KOMUNIKAT DLA  OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WIDZENIE
Od 1.06.2021 roku przywraca się widzenia osadzonym z osobami najbliższymi. W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Widzenia z osobami bliskimi na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem i Oddziału Zewnętrznego w Opatówku.

ZASADY OGÓLNE:

1.Od 22.07.2021 r. nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

ZASADY UDZlELANlA WIDZEŃ I SPOSÓB REALIZACJI:

1.Widzenia odbywają się w sali widzeń:

- I i III czwartek miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00;

- w soboty oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:30;

- w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8:00 do 15:30;

- widzenia nie są udzielane w sobotę poprzedzającą ostatnią niedzielę miesiąca, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Boże Ciało, Nowy Rok oraz w dniach: 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

2.Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie:

- ZK Stare Borne pod numerem 94 3160834, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_stare_borne@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

- OZ Opatówek pod numerem: 94 318 74 21 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_oz_opatowek@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

3.Przy wejściu do jednostki osoba odwiedzająca wypełnia ankietę – wywiad sanitarny, ma dokonywany pomiar temperatury, składa depozyt, dezynfekuje ręce.

4.Wprowadza się grafik udzielanych widzeń za który odpowiedzialni będą wychowawcy. Umawianie osób odwiedzających spoczywa na skazanym i musi nastąpić co najmniej 1 dzień przed widzeniem.

5.W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, Dyrektor a podczas jego nieobecności Dowódca Zmiany podejmuje decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

6.Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

7.Widzenia nie są udzielane osadzonym pozostającym w kwarantannie.

8.Rodziny zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz na sali widzeń.

9.Dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych.

10. Widzenia udziela się z zachowaniem dystansu społecznego, a odległość pomiędzy stanowiskami widzeń wynosi min.2m.

11. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.

REŻIM SANITARNY:

1.Przed zakładem karnym zostanie umieszczona w widocznym miejscu informacja o konieczności zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami oczekującymi na widzenie (min. 2 m).

2.Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek. W przypadku nie stosowania się do tych zaleceń widzenie może zostać zakończone przed czasem.

3.Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych.

4.W związku z udzieleniem widzenia osadzeni mają możliwość wcześniejszego dokonania zakupu maseczek w kantynie lub otrzymania ich za pośrednictwem paczki higienicznej.

5.W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, Dyrektor jednostki penitencjarnej może wyposażyć osadzonego w maseczkę i rękawiczki.

6.Warunkiem udzielenia widzenia jest posiadania środków ochrony osobistej zarówno przez osoby odwiedzające jak i osadzonych.

7.Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

8.Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia wypełnia ankietę, w której zawiera informacje:

- czy jest objęta kwarantanną,

- dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVlD-l9, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

9.Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

10.Uczestnicy widzenia zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed jego rozpoczęciem.

11.Osadzony wyrażający wolę spotkania z osobami bliskimi informowany jest o możliwości wystąpienia zagrożeń dla jego życia i zdrowia związanych z epidemią COVlD-l9.

12.Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie rzeczy na widzenie (np. upominków).

13.Po zakończeniu widzenia osadzony dezynfekuje ręce.

14.Podczas trwania widzeń zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

15.Sala widzeń wyposażona jest w środki dezynfekcyjne - płyn/żel do dezynfekcji rąk.

16.Wprowadza się przerwy pomiędzy widzeniami w celu przewietrzenia pomieszczenia oraz dezynfekcji powierzchni stolików.

17.Po każdej turze widzeń wszystkie stanowiska oraz toalety są odkażane.

18.Toalety usytuowane w salach widzeń wyposaża się w instrukcje mycia rąk.

19.Funkcjonariusze uczestniczący w procesie udzielania widzeń, zabezpieczeni są w adekwatne środki ochrony osobistej.

Informacja w sprawie otrzymywania paczek z żywnością przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Starem Bornem.

 

Paczki żywnościowe dla osadzonych można  realizować tylko i wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży przy Zakładzie Karnym, po wcześniejszym złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Skazany może posiadać w celi artykuły artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.   
Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę z artykułami żywnościowymi lub wyrobami tytoniowymi.  Zamówienie może  złożyć osadzony  bądź osoba najbliższa w kantynie lub drogą pocztową,  na podstawie listy produktów. Formularz i lista dostępne są w punkcie sprzedaży i na stronie internetowej jednostki.
Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.  Fakt jej otrzymania osadzony potwierdza na druku zamówienia.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

WAŻNE!

Numer konta na który należy przelać pieniądze na realizację paczki znajduje się w formularzu zamówienia.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 37 1130 1017 0020 1458 9320 0084

      Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].
W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy.
Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Starem Bornem bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: 29.1 kB
Rozmiar: 22.3 kB

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie:

- ZK Stare Borne pod numerem 94 3160833, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_stare_borne@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

- OZ Opatówek pod numerem 94 3187421, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_oz_opatowek@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w Zakładzie Karnym w Starem Bornem i Oddziale Zewnętrznym
w Opatówku w:

- I i III czwartek miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00;

- w soboty oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:30;

- w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach od 8:00 do 15:30;

- widzenia nie są udzielane w sobotę poprzedzającą ostatnią niedzielę miesiąca, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Boże Ciało, Nowy Rok oraz w dniach: 6 stycznia,
1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada.

NBP 0/Szczecin

09 1010 1599 0141 4013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej