Zasady ogólne udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie i Oddziale Zewnętrznym w Popowie od 27.11.2021 r.
 

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego,

2. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,

3. Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt,

4. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi,

5. W trakcie widzenia zezwala się ma spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,

6. W trakcie widzenia osoby odwiedzające i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki),

3. Zgłoszenia telefoniczne na widzenie przyjmowane są pod nr telefonu (22) 512 66 05 w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

Sposób organizacji widzeń

1. Widzenia w areszcie odbywają się w sali widzeń w godzinach 8:45 – 14:45, z wyłączeniem świąt.

2. Widzenia  w areszcie odbywają się według następujących zasad w turach:

1) poniedziałek: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani, następnie skazani;

2) pierwsza niedziela miesiąca: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani, następnie skazani;

3) druga, trzecia, czwarta niedziela miesiąca: skazani (w pierwszej kolejności osadzeni zatrudnieni poza ternem jednostki);

4) tura pierwsza w godz. 8.45 – 09.45;

tura druga w godz. 10.15 – 11.15;

tura trzecia w godz. 11.45 – 12.45;

tura czwarta w godz. 13.45 – 14.45.

3. Widzenia w OZ Popowo odbywają się w dniach określonych w porządku wewnętrznym,  w godzinach 8.45 – 14.45, z wyłączeniem świąt, w następujących turach:

1) pierwsza tura w godz. 8.45 – 9.45;

2) druga tura w godz. 10.15 – 11.15;

3) trzecia tura w godz. 11.45 – 12.45;

4) czwarta tura w godz. 13.45 – 14.45.

4. Widzeń udziela się osobom wpisanym na listę osób odwiedzających.

5. W areszcie wprowadza się system mailowego lub telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich, co najmniej 1 dzień przed widzeniem. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 8.30 – 13.30 od poniedziałku do piątku. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń.

6. W OZ Popowo osadzeni zobowiązani są do telefonicznego umówienia się z osobą odwiedzającą co najmniej 1 dzień przed planowanym widzeniem i powiadamiają  o tym fakcie wychowawcę. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń  do wychowawcy.

7. Aby dokonać prawidłowo zgłoszenia na widzenie, należy ze strony aresztu z zakładki dla interesantów -  „widzenia” pobrać formularz zgłoszenia.

8. Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres  e-mail: widzeniaASWG@sw.gov.pl

9. Formularz przesłany po godz. 13:30 w dniu poprzedzającym planowane widzenie nie będzie rozpatrywany, co będzie skutkowało nie udzieleniem widzenia.

10. Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione niezgodnie z wzorem lub w których treści naniesiono zmiany.

11. Zgłoszenia telefoniczne na widzenie przyjmowane są pod nr telefonu (22) 512 66 05 w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

12. Osoby, którym zostało przydzielone widzenie otrzymują informację zwrotną na swój adres  e-mail zawierającą godziny w jakich powinny się zgłosić na widzenie w danym dniu.

13. W nagłych przypadkach uniemożliwiających udzielenie widzenia, informacje o odwołaniu przydzielonego widzenia przekazywane będą drogą telefoniczną.

14. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję  o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

15. Osoby odwiedzające powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek aresztu w dniu widzenia co najmniej 20 minut przed planowanym widzeniem. W momencie zgłoszenia osobom odwiedzającym udostępnione są ankiety – wywiad sanitarny, którą należy wypełnić i przekazać przy wejściu na teren aresztu. Osoby ubiegające się o widzenie zobowiązane są do posiadania długopisu.

16. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

17. Dyrektor ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych obowiązujących w areszcie.

18. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.

W przypadku nie stosowania się przez osobę odwiedzającą lub osadzonego do poleceń funkcjonariuszy, próby nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu fizycznego itp., widzenie może być przerwane i zakończone wcześniej. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor.

19. W czasie trwania widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

Reżim sanitarny

1. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia,  zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych. Noszenie maseczki nie dotyczy dzieci do lat 4. Zdjęcie maseczki możliwe jest jedynie na czas niezbędny do spożycia zakupionych w kantynie jednostki artykułów żywnościowych oraz napojów.

2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych.

3. W związku z udzieleniem widzenia umożliwia się osadzonym dokonanie zakupu maseczek za pośrednictwem kantyny zgodnie z zasadami określonymi w porządku wewnętrznym.

4. Osadzonym, którzy odmówią stosowania maseczek ochronnych, nie udziela się widzenia.

5. Osoby odwiedzające obligatoryjnie poddawane są pomiarowi temperatury przy wejściu do jednostki.

6. Osadzeni udający się na widzenie obligatoryjnie poddawani są pomiarowi temperatury przy wyjściu z celi mieszkalnej.

7. Osobom odwiedzającym jak i osadzonym, u których stwierdzono temperaturę powyżej  37,5  stopnia widzenie nie zostanie udzielone.

8. Osoba odwiedzająca przed wejściem  na teren aresztu i OZ Popowo zobowiązana jest do przekazania wypełnionej ankiety, w której zawarte są  informacje:

1) czy jest objęta kwarantanną,

2) dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID - 19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

9. Osoby odwiedzające pozostawiają w depozycie wszystkie rzeczy osobiste, w tym zegarek, w szafkach depozytowych wskazanych przez funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do aresztu oraz OZ Popowo.

10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

11. Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek rzeczy na widzenie (np. upominków).

12. Po zakończeniu widzenia osadzony dezynfekuje ręce.

13. Kącik zabaw dla dzieci jest zamknięty.

14. W areszcie osadzeni doprowadzani są do sali widzeń przed osobami bliskimi i wchodzą wejściem usytuowanym od strony pawilonu mieszkalnego A i zajmują miejsca wyznaczone przez funkcjonariusza. Po zakończonym widzeniu osadzeni opuszczają salę widzeń po uprzednim jej opuszczeniu przez osoby odwiedzające.

15. W OZ Popowo osadzeni wchodzą do sali widzeń wejściem usytuowanym od strony pawilonu mieszkalnego i zajmują miejsca wyznaczone przez funkcjonariusza. Po zakończonym widzeniu osadzeni opuszczają salę widzeń po uprzednim jej opuszczeniu przez osoby odwiedzające.

16. W areszcie osoby odwiedzające doprowadzane  są do sali widzeń ciągiem komunikacyjnym budynku administracji i wchodzą do sali widzeń wejściem usytuowanym od strony administracji.

17. Każdorazowo po wejściu i wyjściu osób odwiedzających dokonywana jest dezynfekcja powierzchni szafek depozytowych, drzwi i krat biura przepustek oraz ciągu komunikacyjnego w budynku administracji.

18. W OZ Popowo osoby odwiedzające doprowadzane są do sali widzeń wejściem głównym.

19. Każdorazowo po wyjściu osób odwiedzających dokonywana jest dezynfekcja powierzchni szafek depozytowych.

21. Sala widzeń wyposażona jest w środki dezynfekcyjne – płyn/żel do dezynfekcji rąk.

22. Wprowadza się przerwy pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia, dezynfekcji powierzchni przegród i stolików oraz toalet.

23. Toalety usytuowane przy poczekalniach i sali widzeń wyposażone są w instrukcje mycia rąk.

24. Przy wyjściu z jednostki umieszczony jest kosz na śmieci, z którego mogą skorzystać odwiedzający (miejsce na wyrzucenie maseczek).

25. Funkcjonariusze uczestniczący w procesie udzielania widzeń, wyposażeni są w maseczki rękawiczki.

 

Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Popowie, począwszy od dnia 21.07.2021 r. przywraca się udzielanie widzeń zgodnie z treścią art. 105a i 217 kkw. Widzenia w dalszym ciągu odbywać się będą w myśl obostrzeń sanitarnych oraz z zachowaniem dystansu społecznego, określonych na podstawie art. 247 kkw.

 

Zasady ogólne udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie i Oddziale Zewnętrznym w Popowie od 21.07.2021 r.

 

Zasady udzielania widzeń:

 1. Widzenie trwa 60 minut.
 2. Widzenia odbywają się zgodnie z art. 105a i 217 kodeksu karnego wykonawczego.

 

Sposób organizacji widzeń:

 1. Widzenia w areszcie odbywają się w sali widzeń w godzinach 8:45 – 14:45, z wyłączeniem świąt.
 2. Widzenia w areszcie odbywają się według następujących zasad w turach:
 3. Poniedziałek: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani następnie skazani;
 4. Wtorek: skazani;
 5. Środa: skazani;
 6. Pierwsza niedziela miesiąca: tymczasowo aresztowani;
 7. Druga, trzecia, czwarta niedziela miesiąca: skazani (w pierwszej kolejności osadzeni zatrudnieni poza ternem jednostki)
 8. Tura pierwsza w godz. 8.45 – 09.45;

Tura druga w godz. 10.15 – 11.15;

Tura trzecia w godz. 11.45 – 12.45;

Tura czwarta w godz. 13.45 – 14.45.

 1. Widzenia w OZ Popowo odbywają się w dniach określonych w porządku wewnętrznym, w godzinach 8.45 – 14.45, z wyłączeniem świąt, w następujących turach:

1) pierwsza tura w godz. 8.45 – 9.45;

2) druga tura w godz. 10.15 – 11.15;

3) trzecia tura w godz. 11.45 – 12.45;

4) czwarta tura w godz. 13.45 – 14.45.

 1. Widzeń udziela się osobom wpisanym na listę osób odwiedzających.
 2. W areszcie wprowadza się system mailowego lub telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich, co najmniej 1 dzień przed widzeniem. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 8.30 – 13.30 od poniedziałku do piątku. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń.
 3. W OZ Popowo osadzeni zobowiązani są do telefonicznego umówienia się z osobą odwiedzającą co najmniej 1 dzień przed planowanym widzeniem i powiadamiają o tym fakcie wychowawcę. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń do wychowawcy.
 4. Aby dokonać prawidłowo zgłoszenia na widzenie, należy ze strony aresztu

z zakładki dla interesantów - „widzenia” pobrać formularz zgłoszenia.

 1. Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniaASWG@sw.gov.pl
 2. Formularz przesłany po godz. 13:30 w dniu poprzedzającym planowane widzenie nie będzie rozpatrywany, co będzie skutkowało nie udzieleniem widzenia.
 3. Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione niezgodnie z wzorem lub w których treści naniesiono zmiany.
 4. Zgłoszenia telefoniczne na widzenie przyjmowane są pod nr telefonu (22) 512 66 05 w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku.
 5. Osoby, którym zostało przydzielone widzenie otrzymują informację zwrotną na swój adres e-mail zawierającą godziny w jakich powinny się zgłosić na widzenie w danym dniu.
 6. W nagłych przypadkach uniemożliwiających udzielenie widzenia, informacje o odwołaniu przydzielonego widzenia przekazywane będą drogą telefoniczną.
 7. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.
 8. Osoby odwiedzające powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek aresztu w dniu widzenia co najmniej 20 minut przed planowanym widzeniem. W momencie zgłoszenia osobom odwiedzającym udostępnione są ankiety – wywiad sanitarny, którą należy wypełnić i przekazać przy wejściu na teren aresztu. Osoby ubiegające się o widzenie zobowiązane są do posiadania długopisu.
 9. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.
 10. Dyrektor ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych obowiązujących w areszcie.
 11. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.

W przypadku nie stosowania się przez osobę odwiedzającą lub osadzonego do poleceń funkcjonariuszy, próby nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu fizycznego itp., widzenie może być przerwane i zakończone wcześniej. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor.

 1. W czasie trwania widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

 

Reżim sanitarny

 1. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych. Noszenie maseczki nie dotyczy dzieci do lat 4. Zdjęcie maseczki możliwe jest jedynie na czas niezbędny do spożycia zakupionych w kantynie jednostki artykułów żywnościowych oraz napojów.
 2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych.
 3. W związku z udzieleniem widzenia umożliwia się osadzonym dokonanie zakupu maseczek za pośrednictwem kantyny zgodnie z zasadami określonymi w porządku wewnętrznym.
 4. Osadzonym, którzy odmówią stosowania maseczek ochronnych, nie udziela się widzenia.
 5. Osoby odwiedzające obligatoryjnie poddawane są pomiarowi temperatury przy wejściu do jednostki.
 6. Osadzeni udający się na widzenie obligatoryjnie poddawani są pomiarowi temperatury przy wyjściu z celi mieszkalnej.
 7. Osobom odwiedzającym jak i osadzonym, u których stwierdzono temperaturę powyżej 37,5 stopnia widzenie nie zostanie udzielone.
 8. Osoba odwiedzająca przed wejściem na teren aresztu i OZ Popowo zobowiązana jest do przekazania wypełnionej ankiety, w której zawarte są informacje:
 9. czy jest objęta kwarantanną,
 10. dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID - 19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.
 11. Osoby odwiedzające pozostawiają w depozycie wszystkie rzeczy osobiste, w tym zegarek, w szafkach depozytowych wskazanych przez funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do aresztu oraz OZ Popowo.
 12. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.
 13. Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek rzeczy na widzenie (np. upominków).
 14. Po zakończeniu widzenia osadzony dezynfekuje ręce.
 15. Kącik zabaw dla dzieci jest zamknięty.
 16. W areszcie osadzeni doprowadzani są do sali widzeń przed osobami bliskimi i wchodzą wejściem usytuowanym od strony pawilonu mieszkalnego A i zajmują miejsca wyznaczone przez funkcjonariusza. Po zakończonym widzeniu osadzeni opuszczają salę widzeń po uprzednim jej opuszczeniu przez osoby odwiedzające.
 17. W OZ Popowo osadzeni wchodzą do sali widzeń wejściem usytuowanym od strony pawilonu mieszkalnego i zajmują miejsca wyznaczone przez funkcjonariusza. Po zakończonym widzeniu osadzeni opuszczają salę widzeń po uprzednim jej opuszczeniu przez osoby odwiedzające.
 18. W areszcie osoby odwiedzające doprowadzane są do sali widzeń ciągiem komunikacyjnym budynku administracji i wchodzą do sali widzeń wejściem usytuowanym od strony administracji.
 19. Każdorazowo po wejściu i wyjściu osób odwiedzających dokonywana jest dezynfekcja powierzchni szafek depozytowych, drzwi i krat biura przepustek oraz ciągu komunikacyjnego w budynku administracji.
 20. W OZ Popowo osoby odwiedzające doprowadzane są do sali widzeń wejściem głównym.
 21. Każdorazowo po wyjściu osób odwiedzających dokonywana jest dezynfekcja powierzchni szafek depozytowych.
 22. Sala widzeń wyposażona jest w środki dezynfekcyjne – płyn/żel do dezynfekcji rąk.
 23. Wprowadza się przerwy pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia, dezynfekcji powierzchni przegród i stolików oraz toalet.
 24. Toalety usytuowane przy poczekalniach i sali widzeń wyposażone są w instrukcje mycia rąk.
 25. Przy wyjściu z jednostki umieszczony jest kosz na śmieci, z którego mogą skorzystać odwiedzający (miejsce na wyrzucenie maseczek).
 26. Funkcjonariusze uczestniczący w procesie udzielania widzeń, wyposażeni są w maseczki rękawiczki.

 

**********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wznowienie widzeń z dziećmi w zakładach karnych i aresztach śledczych

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu na terenie jednostek penitencjarnych nie doszło do poważnych zagrożeń epidemicznych.

Obecnie w Polsce jest zakażonych zaledwie 0,04 proc. osadzonych. Około 70% funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zostało zaszczepionych co najmniej I dawką szczepionki. W pierwszej połowie czerwca planowane jest znaczące przyspieszenie szczepień osadzonych, które będą miały miejsce w punktach szczepień znajdujących się w ambulatoriach zakładów karnych i aresztów śledczych.  

Powyższe działania oraz dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie jest podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi, w tym również widzeń z dziećmi.

W związku z powyższym z dniem 14 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń  z dziećmi z zachowaniem reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

 • w widzeniu uczestniczyć będą mogły maksymalnie 2 osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem,
 • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
 • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
 • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,
 • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji widzeń zostaną umieszczone na stronach internetowych właściwych zakładów karnych i aresztów śledczych w zakładce - dla interesantów - widzenia.

Zespół prasowy CZSW

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie od 24 maja 2021 roku pod numerem: +48 (22) 512 66 05, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzeniaASWG@sw.gov.pl       w dni robocze w godzinach 8.30 – 13.30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia w areszcie odbywają się w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę w sali widzeń w godzinach 8:45 – 14:45, z wyłączeniem piątej niedzieli oraz świąt.

Wzór zgłoszenia na widzenie z osadzonym oraz formularz zgłoszenia na widzenie z osadzonym są dostępne poniżej w formie załączników.

 

Zasady udzielania widzeń:

1. W widzeniu uczestniczą maksymalnie 2 osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem.

2.. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty)

Sposób organizacji widzeń:

1. Widzenia w areszcie odbywają się w sali widzeń w godzinach 8:45-14:45, z wyłączeniem świąt.

2. Widzenia w areszcie odbywają się według następujących zasad w turach:

 • Poniedziałek: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani następnie skazani
 • Wtorek: skazani
 • Środa: skazani
 • Pierwsza niedziela miesiąca: tymczasowo aresztowani;
 • Druga, trzecia i czwarta niedziela miesiąca: skazani,  (w pierwszej kolejności osadzeni zatrudnieni poza ternem jednostki)

Tura pierwsza w godz. 8:45-9:45

Tura druga w godz. 10:15-11:15

Tura trzecia w godz. 11:45-12:45

Tura czwarta w godz. 13:45–14:45

3. Widzenia w OZ Popowo odbywają się w dniach okreslonych w porządku wewnętrznym, w godzinach 8:45-14:45, z wyłączeniem świąt, w następujących turach:

Tura pierwsza w godz. 8:45-9:45

Tura druga w godz. 10:15-11:15

Tura trzecia w godz. 11:45-12:45

Tura czwarta w godz. 13:45–14:45

4. Widzeń udziela się osobom wpisanym na listę osób odwiedzających.

5. W areszcie wprowadza się system mailowego lub telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich, co najmniej 1 dzień przed widzeniem. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są  w godz. 830 – 1330 od poniedziałku do piątku. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń.

6. W OZ Popowo osadzeni zobowiązani są do telefonicznego umówienia się z osobą odwiedzającą co najmniej 1 dzień przed planowanym widzeniem i powiadamiają o tym fakcie wychowawcę. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń do wychowawcy.

7. Aby dokonać prawidłowo zgłoszenia na widzenie, należy ze strony aresztu z zakładki dla interesantów - “widzenia” pobrać formularz zgłoszenia.

8. Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniaASWG@sw.gov.pl

9. Formularz przesłany po godzinie 13:30 w dniu poprzedzającym planowane widzenie nie będzie rozpatrywany, co będzie skutkowało nie udzieleniem widzenia.

10. Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione nie zgodnie z wzorem lub w których treści naniesiono zmiany.

11. Zgłoszenia telefoniczne na widzenie przyjmowane są pod numerem telefonu +48 (22) 512 66 05 w godz. 8:30-13:30 od poniedziałku do piątku.

12. Osoby, którym zostało przydzielone widzenie otrzymują informację zwrotną na swój adres e-mail zawierającą godziny w jakich powinny się zgłosić na widzenie w danym dniu.

W nagłych przypadkach uniemożliwiających udzielanie widzenia, informacje o odwołaniu przydzielonego widzenia przekazywane będą drogą telefoniczną.

13.. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

14. Osoby odwiedzjące powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek aresztu w dniu widzenia co najmniej 20 minut przed planowanym widzeniem. W momencie zgłoszenia osobom odwiedzającym udostępnione są ankiety- wywiad sanitarny, którą należy wypełnić i przekazać przy wejściu na teren aresztu. Osoby ubiegające się o widzenie zobowiązane są do posiadania długopisu.

15. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być realizowane.

16. Obowiązuje  zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzjącą. W przypadku nie stosowania się przez osobę odwiedzjącą lub osadzonego do poleceń funkcjonariuszy, próby nawiązania jakiegokolwiek kontaktu fizycznego, przekazania rzeczy itp., widzenie może być przerwane i zakończone wcześniej. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor.

Reżim sanitarny

1.Przed  aresztem i OZ Popowo umieszcza się w widocznym miejscu informację o konieczności zachowania  dystansu społecznego pomiędzy osobami oczekującymi na widzenie (min. 1,5 m).

2. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek. Noszenie maseczki nie dotyczy dzieci do lat 4. Zdjęcie maseczki możliwe jest jedynie na czas niezbędny do spożycia zakupionych w kantynie jednostki artykułów żywnościowych oraz napojów.

3. Osadzonym, którzy odmówią stosowania  maseczek ochronnych i rękawiczek nie udziela się   widzenia.

4. Osobom odwiedzającym jak i osadzonym, u których stwierdzono temperaturę powyżej 37,5 stopnia widzenie nie zostanie udzielone.

5. Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek rzeczy na widzenie (np. upominków).

6. Po zakończeniu widzenia osadzony dezynfekuje ręce.

7. W czasie trwania widzenia zezwala się na spożywanie artykułów zywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

8. Kącik zabaw dla dzieci jest zamknięty.

9. Sala widzeń wyposażona jest w środki dezynfekcji- płyn/ żel do dezynfekcji rąk.

10. Wprowadza się przerwy pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia, dezynfekcji powierzchni przegród i stolików oraz toalet.

 

Wznowienie widzeń w zakładach karnych i aresztach śledczych

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Obecnie w Polsce jest zakażonych zaledwie 0,14 proc. osadzonych – kilkukrotnie mniej niż w innych krajach UE. Dla porównania – w Czechach to 0,85 proc. osadzonych, na Słowacji - 0,46 proc, na Węgrzech – 0,42 proc. osadzonych.

Dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie jest podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

 • możliwość rejestracji na widzenie uruchomiona zostanie od dnia 24 maja 2021 roku,
 • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba,
 • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
 • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
 • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,
 • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Od 1 lipca 2021 r., po dokonaniu analizy epidemiologicznej, planowane jest zwiększenie liczby osób mogących uczestniczyć w widzeniu z uwzględnieniem osób niepełnoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji sposobu widzeń zostaną umieszczone na stronach internetowych właściwych zakładów karnych i aresztów śledczych.

Zespół prasowy CZSW

WIDZENIA OSADZONYCH

Widzenia dla osadzonych przebywających w oddziałach penitencjarnych udzielane są w godzinach 815 – 1545 według następujących zasad:

 1. Poniedziałek – tymczasowo aresztowani
 2. Wtorek - skazani których nazwisko rozpoczyna się literami A, B, C, Ć, D, E, F, G,
 3. Środa – skazani, których nazwisko rozpoczyna się literami H, I, J, K, L, Ł, M,
 4. Czwartek – skazani, których nazwisko rozpoczyna się literami N, O, P, R, S, Ś,
 5. Piątek – skazani, których nazwisko rozpoczyna się literami T, U, W, X, Y, Z, Ź, Ż
 6. Pierwsza niedziela miesiąca – tymczasowo aresztowani (bez ograniczeń literowych)
 7. Druga niedziela miesiąca – skazani , których nazwisko rozpoczyna się literami A, B, C, Ć, D, E, F, G, H
 8. Trzecia niedziela miesiąca – skazani , których nazwisko rozpoczyna się literami, I, J, K, L, Ł M, N, O, P, R,
 9. Czwarta niedziela miesiąca – skazani , których nazwisko rozpoczyna się literami, S, Ś, T, U, W, X, Y, Z, Ź, Ż.

Zgłoszenia na widzenia do osadzonych przebywających w oddziałach penitencjarnych przyjmowane są w dni widzeń w godz. 8:15 – 12:15.

 

Widzenia dla osadzonych przebywających w oddziale zewnętrznym udzielane są w godzinach 8:00 – 15:00 według następujących zasad:

 1. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz pierwsza sobota miesiąca – skazani niezatrudnieni,
 2. Sobota, niedziela – skazani zatrudnieni.

 

Skazani przebywający w oddziale zewnętrznym, zatrudnieni w systemie zmianowym, korzystają z widzeń w dni wolne od pracy, z wyjątkiem środy, w godz. 800 – 1500

Zgłoszenia na widzenia do osadzonych przebywających w oddziale zewnętrznym przyjmowane są w dni widzeń w godz. 800 – 1400.

Rozmiar: 53.5 kB

Paczki higieniczne realizowane będą po uprzednim złożeniu przez osadzonego prośby, zaopiniowaniu przez osoby do tego uprawnione, wyrażonej zgodzie przez Kierującego Oddziałem Penitencjarnym oraz wystawieniu na tej podstawie talonu.

Podstawą do przyjęcia paczki higienicznej będzie pisemne potwierdzenie (talon), w którym będą wymienione artykuły i przedmioty.

 

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA

Zgodnie z art. 113a par. 3 KKW skazany może RAZ W MIESIĄCU otrzymać paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) TYLKO za pośrednictwem zakładu karnego.

 • Paczkę skazany (tymczasowo aresztowany, skazany, ukarany) otrzymuje po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę dla osoby pozbawionej wolności może złożyć również osoba najbliższa. Zamówienia złożone przez osoby nieuprawnione nie będą realizowane.
 • Zgodnie z treścią z art. 110a § 1 KKW skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg w związku z powyższym waga paczki żywnościowej nie może przekraczać 6 kg.
 • Zamówienie na paczkę, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie może być również złożone podczas ubiegania się o widzenie z osobą pozbawioną wolności (formularz zamówienia na paczkę należy złożyć łącznie ze zgłoszeniem na widzenie).
 • Paczka realizowana w drodze zamówienia przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe punktu sprzedaży.
 • W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki.
 • Zamówienie na paczkę żywnościową nie będzie zrealizowane w przypadku, kiedy przesłano środki pieniężne na konto punktu sprzedaży bez wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, stwierdzono niezgodność zamówienia z produktami dostępnymi w sprzedaży umieszczonymi na stronie internetowej jednostki lub kwota wpłaconych środków pieniężnych jest niezgodna z wartością zamówienia oraz gdy ciężar zamówionych produktów spożywczych przekracza 6 kg. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki przekazywane są osobie, która opłaciła paczkę, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.
 • Paczki żywnościowe wydawane są w oddziałach mieszkalnych.

Osoba zamawiająca, chcąc dokonać zakupu paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej, musi złożyć zamówienie na powyższe paczki ODDZIELNIE na każdą z nich.

Formularz zamówienia oraz lista (cennik) produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz stronie internetowej jednostki.

Osadzony będzie mógł za zgodą dyrektora, po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia otrzymać zgodę na częstsze otrzymywanie paczek.

Realizacja paczki żywnościowej odbywa się na następujących zasadach:

- zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów

- zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w tutejszej jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

- zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.

PACZKA HIGIENICZNA

 • Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.
 • Paczki z odzieżą, artykułami higienicznymi, sprzętem RTV i AGD, prasą, książkami, artykułami papierniczymi, lekarstwami lub innymi artykułami dostarczane są do jednostki w opakowaniu tekturowym przez nadawcę albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę w godzinach 8.00 – 13.00, na podstawie wydanego talonu.
 • Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.
 • Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.
 • Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.
 • Maksymalny wymiar zewnętrzny paczki: 30 cm x 30 cm x 50 cm.
 • Paczka higieniczna nie może być umieszczona w torbie podróżnej.

Wykaz artykułów higienicznych , które mogą znajdować się w paczce:

 • mydło w kostce, szczoteczka do zębów, antyperspirant w sztyfcie, tarka do stóp, gąbka, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, grzebień lub szczotka do włosów, pilniczek papierowy, patyczki higieniczne, obcinacz do paznokci bez metalowego pilniczka, worki na śmieci, zmywak do naczyń, mydelniczka plastikowa, krem do golenia, jednorazowe maszynki do golenia lub maszynka z wymiennymi wkładami, pędzelek do golenia. Ponadto w paczce higienicznej dla osadzonych kobiet mogą znajdować się następujące artykuły: podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony, wata higieniczna, waciki, gumka do włosów, spinka do włosów (niemetalowa).
 • Talon na posiadanie ww. przedmiotów jest ważny 2 miesiące od dnia jego wydania.

Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki zawierającej lekarstwa wydawane są przez lekarza zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw.

Lekarstwa przesłane za zgodą dyrektora w paczkach deponowane są w ambulatoriach oddziałowych i wydawane według wskazań lekarza.

Potwierdzenia, o których mowa ww. pkt. powinny być naklejone na paczce w widocznym miejscu.

Paczki dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie – Grochowie zamawiane przez rodziny osadzonych realizowane są poprzez „IGB Mazowia” Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej.

NUMER KONTA, na które należy dokonywać wpłat w celu realizacji e-paczki:

68 1130 1017 0020 1458 9320 0011

Warunkiem realizacji paczki jest dokonanie wpłaty środków pieniężnych oraz złożenie zamówienia.

Ważne:

IGB Mazovia utworzyła sklep internetowy www.odpaczkidopaczki.pl celem realizacji zakupów dla osób pozbawionych wolności- dotyczy TYLKO oddziału Zewnętrznego w Popowie!!!!

 

Zastępca dyrektora przyjmuje interesantów w Oddziale Zewnętrznym w Popowie w poniedziałki w godz:  10.00 – 17.00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz:  09.00 – 15.00

Na temat osób pozbawionych wolności nie udziela się informacji telefonicznie.

Zgodnie z art. 24.3 Ustawy o Służbie Więziennej:

"Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie okreslonym w ustawach".

zgodnie z art. 24.4 Ustawy o Służbie Więziennej:

"Służba Więzienna, na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby".

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa

Chłopickiego 71 A

04-275 Warszawa

05 1010 1010 0401 7813 9120 0000

Odbiorca: Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla; [imie i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej