Zasady udzielania widzeń

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom odwiedzającym skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach),
- powyżej 75 roku życia.

1. Widzenia odbywają się w niedziele, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 08:30 – 16:00 oraz w drugą środę miesiąca od 08:00 do 15:30 z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Widzenia nie są udzielane w pierwszy dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dni świąt państwowych.
3. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 14.00.
4. Widzenia odbywają się w budynku do udzielania widzeń. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu w dni widzeń.
5. Kontakty poprzez komunikator SKYPE są realizowane w dni widzeń w godz. 13.00-15.20; jednorazowo w wymiarze do 20 minut.
6. Za porządek pozostawiony w pomieszczeniu widzeń odpowiada skazany.
7. Widzenia bez dozoru poza terenem OZ Dobrowo na czas nie przekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą. Za pozostawione w celi rzeczy osobiste administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności.
8. W czasie widzenia zezwala się jedynie na spożycie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Zakładu Karnego, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
9. W czasie widzeń zezwala się na przekazanie zamówienia i zrealizowanie paczki żywnościowej oraz higienicznej za pośrednictwem kantyny.

Zasady przyjmowania paczek

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora lub upoważnionego funkcjonariusza. Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu.
Paczki odzieżowe oraz RTV i AGD przyjmuje się codziennie w godzinach od 09:00 do 14:00. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości oraz dane nadawcy. Przyjęcie paczki następuje po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora.
Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza.
Paczki odzieżowe są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą w obecności tej osoby. Paczki przed ich wydaniem poddaje się kontroli przy pomocy środków i urządzeń technicznych, psa specjalnego.
Paczki odzieżowe wydaje się najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
Paczki żywnościowe realizowane są na podstawie zamówienia dostarczonego do kantyny. Paczkę przygotowuje się w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia potwierdzonego przez upoważnioną osobę zamówienia do kantyny.
Za zgodą Dyrektora można przekazać poza teren Jednostki odzież własną, sprzęt RTV, AGD i inny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00.

 

W tytule przelewu winno koniecznie znajdować się imię, nazwisko i imię ojca osadzonego, dla którego ma być realizowana paczka.

 

UWAGA !!!

Z dniem 01.01.2019 roku nastąpiła zmiana nr konta

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Aresztu Śledczego w Koszalinie w godzinach:

poniedziałek  9:00 - 17:00

wtorek           7:30 - 15:30

środa             7:30 - 15:30

czwartek       7:30 - 15:30

piątek            7:30 - 15:30

NBP O/O SZCZECIN

04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej