Zasady udzielania widzeń

W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu widzenia skazanych odbywają się w niedziele, poniedziałki, środy i dni świąteczne w godzinach: 8.00 -  15.00 Rejestracja widzeń przez osoby odwiedzające odbywa się w godzinach: 7.30 – 13.30

Wykaz dni świątecznych, w których udziela się widzeń:

1 stycznia -  Nowy Rok

6 stycznia - Święto Trzech Króli

1 i 2 dzień Świąt Wielkiej Nocy

1 maja - Święto Państwowe

3 maja - Święto Narodowe

1 dzień Zielonych Świątek

dzień Święta Bożego Ciała

15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

1 listopada -  dzień Wszystkich Świętych

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

25 i  26 grudnia – 1 i 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia

 Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Widzenie trwa 60 minut. Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jednorazową realizację przez skazanego pozostających do wykorzystania widzeń niezależnie od ich formy. Decyzję o tym podejmuje dowódca zmiany uwzględniając aktualną ilość odbywających się widzeń, liczbę wolnych miejsc w salach widzeń oraz ilość osób oczekujących na realizację widzeń. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Widzenie z większą liczbą osób pełnoletnich może być udzielone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody dyrektora zakładu. Liczba osób niepełnoletnich uprawnionych do widzeń nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z tym dzieckiem. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektorasię pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiajacy bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą przy oddzielnym stoliku. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora Zakładu Karnego. Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia widzenia są udzielane w pierwszej kolejności, po przekazaniu informacji o uprawnieniu przy przyjmowaniu zgłoszenia na widzenie.

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem widzenia, w trakcie jego trwania, lub po zakończeniu, rodzina może zasięgnąć informacji dotyczących skazanego od wychowawcy po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez osadzonego.

Osoba, która chce wejść na teren zakładu musi posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości (dowód osobisty, paszport, książeczkę wojskową lub legitymację szkolną dla osób niepełnoletnich).

Zabrania się w szczególności wnoszenia na teren zakładu: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu, sprzętu łączności, urządzeń technicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania informacji oraz innych przedmiotów, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu.

Osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wejście do zakładu karnego.  

Na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

KOMUNIKAT 1

Informujemy że w dniach 11.04 - 27.04.2018r., zostanie przeprowadzony generalny remont sali widzeń. Widzenia na czas niezbędny, zostają przeniesione do pomieszczenia zastępczego. Z uwagi na ograniczoną pojemność pomieszczenia zastępczego, przy dużej liczbie osób odwiedzających, może ulec wydłużeniu czas oczekiwania na udzielenie widzenia jak również widzenia mogą być udzielane pojedynczo bez możliwości ich łączenia.

KOMUNIKAT 2

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.04.2018r., dotyczącego czasowego wyłączenia sali widzeń z użytkowania, informuję że remont zostaje przedłużony do dnia 18.05.2018r. i co za tym idzie widzenia w dalszym ciągu będą udzielane w pomieszczeniu zastępczym. Czas oczekiwania na widzenie w dalszym ciągu może ulegać wydłużeniu jak również widzenia mogą być udzielane pojedynczo bez możliwości ich łączenia.

Zasady realizacji paczek dla osadzonych

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty.


Paczki dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Łupkowie należy przesyłać na adres:

Zakład Karny w Łupkowie
Łupków 45
38-543 Komańcza
z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

Paczki dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu  należy przesyłać na adres:


Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu
Moszczaniec 14
38-543 Komańcza

z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

2. Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na nr konta:

Wskazany poniżej numer konta jest aktualny.

 24 1130 1017 0020 1458 9320 0027 BGK

 MAZOVIA- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej
 uL. Kocjana 3, 01- 473 Warszawa

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Łupkowie. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są również dostępne:

a) w punkcie sprzedaży,

b) w poczekalni dla osób odwiedzających,

c) w sali widzeń.

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH

W ramach oddziaływań mających na celu resocjalizację i readaptację skazanych oraz osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych Zakład Karny w Łupkowie i podległy Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu, składają ofertę dotyczącą możliwości zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ramach skierowania do pracy:


1. Zatrudnienie nieodpłatne osadzonych:

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego uprawnieni są:

 • organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)
 • organy administracji publicznej
 • organizacje pożytku publicznego
 • instytucje charytatywne

Korzyści :

 • Praca wykonywana bez wynagrodzenia,
 • Brak indywidualnych umów o pracę – skierowanie do pracy,
 • Nie stosowanie przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego.

2. Zatrudnienie odpłatne osadzonych:

W zakresie zatrudnienia odpłatnego uprawnieni są:

 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • Spółdzielnie
 • Spółki:

       osobowe:

 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo – akcyjna
 • Spółka partnerska

       kapitałowe:

 • Spółka akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przedsiębiorstwa państwowe

Korzyści:

 • Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy,
 • Nie stosowanie przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,
 • Możliwość ubiegania się o ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w wysokości 40% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności,
 • Możliwość ubiegania się o dotację i pożyczkę ze środków Funduszu Aktywizacji,
 • Dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego,
 • ZUS - nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskie

W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa.


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 13 4677049 wew. 167 lub kontakt e-mail:

kpt. Krzysztof Baran - krzysztof.baran@sw.gov.pl
mł. chor. Dariusz Harhaj - dariusz.harhaj@sw.gov.pl

 

NBP O/O RZESZÓW

Zakład Karny w Łupkowie

Łupków 45, 38-543 Komańcza

93 1010 1528 0033 3313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej