1.Widzenia odbywają się w czwartek i niedzielę w sali widzeń w godz. 8:30 – 15:30.

2.Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od godziny 8:00 do godziny 14:00. Ostatnie widzenie powinno zakończyć się do godziny 15:30.

3.Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

4.W sali widzeń zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.

5.Osoby uczestniczące w widzeniu zobowiązane są do przestrzegania w czasie jego trwania ustalonego porządku oraz poprawnego zachowania.

6.W przypadku nie przestrzegania w/w zasad widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

7. Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w niedzielę.

8. Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

UWAGA!!!

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie nie współpracuje z żadną firmą pośredniczącą w realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych. Zamówienie na paczkę żywnościową może być złożone jedynie przez osobę najbliższą osadzonemu lub samego osadzonego.

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

1. Paczka żywnościowa może być zamówiona wyłącznie przez osobę najbliższą osadzonemu lub przez osadzonego. Ich przygotowanie odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przez punkt sprzedaży znajdujący się na terenie Aresztu.

2. W przypadku, gdy paczkę zamawia osoba najbliższa, wypełnione zamówienie można:

a) złożyć bezpośrednio podczas widzenia w kantynie, dokonując jednocześnie opłaty
gotówkowej.

b) przesłać pocztą na adres: Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie, Stawiszyn 31, 26-800 Białobrzegi z dopiskiem „Kantyna”.

c) dostarczyć osobiście do punktu sprzedaży.

3. W przypadku, gdy zamówienie nie jest składane w czasie widzenia z osadzonym, przelew środków pieniężnych tytułem opłaty za paczkę winien nastąpić na konto  BGK 17 1130 1017 0020 1458 9320 0153 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Przelew środków można dokonać w sposób tradycyjny (przekaz pocztowy) lub za pomocą przelewu internetowego. W obydwu przypadkach polecenie przelewu winno ponadto zawierać następujące dane:

a) nazwę zleceniodawcy/zamawiającego oraz jego adres

b) w polu tytułem wpisane dane osadzonego – Imię i Nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz miejsce przebywania osadzonego (OZ Stawiszyn).

Do zamówienia składanego osobiście w jednostce lub przesyłanego pocztą należy do dołączyć potwierdzenie przelewu/dowód wpłaty.

4. W przypadku składania zamówienia przez osobę najbliższą w trakcie widzenia z osadzonym:

a) druk zamówienia składa się bezpośrednio w punkcie sprzedaży,

b) niezwłocznie weryfikuje się uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki

c) zamówienie opłaca się gotówką w czasie widzenia po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

5. W sytuacji, gdy paczkę zamawia osadzony, realizuje się ją po wcześniejszym wypełnieniu druku zamówienia, przez osadzonego w oddziale mieszkalnym i złożeniu go do wyznaczonych osób Aresztu Śledczego. Osadzony składając zamówienie wypełnia jednocześnie dyspozycję przelania środków pieniężnych na konto BGK:

17 1130 1017 0020 1458 9320 0153 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

6. Niezależnie od formy złożenia zamówienia paczka realizowana jest niezwłocznie, maksymalnie do pięciu dni roboczych.

7. W każdym przypadku, zamówienie na paczkę, sporządzane jest w oparciu o wykaz artykułów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie Oddziału Zewnętrzego w Stawiszynie. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie znajdują się:

a) w poczekalni dla osób odwiedzających

b) w punkcie sprzedaży

c) w biurze przepustek

d) na stronie internetowej

e) w oddziałach mieszkalnych (dla osadzonych)

8. W sytuacji braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przyjmuje interesantów:

poniedziałek: 10:00 - 15:00

wtorek: 09:00 - 15:00

środa: 09:00 - 15:00

czwartek: 09:00 - 13:00

piątek: 9:00 – 15:00.

Wszelką korespondencję kierowaną do osadzonych przesyła się na adres Aresztu Śledczego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec.

Dotyczy to również korespondencji adresowanej do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Korespondencja adresowana do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie przekazywana jest za pośrednictwem administracji Aresztu Śledczego w Grójcu.

 

Rachunek bankowy:

Wpłat należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy, w tytule wpisując: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca:

NBP/o. Warszawa

Armii Krajowej 21

05-600 Grójec

04 1010 1010 0112 1113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej