Na podstawie Zarządzenia nr 43/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) zarządza się, co następuje:

1. Na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim przedłuża się na kolejny okres od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia 04 stycznia 2021 r. wstrzymanie udzielania osadzonym widzeń,

2. Ograniczenia wskazane powyżej wprowadzono, za zgodą sędziego penitencjarnego, na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. i Oddział Zewnętrzny w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

3. Ograniczenia, o których mowa powyżej, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Osadzony może otrzymać raz na miesiąc paczkę żywnościową, w skład, której wchodzą artykuły żywnościowe albo wyroby tytoniowe. Taka paczka realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku.

Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu u wychowawcy zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego może być złożone również przez osobę najbliższą.

Aby zamówić paczkę z żywnością w punkcie sprzedaży, należy:

Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.

Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę (nie dotyczy paczki z art. higienicznymi) i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.

Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na rachunek bankowy instytucji, obsługującej punkt sprzedaży w jednostce:

Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia

ul. Zamkowa 7b

72-200 Nowogard

Bank PeKaO SA I O/Nowogard 27 1240 3884 1111 0000 4209 2500

Środki pieniężne należy wpłacać zgodnie z wartością wyliczoną na podstawie dostępnej listy produktów. Jeżeli wpłata będzie nieprawidłowa, paczka nie zostanie zrealizowana, a środki te zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

UWAGA! Środki pieniężne na zakup paczki, wpłacone w walucie obcej, mogą być pomniejszone o koszt przewalutowania na walutę polską, zgodnie z tabelą opłat i prowizji, stosowaną przez bank, za pośrednictwem którego następuje przewalutowanie. Środki te mogą być również pomniejszone o opłaty bankowe w przypadku dokonywania przelewu zagranicznego.

W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.

Adres:

Zakład Karny Gorzów Wlkp.

ul. Podmiejska 17

66-400 Gorzów Wlkp.

Zamówienie na paczkę z żywnością może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Osadzony może, za zezwoleniem Dyrektora jednostki, otrzymać paczkę odzieżową, higieniczną oraz – po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Paczki odzieżowe, higieniczne i z lekami oraz zawierające sprzęt RTV i AGD mogą być:

przesłane do zakładu karnego za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca, a także dostarczone bezpośrednio przez nadawcę – codziennie w godzinach 8.00 - 13.00 (sprzęt RTV i AGD może być dostarczany codziennie w godzinach 8.00 - 13.00,z wyjątkiem dni świątecznych);

dokonywane za pośrednictwem punktu sprzedaży w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., na zasadach obowiązujących przy realizacji paczek żywnościowych.

Skazany może otrzymać:

telewizor o wymiarach do 19 cali z pilotem oraz oryginalny  przewód antenowy o długości do 1,5 m, z wyłączeniem urządzeń technicznych służących do odtwarzania i rejestrowania informacji;

urządzenia elektroniczne do odtwarzania gier telewizyjnych bez możliwości łączenia się z sieciami teleinformatycznymi i bez twardego dysku, których największy wymiar nie przekracza 30 cm;

radioodbiornik z funkcją odtwarzania płyt CD lub odtwarzacz DVD lub CD bez  pilota, których największy wymiar nie przekracza 30x20x30 cm (+3 cm);

odtwarzacz CD z własnym zasilaniem bez możliwości rejestrowania informacji;

płyty  CD, DVD (tylko  oryginalne) w ilości do 5 szt, tylko dla skazanych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania;

tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej;

oryginalny przedłużacz do 3 m lub rozgałęźnik elektryczny (tylko dla osadzonych posiadających zgodę na sprzęt wymieniony w pkt.2, 3 i 4.

książki, gazety, czasopisma, artykuły biurowe.

Wewnątrz paczki – bez względu na jej rodzaj – musi być umieszczony spis jej zawartości. Na opakowaniu, w miejscu widocznym, nadawca zobowiązany jest do określenia rodzaju paczki, tj. higieniczna, odzieżowa lub z lekami.

Leki przesłane w paczkach za zgodą Dyrektora jednostki powinny być w opakowaniach oryginalnych, w stanie nie naruszonym. O sposobie wydawania leków decyduje lekarz.

Wszystkie paczki otwiera się i wydaje w obecności osadzonego, który własnoręcznie i w sposób czytelny kwituje odbiór otrzymanych artykułów.

Paczki dostarczone do jednostki wydawane są osadzonym, po przeprowadzeniu przez administrację jednostki niezbędnych czynności związanych ich przyjęciem i kontrolą.

Poniedziałek - piątek: 800-1500

NBP O/O ZIELONA GÓRA

Podmiejska 12

Gorzów Wlkp.

45 1010 1704 0028 3113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej