Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, któremu podlega Odziała Zewnętrzny w Goleszach przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.15-17.00

Wtorek: 8.15-15.00

Środa: 8.15-15.00

Czwartek: 8.15-15.00

Piątek: 8.15-15.00

 

 1. Widzenia dla osadzonych udzielane są w soboty i  niedziele oraz w dni świąteczne: Trzech Króli, Niedziela Wielkanocna, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Widzeń udziela się w godzinach 9.00 – 14.30.
 1. Jeżeli dzień świąteczny nie wymieniony powyżej przypada w sobotę lub  niedzielę widzeń w ten dzień nie udziela się.
 2. Zgłoszenia wraz z dokumentami uprawniającymi do odbycia widzenia przyjmowane są w godzinach 9:00 - 12:00 w dni widzeń. Dokumenty te nie powinny budzić wątpliwości, powinny być czytelne, nie zniszczone i kompletne.
 1. Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Pozostałe widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń.
 2. Osoby wchodzące na widzenie mogą zabrać ze sobą jedynie pieniądze na zakup poczęstunku w trakcie widzenia. Pozostałe przedmioty należy pozostawić w depozycie.
 3. Osoby udające się na widzenie poddawane są kontroli z wykorzystaniem urządzeń technicznych.
 4. W uzasadnionych przypadkach osoby wchodzące na teren jednostki mogą zostać za ich zgodą poddane kontroli osobistej.
 5. Osoba, która nie podda się stosownej kontroli nie jest wpuszczana na teren jednostki.
 6. Nie jest wpuszczana na teren jednostki osoba będąca pod wpływem alkoholu.
 7. Osoba, która usiłowała wnieść na teren jednostki przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone, lub co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest w posiadaniu takich przedmiotów może zostać zatrzymana na terenie jednostki w celu przekazania jej funkcjonariuszom policji.
 8. Osoby przebywające na terenie OZ Golesze są zobowiązane do zachowania zgodnego z prawem i porządkiem obowiązującym w jednostce, a także stosować się do poleceń funkcjonariuszy służby więziennej wydawanych w powyższym zakresie. Osoby, które nie zastosują się do powyższych wymagań zostaną wydalone z terenu jednostki, a w przypadku popełnienia przestępstwa zostaną zatrzymane i przekazane funkcjonariuszom policji.
 1. Paczki żywnościowe dla osadzonych dostarczone z zewnątrz jednostki nie są przyjmowane.
 2. Paczki z artykułami żywnościowymi i wyrobami tytoniowymi przygotowywane i dostarczane są przez punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z art. 110a§1 kkw. skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, co przekłada się na wagę zamawianej paczki żywnościowej.
 3. Paczka żywnościowa przygotowywana jest na podstawie formularza złożonego przez osobę najbliższą osadzonego lub przez niego samego. Do formularza powinno być załączone potwierdzenie dokonanego przelewu lub przekazu na kwotę określoną w formularzu.
 4. Formularz na paczkę wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu lub przekazu (lub samo potwierdzenie) osoba najbliższa może złożyć w następujący sposób:
 • Osobiście w punkcie przyjmowania paczek znajdującym się przy wejściu do jednostki, w dniach i godzinach określonych do przyjmowania paczek.
 • Osobiście funkcjonariuszowi podczas widzenia z osadzonym.
 • Korespondencyjnie wysyłając formularz zamówienia i potwierdzenie przelewu (lub samo potwierdzenie) na adres: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem: imię, nazwisko, imię ojca osadzonego
 1. Formularz zamówienia może złożyć sam osadzony, dokonuje tego w oddziale mieszkalnym w OZ Golesze po otrzymaniu potwierdzenia przelewu.
 2. Przelewu lub przekazu należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:

Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia", ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Nr konta: 96 1130 1017 0020 1458 9320 0089

Tytuł: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego – paczka żywnościowa

 1. Dostarczenie paczki nie zostanie zrealizowane jeżeli:
 • nie zostały pokryte koszty realizacji paczki,
 • formularz zamówienia zostanie niewłaściwie sporządzony,
 • osadzony nie posiada zezwolenia na paczkę,
 • do zamówienia nie dołączono potwierdzenia dokonania przelewu na rachunek podmiotu realizującego paczkę,
 • tytuł w przelewie nie zostanie określony albo będzie określony w sposób niezgodny ze wskazanym wzorem,
 • zaistnieją inne przyczyny niezależne od administracji Aresztu.
 1. W przypadku wpływu środków pieniężnych w sytuacji, gdy paczka nie może zostać zrealizowana, środki te zwracane są na konto nadawcy pomniejszone o koszty przekazu lub przelewu.
 2. Paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku jak również z lekami dostarczane są osadzonym z zewnątrz jednostki osobiście przez osoby dostarczające.
 3. Paczki z artykułami higienicznymi mogą być również dostarczane w sposób przewidziany dla paczek żywnościowych (pkt. 3 – 8).
 4. Na otrzymanie paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem, innymi przedmiotami osobistego użytku, których możliwość ich posiadania przez osadzonego nie wynika z innych przepisów wymagana jest zgoda kierownika OZ Golesze.
 5. Osadzony może otrzymać leki po pozytywnej opinii lekarza.
 6. Na dostarczenie paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem, innymi przedmiotami i lekami za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe wymagana jest zgoda dyrektora
 7. W paczce z artykułami higienicznymi, odzieżą i obuwiem mogą znajdować się tylko artykuły i przedmioty, na które osadzony otrzymał zgodę dyrektora. W innym przypadku paczka nie zostanie przyjęta.
 8. Nie będzie przyjęta paczka lub przedmiot, jeżeli kontrola zawartości nie jest możliwa, paczka zawiera przedmioty szklane lub metalowe, albo istnieje obawa, że jej zawartość może stwarzać niebezpieczeństwo.
 9. Formularze na zamówienie paczki są dostępne:
 • w dyżurce z-cy dowódcy zmiany OZ Golesze,
 • w pionie widzeń,
 • na stronie internetowej aresztu.
 1. Dostarczanie odbiorników telewizyjnych odbywa się na podstawie zgody dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. Osadzony składa pisemną prośbę do dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. i po otrzymaniu zgody może mu zostać dostarczony w/w sprzęt zgodnie z warunkami określonymi przez dyrektora.
 2. Sprzęt, o którym mowa w pkt. 17 nie może być dostarczony przez podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie i jest przyjmowany tylko dostarczony osobiście przez rodzinę lub inne bliskie osoby, do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb., od poniedziałku do środy w godz. 9:00-12:00, oraz w czwartki i piątki w godz. 7:30-12:00.
 3. Przed przyjęciem sprzęt jest poddawany kontroli. W tym celu osoba dostarczająca jest zobowiązana go rozkręcić, a po kontroli skręcić w obecności funkcjonariusza dokonującego kontroli. Sprzęt nie powinien posiadać wejść USB, kart WiFi, dysków twardych.
 4. Do przyjęcia telewizora niezbędne jest okazanie dowodu opłaty abonamentu RTV na nazwisko osadzonego, pod adresem aresztu.
 5. Punkt przyjmowania paczek usytuowany jest przy wejściu do sali widzeń w OZ Golesze i jest czynny codziennie w godzinach 8.00 – 14.30.

skazani korzystający z widzeń i przepustek poza obrębem OZ Golesze mogą przynosić dla siebie paczki ( z wyjątkiem żywnościowych i tytoniu ) w ramach posiadanych uprawnień.

W załączniku znajduje się:
    - formularz do zamówienia paczki

 

 

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

Wronia 76/90

97 - 300 Piotrków Trybunalski

64 1010 1371 0016 3213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej