Dla interesantów

Korespondencja kierowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Informuję, że korespondencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, powinna być kierowana na adres:

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka 53

58-200 Dzierżoniów

 

Informacje dla osób odwiedzających osadzonych w OZ Piława Dolna

Widzenia odbywają się w soboty, niedziele i Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godz. 8.00 - 16.00 w sali widzeń. Zgłoszenia na widzenia dla skazanych przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia do godziny 14.30. Widzenie trwa 60 minut. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 13.30. Widzenia realizowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Z tytułu odbywania kary w zakładzie typu półotwartego skazanym przysługują 3 widzenia w miesiącu. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia z maksymalnie 2 osobami dorosłymi. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub kierownik Oddziału Zewnętrznego może indywidualnie zezwolić na połączenie widzeń, przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Wszelkie artykuły przyniesione przez osoby odwiedzające mogą być przyjęte jedynie, jako paczka żywnościowa.

Za zgodą dyrektora skazany może utrzymywać kontakt z osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora Skype, pierwszeństwo mają rodzice lub osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 15, cudzoziemcy oraz osoby, których rodziny przebywają za granicą lub mieszkają w znacznej odległości od jednostki. Wideo-rozmowy są prowadzone w soboty, niedziele i święta w pomieszczeniu z zestawem komputerowym do łączności Skype na parterze pawilonu mieszkalnego w godz. 8.30 - 13.10 oraz 14.20– 17.00 oraz 17.20– 18.50 czas rozmowy wynosi 15 minut. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na rozmowę w innym terminie. Wideo-rozmowy mogą być kontrolowane.

W razie naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad sposobu odbywania widzeń/wideo-rozmów, widzenie/wideo-rozmowa może być przerwane lub zakończone przed czasem.

Wyjścia na widzenia poza terenem zakładu karnego odbywają się w soboty w godz. 8.00 – 11.30, a na przepustki w piątki w godz. 8.00 – 17.30. Możliwość wyjścia w innym terminie (w sytuacji szczególnie ważnej) wymaga uzyskania indywidualnej zgody dyrektora lub kierownika Oddziału Zewnętrznego. W razie naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem

UWAGA ZMIANA KONTA ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W PIŁAWIE DOLNEJ

Numer konta punktu sprzedaży: 07 1130 1017 0020 1458 9320 0139

(Tytuł: PIŁAWA DOLNA – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])

e-mail: paczki.wolow@igbmazovia.pl

KOMUNIKAT

Informuję, że z dniem 1 lipca 2015 r. następuje zmiana przepisów określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym

W myśl art. 113a § 3 KKW Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (wyłącznie poprzez kantynę). Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 roku nie będą przyjmowane do zakładu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście dla osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

 1. Osoba najbliższa ma prawo złożyć pisemne zamówienie na paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zwanej dalej paczką żywnościową. Uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej i uprawnienie osoby składającej zamówienie do jego złożenia podlegają weryfikacji.

 2. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej, zamówionej przez osobę najbliższą lub braku uprawnień osoby do złożenia zamówienia na paczkę żywnościową zamówienie na jej otrzymanie nie będzie realizowane.

 3. Środki pieniężne wpłacone na koszt przygotowania paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji (np. nie przebywaniu osadzonego na stanie zakładu), oraz w przypadku określonym w pkt 1 przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczki żywnościowe osobie która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 4. Podmiotem realizującym zamówienie na przygotowanie paczki żywnościowej jest Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA poprzez kantynę znajdującą się w sali widzeń zakładu.

 5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być złożone na piśmie przez osobę najbliższą dla osadzonego oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania podmiotowi przygotowującemu paczkę żywnościową. Wzór zamówienia dostępny jest na stronie internetowej: https://igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa,a druki w kantynie.

 6. Zamówienie na paczkę żywnościową przez osobę najbliższą składane jest:

1) bezpośrednio w dniu odbywania widzenia w kantynie.

2) drogą pocztową podmiotowi realizującemu przygotowanie paczki wraz z dowodem wpłaty na adres: Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej ul.Błotnista 58-241 Piława Dolna z dopiskiem „Kantyna”.

 1. Zamówienie sporządza się na podstawie dostępnych w kantynie artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.

 2. Wykaz artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych zawierający ich cen i wagę dostępny jest w kantynie na sali widzeń, na stronie internetowej: https://igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowaoraz w kantynie.

   

 3. Paczka żywnościowa zostanie przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków finansowych na konto podmiotu

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach 8:00 - 15:00

Korespondencja kierowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Informuję, że korespondencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, powinna być kierowana na adres:

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka 53

58-200 Dzierżoniów

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
60101016740055261391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej