K O M U N I K A T

 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej widzenia na terenie jednostek penitencjarnych są udzielane w pierwszej kolejności:

 

 • kobietom w zaawansowanej ciąży;
 • osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
 • osobom powyżej 75 roku życia

 

1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach od 8:30 do 15:30 w sali widzeń:

              a) dla skazanych: w środy, soboty i niedziele

2. Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są do godziny 13:00, a   na widzenia przedłużone lub połączone do godziny 12:00. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

3. W okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia realizowane są tylko w wymiarze 60      minut. Widzeń w takim wymiarze udziela się także w innych okresach w przypadku dużej ilości osób przybyłych na widzenia.

4. Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:

 • 25 grudnia - Boże Narodzenie;
 • 1 stycznia - Nowy Rok;
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli;
 • Wielkanoc
 • 3 maja - Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
 • dzień Bożego Ciała;
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.

5. Osadzony w czasie widzenia, jak i osoby go odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariusza nadzorującego widzenia.

 

 

6. Miejsce odbywania widzenia (nr stolika) wyznacza funkcjonariusz dozorujący widzenie.

 

 

7. Wnoszenie przez osoby odwiedzające jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenia z osadzonymi jest niedozwolone.

 

 

8. Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu dokonania zakupu wyłącznie artykułów żywnościowych i napojów przeznaczonych do spożycia w trakcie widzenia.

 

 

9. Umożliwia się osobom odwiedzającym dokonywanie zakupów na terenie jednostki w ramach przysługującej osadzonemu paczki żywnościowej, z zachowaniem limitów określonych w art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego, bądź paczki higienicznej po przedstawieniu uprawnienia do jej otrzymania.

 

 

10.Zabronione jest przekazywanie pieniędzy osadzonym przez osoby odwiedzające.

 

 

 

Informuję, że od dnia: 01.01.2012 r. podczas widzenia mogą być kupowane tylko artykuły żywnościowe i napoje przeznaczone do spożycia w czasie jego trwania.

 

 

 

 

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu informuje,że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Osoba zamawiająca przed złożeniem zamówienia zobowiązana jest do sprawdzenia czy osadzony jest uprawniony do otrzymania paczki żywnościowej.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia pokrycia kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się w ciągu 5 dni roboczych osadzonemu.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

 

Zamówienie na paczkę:

 

 

 

 

 

 

Interesanci z zewnątrz przyjmowani są przez kierownia Oddziału Zewnętrznego:

poniedziałek godz. 8.00-16.00

wtorek godz. 9.00-17.00

środa - piątek godz. 8.00-16.00

NBP o/o Warszawa

Wolanowska 120

26-600 Radom

48 1010 1010 0090 4513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej