INFORMACJA O WIDZENIACH

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uchylone zostają obostrzenia dotyczące udzielania widzeń osadzonym

Widzenia udzielane są tylko po wcześniejszym zapisaniu się na widzenie, dokonanym za pomocą systemu rejestracji mailowej pod adresem: widzenia.ciagowice@sw.gov.pl lub telefonicznie pod numerami  32/364 06 73, 32/364 06 91, 32/364 06 97- w dni robocze w godzinach 08.00 - 14.00; 
Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach 8.30-15.30 w następujący sposób: 
1)W  środy oraz piątki dla wszystkich skazanych, 
2)W niedzielę (w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca - niezależnie od pierwszej litery w nazwisku ) - zmiana od 1 sierpnia 2022 r. 
 

 

Zasady otrzymywania paczek

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek

 

§116. Skazany ma prawo do otrzymania paczki żywnościowej (artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe) 1 raz w miesiącu za pośrednictwem zakładu karnego. Uprawnienie skazanego do otrzymania paczki jest realizowane jeżeli skazany w danym miesiącu nie otrzymał paczki oraz nie została mu wymierzona kara dyscyplinarna pozbawienia możliwości otrzymywania paczki.

§117. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem  i  innymi  przedmiotami  osobistego użytku oraz środkami  higieny  mogą  być doręczone do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.

§118.1. Przesłanie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej wymaga odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora.

2. Skazany może otrzymać paczkę zawierającą artykuł higieniczne, odzież, obuwie, bieliznę, przedmioty osobistego użytku w przypadku, gdy nie posiada rzeczy własnych w wystarczającej ilości, odpowiednich do pory roku.

§119. Paczka z zawartością leków w oryginalnych opakowaniach może być dostarczona skazanemu po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza wykazu leków i wyrażeniu zgody przez zastępcę dyrektora. Wydanie paczki odbywać się będzie na zasadach ustalonych przez lekarza – za pośrednictwem ambulatorium.

§120. Wewnątrz paczki odzieżowo – higienicznej lub/i z lekami powinien być umieszczony spis jej zawartości.

§121. Skazany będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

§122. Paczka odzieżowo – higieniczna lub/i z lekami zawierająca wyroby tytoniowe nie będzie przyjmowana przez administrację zakładu.

§123. Paczki, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym rozdziale będą odsyłane na koszt skazanego.

§124. Paczki  z  odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami  higieny  przyjmowane  są  codziennie w godzinach 8.00 – 14.00.

§125. Zasady przyjmowania paczek

1) Realizacja prawa do paczki w przypadku zamówienia składanego przez skazanego:

a) druk zamówienia na paczkę żywnościową dla skazanych realizowaną w punkcie sprzedaży jest dostępny u oddziałowego oraz u wychowawców poszczególnych pawilonów i oddziałów mieszkalnych,

b) jeżeli skazany posiada wystarczające środki na koncie depozytowym (do dyspozycji), składa zamówienie na piśmie, a jego realizacja jest możliwa w dniach przewidzianych na zakupy artykułów żywnościowych i tytoniowych (tzw. wypiska),

c) nie ma możliwości realizacji zamówienia na paczkę składanego przez skazanego, o ile nie posiada on środków własnych do dyspozycji,

d) wypełniony druk zamówienia na paczkę skazany przekazuje oddziałowemu do godziny 8.00 danego dnia,

e) po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej, środki finansowe – w kwocie złożonego zamówienia na paczkę – zostaną zablokowane do czasu realizacji zamówienia,

f) w przypadku, gdy osoba bliska dokona wpłaty na konto kantyny skazany nie będzie mógł składać zamówienia na paczkę. Takie zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie przez osobę najbliższą – dokonującą wpłaty.

2. Realizacja prawa do paczki w przypadku zamówienia składanego przez osobę najbliższą:

a) paczki żywnościowe dostarczane są skazanym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży, oświadczenia zamawiającego wraz z dowodem wpłaty,

b) zamówienie sporządzone jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej,

c) zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla skazanego, osoby bliskie mogą złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową,

d) formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w zakładzie karnym w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,

e) zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia skazanego do otrzymania paczki,

f) paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana skazanemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty na nr konta 57 1750 1035 0000 0000 3670 3792 z dopiskiem Zakład Karny Wojkowice, Oddział Zewnętrzny Ciągowice. Również należy podać imię nazwisko, imię ojca, a także datę urodzenia skazanego.

g) środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Rozmiar: 38.6 kB
Zamówienie na paczkę OZ Ciągowice Rozmiar: 96.5 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

ONBP/KATOWICE

44 1010 1212 3050 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej