliskie powinna mieć na wierzchu naklejony talon z zawartością paczki.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.
5.  Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Zakładu.
6. Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.
7. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.
8. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.
9. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).
10.  Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w  punkcie sprzedaży.


W  Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej - za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej. Do zamówienia należy dołączyć:

- talon na w/w artykuły zatwierdzony przez Dyrektora jednostki,
- dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,
- dowód wpłaty.

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Następnie niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

Poniedziałek
8.00-17.00

Wtorek
8.00-15.00

Środa
8.00-15.00

Czwartek
8.00-15.00

Piątek
8.00-15.00

 

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj Dz.U. Nr 182, poz.1228)

W celu skorzystania z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 1 dzień roboczy przed przewidzianym terminem wizyty.

2. Kontakt z jednostką za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

e-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

fax: (52) 347-20-32

tel. (52) 346-70-90

pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 8, 85- 790 Bysgozcz.

3. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę może skorzystać z pomocy tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem wizyty.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


 


 

- Wniosek w sprawie zgłoszenia osoby przybranej

- Wniosek w sprawie skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM. SKOGN


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej