Zakład Typu Półotwartego

1.Widzenia udzielane są w niedziele i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - od godz. 800 do godz. 1500 w wyznaczonych pomieszczeniach (salach widzeń).
2. Zgłoszenie chęci odbycia widzenia osoba odwiedzająca dokonuje w godz. 730 do godz. 1330.
3. W czasie korzystania z widzenia należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg. W tym szczególnie: nie wnosić na salę widzeń przedmiotów lub artykułów zabronionych, swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym w korzystaniu z widzenia.
4. Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienia do widzenia z art. 105a § 3 Kkw.
5. Zezwolenie na widzenie udzielane w związku z art. 105a § 3 Kkw uzyskuje opiekun wraz z dziećmi, których widzenie to dotyczy.
6. W czasie widzeń osadzeni oraz ich rodziny mogą prowadzić rozmowy z dyżurnym wychowawcą.
7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w bufecie na terenie zakładu.
8. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.


Zakład Typu Otwartego

1. Widzenia udzielane są w niedziele i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - od godz. 800 do godz. 1500 w wyznaczonych pomieszczeniach (salach widzeń).
2. Zgłoszenie chęci odbycia widzenia osoba odwiedzająca dokonuje w godz. 730 do godz. 1330.
3. W czasie korzystania z widzenia należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg. W tym szczególnie: nie wnosić na salę widzeń przedmiotów lub artykułów zabronionych, swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym w korzystaniu z widzenia.
4. Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienia do widzenia z art. 105a § 3 Kkw.
5. Zezwolenie na widzenie udzielane w związku z art. 105a § 3 Kkw uzy-skuje opiekun wraz z dziećmi, których widzenie to dotyczy.
6. W czasie widzeń osadzeni oraz ich rodziny mogą prowadzić rozmowy z dyżurnym wychowawcą.
7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościo-wych i napojów zakupionych w bufecie na terenie zakładu.
8. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane następującym osobom odwiedzającym osadzonych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia

Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:
1. W święta państwowe:

1 stycznia – Nowy Rok,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

2. W święta religijne:

6 stycznia - Św. Trzech Króli,

drugi dzień Świąt Wielkanocnych,

dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych.

Paczki żywnościowe

Podstawa prawna: art. 113 a § 3 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy

 I. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe za pośrednictwem zakładu karnego – kantyny; po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienie może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą lub korespondencyjnie.

Zamówienie na paczkę wraz z załączonym dowodem wpłaty można dostarczyć:

a) bezpośrednio do punktu sprzedaży: kantyna OZ Płoty,

b) drogą pocztową na adres: Oddział Zewnętrzny w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty.

Środki pieniężne należy wpłacać na podany poniżej nr konta; w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz imię ojca osoby dla której paczka jest realizowana: 27124038841111000042092500

Zamówienie realizowane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży – kantynie.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży dostępne są:

a) w sali widzeń – punkcie sprzedaży,

b) w poczekalni dla osób odwiedzających,

c) na stronie internetowej ZK Nowogard OZ Płoty,

d) w oddziałach mieszkalnych,

e) w bramie głównej jednostki.

Zamówienie od osoby najbliższej osadzonego może być zrealizowane po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Dostarczenie paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty realizowane jest w ciągu 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży zgodnie z treścią oświadczenia znajdującego się na druku zamówienia paczki, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Paczki odzieżowe/ higieniczne/ leki

Podstawa prawna: art. 113 a § 4 Ustawy Kodeks Karny Wykonawczy

II. Osadzony może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami oraz środkami higieny a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Paczki odzieżowe i higieniczne mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem poczty, gońca lub firmy kurierskiej a także dostarczane bezpośrednio przez nadawcę. Paczki przyjmowane są codzienne w godzinach od 800 do 1430. Wydawanie paczek higienicznych odbywa się codziennie od 800 do 1800, natomiast paczki odzieżowe wydawane są w dniach i godzinach pracy magazynu rzeczy własnych osadzonych.

 

Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać wymiarów 50 cm długości, 50 cm szerokości i 30 cm wysokości.

W przypadku dostarczenia paczek zawierających niedozwolone artykuły oraz paczek przekraczających dopuszczalne wymiary - nie będą one przyjmowane.

Zezwolenie na otrzymanie ww. paczek zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia przez dyrektora.

Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium a wydawanie leków odbywa się za pośrednictwem personelu medycznego według wskazań lekarza.

Artykuły o których mowa w pkt. II powinny być dostarczone w oddzielnych paczkach. Nadawca paczki zobowiązany jest określić wyraźnym nadrukiem (napisem) na opakowaniu jej rodzaj: „HIGIENICZNA”; „ODZIEŻOWA”; „LEKI”.

Paczki podlegają kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz kontroli szczegółowej w obecności osadzonego. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

W przypadku dostarczenia paczki do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczka jest kontrolowana w obecności osoby dostarczającej poprzez m.in. sprawdzenie zgodności spisu zawartości z faktyczną zawartością także przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń technicznych a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonych psów, następnie szczegółowo w obecności osadzonego.

Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z porządku wewnętrznego jednostki i regulaminów.

Dyrektor ZK N-d wyraża zgodę na możliwość sporządzenia paczki higienicznej w trakcie widzenia przez osoby odwiedzające. Zawartość paczki mogą stanowić wyłącznie artykuły dostępne do sprzedaży w kantynie. Oprócz artykułów higienicznych w jej skład mogą wchodzić artykuły piśmiennicze oraz karty telefoniczne i znaczki pocztowe.

Osadzeni powracający z widzeń, zezwoleń oraz zatrudnienia zewnętrznego nie mają prawa wnosić do zakładu karnego artykułów żywnościowych, przemysłowych i wyrobów tytoniowych.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1- druk zamówienia paczki: http://sw.gov.pl/assets/74/36/63/0381eeca7e5cc79d0ba4df006169eb08e5bb4cea.pdf

Załącznik nr 2 - cennik: https://sw.gov.pl/assets/57/10/85/7635ed8bb7dcc79ee10a3f6adab8cc79f224e602.pdf

 

 K O M U N I K A T

 
        Informuję, iż wyraziłem zgodę na możliwość sporządzenia paczki higienicznej w trakcie widzenia przez osoby odwiedzające. Zawartość paczki mogą stanowić wyłącznie artykuły dostępne do sprzedaży w kantynie. Oprócz artykułów higienicznych w jej skład mogą wchodzić artykuły piśmiennicze oraz karty telefoniczne i znaczki pocztowe.

                                                                                                     podpisano: Dyrektor ZK w Nowogardzie

 

 

"Środki pieniężne na zakup paczki wpłacone w walucie obcej mogą być pomniejszone o koszt przewalutowania na walutę polską, zgodnie z tabelą opłat i prowizji stosowaną przez bank za pośrednictwem którego następuje przewalutowanie. Środki te mogą być również pomniejszone o opłaty bankowe w przypadku dokonywania przelewu zagranicznego".

NBP Oddz. Okręgowy Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

20 1010 1599 0058 8713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej