W związku z zagrożeniem epidemicznym przyjęcia interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osób pozbawionych wolności zostają wstrzymane do odwołania. Prosimy o kontakt korespondencyjny.

Widzenia zostają wstrzymane, za wyjątkiem widzeń z osobami wymienionymi w art. 8§3 kkw. Więcej na temat zarządzenia:

>>>Zarządzenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim<<<

 

1. Paczki żywnościowe dla osadzonych dostarczone z zewnątrz jednostki nie są przyjmowane.
2. Paczki z artykułami żywnościowymi i wyrobami tytoniowymi przygotowywane i dostarczane są przez punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z art. 110a§1 kkw. skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, co przekłada się na wagę zamawianej paczki żywnościowej.
3. Paczka żywnościowa przygotowywana jest na podstawie formularza złożonego przez osobę najbliższą osadzonego lub przez niego samego.
4. Formularz na paczkę osoba najbliższa może złożyć w następujący sposób:
    - Osobiście w punkcie przyjmowania paczek znajdującym się przy wejściu do jednostki, w dniach i godzinach określonych do przyjmowania paczek;
    - Korespondencyjnie wysyłając formularz zamówienia na adres:

                   Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim
                   ul. Wronia 76/90
                   97-300 Piotrków Trybunalski
                   z dopiskiem: imię, nazwisko, imię ojca osadzonego
, a także sformułowanie "paczka"

5. Formularz zamówienia może złożyć sam osadzony, dokonuje tego w oddziale mieszkalnym po otrzymaniu z kantyny potwierdzenia potwierdzenia wpływu środków finansowych na konto podmiotu realizującego paczkę
6. Przelewu lub przekazu pieniężnego należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:

                  Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia", ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
                  Nr konta: 96 1130 1017 0020 1458 9320 0089
                  Tytuł: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz dane osoby najbliższej dokonującej wpłaty

7. Zamówienie na paczkę nie zostanie zrealizowane, a środki pieniężne zwrócone do nadawcy, jeżeli:

  • nie zostały pokryte w całości koszty realizacji paczki,
  • osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki,
  • tytuł w przelewie nie zostanie określony albo będzie określony w sposób niezgodny ze wskazanym wzorem,
  • zaistnieją inne przyczyny niezależne od administracji Aresztu.

Kontakt z pracownikami kantyny: tel: (44) 61 66 356, e-mail: kantyna-as.piotrkowtrybunalski@igbmazovia.pl


8. Paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku jak również z lekami mogą być dostarczane bezpośrednio przez osoby zainteresowane albo za pośrednictwem poczty lub firm wysyłkowych.
9. Paczki z artykułami higienicznymi mogą być również dostarczane w sposób przewidziany dla paczek żywnościowych (pkt. 3 – 7).
10. Na otrzymanie paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem, innymi przedmiotami osobistego użytku, których możliwość ich posiadania przez osadzonego nie wynika z innych przepisów wymagana jest zgoda kierownika OZ Golesze.
11. Osadzony może otrzymać leki po pozytywnej opinii lekarza.
12. W przypadku tymczasowo aresztowanych na otrzymanie artykułów higienicznych lub leków wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego.
13. Wewnątrz paczki powinien znajdować się szczegółowy spis ilościowy i asortymentowy wszystkich artykułów.
14. Nie będzie przyjęta paczka lub przedmiot, jeżeli kontrola zawartości nie jest możliwa, paczka zawiera przedmioty szklane lub metalowe, albo istnieje obawa, że jej zawartość może stwarzać niebezpieczeństwo.
15. Formularze na zamówienie paczki są dostępne:

  • w dyżurce z-cy Dowódcy Zmiany OZ Gloesze
  • na stronie internetowej aresztu

16. Dostarczanie odbiorników telewizyjnych odbywa się na podstawie zgody dyrektora. Osadzony składa pisemną prośbę do dyrektora i po otrzymaniu zgody może mu zostać dostarczony odbiornik zgodnie z warunkami określonymi przez dyrektora.
17. Odbiornik telewizyjny nie może być dostarczony przez podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie i jest przyjmowany tylko dostarczony osobiście przez rodzinę lub inne bliskie osoby, do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach określonych dla przyjmowania paczek.
18. Przed przyjęciem telewizor jest poddawany kontroli. W tym celu osoba dostarczająca jest zobowiązana go rozkręcić, a po kontroli skręcić w obecności funkcjonariusza dokonującego kontroli. Telewizor nie powinien posiadać wejść USB, kart WiFi, dysków twardych.
19. Osoba dostarczająca odbiornik TV oświadcza na piśmie, że została zapoznana z treścią art. 2 ustawy z dnia 21.04.2005 roku o opłatach abonamentowych nakładającego obowiązek uiszczenia opłat za użytkowanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego oraz o możliwości uiszczenia tej opłaty bezpośrednio w areszcie.
20. Punkt przyjmowania paczek usytuowany jest przy wejściu do sali widzeń w OZ Golesze i jest czynny codziennie w godzinach 8:00 - 14:30

Skazani korzystający z widzeń i przepustek poza obrębem OZ Golesze mogą przynosić dla siebie paczki ( z wyjątkiem żywnościowych i tytoniu ) w ramach posiadanych uprawnień.


W załączniku znajduje się:

  • formularz zamówienia

 

 

Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb.

ul. Wronia 76/90

97-300 Piotrków Trybunalski

BANK: Narodowy Bank Polski O/Łódź

Sumy depozytowe w PLN nr: 64 1010 1371 0016 3213 9120 0000

IBAN: PL*

Kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW

Informacja dla osób przebywających poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokonujących wpłat na konto Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

*IBAN - tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta bankowego konta Polski: PL

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [Imię i Nazwisko]

Wpłacający: [Adres]

Tytułem: [Imię i Nazwisko osadzonego], s.[Imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej