Dla interesantów

Korespondencja kierowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Informuję, że korespondencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, powinna być kierowana na adres:

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka 53

58-200 Dzierżoniów

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie

Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm .), art. 247 § 1 i§ 2 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.

z 2019 poz. 676 z późn . zm .), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.); z uwagi

na duży wzrost zachorowań w obszarze Dolnego Śląska potwierdzonych przypadków zakażenia

wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) jak również w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa ochrony życia

i zdrowia funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Służby Więziennej, osadzonych przebywających

w warunkach izolacji, osób ubiegających się o wejście na teren jednostki, a także biorąc pod uwagę

rekomendacje uzyskane z Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dzierżoniowie

zarządza się, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy na okres

od dnia 01 marca 2021r. do 31 marca 2021r. na terenie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie

oraz Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przedłużam

wstrzymanie:

1) udzielania osadzonym widzeń;

2) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W PIŁAWIE DOLNEJ Numer konta punktu sprzedaży: 07 1130 1017 0020 1458 9320 0139

(Tytuł: PIŁAWA DOLNA – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])

e-mail: paczki.wolow@igbmazovia

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach 8:00 - 15:00

Korespondencja kierowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej

Informuję, że korespondencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, powinna być kierowana na adres:

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie

ul. Ząbkowicka 53

58-200 Dzierżoniów

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Areszt Śledczy w Dzierżoniowie
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
60101016740055261391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej