1 W Oddziale Zewnętrznym w Opatówku widzenia pod nadzorem funkcjonariusza odbywają się w salach widzeń, a mianowicie:

a) w każdy czwartek, w godzinach od 8:00 do 15:00 – zgłoszenia osób odwiedzających do godziny 14:00,

b) w każdą niedzielę, w godzinach od 8:00 do 15:30 – zgłoszenia osób odwiedzających do godziny 14:30,

c) w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8:00 do 15:30 – zgłoszenia osób odwiedzających do godziny 14:30.

2. Widzenia bez osoby dozorującej oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej udzielane będą od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem sobót, w godzinach od 8:00 do 15:00 – zgłoszenia osób odwiedzających do godziny 14:00.

3. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu oraz innym osobą odwiedzającym powyżej 75 roku życia.

4. Zezwala się na korzystanie podczas widzenia z poczęstunku złożonego wyłącznie z artykułów spożywczych zakupionych na terenie zakładu karnego. Niespożyty poczęstunek przekazuje się osobom odwiedzającym.

5. Skazani za zgodą dyrektora mają możliwość korzystania z komunikatora internetowego Skype w każdą środę w godzinach od 9:00 do 14:00, a skazani zatrudnieni mogą korzystać w ww. komunikatora w niedzielę godzinach od 10:00 do 12:00.

6. W soboty, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Boże Ciało, Nowy Rok oraz w dniach: 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada widzenia nie będą udzielane.

7. Realizacja widzeń nie powinna kolidować z wykonywaniem obowiązków pracowniczych przez skazanych zatrudnionych.

8. Pomieszczenie, w którym odbywają się widzenia dozorowane jest monitorowane.

9. W czasie widzeń należy zachowywać się w sposób nie naruszający dobrych obyczajów.
10. Zabrania się osobom odwiedzającym skazanych wnoszenia na teren zakładu karnego alkoholu, narkotyków, broni palnej i gazowej, amunicji i materiałów wybuchowych, broni białej oraz innych rzeczy, których używanie może godzić w bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej. Osoby podejmujące takie działania nie będą wpuszczane na teren zakładu karnego.

11. Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego. Nadzór nad widzeniami polega na zapewnieniu porządku w czasie ich trwania.

12. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

UWAGA ZMIANA!

1. Od 1 sierpnia 2019r. w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku widzenia pod nadzorem funkcjonariusza odbywać się będą w salach widzeń, w następujących dniach:

a) w I i III czwartek miesiąca, w godzinach od 8:00 do 15:00 – zgłoszenia osób odwiedzających do godziny 13:30,

b) w soboty oraz ostatnią niedzielę miesiąca, w godzinach od 8:00 do 15:30– zgłoszenia osób odwiedzających do godziny 14:00,

c) w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8:00 do 15:30 – zgłoszenia osób odwiedzających do godziny 14:30.

2. Widzenia nie są udzielane w sobotę poprzedzającą ostatnią niedzielę miesiąca, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Boże Ciało, Nowy Rok oraz w dniach: 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

3. Widzenia bez osoby dozorującej oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej udzielane będą w dni widzeń po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą.

4. Skazani za zgodą dyrektora mają możliwość korzystania z komunikatora internetowego Skype w każdą środę w godzinach od 10:00 do 13:00, a skazani zatrudnieni mogą korzystać w ww. komunikatora w niedzielę godzinach od 10:00 do 13:00.

Informacja w sprawie otrzymywania paczek z żywnością przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Starem Bornem.

 

Paczki żywnościowe dla osadzonych można  realizować tylko i wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży przy Zakładzie Karnym, po wcześniejszym złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Skazany może posiadać w celi artykuły artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.   
Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę z artykułami żywnościowymi lub wyrobami tytoniowymi.  Zamówienie może  złożyć osadzony  bądź osoba najbliższa w kantynie lub drogą pocztową,  na podstawie listy produktów. Formularz i lista dostępne są w punkcie sprzedaży i na stronie internetowej jednostki.
Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.  Fakt jej otrzymania osadzony potwierdza na druku zamówienia.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

WAŻNE!

Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 37 1130 1017 0020 1458 9320 0084

      Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].
W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy.
Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Koszalinie bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

 

 

 

 

 

 

NBP 0/Szczecin

09 1010 1599 0141 4013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej