NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W CIĄGOWICACH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwaną dalej: RODO) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia  10 maja 2018 roku, informuje się, że:

UWAGA !!!

Wejście na teren Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wchodzącej oraz rejestrowanie jej wizerunku przez urządzenia elektroniczne.

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach z siedzibą w:
Wojkowicach, ul. Sobieskiego 298, kod pocztowy 42-580, tel. 32 32 296 16 00, e-mail: zk_wojkowice@sw.gov.pl
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach:
tel. 32 296 16 00, e-mail: iod_zk_wojkowice@sw.gov.pl
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f  oraz art 6 ust. 1, pkt c-d RODO i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz instrukcji o organizacji i zakresie  działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Nie podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało nie wpuszczeniem na teren Zakładu Karnego w Wojkowicach.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej  oraz  innych ustawowo uprawnionych instytucji.


Zasady udzielania widzeń

Dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach widzenia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30, w następujący sposób :
1) w środy oraz w piątki  - dla wszystkich osadzonych,
2) w niedzielę:
a) w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na literę od A do Ł,
b) w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na literę od M do Ż.
3) w przypadku miesięcy, w których występuje piąta niedziela – jako widzenie dodatkowe - osadzeni zatrudnieni.

W dni wolne od pracy widzenia udzielane będą na zasadach i zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości w formie komunikatów na tablicach informacyjnych, tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach. Harmonogram podawany będzie do wiadomości przed rozpoczęciem każdego roku kalendarzowego.

Harmonogram widzeń w dni wolne od pracy w 2019 roku

W pierwszej kolejności widzenia dla odwiedzających skazanych będą udzielane osobom:
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku lub o kulach;
- powyżej 75 roku życia;
- kobietom w zaawansowanej ciąży;
- dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3.

Prośby o widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w poczekalni:
a) w dni widzeń w godzinach od 8.00 do 14.00,
b) w dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 12.00.

Weryfikacja tożsamości osób odwiedzających odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. W przypadku osób dorosłych jest to dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub karta pobytu cudzoziemca. Dzieci w wieku szkolnym muszą posiadać ważną legitymację szkolną. Utrata ważności dokumentu lub jego brak, wiązać się będzie z odmową wstępu do jednostki.

W dniu udzielania widzeń zabrania się osobom odwiedzającym wprowadzania na teren jednostki wózków dziecięcych. Wózki pozostawić należy w poczekalni zakładu karnego lub innym miejscu wskazanym przez funkcjonariuszy. W przypadku osób odwiedzających wchodzących z małoletnimi dziećmi, które nie potrafią poruszać się samodzielnie, dopuszcza się użycie wszelkiego rodzaju nosidełek.

Zasady przyjmowania paczek

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2015 ROKU

art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

art. 110a § 1 kkw z którego wynika, że skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Realizacja paczek w przypadku zamówienia składanego przez osobę najbliższą (obowiązuje od 01.07.2015 r.):
1. Paczki żywnościowe dostarczane są osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży, oświadczenia zamawiającego wraz z dowodem wpłaty; przykładowe wzory zamówienia i oświadczenia znajdują się na tablicach informacyjnych w sali widzeń, w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, na korytarzach oddziałów mieszkalnych i przy wejściach do jednostki.
2. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby bliskie mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży;
- drogą pocztową.
4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w zakładzie karnym:
- w punkcie sprzedaży;
- w biurze przepustek;
- w sali widzeń;
- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku takiego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.
6. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty na nr konta: (obowiązujący od 01.07.2017 r.)

57 1750 1035 0000 0000 3670 3792 z dopiskiem Zakład Karny Wojkowice Oddział Zewnętrzny Ciągowice.
Również należy podać imię nazwisko, imię ojca, a także datę urodzenia skazanego.

7. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych, a także w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zamówienie na paczkę - druk do pobrania (obowiązujące od 01.07.2017 r.)

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży - do pobrania

Zasady przyjmowania paczek z lekami oraz paczek odzieżowo - higienicznych:
1. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym znajdującym się w biurze przepustek, codziennie, w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Otrzymanie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny osobistej wymaga odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. W tym celu osadzony winien zwrócić się z pisemnym wnioskiem określającym rodzaj odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny, które chciałby otrzymać. Po akceptacji wniosku osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej przekazując stosowne zezwolenie. Wydanie paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.
3. Otrzymanie paczki zawierającej leki wymaga pozytywnej opinii lekarza co do wykazu leków oraz odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. Leki znajdujące się w paczce muszą pozostawać w oryginalnych, nieuszkodzonych, opakowaniach. Wydanie paczki z lekami odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza za pośrednictwem ambulatorium.
4. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości wraz z danymi personalnymi i adresem nadawcy oraz imieniem, nazwiskiem i imieniem ojca odbiorcy.
5. Paczki z lekami oraz paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach. Niedopuszczalne jest umieszczenie w jednym opakowaniu leków i odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny.
6. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być doręczone do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

ONBP/KATOWICE

44 1010 1212 3050 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej