KOMUNIKAT

W związku z przypadkami mylnie kierowanej poczty do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie, uprzejmie informuję, iż wszelka korespondencja adresowana do osób odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie powinna być adresowana na:

Areszt Śledczy w Koszalinie
Ul. Młyńska 71
75-950 Koszalin

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie nie jest odrębną jednostką, a sekretariat Aresztu Śledczego ma siedzibę w Koszalinie pod wskazanym adresem.

Uwaga!

Informujemy, że od dnia 01 marca 2019 r. ulegają zmianie dni widzeń

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom odwiedzającym skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach),
- powyżej 75 roku życia.

1. Widzenia odbywają się w soboty, w drugą środę miesiąca oraz ostatnią niedzielę miesiąca od 8:00 do 15:00 z zastrzeżeniem pkt. 2
2. Widzenia nie są udzielane w sobotę poprzedzającą ostatnią niedzielę miesiąca, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w dniach: 1 styczeń, 6 styczeń, 1 maj, 3 maj, 15 sierpień, 1 listopad, 11 listopad.
3. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz 13.30. Widzenia odbywają się w budynku do udzielania widzeń.
4. Zgoda na łączenie widzeń udzielona przez dyrektora jednostki realizowana będzie w przypadku realnych możliwości umieszczenia osób odwiedzających w sali widzeń. Do podjęcia decyzji  tej sprawie upoważniony jest funkcjonariusz odpowiedzialny za prowadzenie widzeń.
5. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu w dni widzeń.
6. Kontakty poprzez komunikator Skype lub dostęp do wybranych serwisów internetowych są realizowane w czwartki i niedziele w miejscach wyznaczonych przez administrację w godz. 9.00 do 12.00 jednorazowo w wymiarze do 20 minut. Z wyłączeniem dni zawartych w pkt. 2.  Zasady korzystania z komunikatora Skype określa odrębny regulamin.
7. Realizacja puntów 5 i 6 następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą oddziału.
8. Za porządek pozostawiony w pomieszczeniu widzeń odpowiada osadzony.
9. Widzenia bez dozoru poza terenem OZ Dobrowo na czas nie przekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą, osadzeni zatrudnieni dodatkowo z pracodawcą. Za pozostawione w celi rzeczy osobiste administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności.
10. Realizacja widzeń nie powinna kolidować z wykonywaniem obowiązków pracowniczych przez osadzonych zatrudnionych.
11. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez odwiedzających, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
12. W czasie widzeń zezwala się na przekazanie zamówienia i zrealizowanie paczki żywnościowej oraz higienicznej za pośrednictwem kantyny. Osoba odwiedzająca może zrealizować paczkę żywnościową w kantynie tylko dla osadzonego dla którego jest osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 KK.
13. W przypadku naruszenia nakazów, zakazów wynikających z przepisów, ustalonego w jednostce Porządku Wewnętrznego lub w przypadku niestosownego zachowania w trakcie widzeń przez osadzonego lub osobę odwiedzającą widzenie może być przerwane i zakończone przed czasem.
14. Osadzony udający się na widzenie zobowiązany jest do pozostawienia zegarka osobistego w oddziale mieszkalnym.

Zasady przyjmowania paczek

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora lub upoważnionego funkcjonariusza. Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu.
Paczki odzieżowe oraz RTV i AGD przyjmuje się codziennie w godzinach od 09:00 do 14:00. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości oraz dane nadawcy. Przyjęcie paczki następuje po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora.
Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza.
Paczki odzieżowe są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą w obecności tej osoby. Paczki przed ich wydaniem poddaje się kontroli przy pomocy środków i urządzeń technicznych, psa specjalnego.
Paczki odzieżowe wydaje się najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
Paczki żywnościowe realizowane są na podstawie zamówienia dostarczonego do kantyny. Paczkę przygotowuje się w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia potwierdzonego przez upoważnioną osobę zamówienia do kantyny.
Za zgodą Dyrektora można przekazać poza teren Jednostki odzież własną, sprzęt RTV, AGD i inny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00.

 

W tytule przelewu winno koniecznie znajdować się imię, nazwisko i imię ojca osadzonego, dla którego ma być realizowana paczka.

kantyna-oz.dobrowo@igbmazovia.pl

UWAGA !!!

Z dniem 01.01.2019 roku nastąpiła zmiana nr konta

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

NBP O/O SZCZECIN

04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej