Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 14:00

Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu otwartego odbywają się w czasie wolnym od pracy w poniedziałki i środy w godz. 9:00 - 17:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 9:00 - 14:00


Widzenia skazanych i ukaranych trwają 60 minut.

Widzenie może być zakończone przed czasem w razie naruszenia obowiązującego porządku.


WIDZENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE BĘDĄ:
- KOBIETOM W CIĄŻY
- OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3
- OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH)
- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

W celu skrócenia czasu oczekiwania na widzenie, wprowadza się możliwość telefonicznej rezerwacji widzeń ze skazanymi:
1. Widzenia można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 867-40-20 we wtorki, czwartki oraz piątki, w godzinach: od 7:00 do 14:00:
1) w systemie rezerwacji widzeń odnotowuje się następujące dane:
a) imię i nazwisko odwiedzającego;
b) imię nazwisko osadzonego, którego dotyczy rezerwacja;
c) liczbę osób uczestniczących w widzeniu;
d) termin, godzinę widzenia, numer stolika.
2) Po odnotowaniu danych, o których mowa w pkt 1, lit. a-d potwierdza się rozmówcy przyjęcie rezerwacji;
2. Zarezerwowany telefonicznie termin widzenia może stracić moc w przypadku nie stawienia się odwiedzającego 30 minut przed zaplanowanym widzeniem.

Od 1 lipca 2015 r. zgodnie z art. 113a § 3 KKW, skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie. Formularz zamówienia dla osoby najbliższej oraz lista produktów oferowanych w kantynie są dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.Otrzymanie środków leczniczych i higieny może nastąpić za zgodą Dyrektora.
Środki lecznicze, co do których są wskazania medyczne, mogą być dostarczone z zewnątrz na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ambulatorium albo szpitala tutejszego Aresztu.
 
Paczka nie spełniająca powyższych wymogów będzie zwracana na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki.


1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki.
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- u dowódcy zmiany
- w sali widzeń
- na stronie internetowej
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Formularz zamówienia z potwierdzonym uprawnieniem do otrzymania paczki może wypełnić i złożyć punkcie sprzedaży sam osadzony.
5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
6. W przypadku odmowy zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
7. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
8. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
9. Paczka otrzymana  przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek przez dowódcę zmiany.

 

 Numer konta bankowego punktu sprzedaży znajduje się w formularzu zamówienia dostępnym poniżej.

 

Telewizory turystyczne i sprzęt radiowy przyjmowane będą w czasie widzeń.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek: 7:00-17:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

NBP O/O POZNAŃ

29 1010 1469 0009 2513 9120 0000

(w przypadku wpłat na rzecz osób pozbawionych wolności w tytule wpłaty należy bezwzględnie podać imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego - w przeciwnym razie środki nie będą zaksięgowane i zostaną zwrócone wpłacającemu)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej