Komunikat dotyczący widzeń

1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby dorosłe, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

2. Osadzonemu w miesiącu udziela się widzeń zgodnie z posiadaną podgrupą klasyfikacyjną.

3. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

4. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia.

5. W czasie widzeń istnieje możliwości dokonywania zakupów w kantynie jednostki.

6. Widzenie odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 545 14 20 (zaczekać na połączenie z operatorem), lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem, widzenia_oz_olsztyn@sw.gov.pl; w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są sobota - niedziela w godzinach 8.00 – 15.00.

Paczki żywnościowe:

1.    Osadzony ma prawo raz w miesiącu otrzymać paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego, tj. punktu sprzedaży (kantyny).

2.    Na dokonanie zakupu artykułów innych niż dostępne w punkcie sprzedaży, wymagane  jest uzyskanie indywidualnej zgody dyrektora aresztu.

3.    Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie (na druku zamówienia) oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania ze środków finansowych pozostających do jego dyspozycji.

4.    Skazany zamawiając paczkę żywnościową zobowiązany jest uwzględnić ograniczenia wagowe i ilościowe posiadania żywności w celi, tj. 6 kg i 9 l napojów.

5.    Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane przez wychowawcę w każdym dniu roboczym, a termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia jego złożenia.

6.    Druk zamówienia na paczkę, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży zawierająca informacje o aktualnej cenie oraz ich wadze, są dostępne u oddziałowego.

7.    Zamówienie może być złożone także przez osobę bliską (wskazaną wcześniej                      przez osadzonego) po pokryciu przez nią kosztów przygotowania paczki w trakcie widzenia lub przesłaniu zamówienia wraz z dowodem wpłaty bezpośrednio do punktu sprzedaży (kantyny). Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla osób odwiedzających, na sali widzeń, na stronie internetowej jednostki.

8.    Zamówienie od osoby bliskiej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, że posiada on uprawnienie do otrzymania paczki oraz po pokryciu kosztów jej przygotowania. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

9.    Paczki wydawane są codziennie w godzinach  800 do 1830 przez oddziałowego w pawilonie mieszkalnym. Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonego.

 

Pozostałe paczki:

1.    Skazany może za zezwoleniem kierownika oddziału zewnętrznego, otrzymywać paczki     z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami      (na każdy rodzaj paczki zezwolenie należy uzyskać oddzielnie).

2.    Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1500, po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w jednostce i sprawdzeniu uprawnienia do otrzymania paczki. Paczki mogą być doręczone do oddziału zewnętrznego bezpośrednio przez nadawcę paczki, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, firmy kurierskiej             oraz gońca.

3.    Paczki wydawane są w dni robocze w godz. 800 do 1530 przez magazyniera a ich odbiór potwierdzony jest przez skazanego czytelnym podpisem w odpowiedniej dokumentacji.

4.    Leki przesłane w paczkach są wydawane przez służbę zdrowia wg zaleceń lekarza.

5.    Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,                  a także środki łączności i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku                    lub bezpieczeństwa w jednostce oraz przedmioty, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego lub realizację ustalonego porządku w jednostce, w tym przedmioty niedozwolone, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki. 

Cennik OZ Olsztyn sierpień 2022 Rozmiar: 21.3 kB
Druk na paczkę zamówienie internetowe Rozmiar: 228.0 kB

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 3 przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 8.00 - 17.00,

w pozostałe dni robocze 8.00 - 15.30

 

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie, Oddziału Zewnętrznego, ul. Opolska 42 przyjmuje interesantów:

w wtorki w godzinach 10.00 - 17.00,

w pozostałe dni robocze 9.00 - 15.00

Areszt Śledczy w Olsztynie

Oddział Zewnętrzny w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 3

10-575 Olsztyn

79 1010 1397 0053 3713 9120 0000

 

Przelew_AS_1.png

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej