Zasady udzielania widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie

Komunikat

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że administracja Zakładu Karnego w Brzegu – Oddział Zewnętrzny w Grodkowie udziela widzeń na terenie jednostki, w pierwszej kolejności:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, które przybyły na widzenie,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach),
- osobom, które ukończyły 75 rok życia.

1.Widzenia wewnątrz zakładu odbywają się w czwartki i niedziele w godzinach 8.30- 15.00 w dwóch salach widzeń.
2. Widzenia dla skazanych udzielane są również w dni świąteczne: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
3. Skazany zatrudniony korzysta z widzenia po zakończonej pracy w czasie przewidzianym na widzenia.
4. W czasie widzeń zabronione jest przyjmowanie od osób odwiedzających jakichkolwiek przedmiotów.
5. Osobie odwiedzającej, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, widzeń nie udziela się.
6. Zobowiązuje się osoby odwiedzające do pozostawienia toreb, teczek, pakunków i podobnego bagażu w przeznaczonych do tego celu skrytkach w pomieszczeniu dla oczekujących.
7. Obowiązkiem osób odwiedzających jest poddanie się kontroli przy zastosowaniu urządzeń technicznych. W uzasadnionych przypadkach dokonuje się kontroli osobistej a także przeszukania przedmiotów, odzieży i obuwia.

Zasady przyjmowania paczek w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie

1. Paczkę żywnościową osadzony może otrzymać raz w miesiącu /art. żywnościowe lub tytoniowe/ za pośrednictwem zakładu karnego.
2. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego pisemnego zamówienia u wychowawcy lub kantynie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa.
3. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, jednak należy uwzględnić, że osadzony w celi może posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.
4. Zamówienie na paczkę realizowane przez osadzonego lub osobę najbliższą składane jest bezpośrednio w kantynie. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub w innym czasie w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do kantyny.
5. Zamówienie dokonuje się za pomocą formularza zamówienia na paczkę.
6. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.
7. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w kantynie są dostępne:
    a.) w kantynie,
    b.) w poczekalni dla osób odwiedzających,
    c.) w sali widzeń,
    d.) na stronie jednostki penitencjarnej,
    e.) u oddziałowego,
8. Zamówienie od osoby najbliżej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez wychowawcę, że skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
9. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni.
10. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez pracownika kantyny wpłacającemu, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
11. Paczki mogą podlegać kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń lub środków technicznych oraz psa specjalnego.
12. Paczki higieniczne mogą zawierać wyłącznie:
    a.) szczoteczkę do zębów,
    b.) maszynki jednorazowe do golenia,
    c.) pasta do zębów,
    d.) mydło w kostce,
    e.) krem do golenia.
    f.) inne artykuły na dostarczenie, których osadzony uzyskał odrębną zgodę na prośbie.
13. Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze w godzinach 800 – 1400 . Powyższe uregulowanie nie dotyczy przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.
14. Jeżeli adresat przesyłki nie przebywa w jednostce penitencjarnej, nie zostaje ona przyjęta. Wówczas doręczycielowi podaje się informację gdzie przebywa osadzony.
15. Przesyłki podlegają kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń lub środków technicznych oraz psa specjalnego.
16. Dostarczenie osadzonemu przesyłki zawierającej przedmioty higieniczne, odzieżowe lub inne /bez art. spożywczych i wyrobów tytoniowych/, może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia kierownika oddziału zewnętrznego. Kontrole takiej przesyłki dokonuje funkcjonariusz w obecności osadzonego.
17. Przesyłki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą przyjmowane do jednostki penitencjarnej.
18. Przesyłki powinny być przesyłane i dostarczane na adres: Oddział Zewnętrzny w Grodkowie, ul. Sienkiewicza 23, 49-200 Grodków.

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Informacja w sprawie paczek

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”, 01-473 WARSZAWA, ul. Kocjana 3 - kantyna w OZ w Grodkowie, nr konta
Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 40 1130 1017 0020 1458 9320 0030

Ważny komunikat

W dniu 1 lipca 2015r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego.
Bardzo istotne są zmiany w zakresie:
- art. 110 § 3 wprowadzające zasadę, że skazany będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg;
- art. 113 a § 3 wprowadzające nowe zasady realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczki żywnościowej.

Od dnia 1 lipca 2015r. skazany, który będzie posiadał uprawnienia (nie będzie ukarany dyscyplinarnie pozbawieniem możliwości otrzymania paczki żywnościowej) będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego (w formie e-paczki). Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa, która widnieje na liście osób odwiedzających skazanego.

Uwaga! Paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności, w dotychczasowej formie, tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

Dodatkowo należy podkreślić, iż ciężar paczki nie podlega ograniczeniom wagowym, jednak trzeba pamiętać, że skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Pliki do pobrania:

Zamówienie na paczkę
Wykaz produktów dostępnych w kantynie

informacja dla wpłacających

klauzula informacyjna

Kierownik oddziału przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-14.00
Wtorek: 8.00-14.00
Środa: 8.00-14.00
Czwartek: 10.00-14.00
Piątek: 8.00-14.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/o Opole
Damrota 2b
OPOLE
35 1010 1401 0051 6413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej