W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Zakład Karny w Potulicach od dnia 19 marca 2020 r. Uprzejmie prosimy o przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty.

1. Na terenie Zakładu Karnego w Potulicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Potulicach  do 26.05.2021 roku z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni następuje wstrzymanie udzielania osadzonym widzeń;

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Potulicach oraz Oddział Zewnętrzny w Potulicach podjął wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności m.in. poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

Zasady dotyczące przesyłania paczek i korespondencji:

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać podając dane osadzonego oraz adres:

(imię i nazwisko, imię ojca)

Zakład Karny w Potulicach

Al. Parkowa 1

89 - 120 Potulice

Z uwagi na konieczność właściwej realizacji dyspozycji wynikającej z art. 110 a oraz 113 a § 4 i 5 KKW, a w szczególności zapobiegania przedostawaniu się na teren jednostki przedmiotów, których osadzeni nie mogą posiadać w celi mieszkalnej oraz które nie mogą być przechowywane na terenie zakładu karnego wprowadza się następujące ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PACZEK

Paczki, o których mowa w art. 113a § 4 kkw (wydawane na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora) mogą być dostarczane w następujący sposób:

a)Przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej we wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem świąt) w godzinach: 7.30 – 14.00 lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania. Warunkiem przyjęcia paczki przekazanej bezpośrednio przez nadawcę jest spełnienie wszystkich wymogów obowiązujących w przypadku nadawania paczek w urzędach pocztowych, w szczególności umieszczenia przesyłanych przedmiotów w opakowaniu kartonowym lub w kopercie bąbelkowej.

b) Poprzez przesłanie zamówienia do MIGB MAZOVIA oddział w Potulicach, dokonanie opłaty za paczkę, która zostanie przygotowywana przez MIGB MAZOVIA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.

c) W trakcie widzeń poprzez zamówienie w MIGB MAZOVIA oddział w Potulicach i opłacenie paczki, która zostanie przygotowywana przez MIGB MAZOVIA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.

 

1. Otrzymanie paczek, o których mowa w art. 113a § 4 kkw możliwe jest wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji dla nadawcy paczki, znajdującej się na zezwoleniu.

2. Skazany zobowiązany jest przesłać zezwolenie na otrzymanie paczki osobie wskazanej w zgłoszeniu lub w przypadku paczki realizowanej za pośrednictwem MIGB MAZOVIA oddział w Potulicach może ją również przekazać na widzeniu osobie odwiedzającej, wskazanej w zezwoleniu. W przypadku niezgodności zawartości paczki lub danych nadawcy z informacjami zawartymi w zezwoleniu paczka zostanie odesłana na koszt osadzonego do nadawcy.

3. Zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w art. 113a § 4 kkw, wydane w Zakładzie Karnym w Potulicach winno zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty wydania zezwolenia. Za datę realizacji przyjmuje się dzień nadania przesyłki lub w przypadku niekorzystania z usług pocztowych – dzień bezpośredniego dostarczenia przesyłki do Zakładu Karnego w Potulicach. Wielkość paczki nie może przekraczać wymiarów: 50 cm x 60 cm x 70 cm.

4. W przypadku ustalenia występowania w paczce środków odurzających dane osoby wskazanej jako nadawca paczki, przekazane zostaną Policji z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, podlegającego karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą – uprawnioną do widzeń, tylko skazanemu, który posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie może przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty na konto MIGB MAZOVIA. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:

- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),

- drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

MIGB MAZOVIA

52 1130 1017 0020 1458 9320 0105

dla przelewów zagranicznych

PL 52 1130 1017 0020 1458 9320 0105 nr SWIFT: GOSKPLPW

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię, nazwisko, imię ojca skazanego oraz datę jego urodzenia,

jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, 01.01.1990 r., Zakład Karny w Potulicach.

c) Formularze zamówienia wraz z listą zamówionych produktów (zawierająca ich cenę i wagę) należy przesłać wraz z dowodem wpłaty do MIGB MAZOVIA. Można to wykonać w następujący sposób:

- wysyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: kantyna-zk.potulice@igbmazovia.pl

- wysłać drogą pocztową na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia o/Potulice

Al. Parkowa 1

89 – 120 Potulice

 

Druki do paczek: https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/145-zaklad-karny-w-potulicach

 

 1. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży MIGB MAZOVIA, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 2. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od MIGB MAZOVIA przekazywane są niezwłocznie przez MIGB MAZOVIA osobie, która paczkę opłaciła( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
 3. W przypadku wątpliwości i problemów w zakresie realizacji paczek przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia o/Potulice, ewentualne sprawy należy zgłaszać do tej instytucji pod numerem (52) 5874 343

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Zakład Karny w Potulicach od dnia 19 marca 2020 r. Uprzejmie prosimy o przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty.

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu części nr 3, 4 i 8 konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach w zakresie opieki lekarskiej specjalistycznej, opieki lekarskiej lekarza dyżurnego szpitala, opieki ambulatoryjnej, opieki lekarskiej w Oddziale Chorób Zakaźnych (WZW), opieki lekarskiej w Oddziale Leczenia Gruźlicy, opieki stomatologicznej, świadczeń stomatologicznych w zakresie protetyki stomatologicznej oraz lekarza epidemiologa Nr sprawy IV/K/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) unieważnia się części konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach w związku z tym, że nie wpłynęły żadne oferty:

 • część nr 3 w zakresie opieki okulistycznej świadczonej na terenie jednostki w ilości 40 konsultacji miesięcznie: w godzinach od 8.0015.00 na podstawie listy osób zapisanych w książce konsultacji (kod 85121200-5)
 • część nr 4 w zakresie opieki radiologicznej świadczonej na terenie jednostki w ilości 36h miesięcznie: z częstotliwością 1x w tygodniu na podstawie listy zapisanych w książce konsultacji (kod CPV 851500005)
 • część nr 8 w zakresie opieki zdrowotnej świadczonej w Ambulatorium przez lekarza chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej (dopuszcza się lekarza w trakcie specjalizacji z jednej z wymienionych dziedzin medycyny) w ilości 15h miesięcznie: w godzinach od 8.0015.00 na podstawie listy zapisanych (kod CPV 85112200-9)

 

 

 

 

 

Potulice, dnia 19.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach w zakresie opieki lekarskiej specjalistycznej, opieki lekarskiej lekarza dyżurnego szpitala, opieki ambulatoryjnej, opieki lekarskiej w Oddziale Chorób Zakaźnych (WZW), opieki lekarskiej w Oddziale Leczenia Gruźlicy, opieki stomatologicznej, świadczeń stomatologicznych w zakresie protetyki stomatologicznej oraz lekarza epidemiologa Nr sprawy IV/K/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

 

Na podstawie art. 151 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) ogłaszam, że w wyniku konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach zostały wybrane następujące oferty:

 

 • opieka lekarza dyżurnego szpitala: oferta nr 11: Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. ul. Łochowska 69, 85372 Bydgoszcz
 • opieka neurologiczna: oferta nr 4: Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta DonderowiczRożek, ul. Morelowa 7, 86-005 Zielonka
 • opieka psychiatryczna: oferta nr 7: Przemysław Grudzka Specjalistyczna Psychiatryczna Praktyka Lekarska ul. Kaliskiego 24/3, 85796 Bydgoszcz
 • opieka stomatologiczna: oferta nr 1: Gabinet Stomatologiczny Magdalena Orlikowska, ul. Jaskółcza 42/26, 85308 Bydgoszcz oraz oferta nr 5: Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Andrzej Zieliński, ul. Piłsudskiego 4/27, 85-793 Bydgoszcz
 • świadczenia zdrowotne – ambulatorium 40h miesięcznie: oferta nr 3: WójcikRekiel Ewa Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Gajowa 76/7, 85-087 Bydgoszcz
 • świadczenia zdrowotne – WZW: oferta nr 6: Gabinet Lekarski Jarosław Sarwiński, ul. R.Kaczmarczyka 11, 85796 Bydgoszcz
 • świadczenia zdrowotne – Oddział Leczenia Gruźlicy – lekarz pulmunolog: oferta nr 12: Praktyka Lekarska Jacek Dulęba ul. Wielorybia 11, 89200 Zamość
 • opieka laryngologiczna: oferta nr 10:        Praktyka Lekarska Malwina Wamka ul. Kasztanowa 39/34, 85605 Bydgoszcz
 • lekarz epidemiolog: oferta nr 8: Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Łopatto, ul. Piotrowskiego 5/3, 85098 Bydgoszcz
 • protetyka stomatologiczna: oferta nr 2: Dariusz Dobek technik dentystyczny, ul. Gdańska 64, 85021 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

Potulice, dnia 19.12.2019 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej