W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki        ochronne do zakrywania ust i nosa

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia: Zgłoszenia na widzenia przyjmowane będą drogą telefoniczną pod nr telefonu 0483308153 w dni robocze w godzinach 8:00-13:00

Widzenia udzielane są w środy, soboty oraz w niedziele w godzinach 8:30 -15:30

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). administracja Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu informuje,że od dnia 1 lipca 2015 roku . zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej od osadzonych przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu w dni pracy administracji.

Zamówienie na paczki żywnościowe realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest na formularzu do punktu sprzedaży Aresztu Śledczego w Radomiu. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia z osobą najbliższą w jednostce lub bezpośrednio przesłane do punktu sprzedaży jednostki.

Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez administrację jednostki, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymywania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Osoba zamawiająca przed złożeniem zamówienia zobowiązana jest do sprawdzenia czy osadzony jest uprawniony do otrzymania paczki żywnościowej.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży w jednostce
są dostępne

- w punkcie sprzedaży jednostki,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- w oddziale mieszkalnym

- na stronie internetowej jednostki.

Od dnia pokrycia kosztów przygotowania zamówienia paczkę żywnościową dostarcza się w ciągu 5 dni roboczych osadzonemu.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazane są niezwłocznie osobie, która opłaciła paczkę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Powyższe uregulowanie będzie brane pod uwagę podczas realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

Ponadto informuję, że w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej z zewnątrz jednostki penitencjarnej.

 

Zamówienie na paczkę:

 

 

 

 

 

 

Interesanci z zewnątrz przyjmowani są przez kierownia Oddziału Zewnętrznego:

poniedziałek godz. 8.00-16.00

wtorek godz. 9.00-17.00

środa - piątek godz. 8.00-16.00

NBP o/o Warszawa

Wolanowska 120

26-600 Radom

48 1010 1010 0090 4513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej