Zasady udzielania widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Opolu

Wszyscy skazani mogą korzystać z widzeń wewnątrz oddziału zewnętrznego, które udzielane są w następujących terminach:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 i od 16.00 do 17.30.
b) w soboty, niedziele oraz święta od 8.00 do 17.30.

Widzenia odbywają się w sali widzeń oraz w miejscu do tego wyznaczonym na świeżym powietrzu naprzeciwko wartowni. Ilość widzeń odbywających się na terenie jednostki nie jest limitowana.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Zabrania się wnoszenia przez osoby odwiedzające na teren jednostki artykułów spożywczych. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów spożywczych zakupionych przez odwiedzających na terenie sali widzeń. Artykuły spożywcze, które nie zostały spożyte w czasie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.

Nie udziela się widzeń z osobami przybyłymi na widzenie w stanie nietrzeźwym lub w stanie odurzenia narkotykowego.

Widzenia na terenie oddziału zewnętrznego udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom odwiedzającym: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Jednocześnie informuję, że dyżury weekendowe wychowawców będą odbywały się w drugą i czwartą sobotę miesiąca oraz w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

Zasady przyjmowania paczek w Oddziale Zewnętrznym w Opolu

Zasady otrzymywania paczek żywnościowych, obowiązujące od dnia 2 października 2017 roku

1. Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
2. Art. 115 § 11 kk Osobą najbliższą jest małżonek wstępny, zastępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
3. Paczka z żywnością jest przekazana osadzonym za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki zwanego dalej „kantyną”.
4. Zamówienie na paczkę sporządza się na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć za pośrednictwem skazanego w punkcie sprzedaży, drogą pocztową oraz zostawić po zakończeniu widzenia u funkcjonariusza pełniącego służbę na posterunku brama.
5. Formularze zamówienia oraz lista produktów dostępnych do sprzedaży są dostępne w kantynie, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Zamówienia na paczki są przyjmowane w każdym dniu roboczym.
6. Złożone zamówienie może być przyjęte do realizacji przez kantynę po wpłynięciu na konto kantyny środków pieniężnych oraz po potwierdzeniu uprawnień osadzonego do otrzymania paczki, a także weryfikacji osoby składającej zamówienie (czy jest to osoba najbliższa).
7. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży ( kantynę ) osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego ) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
9. Paczki higieniczne i odzieżowe, w których będzie znajdować się żywność - nie będą przyjmowane.

Aktualny nr konta do wpłat na e- paczkę: 57 1130 1017 0020 1458 9320 0015

Pliki do pobrania:

Nowy druk zamówienia!!!! Uwaga w związku ze zmianą ajenta nastąpiła zmiana konta do wpłaty!!!

Wykaz produktów dostępnych w kantynie

 

Kierownik oddziału przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP Oddz. Okr. Opole
Damrota
Opole
26 1010 1401 0014 1413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej