Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:15-17:00

Wtorek: 8:15-15:00

Środa: 8:15-15:00

Czwartek: 8:15-15:00

Piątek: 8:15-15:00

wersja audio: przyjęcia interesantów

Widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonym wcześniej terminie, ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem (044) 61 64 412, w dni robocze w godzinach 08:00 – 14:00

Widzenia udzielane są w soboty i niedziele oraz w dni, w które przypadają następujące święta: Trzech Króli, Niedziela Wielkanocna, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach 9:00 – 14:30.

Jeżeli dzień świąteczny nie wymieniony powyżej przypada w sobotę lub  niedzielę widzeń w ten dzień nie udziela się.

Posiadane przedmioty niedozwolone należy pozostawić w depozycie.

Osoby udające się na widzenie poddawane są kontroli z wykorzystaniem urządzeń technicznych.

W uzasadnionych przypadkach osoby wchodzące na teren jednostki mogą zostać za ich zgodą poddane kontroli osobistej.

Osoba, która nie podda się stosownej kontroli nie jest wpuszczana na teren jednostki.

Nie jest wpuszczana na teren jednostki osoba będąca pod wpływem alkoholu.

Osoba, która usiłowała wnieść na teren jednostki przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone, lub co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest w posiadaniu takich przedmiotów może zostać zatrzymana na terenie jednostki w celu przekazania jej funkcjonariuszom policji.

Osoby przebywające na terenie OZ Golesze są zobowiązane do zachowania zgodnego z prawem i porządkiem obowiązującym w jednostce, a także stosować się do poleceń funkcjonariuszy służby więziennej wydawanych w powyższym zakresie. Osoby, które nie zastosują się do powyższych wymagań zostaną wydalone z terenu jednostki, a w przypadku popełnienia przestępstwa zostaną zatrzymane i przekazane funkcjonariuszom policji.

 

wersja audio: widzenia

 

UWAGA

Najpopularniejszy sposób zamawiania paczek żywnościowych i higienicznych polegający na wpłacaniu środków finansowych na paczkę przez osoby najbliższe, a następnie wyborze przez osadzonych artykułów, które mają się w niej znaleźć przestanie być realizowany z końcem stycznia 2022 roku.

Już teraz rekomenduje się realizację paczek w bardzo przystępny sposób za pośrednictwem poniższej strony internetowej

kliknij >>> odpaczkidopaczki.pl <<< kliknij

 

1. Paczki żywnościowe dla osadzonych dostarczone z zewnątrz jednostki nie są przyjmowane.
2. Paczki z artykułami żywnościowymi i wyrobami tytoniowymi przygotowywane i dostarczane są przez punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z art. 110a§1 kkw. skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, co przekłada się na wagę zamawianej paczki żywnościowej.
3. Paczka żywnościowa przygotowywana jest na podstawie formularza złożonego przez osobę najbliższą osadzonego lub przez niego samego.
4. Formularz na paczkę osoba najbliższa może złożyć w następujący sposób:
    - Osobiście w punkcie przyjmowania paczek znajdującym się przy wejściu do jednostki, w dniach i godzinach określonych do przyjmowania paczek;

    - za pośrednictwem strony odpaczkidopaczki.pl
    - Korespondencyjnie wysyłając formularz zamówienia na adres:

                   Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim
                   ul. Wronia 76/90
                   97-300 Piotrków Trybunalski
                   z dopiskiem:
"e-paczka"

    - wysyłając drogą elektroniczną na adres: kantyna-as.piotrkowtrybunalski@igbmazovia.pl

5. Formularz zamówienia może złożyć sam osadzony po wcześniejszym opłaceniu paczki ze środków finansowych pozostających do jego dyspozycji na koncie jednostki, dokonuje tego w oddziale mieszkalnym po otrzymaniu z kantyny potwierdzenia wpływu środków finansowych na konto podmiotu realizującego paczkę.
6. Przelewu lub przekazu pieniężnego należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:

                  Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia", ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
                  Nr konta: 96 1130 1017 0020 1458 9320 0089
                  Tytuł: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz dane osoby najbliższej dokonującej wpłaty

7. Zamówienie na paczkę nie zostanie zrealizowane, a środki pieniężne zwrócone do nadawcy, jeżeli:

  • nie zostały pokryte w całości koszty realizacji paczki,

  • osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki,

  • tytuł w przelewie nie zostanie określony albo będzie określony w sposób niezgodny ze wskazanym wzorem,

  • zaistnieją inne przyczyny niezależne od administracji Aresztu.

Kontakt z pracownikami kantyny: tel: (44) 61 66 356, e-mail: kantyna-as.piotrkowtrybunalski@igbmazovia.pl


8. Paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku jak również z lekami mogą być dostarczane bezpośrednio przez osoby zainteresowane albo za pośrednictwem poczty lub firm wysyłkowych.
9. Paczki z artykułami higienicznymi mogą być również dostarczane w sposób przewidziany dla paczek żywnościowych (pkt. 3 – 7).
10. Na otrzymanie paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem, innymi przedmiotami osobistego użytku, których możliwość ich posiadania przez osadzonego nie wynika z innych przepisów wymagana jest zgoda kierownika OZ Golesze.
11. Osadzony może otrzymać leki po pozytywnej opinii lekarza.
12. W przypadku tymczasowo aresztowanych na otrzymanie artykułów higienicznych lub leków wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego.
13. Wewnątrz paczki powinien znajdować się szczegółowy spis ilościowy i asortymentowy wszystkich artykułów.
14. Nie będzie przyjęta paczka lub przedmiot, jeżeli kontrola zawartości nie jest możliwa, paczka zawiera przedmioty szklane lub metalowe, albo istnieje obawa, że jej zawartość może stwarzać niebezpieczeństwo.
15. Formularze na zamówienie paczki są dostępne:

  • w dyżurce z-cy Dowódcy Zmiany OZ Gloesze

  • na stronie internetowej aresztu

16. Dostarczanie odbiorników telewizyjnych odbywa się na podstawie zgody dyrektora. Osadzony składa pisemną prośbę do dyrektora i po otrzymaniu zgody może mu zostać dostarczony odbiornik zgodnie z warunkami określonymi przez dyrektora.
17. Odbiornik telewizyjny nie może być dostarczony przez podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie i jest przyjmowany tylko dostarczony osobiście przez rodzinę lub inne bliskie osoby, do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach określonych dla przyjmowania paczek.
18.
Przed przyjęciem telewizor oraz czajnik są poddawane kontroli. W tym celu osoba dostarczająca jest zobowiązana do ich rozkręcenia, a po kontroli skręcenia w obecności funkcjonariusza dokonującego kontroli. Telewizor nie powinien posiadać wejść USB, kart WiFi, dysków twardych.
19. Punkt przyjmowania paczek usytuowany jest przy wejściu do sali widzeń w OZ Golesze i jest czynny codziennie w godzinach 8:00 - 14:30

Skazani korzystający z widzeń i przepustek poza obrębem OZ Golesze mogą przynosić dla siebie paczki ( z wyjątkiem żywnościowych i tytoniu ) w ramach posiadanych uprawnień.

wersja audio: Paczki

Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb.

ul. Wronia 76/90

97-300 Piotrków Trybunalski

BANK: Narodowy Bank Polski O/Łódź

Sumy depozytowe w PLN nr: 64 1010 1371 0016 3213 9120 0000

IBAN: PL*

Kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW

Informacja dla osób przebywających poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokonujących wpłat na konto Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

*IBAN - tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta bankowego konta Polski: PL

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [Imię i Nazwisko]

Wpłacający: [Adres]

Tytułem: [Imię i Nazwisko osadzonego], s.[Imię ojca osadzonego]

wersja audio: Rachunek bankowy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej