• Regulamin organizacji widzeń dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu

 

 

§ 1.

1. Skazani oraz tymczasowo aresztowani w Areszcie Śledczym w Radomiu korzystają z widzeń zgodnie z art. 105 a kkw.

2. Czas przeznaczony na widzenie wynosi 60 minut.

3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

§ 2.

1. W widzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie najbliższej rodziny skazanego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, konkubiny).

2. Widzenie z osobą nie będącą członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu.

3. Obowiązek rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z pokrewieństwem oraz jego udokumentowania spoczywa na osadzonym.

4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są na podstawie zarządzenia wydanego przez organ, do którego dyspozycji osadzony pozostaje.

5. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie zostanie zrealizowane.

§ 3.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor w uzasadnionych wypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§4.III

1. Widzenia w oddziale zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu: w środy oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne z uwzględnieniem ppkt 11 w godz. 8:30 – 15:30, w sali widzeń Oddziału realizowane są widzenia ze skazanymi.

2. Osadzeni zatrudnieni poza terenem Oddziału odbywają widzenia w dni wolne od pracy oraz
w dni świąteczne.

3. Osadzeni zatrudnieni odpłatnie korzystający z zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej, realizują widzenia w dni wolne od pracy

4. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są przez personel Oddziału drogą telefoniczną od godziny 9:00 do godziny 13:00, najwcześniej dzień przed planowanym widzeniem.

§ 5. Widzenia nie są udzielane osadzonym pozostającym w kwarantannie oraz osobom niezaszczepionym przyjętym z wolności do jednostki, przez pierwsze 10 dni ich pobytu w jednostce.

§ 6. Podczas widzeń obowiązuje następujący porządek:

1) podczas widzeń obowiązuje całkowity zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi, widzenia udzielane są przy stoliku;

2) osadzony podczas widzenia korzysta ze środków ochrony sanitarnej – maseczki i środków dezynfekcyjnych lub rękawiczek ochronnych;

3) zabrania się wnoszenia przez osadzonych, jak i osoby odwiedzające jakichkolwiek przedmiotów na salę widzeń;

4) osadzony powinien przez cały czas widzenia przebywać na wyznaczonym miejscu;

5) zabrania się wzajemnych kontaktów pomiędzy osadzonymi na sali widzeń;

6) kategorycznie zabrania się zdejmowania przez osadzonych odzieży na sali widzeń;

7) w czasie trwania widzeń zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie. Nie ma możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych w ramach paczki żywnościowej oraz wpłat w kantynie Aresztu Śledczego w Radomiu;

8) kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte;

9) widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem w razie naruszenia przez osadzonego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu ich odbywania określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 7

1. Osoby ubiegające się o wejście na teren Aresztu Śledczego w Radomiu celem realizacji widzenia poddawane są obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała oraz wypełniają ankietę – wywiad sanitarny.

2. Osoby odwiedzające podczas widzeń korzystają z własnych maseczek oraz udostępnionych środków dezynfekcyjnych.

3. Podczas realizacji widzenia maseczka może być zdjęta przez osadzonego i osoby odwiedzające wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie.

4. Osadzonym, którzy nie posiadają maseczki i rękawiczek ochronnych, widzenie nie zostanie udzielone.

§ 8 Zastrzega się możliwość odmowy udzielenia widzenia w przypadku nie spełnienia przez osobę odwiedzającą wymogów formalnych określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 9 Widzenia odbywają się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

§ 10. Osoby uczestniczące w widzeniu informowane są o możliwości wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem Sars-Cov-2.

 
Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 0483308153,  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz 12.00 minimum 2 dni przed planowanym widzeniem.
 
 Widzenia udzielane są w środy, soboty oraz w niedziele w godzinach 8:30 -15:30
 
Widzenia w oddziale zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu: w środy oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne z uwzględnieniem ppkt 11 w godz. 8:30 – 15:30, w sali widzeń Oddziału realizowane są widzenia ze skazanymi.
2. Osadzeni zatrudnieni poza terenem Oddziału odbywają widzenia w dni wolne od pracy oraz w dni świąteczne.
3. Osadzeni zatrudnieni odpłatnie korzystający z zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej, realizują widzenia w dni wolne od pracy
4. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są przez personel Oddziału drogą telefoniczną od godziny 9:00 do godziny 13:00,
 
 
Rozmiar: 98.0 kB

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu informuje,że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Osoba zamawiająca przed złożeniem zamówienia zobowiązana jest do sprawdzenia czy osadzony jest uprawniony do otrzymania paczki żywnościowej.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia pokrycia kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się w ciągu 5 dni roboczych osadzonemu.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

 

Zamówienie na paczkę:

UWAGA - OD 01.08.2021 OBOWIĄZUJE NOWY WYKAZ PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY

 

 

 

 

 

Interesanci z zewnątrz przyjmowani są przez kierownia Oddziału Zewnętrznego:

poniedziałek godz. 8.00-16.00

wtorek godz. 9.00-17.00

środa - piątek godz. 8.00-16.00

NBP o/o Warszawa

Wolanowska 120

26-600 Radom

48 1010 1010 0090 4513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej