KOMUNIKAT                      

 

 

            Od dnia 01.06.2022 r. ustalenie dnia i godziny widzenia z osadzonymi, możliwe jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 89 532 87 10 w dni robocze w godz. 9:00-13:00. Możliwa jest rejestracja widzeń maksymalnie z 7 - dniowym wyprzedzeniem, najpóźniej w przeddzień widzenia.

 1. Widzenia dla skazanych realizowane są w niedzielę w godzinach 8:00 – 15:00.
 2. Widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.
 3. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby pełnoletnie, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.
 4. Czas trwania widzenia wynosi do 60 minut.
 5. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 91 pkt. 8 oraz art. 92 pkt. 10 kkw.
 6. Osoba, która przybyła na widzenie przed wejściem na teren jednostki zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji rąk.
  W pomieszczeniu do kontroli, pozostawia wszystkie rzeczy osobiste w depozycie, a następnie udaje się pod nadzorem funkcjonariusza
  do sali widzeń.
 7. Osoba bliska jest zobowiązana stawić się do jednostki na 15 minut przed udzieleniem widzenia.
 8. Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych powyżej.

widzenia_kikity@sw.gov.pl

Audiodeskrypcja

1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku zamówienia (druk zamówienia na paczkę). Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę, nr konta: z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).

Cennik i wykaz artykułów dostępnych w kantynie sierpień 2021

2. Ciężar paczki nie może przekraczać 6 kg artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, a także 9 litrów napojów.

3. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

4. Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę: kantyna.zk.barczewo@pgsw.pl lub drogą pocztową na jego adres: Kantyna ZK Barczewo, IGB Mazovia, ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo.Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:https://e-paczka.org/fomularz

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

1.W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 Kodeksu wprowadzono druki:

 1. zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej,
 2. zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej,
 3. zezwolenia na otrzymanie paczki z lekami,
 1. Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje lekarz Oddziału w oparciu o decyzję Kierownika, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.
 2. Paczki mogą być dostarczane do OZ  w godz. 800–1500 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską  lub gońca) do godziny 1700.
 3. We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych i art. żywnościowych.
 4. Paczki, o których mowa w pkt. 15 podlegają zwrotowi:

           a) bezpośredniemu, w przypadku gdy paczka zostanie dostarczona osobiście przez nadawcę,

           b) na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana przez uprawniony organ.

 1. Paczka dostarczona do OZ podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.
 2. Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w OZ. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
 3. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.
 4. Wydawanie korespondencji, paczek higienicznych i z żywnością odbywa się w oddziałach mieszkalnych w dni robocze. Paczki odzieżowe przechowywane są i wydawane w magazynie odzieżowym ZK Barczewo lub na terenie administracji OZ, natomiast paczki z lekami wydaje się w ambulatorium Zakładu Karnego w obecności lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia.

Audiodeskrypcja

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08.00-17.00

Wtorek: 08.00-15.00

Środa: 08.00-15.00

Czwartek: 08.00-15.00

Piątek: 08.00-15.00

                                                    Oprócz sobót, niedziel i świąt.

                            Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Audiodeskrypcja

Informuję, iż wychodząc naprzeciw ogólnokrajowej sytuacji,  Zakład Karny w Barczewie poszukuje kontrahenta bądź osób indywidualnych chcących przekazać maszyny do szycia
jak i materiały na potrzeby pracy przy szyciu maseczek i ubrań ochronnych. Tutejsza jednostka dysponuje wolnym pomieszczeniem o powierzchni około 200m2 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pomieszczeniami biurowymi, które mogą być przeznaczone na powyższy cel. Do dyspozycji jest również populacja około 20 osadzonych mogących świadczyć pracę w tym zakresie.

Powyższe rozwiązanie należy rozumieć jako pracę osadzonych na cele charytatywne, niemniej jednak równolegle poszukujemy kontrahentów zainteresowanych długofalową współpracą z jednostką w przedmiotowym zakresie.

W razie zainteresowania proszę o kontakt z działem zatrudnienia osadzonych, tel.: 0895328700.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej