KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych wstęp na teren jednostki penitencjarnej odbywa się po okazaniu następujących dokumentów, zawierających dane osobowe oraz zdjęcie umożliwiające identyfikację: dowodu osobistego, legitymacji służbowej, dowodu tożsamości cudzoziemca, dokumentu paszportowego, prawa jazdy lub książeczki żeglarskiej. Zgodnie z obowiazującymi przepisami powyższe dokumenty należy zdeponować na czas przebywania osoby na terenie jednostki organizacyjnej. W związku z powyższym brak jest możliwości wejścia na teren jednostki osób okazujących ww. dokumenty w wersji elektronicznej (np. na ekranie telefonu komórkowego).

 

Informujemy, że od dnia 19 kwietnia widzenia dla osób pozbawionych wolności udzielane są w niedziele w godzinach 8:00-16:00.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest od poniedziałku do soboty, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, telefonicznie w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem 62 766 25 51.

  1. W trakcie widzenia osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.
  2. Po zakończeniu widzenia stoliki poddaje się dezynfekcji.
  3. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, realizujący widzenia podejmuje decyzję o skróceniu czasu trwania widzenia lub ustaleniu widzenia w innym najbliższym możliwym terminie.
  4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.
  5. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą rejestracji telefonicznej.

Od dnia 19 kwietnia 2022 r. odstępuje się od pozostałych wprowadzonych wcześniej ograniczeń związanych z postępowaniem epidemicznym.

Nr telefonu do kantyny: (62)595 - 21 - 27

 

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim zmianie uległo także konto bankowe, na które należy wpłacać pieniądze w przypadku realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych. Nowy nr konta to: Bank Gospodarstwa Krajowego, 85 1130 1017 0020 1458 9320 0093.

Dane kontaktowe punktu sprzedaży:

nr telefonu: 22 328 62 82

e-mail: kantyna-as.ostrowwielkopolski@igbmazovia.pl

Adres strony MIGB Mazovia - operatora kantyny z informacjami dotyczącymi zamawiania paczek dla skazanych:

thttps://igbmazovia.pl/e-paczka/category/126-areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim

 

Sposób przyjmowania paczek dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie może być zrealizowane przy uwzględnieniu następujących warunków: ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności, nie mogą przekraczać:

a) kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego,

b) kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego,

c) 9 litrów napojów.

2. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.

3. Dyrektor może zezwolić na otrzymywanie artykułów higienicznych dostarczanych z zewnątrz w ilościach zgodnie z p oniższym wykazem:

1) szampon do włosów do 400 ml – 1 szt.

2) żel do kąpieli lub pod prysznic do 400 ml – 1 szt.

3) mydło w kostce – do 5 szt.

4) nożyki do golenia jednorazowe – do 5 szt.

5) balsam po goleniu – 1 szt.

6) żel, pianka lub krem do golenia – 1 szt.

7) obcinaczki do paznokci, bez pilnika – 1 szt.

8) płyn do zmywania naczyń do 400 ml – 1 szt.

9) szczoteczka do zębów – do 2 szt.

10) pasta do zębów – do 2 szt.

11) dezodorant w sztyfcie – 1 szt.

4. Paczka nie spełniająca wymogów określonych w pkt. 1 nie będzie przyjęta, a w przypadku przesłania paczki pocztą, zostanie ona zwrócona na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby lub instytucji.

5. Skazany może za zezwoleniem kierownika OZ otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Paczki z lekami przyjmuje się w dni robocze w godzinach pracy administracji za pośrednictwem więziennej służby zdrowia. Wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.

6. Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonych, do których są adresowane.

7. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia, za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

8. Paczki oraz artykuły, na których przyjęcie kierownik OZ wyraził zgodę, będą przyjmowane w każdy dzień tygodnia, w godzinach 8:00 do 17:00. Powinny one być opakowane jak przesyłka pocztowa o maksymalnych wymiarach 50x30x40 cm – ograniczenia wymiaru nie dotyczą odbiorników tv.

9. Koszt doręczenia paczki ponosi nadawca.

10. Wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości. Wymóg ten dotyczy zarówno paczek doręczanych w formie przesyłki pocztowej, jak również paczek doręczanych bezpośrednio przez osoby odwiedzające.

11. Odbiór paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem w książce doręczeń i kontroli zawartości paczek. Paczki wydaje się osadzonym w paczkowni.

12. Artykuły niedozwolone i przedmioty niebezpieczne to przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w zakładzie, utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego, a w szczególności: broń palna i biała, amunicja, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i psychotropowe, alkohol, sprzęt łączności, urządzenia techniczne służące do rejestrowania i odtwarzania informacji, dokumenty i listy.

13. Przy realizacji dodatkowego sposobu realizacji paczek stosowane będą następujące zasady:

1) Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty;

2) Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej „listą”;

3) Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

- w punkcie sprzedaży,

- drogą pocztową;

4) Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

- w punkcie sprzedaży,

- w biurze przepustek,

- w sali widzeń;

- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej;

5) Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży;

6) Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty;

7) Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Waga zakupów w kantynie w ramach tzw. wypiski oraz e - paczek nie może jednorazowo przekroczyć 6 kg. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciężaru, w.w zakupy nie zostaną zrealizowane.

Druk zamówienia paczki

Lista produktów dostępnych w kantynie OZ Kalisz

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim zmianie uległo także konto bankowe, na które należy wpłacać pieniądze w przypadku realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych. Nowy nr konta to: Bank Gospodarstwa Krajowego, 85 1130 1017 0020 1458 9320 0093.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

KOMUNIKAT

Informuje się, iż w najbliższą niedzielę, tj. w dniu 09.02.2020r. nie będą realizowane widzenia: dłuższe, dodatkowe, łączone oraz bezdozorowe.

Powyższe utrudnienia spowodowane są pracami technicznymi na systemie informatycznym Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności.

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu

ul. Ledóchowskiego 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

34 1010 1469 0602 0613 9120 0000

INFORMACJA

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej