KOMUNIKAT

W związku z przypadkami mylnie kierowanej poczty do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie, uprzejmie informuję, iż wszelka korespondencja adresowana do osób odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie powinna być adresowana na:

Areszt Śledczy w Koszalinie
Ul. Młyńska 71
75-950 Koszalin

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie nie jest odrębną jednostką, a sekretariat Aresztu Śledczego ma siedzibę w Koszalinie pod wskazanym adresem.

 

W związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami Centralnego Zarządu Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia w Areszcie Śledczym
w Koszalinie, Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie oraz Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

1. Widzenia odbywają się w dni wyznaczone wporządku wewnętrznym w następujących godzinach: 8:00, 10:00 , 12:00, 14:00

2. W widzeniu uczestniczą maksymalnie2 osoby, w tym jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

3.Widzenie trwa 60 minut. Osadzonemu przysługuje jedno widzenie w miesiącu bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną.

4. Nie udziela się nagród i ulg w postaci dodatkowego lub dłuższego widzenia.

5. Wprowadzono system zgłaszania osób bliskich poprzez przygotowane druki, w którym wskazuje się dzień, godzinę oraz dane osoby z którą będzie odbywało się widzenie. ( Załącznik nr 1 do wytycznych w sprawie udzielania widzeń).W powyższym druku umieszczono treść dotyczącą wyrażenia zgody przez osadzonego na realizację widzenia oraz informację, o fakcie poinformowania osadzonego o możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia związanego z epidemią COVID-19.Skazani mogą dokonać zapisu na widzenia u wychowawcy oddziału mieszkalnego.

Rodziny osób pozbawionych wolności mogą dokonywać zapisów na widzenia poprzez kontakt telefoniczny ( 0943182249– Areszt Śledczy Koszalin (dni robocze w godzinach 8:00-13:00); 0943119863 – Oddział Zewnętrzny w Dobrowie(dni robocze w godzinach 8:00-13:00);504 755 36 - Oddział Zewnętrzny w Koszalinie (dni robocze w godzinach 10:00-15:00)) lub mailowy (widzenia_as_koszalin@sw.gov.pl – Areszt Śledczy w Koszalinie; widzenia_oz_dobrowo@sw.gov.pl – Oddział Zewnętrzny w Dobrowie; widzenia_zk_koszalin@sw.gov.pl – Oddział Zewnętrzny w Koszalinie ). Dokonując zapisów na widzenia osoby bliskie zobowiązane są do podania swoich danych
( imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ) i danych osadzonego ( imię, nazwisko, imię ojca )
w przypadku tymczasowo aresztowanych sygnatury akt znajdującej się na zezwoleniu na widzenie wydanym przez organ dysponujący oraz określonej przez niego formie (sposobie) widzenia. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonegona druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych .

6. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stawienia się przed bramą jednostki nie później niż 20 minut przed wyznaczoną godziną widzenia. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej lub braku gotowości do opuszczenia celi przez osadzonego na 20 min przed ustaloną godziną widzenia, widzenie nie zostanie udzielone, co może skutkować brakiem możliwości udzielenia widzenia w danym miesiącu.

7.Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontaktosadzonego
z osobą odwiedzającą. Każdy stolik wyposażony jest w przegrodę umożliwiającą kontakt wzrokowy. W sali widzeń obowiązuje reżim sanitarnyz zachowaniem dystansu społecznego.

8. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz bezpośredniego kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobą odwiedzającą (uściski, podawanie ręki itp.), w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek kontaktu fizycznego widzenie zostanie zakończone.

9. Osoby odwiedzające oraz osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek, natomiast osadzeni w związku z udzieleniem widzenia mają możliwość wcześniejszego dokonania zakupu maseczekw kantynie lub dostarczenia przez rodzinę w paczkach higieniczno-odzieżowych. Z zakrywania ust i nosa są wyłączone osoby zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające.

10. Odmowa udzielenia widzenia nastąpi w sytuacji, gdy osoby odwiedzające lub osadzeni nie spełnią wymogów formalnych procedur określonych w Areszcie Śledczym w Koszalinie, Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie lub Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie.

11. Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia zobowiązana jest do wypełnienia ankiety oraz zapoznania się z zasadami organizacji widzeń. Wypełnienie ankiety następuje przed wejściem do jednostki. Na teren jednostki osoba odwiedzająca wchodzi w maseczce ochronnej zakrywającej usta i nos. Przed wejściem na widzenie osoba odwiedzająca zostaje poddana obligatoryjnemu pomiarowi temperatury, zobowiązana jest do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych oraz dezynfekcji rąk. Po dokonanej kontroli
i stwierdzeniu braku przeciwwskazań udaje się w wyznaczone przez bramowego oznaczone miejsce w celu oczekiwania na wejście do sali widzeń. Po wejściu do sali widzeń osoba odwiedzająca dokonuje dezynfekcji rąk i zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku.Po zakończonym widzeniu osoba odwiedzająca dokonuje przed wyjściem z sali widzeń dezynfekcji rąk i udaje się do bramy głównej zachowując dystans społeczny (oczekując w wyznaczonych strefach). Przy wyjściu z jednostki umieszczony zostaje pojemnik na śmieci, do którego osoba odwiedzająca może wyrzucić zastosowane środki ochrony.

12.Osadzony na widzenie udaje się w maseczce zakrywającej usta i nos. Osadzonym nie zezwala się na przynoszenie żadnych rzeczy na widzenie (np. listów, upominków etc.). Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osadzonych.

13. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego/aresztu śledczego.

14. Z toalet znajdujących się w sali widzeń może w tym samym czasie korzystać jedna osoba. Oczekiwanie na skorzystanie z toalety ma miejsce przy stoliku, przy którym odbywa się widzenie (nie zezwala się na ustawianie kolejki w pobliżu WC, unikamy mijania się w trakcie przemieszczania się w celu skorzystania z toalety). Po skorzystaniu z toalety należy zdezynfekować ręce preparatem dezynfekującym.

15.Na polecenie funkcjonariuszy, w celu ustalenia tożsamości, zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni zobligowani są do chwilowego odsłonięcia twarzy.

16. W przypadku kiedy osadzony zgłosi prośbę widzenia z osobą najbliższą wychowawcy oddziału, wypełniony Załącznik nr 1 do wytycznych w sprawie udzielania widzeń należy dostarczyć do inspektora DO (AŚ Koszalin, OZ Dobrowo), lub Kierownika DP (OZ Koszalin) .

17. Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych
i pozostającym w kwarantannie.

18. Na kolejne widzenie można zapisać się dopiero po wykorzystaniu planowanego widzenia.

19. Z przyczyn niezależnych od administracji AŚ widzenie może się nie odbyć.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać środki tytułem opłaty za paczkę dla osadzonego realizowaną w punkcie sprzedaży MIGB Mazovia prowadzonym przy Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie:  

BGK 98 1130 1017 0020 1458 9320 0053

 

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora lub upoważnionego funkcjonariusza. Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu.
Paczki odzieżowe oraz RTV i AGD przyjmuje się codziennie w godzinach od 09:00 do 14:00. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości oraz dane nadawcy. Przyjęcie paczki następuje po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora.
Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza.
Paczki odzieżowe są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą w obecności tej osoby. Paczki przed ich wydaniem poddaje się kontroli przy pomocy środków i urządzeń technicznych, psa specjalnego.
Paczki odzieżowe wydaje się najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
Paczki żywnościowe realizowane są na podstawie zamówienia dostarczonego do kantyny. Paczkę przygotowuje się w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia potwierdzonego przez upoważnioną osobę zamówienia do kantyny.
Za zgodą Dyrektora można przekazać poza teren Jednostki odzież własną, sprzęt RTV, AGD i inny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00.

 

http://bip.swnet.sw.gov.pl/_layouts/15/images/icpdf.pngOZ DOBROWO formularz na paczkę internetową.pdf

http://bip.swnet.sw.gov.pl/_layouts/15/images/icpdf.pngKATALOG PRODUKTÓW OZ DOBROWO MARZEC 2021.pdf

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Informuję, że na mocy umowy zawartej w dniu 22 stycznia 2020 roku pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskej, Caritas stał się do dnia 31 grudnia 2022 roku wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższych.

W oparciu o umowę Caritas będzie realizował następujące zadania:

1.Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia.
2.Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat.
3.Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego.
4.Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa.
5.Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
6.Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych.
7.Organizowanie konsultacj i psychologicznych.
8.Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
9.Finansowanie bonów żywnościowych.
10.Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
11.Pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych.
12.Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.   

Powyższe zadania są realizowane w oparciu o Ośrodek Readaptacji Społecznej funkcjonujący przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin. Osoba pierwszego kontaktu przyjmuje w poniedziałki w godz. 12:00 – 17:00, wtorki, środy i czwartki w godz. 09:00 – 14:00.
Kontaktować się można zarówno elektronicznie na adres e-mail: ms-postpenit@caritas.pl lub telefonicznie pod tel. +48 518 532 008,  w godzinach funkcjonowania ośrodka.

NBP O/O SZCZECIN

04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej