Z uwagi na sytuację epidemiczna w kraju, w tym odnotowany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19 i realizowane szczepienia ochronne wśród osadzonych, widzenia będą realizowane według poniższych zasad (przywracających warunki udzielania widzeń sprzed pandemii):

1. Widzenia będą się odbywały w środy i niedziele każdego tygodnia. Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy oraz pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia – o ile święta przypadają w dni widzeń.

2. Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach od 8:30 do 12 :00 pod numerem telefonu: 603 718 522.

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

3. Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w trzech turach:

I tura w godz. 8.00 – 10.00,

II tura w godz. 10.15 – 12.15,

III tura w godz. 13.00 – 15.00

4. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach tury, w której było zaplanowane. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.

5. Czas trwania widzenia i sposób jego udzielenia zależny od kodeksowych uprawnień osadzonych.

6. W przypadku zachowania osadzonego bądź osób odwiedzających powodującego zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa zakładu karnego w trakcie widzenia może zostać ono przerwane przed czasem.

 

PACZKI

 

 1.  Osadzeni mogą otrzymywać, za indywidualną zgodą dyrektora, następujące rodzaje paczek:
  1. higieniczne, zawierające środki higieny i środki czystości;
  2. odzieżowe, zawierające odzież, bieliznę i obuwie;
  3. z lekami - wyłącznie po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza;
  4. innego rodzaju, zawierające w szczególności przedmioty osobistego użytku.
 2. Paczka winna być zaopatrzona w wydany przez zakład karny odpowiedni druk zezwolenia do otrzymania takiej paczki; zwany dalej „talonem”.
 3. Paczki wydawane są osadzonym w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich dostarczenia do jednostki z zastrzeżeniem paczek realizowanych przez MIGB "Mazovia", które wydawane są w ciągu 5 dni roboczych od wpływu zamówienia oraz zaksięgowania należności za paczkę na koncie MIGB "Mazovia". W szczególnie uzasadnionych przypadkach paczka może zostać dostarczona w późniejszym terminie.

 

 1. Paczki higieniczne mogą być realizowane przez MIGB „Mazovia” poprzez dostarczenie osadzonemu zamówionych artykułów.
 2. Paczki higieniczne będą realizowane po złożeniu zamówienia na piśmie przez osadzonego lub inną osobę oraz pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów przygotowania paczki.
 3. Dodatkowe informacje związane ze złożeniem zamówienia na paczkę przez inną osobę znajdują się:
  1. na tablicy ogłoszeń w poczekalni;
  2. na tablicy ogłoszeń w sali widzeń;
  3. na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.
 4. Osadzony, w celu zrealizowania paczki higienicznej, zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, sporządzonego w oparciu o listę zakupów.
 5. Formularz zamówienia dostępny jest u oddziałowych oraz wychowawców, a listy produktów wywieszone są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych.
 6. Osadzony w obecności oddziałowego lub wychowawcy, na druku zamówienia umieszcza deklarację o potrąceniu środków pieniężnych na zrealizowanie paczki ze środków pozostających w jego dyspozycji i podpisuje ją w obecności oddziałowego lub wychowawcy.
 7. Wypełnione zamówienia są przyjmowane przez wychowawców w każdy dzień roboczy od zakończenia apelu porannego do godziny 11:30.
 8. Osadzony jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności funkcjonariusza wydającego paczkę i pokwitowania na druku zamówienia zgodności artykułów znajdujących się w paczce ze złożonym zamówieniem.
 9. Za dzień wykorzystania przysługującej paczki uznaje się dzień złożenia poprawnie wypełnionego zamówienia przy spełnieniu jednocześnie warunku posiadania na koncie depozytowym środków do dyspozycji pozwalających na realizację zamówienia. W przypadku nieposiadania na koncie depozytowym w dniu złożenia poprawnie wypełnionego zamówienia środków do dyspozycji pozwalających na jego realizację, za dzień wykorzystania przysługującej paczki uznaje się dzień, w którym środki te zostały zaksięgowane przez dział finansowy.
 10. Administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie druku zamówienia przez osadzonego lub inne osoby.

           

Paczki  zawierające środki higieny i środki czystości, odzieżowe, zawierające odzież, bieliznę i obuwie; z lekami  mogą być dostarczane do jednostki:

 1. za pośrednictwem uprawnionego organu lub instytucji, a w szczególności przez operatora pocztowego we wszystkie dni tygodnia od zakończenia apelu porannego do rozpoczęcia apelu wieczornego;
 2. osobiste dostarczenie paczki przez nadawcę w dni pracy administracji oraz dni odbywania widzeń w godzinach 8:00 – 14:30.

            2. Warunkami przyjęcia paczki do zakładu karnego są w szczególności:

 1. przebywanie adresata paczki w jednostce;
 2. posiadanie przez adresata uprawnienia do otrzymania paczki;
 3. umieszczenie w paczce dokładnego spisu jej zawartości;
 4. brak uszkodzeń zewnętrznej części opakowania paczki, mogących świadczyć o naruszeniu jej zawartości;
 5. umieszczenie na zewnętrznej części opakowania paczki II części talonu;
 6. brak w paczce artykułów, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykułów w opakowaniu utrudniającym kontrolę ich zawartości oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

 

            3. Paczki dostarczone przez nadawcę osobiście, podlegają kontroli w jego obecności.

           

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 1. Paczki żywnościowe będą realizowane po złożeniu zamówienia na piśmie przez osadzonego lub osobę najbliższą oraz pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów przygotowania paczki.
 2. Paczki żywnościowe  będą realizowane przez MIGB „Mazovia” poprzez dostarczenie osadzonemu zamówionych artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych w ciągu pięciu dni roboczych od wpływu zamówienia oraz zaksięgowania należności za przygotowanie paczki na koncie MIGB „Mazovia”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach paczka może zostać dostarczona w późniejszym terminie.
 3. Dodatkowe informacje związane ze złożeniem zamówienia na paczkę przez osobę najbliższą znajdują się:

1) na tablicy ogłoszeń w poczekalni;

2) na tablicy ogłoszeń w sali widzeń;

3) na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

 1. Osadzony, w celu zrealizowania paczki żywnościowej, zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, sporządzonego w oparciu o listę zakupów.
 2. Formularz zamówienia dostępny jest u oddziałowych oraz wychowawców, a listy produktów wywieszone są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych.
 3. Osadzony w obecności oddziałowego lub wychowawcy, na druku zamówienia umieszcza deklarację o potrąceniu środków pieniężnych na zrealizowanie paczki ze środków pozostających w jego dyspozycji i podpisuje ją.
 4. Wypełnione zamówienia są przyjmowane przez wychowawców w każdy dzień roboczy od zakończenia apelu porannego do godziny 11:30.
 5. Skazany nie może posiadać w celi art. żywnościowych  o ciężarze przekraczającym 6 kg oraz nie więcej niż 9 litrów napojów.
 6. Osadzony jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności funkcjonariusza wydającego paczkę i pokwitowania na druku zamówienia zgodności artykułów znajdujących się w paczce ze złożonym zamówieniem.
 7. Za dzień wykorzystania przysługującej paczki uznaje się dzień złożenia poprawnie wypełnionego zamówienia przy spełnieniu jednocześnie warunku posiadania na koncie depozytowym środków do dyspozycji pozwalających na realizację zamówienia. W przypadku nieposiadania na koncie depozytowym w dniu złożenia poprawnie wypełnionego zamówienia środków do dyspozycji pozwalających na jego realizację, za dzień wykorzystania przysługującej paczki uznaje się dzień, w którym środki te zostały zaksięgowane przez dział finansowy.
 8. Administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie druku zamówienia przez osadzonego lub osoby najbliższe.

 

Zamówienia na paczki realizowane są przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

01-473 Warszawa, ul. Antoniego Kocjana 3,

punkt sprzedaży Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

 

Nr konta bankowego punktu sprzedaży:

 

BGK 89 1130 1017 0020 1458 9320 0118

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

IGB Mazovia,  ul. Antoniego Kocjana 3

W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: Imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia oraz jednostka penitencjarna w której przebywa osadzony.

 

Adres punktu sprzedaży:

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

ul. Sikorskiego 13/17

86 – 300 Grudziądz z dopiskiem: "Punkt sprzedaży"

Informacje dodatkowe

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt w zależności od opakowania wynosi od 1,00 zł do 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.igbmazovia.pl/e-paczka. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na adres paczki@igbmazovia.pl, lub numer telefonu 22/328-61-41.

 

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł paczka zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

Cennik obowiązujący od 22.01.2023 roku Rozmiar: 6.8 MB

 

Poniedziałek
9.00-15.00

Wtorek
12.00-17.00

Środa
9.00-15.00

Czwartek
9.00-15.00

Piątek
9.00-15.00

 

 

UWAGA

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż od 25 maja 2018 r. na stronie internetowej Służby Więziennej obowiązuje zaktualizowana Polityka Prywatności.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM  I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI - pobierz

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

 

 

40 1130 0007 0000 0005 8420 0002

 

(w tytule przelewu należy wpisać odbiorcę tj. imię i nazwisko osadzonego +imię ojca)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej