Widzenia w OZ w Kikitach odbywają się w niedziele i dni swiateczne w godz. od 8.00 do 15.00 pod nadzorem funkcjonariusza. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi kierownik może wyrazić na udzielenie widzenia w innym terminie.

Zgloszenie na widzenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz.13.30. jeżeli widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut zgłoszenie powinno być dokonane odpowiednio wcześniej.

W ciagu jednego dnia udziela się jednego widzenia z nie więcej niż dwiema osobami pełnoletnimi bez wzgędu na towarzyszącą liczbę osób niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie moga korzystać z widzeń tylko pod opieka osób pełnoletnich. W przypadkach uzasadnionych wzgledami wychowawczymi kierownik moze wyrazić zgodę na widzenie z więcej niz dwiema osobami pełnoletnimi.

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzonej  ustawą o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396), administracja Zakładu Karnego w Barczewie informuje, co następuje.

 

 

Jednymi z najistotniejszych zmian wśród znowelizowanych przepisów Kkw, są zmiany wprowadzające zasadę,  że skazany będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej  artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz nowe zasady realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczki żywnościowej.  Zgodnie z brzmieniem nowej regulacji skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego o ciężarze nie przekraczającym ilości artykułów żywnościowych, które może posiadać w celi mieszkalnej tj.  6 kg. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę będzie mogła  złożyć również osoba najbliższa.

Celem prawidłowej realizacji ustawowego prawa  skazanych administracja Zakładu Karnego w Barczewie przedstawia tryb postępowania w tym zakresie:

Ważna informacja w sprawie e-paczek w Zakładzie Karnym w Barczewie od dnia 07.11.2018r. i Oddziale Zewnętrznym w Kikitach od dnia 31.05. 2019 r.

W związku z uruchomieniem przez nowy podmiot IGB Mazovia kantyny w Zakładzie Karnym w Barczewie  zmienia się adres i numer konta do zamówień na e-paczki.

Nazwa i adres firmy: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia w Warszawie, ul.Kocjana 3,

Nr konta bankowego na e-paczki:

Zakład Karny w Barczewie: 69 1130 1017 0020 1458 9320 0090,

Formularz zamówienia na paczkę należy przesyłać na odpowiednie skrzynki email:

kantyna-zk.barczewo@igbmazovia.pl

 

 

I.       Zamówienie  paczki drogą korespondencyjną lub mailową składane  przez osobę najbliższą.

 

1.      Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku umieszczonym na internetowej stronie jednostki poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres mailowy kantyny lub pocztą. Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę, nr konta:   69 1130 1017 00 20 1458 9320 0090 z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).  Na internetowej stronie zakładu znajduje się: wzór zamówienia, wykaz produktów, adres mailowy kantyny, pod który  przesyłać należy zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz adres pocztowy.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 

Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę  tj.

kantyna-zk.barczewo@igbmazovia.pl

                                    

              lub drogą pocztową na adres

     Kantyna przy Zakładzie Karnym w Barczewie

             ul. Klasztorna 7 11 – 010 Barczewo

 

W przypadku realizacji zamówienia dla skazanego odbywającego karę w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach  obowiązuje ten sam adres mailowy. Natomiast zamówienia drogą pocztową należy kierować na adres:

 

  Kantyna przy Zakładzie Karnym w Barczewie

ul.Klasztorna 7   11-010 Barczewo

UWAGA !

Przy zamówieniach  dla skazanych z OZ Kikity należy wybierać artykuły i druk zamówienia z wykazu dla kantyny Zakładu Karnego w Barczewie.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia: 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08.00-17.00

Wtorek: 08.00-15.00

Środa: 08.00-15.00

Czwartek: 08.00-15.00

Piątek: 08.00-15.00

                                                    Oprócz sobót, niedziel i świąt.

                            Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Informuję, iż wychodząc naprzeciw ogólnokrajowej sytuacji,  Zakład Karny w Barczewie poszukuje kontrahenta bądź osób indywidualnych chcących przekazać maszyny do szycia
jak i materiały na potrzeby pracy przy szyciu maseczek i ubrań ochronnych. Tutejsza jednostka dysponuje wolnym pomieszczeniem o powierzchni około 200m2 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pomieszczeniami biurowymi, które mogą być przeznaczone na powyższy cel. Do dyspozycji jest również populacja około 20 osadzonych mogących świadczyć pracę w tym zakresie.

Powyższe rozwiązanie należy rozumieć jako pracę osadzonych na cele charytatywne, niemniej jednak równolegle poszukujemy kontrahentów zainteresowanych długofalową współpracą z jednostką w przedmiotowym zakresie.

W razie zainteresowania proszę o kontakt z działem zatrudnienia osadzonych, tel.: 0895328700.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej