Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu - poruszającym się na wózku lub o kulach oraz osobom powyżej 75 roku życia po przekazaniu informacji o uprawnieniu przy przyjmowaniu zgłoszenia na widzenie widzenia będą udzielane w pierwszej kolejności.

Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń, gdzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Widzenia dla osadzonych przebywających w oddziale zewnętrznym realizowane są w środy w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 9.00 do 16.00. Osoba bliska uczestnicząca w widzeniu z osadzonym zobowiązana jest do zgłoszenia administracji jednostki widzenia:

1) w środy do godziny 13.00,

2) w soboty, niedziele i święta do godziny 15.00.

Częstotliwość widzeń dla skazanych i ukaranych uzależniona jest od ich uprawnień wynikających z aktualnej klasyfikacji i zakwalifikowania do odbywania kary w określonym typie zakładu karnego.

Czas przeznaczony na widzenie wynosi 60 minut.

Skazany może jednorazowo wykorzystać widzenia przysługujące mu w ciągu miesiąca zgodnie z posiadana grupą i podgrupą klasyfikacyjną tylko za zgodą Dyrektora.

Skazany może otrzymać w ciągu dnia jedno widzenie. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie bez względu na towarzyszącą im liczbę osób niepełnoletnich. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.

Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym:
- TYPU PÓŁOTWARTEGO - maja prawo korzystać z trzech widzeń w miesiącu,
- TYPU OTWARTEGO - mają prawo korzystać z nieograniczonej ilości widzeń w miesiącu w dniach przeznaczonych na widzenia dla skazanych.

Prawo do jednego dodatkowego widzenia w miesiącu (po wykorzystaniu widzeń regulaminowych) mają skazani młodociani odbywający karę w ZK typu  półotwartego.

Prawo do jednego dodatkowego widzenia z dziećmi w danym miesiącu (po wykorzystaniu widzeń regulaminowych) maja skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą pełnoletnich osób odwiedzających.

W czasie widzenia przy stoliku zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w miejscowej kantynie w formie poczęstunku.

W czasie trwania widzenia zabrania się w szczególności:
- kontaktowania się z osobami postronnymi,
- używania gwary więziennej i wulgaryzmów,
- przekazywania, przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów, korespondencji, notatek,
- zakłócania widzenia poprzez głośne rozmowy, krzyki,
- palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających i psychotropowych,
- korzystania z wszelkiego rodzaju środków łączności bezprzewodowej.

W przypadku naruszania przez osadzonych lub osoby odwiedzające w/w ustaleń widzenie będzie przerwane lub zakończone przed czasem.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności bezpośrednio z zewnątrz tj. osobiście lub przez inną osobę oraz nadane za pośrednictwem instytucji zewnętrznej nie będą przyjmowane.

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego Dz. U. 2015 poz. 396 z dniem 01.07.2015r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące m.in. otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych.

Zgodnie z art. 113a § 3 kkw - Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Aktualnie mając na uwadze art. 113a § 3 kkw skazany może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. Artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe muszą być zakupione w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie zakładu karnego. Paczka żywnościowa będzie realizowana po złożeniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zasady realizacji zamówienia na dostarczanie paczki żywnościowej dla skazanego przez punkt sprzedaży:
1) zamówienie jest sporządzane na formularzu zamówienia na podstawie listy produktów. Lista produktów do zakupu jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń, pawilonach mieszkalnych oraz na stronie internetowej jednostki:

Wykaz artykułów handlowych


2) formularz zamówienia jest dostępny w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy, oddziałowego oraz na stronie internetowej jednostki:

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, złożone przez osobę najbliższą będzie realizowane według n/w zasad:

a) osoba najbliższa przekazuje podczas widzenia lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego wypełniony na podstawie listy produktów formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty bezpośrednio do punktu sprzedaży,

adres:

Punkt Sprzedaży
Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Dębicy
39-442 Chmielów 662

Dokonując opłaty należy w tytule podać „opłata za paczkę żywnościową” oraz imię, nazwisko i imię ojca skazanego, któremu opłacono paczkę. Opłata za przygotowanie paczki musi być dokonana na konto wskazane w formularzu zamówienia:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA"
nr konta:
18 1130 1017 0020 1458 9320 0038


b) po potwierdzeniu prawa do otrzymania paczki prowadzący punkt sprzedaży realizuje zamówienie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.


Dokonując zamówienia paczki żywnościowej osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110 a § 1 kkw, tj. uprawnienia do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych.

 

PACZKI ODZIEŻOWE, HIGIENICZNE, LEKI.

Nie zmieniły się zasady otrzymywania przez skazanych paczek z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, może nastąpić na wniosek skazanego, na podstawie zezwolenia Dyrektora zakładu karnego wydanego na wypełnionym wcześniej przez skazanego druku. Uzyskanie zgody na przesłanie odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej uwarunkowane jest również ilością i rodzajem posiadanych już rzeczy własnych przez skazanego w zakładzie karnym.

Przesłanie osadzonemu środków higieny osobistej, może nastąpić na wniosek skazanego, na podstawie zezwolenia wydanego przez wychowawcę na druku talonu higienicznego.

Przesłanie osadzonemu leków lub środków farmakologicznych może nastąpić na wniosek skazanego, za zgodą Dyrektora zakładu karnego na podstawie wydanego przez lekarza zezwolenia na przesłanie leków.

Paczki dla skazanych powinny być sporządzane oddzielnie według danego asortymentu

tj. paczka odzieżowa, paczka higieniczna, paczka z lekami.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00- 17.00
Wtorek: 8.00- 15.30
Środa: 8.00- 15.30
Czwartek: 8.00- 15.30
Piątek: 8.00- 15.30

OFERTA DLA KONTRAHENTÓW

ZATRUDNIENIE OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI


Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji.

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy Oddział Zewnętrzny w Chmielowie mogą podjąć pracę odpłatną i nieodpłatną na podstawie skierowania do pracy.


1. W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz:

 • organów administracji publicznej
 • samorządów terytorialnych
 • organizacji pożytku publicznego
 • instytucji charytatywnych

Korzyści:

 • praca wykonywana bez wynagrodzenia
 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego

2. W zakresie zatrudnienia odpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz kontrahentów zewnętrznych.
Korzyści:

 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy
 • składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej)
 • wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego
 • w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności (ryczałt 35% od wynagrodzenia brutto).

Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.

Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53)
Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx


W obu formach zatrudnienia pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy
 • szkolenie BHP
 • badania lekarskie
 • odzież roboczą

Jak zatrudnić skazanego –  krok po kroku:

 1. wyszukać najbliższą jednostkę penitencjarną w obszarze zainteresowania kontrahenta.
 2. wysłać do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając: podstawowe dane firmy, organizacji, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
 3. skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zatrudnienie we właściwej jednostce penitencjarnej.
 4. podpisać umowę o zatrudnieniu skazanych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.

Przepisy regulujący zatrudnienie osadzonych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.–Kodeks Karny Wykonawczy(t.j. Dz.U.2017r. poz.665)
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1116)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz.1666 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2008)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 963)
 • Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( DZ.U. z 2016 r. poz.1808)

W przypadku zainteresowania w/w ofertą można nawiązać kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia skazanych, w celu omówienia zasad współpracy pod nr telefonu:

Tel.: 15 856 53 10

fax.: 15 856 53 11

 

NBP o/o Rzeszów

Zakład Karny w Dębicy

57 1010 1528 0003 6113 9120 0000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej